Romans

रोमि

1 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ सेगाङ्‌ङाङ् कुसुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ उःत्ताङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा इङ्‌गाॽ पावलरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍निङ्‌बारो॥ 2 कन् सुनाइङ्‌ङिङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ तगिसा कुमाङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽलाम्‍बा सेसे साम्‌योसाप्‍लाओ माङ्‌हे़क् चोगुआङ् पत्‍लो॥ 3 कन् सुनाइङ्‌ङिङ्‌ग निङ्‌वाॽफुसाः ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओरो॥ खुने़ॽग दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुॽइदाङ्‌सालाम्‍बा मे़न्‍छाम् याप्‍मि पोःक्‍खे़, 4 हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम्‍बा खुने़ॽ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङे़बाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुसाःरो फाॽआङ् ओसेःन्‍दाङ् पोःक्‍खे़रो॥ खुने़ॽए ये़सु ख्रिस्‍त आनिॽ दाङ्‌बारो॥ 5 खुने़ॽलाम् नु कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ले़ लागि के़रे़क् लाजेॽबा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ नसाःन् मे़जोगुर हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌जाःङ् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा मे़बोःङ्‌ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌मा सुये़म् पिरिगे़आङ् वाॽरो॥ 6 खिनिॽआङ् खे़ङ्‌हाॽनुए ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुइङ्‌जाःङ् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा कुमना पोःङ्‌से़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़उःत्तिआङ् के़वयिॽरो॥ 7 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साॽरिक् मिःम्‍जि के़मे़त्तिॽआङ् आबाङे कुसेसे मना पोःङ्‌से़ के़उःत्तिबा रोमhk00242c.tifरोम ये़क्‌यक् 8 काक्‍नुःल्‍ले़ तगि खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ लागि सेवा चोगुङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् ये़सु ख्रिस्‍तलाम्‍बा नोगे़न् पिरुङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो के़वाॽबा खिनिॽ नसाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओबा इङ्‌घङ्‌ङिन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो काक् पिसाङ् से़ःरे़आङ् वाॽरो॥ 9 खुने़ॽ कुस्‍साःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ् इङ्‌भोःसुङ्‌ल के़रे़क् आनिङ्‌वाॽलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोगुङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए खिनिॽ लागि ए़त्‍ले़ङ् तुवा चोगुङ्‌बान् निःसुआङ् वाॽरो॥ 10 सदादिङ् इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा तुवाओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् आक्‍खेलॽरिक्‍साङ् लाम् खोःसुङ्‌ङाङ् खिनिॽओ ताःमा सुक्‍कार फाॽआङ् पेलिगे़न् तुवा चोःक्‍कारो॥ 11 इङ्‌गाॽ खिनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा चोःक्‍से़ याम्‍साम्‍गे़न् पर्धाःम्‍मिन् खिनिॽनु हाःमा फाॽआङ् साॽरिक्‍के खिनिॽनु तुम्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 12 हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ के़रे़क्‍ले़ नसाःन्‍लाम्‍बा हाङ्‌हाङ् आमे़त्‍छिङ्‌लो॥ 13 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽओ ताःमा यरिक्‍ले़ङ् निङ्‌वाॽ चोगुङ्, कर आल्‍लो थारिक् ताःमा मे़न्‍छुक्‍पे़न्‌ के़लॽबान् निङ्‌वाॽ खोःसे़म्‍मे़ॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽ वेॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तओ तारुङ्‌सिङ्‌बा हे़क्‍के खिनिॽओलाम्‍माङ् यरिक् मनाहाॽ ताःप्‍मासि आनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ 14 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग खासाम्‍बाहाॽ नु खासाम् मे़ःम्‍बाहाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् सिक्‍कुम्‍साबाहाॽ नु सधःक्‍पाहाॽ, के़रे़क्‍ले़ लागि सुनाइङ् इङ्‌भोःमाए पोःङ्‌लो॥ 15 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ रोम्‍मो के़वाॽबाहाॽआङ् सुनाइङ् इङ्‌भोःमानिङ्‌ साॽरिक् आसिक् समे़आङ् वाॽरो॥ 16 कन् ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भोःमा मे़नुःन्‍नान्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् सुनाइङ्‌ङिन् नसाःन् के़जोःक्‍पा काक् मनाहाॽ, तगि यहुदिहाॽ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आक्‍खेलॽरिक् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आजोःक् फाॽआङ् कन् सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ ओसेःन्‍आधाक्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् कङ्‌ग नसाःन्‍लाम् हेःक्‍सिङ्‌ङाङ् नसाःन्‍लाम्‍बाए कुलिङ्‌धो के़त्‍लो॥ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “साम्‌योनिबाङ्‌ग नसाःम्‍लाम्‍बाए हिङ्‌लो॥” 18 साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाक्‍के़न्‍निन् लायोबा नु फे़न् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ कुधिम्‍बा के़रे़क् मे़न्‍छाम् याप्‍मि सम्‍दाङ् चुक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ हाबा कन् मनाहाॽरे़ए खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ से़क्‍खाःन् थेःक्‍तुआङ् वाॽरो॥ 19 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ खुम्‍दिङ् पिरुसिॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ कुसिङ्‌ निःप्‍मा के़बोःङ्‌बा काक् पाःन्‍हाॽग आबाङे खे़ङ्‌हाॽ ओसेःन्‍धाक्‍तुसिआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् मे़वाॽरो॥ 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़ नावागे़न् चइःत् पोःक्‍खे़आङ्धोए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निःमे़न्‍दे़प्‍मनाबा कुसुम्‍बोःन्–मे़न्‍नुप्‍मनाबा कुमुक्‍साम् नु निङ्‌वाॽफुगे़न् नोस्रङ्‌ङिन्–नुःरिक्‍काङ् निःदे़त्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽग नावागे़न् चइःत् पोःक्‍खे़बा पाःन्‍हाॽलाम्‍मे नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् निःत्ते़त्ते़आङ वाॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ मे़न्‍निःमना लाम्‍सिङ्‌मा पाःन् थेआङ् होःप्‍लो॥ 21 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् मे़निःत्तुसाङ् खुने़ॽ पिमा के़बोःङ्‌बा मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़म्‍बिरुन् हे़क्‍क्‍याङ् नोगे़न्‍नाङ् मे़म्‍बिरुन्‍लो॥ कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ इःत्‍छिङ्‌साम्‍मिन् फे़ःत्‍लाॽरे़ पेरो, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ अदङ् निङ्‌वाॽइन्‌ खादाप्‍तुआङ् वाॽरो॥ 22 खे़ङ्‌हाॽरे़ आनिगे़ सिक्‍कुम्‍साबा वयिगे़ मे़लॽसाङ् खे़ङ्‌हाॽग अदङ् मे़बोःक्‍खे़रो॥ 23 खे़ङ्‌हाॽरे़ आजुनिबा मिमिदिङ्‌गे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोःक्‍माल्‍ले़ कुले़क्‌वा के़सिःबा के़बेःक्‍पा मे़न्‍छाम् याप्‍मि, थक्‍सा, पुसा नु के़सःन्‍छिङ्‌बा थक्‍साहाॽ हे़क्‍तङ्‌बा नावाइत्‍लाःन् सेवा मे़जोगुरो॥ 24 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ खुनिॽ आबाङे निङ्‌वाॽबाल्‍ले़ कोःत्तुबा सिक्‍के़ले़ःङ्‌बा याक्‍नाम्‍मोए वाॽमा पाङ्‌घुसि, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ आबाङे नासिङ्‌गे़न् थक्‍को सिरिङ् मःमा याःम्‍बक् मे़जोःक्‍सिङ्‌लो॥ 25 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसे़क्‍खाःन् नसाःन् चोःक्‍माल्‍ले़ कुले़क्‌वा निःनिःबाए इङ्‌ले़क्‍पा पाःन्‍हाॽ नसाःन् मे़जोगुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ नावागे़न् चइःत् के़ने़बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुले़क्‌वा नावागे़न् चइःत्तिन् सेवा मे़जोगुरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिङ्‌ग सदादिङ् ने़म्‍भोगे़न् नारा फोःमा लाॽरुरो॥ आमे़न्॥ 26 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ सिरिङ् आमःबा याम्‍बोःप्‍मा निङ्‌वाॽओ ले़रुसिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् मे़न्‍छुमाहाॽरे़आङ् के़बोःङ्‌बा के़युःबा कुइसिःक् ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽनु इम्‍माल्‍ले़ कुले़क्‌वा मे़न्‍छुमाहाॽनुए फे़न् याःम्‍बक् मे़जोगु॥ 27 हे़क्‍केलॽरिक् ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽरे़आङ् के़बोःङ्‌बा के़युःबा कुइसिःक् मे़न्‍छुमाहाॽनु इम्‍माल्‍ले़ कुले़क्‌वा वेॽ ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽनु याम्‍बोःप्‍मा निङ्‌वाॽइल्‍ले़ याःन्‍दुसिआङ् ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् मे़जोगुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ग मे़जोगुबा खे़न् ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍निल्‍ले़न् खुम्‍दिङ् आबाङे थक्‍को मे़घोःसुरो॥ 28 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ मे़निःसु मे़धाःसुबा पाःन्‍हाॽ मे़नाॽरुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽ फे़न् निङ्‌वाॽओ ले़रुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ चोःक्‍मा मे़न्‍नुॽमना पाःन्‍हाॽ मे़जोगुरो॥ 29 खे़ङ्‌हाॽ काक् परिक्‍पा कुइभे़म्‍मा, फे़न् निङ्‌वाॽ, खिःम्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् चिःत्‍छिङ्‌मा, नाहे़म्‍मा, मना से़प्‍मा, खेमा थक्‍मा, इङ्‌ले़क्‍मा, मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ तुक्‍ल चोःक्‍मा पाःन्‍हाॽरक् मे़इःत्तुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मना के़जे़ङ्‌बा, 30 मना चाःत्‍थि के़देःबा, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् के़जिःप्‍पा, मना ताप्‍फे़ःल्‍लिक् के़मे़प्‍पा, आङ्‌दिङ् के़लॽबा हे़क्‍क्‍याङ् के़हे़न्‍छिङ्‌बा मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ फे़न् पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मा कुसङ्‌ लाम् मे़गोःत्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् माबाहाॽरे़ खुनिॽ पाःन् मे़ङ्‌घे़प्‍सुन्॥ 31 खे़ङ्‌हाॽ अदङ् मे़जोःक्, मे़जोगुबा माङ्‌हे़क्‍हाॽ मे़ङ्‌गे़त्तुन्, मनाहाॽ लुङ्‌माॽ मे़न्‍दुक्‍तुन्‍छिन्, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ लुङ्‌माॽ स्‍याःत् मे़लॽने़न्‍लो॥ 32 अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽग सिःमे़ल्‍ले़न् खुम्‍दिङ् खोःमा लाॽरुसिॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् कङ्‌हाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् मे़निःसुसाङ् आबाङेरक् अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक् मे़न्‍जोगुन्, कर हे़क्‍तङ्‌बा के़जोःक्‍पा वेॽ मनाहाॽआङ् नुःबा के़जोगुम्‍लो मे़मे़त्तुसिॽरो॥

रोमि 2

1 वेॽहाॽ आप्‍तिक् कुःप्‍मासि लाॽरिगे़ फाॽआङ् के़इःत्तुम्, कर खिनिॽ फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा लाम्‍सिङ्‌मा पाःन् थेआङ् के़ङ्‌गत्तुम्‍मिन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ थे पाःन्‍नो वेॽहाॽ आप्‍तिक् के़गुःत्तुम्‍सिम् हाबा खे़न् पाःन्‍निन्‍ने खिनिॽआङ् के़जोगुम्‍ल के़वयिॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽआङ् आबाङे आप्‍तिक् के़गुःत्तासिॽरो॥ 2 आल्‍ल अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुम्‍दिङ् पिरुसिल्‍ले़ खुने़ॽ से़क्‍खालाम् खासे़न् लोःन्‍दुसिॽ फाॽआङ् आनिॽ कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो॥ 3 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ हे़क्‍तङ्‌बा पाःन्‍नो खिनिॽ वेॽ मनाहाॽ आप्‍तिक् के़गुःत्तुम्‍सिम्, कर आबाङेग बा हे़क्‍तङ्‌बा याःम्‍बक्‍हाॽ के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुम्‍दिङ् मे़बिरिगे़न् फाॽआङ् के़इःत्तुम्‍माङ् के़वयिॽबि? 4 मे़ःङ्‌ग्र खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिबान्, नासि के़धःत्तिबान् हे़क्‍क्‍याङ् कुसिक् नःम्‍नःम् लॽबान् हने़ के़लेःत्तुम्‍बि? खिनिॽ लायोलाम् के़हिन्‍दिर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ साॽरिक् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिबा फाॽआङ् कुसिङ् के़न्‍निःत्तुम्‍मिन्‍बि? 5 कर खिनिॽ हादिङ् के़धक्‍पा नु लायोलाम् मे़न्‍नुःङ्‌मनाबा निङ्‌वाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, कुदोःप्‍मा खासे़न्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुम्‍दिङ् पिमा ये़न् थारिक् खिनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ किप्‍मा के़घुःबा कुसाक्‍के़न्‍निन् के़भोःक्‍खुम्‍ल के़वयिॽरो॥ 6 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ग मनाहाॽरे़ मे़जोगुबा नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् कुइसिःक्‍के नुःक्‍तु पिरुसिॽरो॥” 7 कुभा मनाहाॽरे़ चक्‍मे़ल्‍लॽए नुःबा याःम्‍बक् मे़जोगुर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् मिमिदिङ्, मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् नु आजुनि हिङ्‌मन् मे़गोःत्तुर मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् पिरुसिॽरो॥ 8 कर से़क्‍खाःन् के़नाॽबा, इङ्‌गाॽरक् चोगुङ् चाङ् के़लॽबा हे़क्‍क्‍याङ् फे़न् पाःन्‍नो के़बप्‍पा मनाहाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ किप्‍मा के़घुःबा खुम्‍दिङ् पिरुसिॽ॥ 9 हे़क्‍क्‍याङ् फे़न् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा के़रे़क्, तगि यहुदिहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽआङ्, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़साक्‍पा इनोगे़न् तुक्‍खेओ थाःसुसिॽरो॥ 10 कर नुःबा पाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क्‍ले़ मिमिदिङ्, मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् नु सनारुङ्‌ङिन् मे़घोःसुॽ–तगि यहुदिहाॽरे़ हे़क्‍क्‍याङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़आङ् मे़घोःसुॽरो॥ 11 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मनाहाॽ एःक्‍पएःक् मे़जोगुन्‍छिन्‍लो॥ 12 थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ साम्‌योथिम् मे़ङ्‌गत्तुन्‍छाङ् लायो मे़जोगुल्‍ले़ खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽ, हे़क्‍केलॽरिक्‍के यहुदिहाॽरे़ साम्‌योथिम्‍मिन् मे़गत्तुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ लायो मे़जोगुल्‍ले़ साम्‌योथिम् कुइसिःक्‍के खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽरो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन् खे़म्‍माआङ्‌लक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साम्‌योनिबा आम्‍बोःङ्‌ने़न्, कर साम्‌योथिम्‍मिन् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽरक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योनिबा आलेःत्‍लो॥ 14 (हे़क्‍केलॽरिक्‍के थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ साम्‌योथिम्‍मिन् मे़ङ्‌गत्तुन् कर साम्‌योथिम् कुइसिःक् मे़जोगुल्‍ले़ आम्‍भासाङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ सिक्‍लुङ्‌मोलाम्‍बाए नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बान् कुसिङ् मे़निःत्तुॽ के़लॽबान् ओसेःन्‍दाङ् पोःङ्‌लो॥ 15 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ सिक्‍लुङ्‌मो साम्‌योथिम्‍मिन् साप्‍ते़आङ् पत् के़लॽबा पाःन्‍निन् ओसेःन्‍दाङ् मे़जोगुॽ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ आबाङे खुनिॽ खासिङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ कुभा ये़म्‍मो आप्‍तिक् कुःत्तुसिॽ हे़क्‍क्‍याङ् कुभा ये़म्‍मो नाङुसिॽरो॥) 16 कन् पाःन्‍हाॽग इङ्‌गाॽ इङ्‌भोःसुङ्‌बा सुनाइङ् कुइसिःक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुलाम्‍बा काक् मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽओबा पाःन्‍हाॽ खासे़न् चोगुबा ये़न्‍नो पोःङ्‌लो॥ 17 कर इङ्‌गाॽ यहुदिआरो के़बाःत्तुआङ् साम्‌योथिम्‍मिन् निङ्‌वाॽ इरे़ खोःप्‍तुर के़जोगुॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् निःत्तुङ् फाॽआङ् आङ्‌दिङ् के़लॽ, 18 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽइन्‌ के़निःसुॽआङ् साम्‌योथिम्‍मिन् के़हुॽसिङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नुःबा पाःन्‍हाॽ सेःक्‍मा के़सुक्‍तुॽ, 19 हे़क्‍क्‍याङ् मिक्‍फःम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ लाम्‍लोःबा नु खादाम्‍मालुम्‍मो के़वाॽबाहाॽरे़ खुनिॽ ओःत्तिआ फाॽआङ् निस्‍से के़जोगुआङ् के़वाॽ, 20 अदङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ सुजादाङ्‌बा हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ मे़ल्‍ले़ःमनाबाहाॽरे़ खुनिॽ सिक्‍साम्‍बाआ लॽरिक् के़इःत्तुॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽ साम्‌योथिम्‍मो काक् सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ नु से़क्‍खा पाःन्‍हाॽ खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽआ फाॽआङ् के़इःत्तुॽरो॥ 21 हे़क्‍केने़ फाॽग्र खे़ने़ॽ वेॽहाॽ के़हुॽरुसिआङ् थेआङ् आबाङे के़न्‍हुॽसिङ्‌ङिन्‍बे? खुःम्‍मा मे़ःन् लॽरिक् इङ्‌गे़भोःसुआङ् के़घुःन्‍बि? 22 खे़ने़ॽ वेॽहाॽ चाराम्‍मा याःम्‍बक् चोःक्‍मा मे़नुॽने़न् लॽरिक् के़मे़त्तुसिआङ् आबाङे याम्‍बोःप्‍मा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पि? नावाइत्‍लाहाॽ आसिक्‍मे़ले़ःङ् के़बाःत्तुआङ् नावाइत्‍ला के़युङ्‌बा माङ्‌हिम्‍मो मे़दोःन्‍दुबा याङ्‌ङिन् के़घुःत्तुॽबि? 23 खे़ने़ॽ साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् ले़स्‍सुङ् लॽरिक् आङ्‌दिङ् के़लॽ, कर साम्‌योथिम्‍मिन् के़भेःन्‍दुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजाःत्‍थि के़देःसुरो॥ 24 साम्‌योसाप्‍लाओ खिनिॽ याःम्‍बेओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌लुम्‍मो खिनिॽ के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजाःत्‍थि पेआङ् वाॽरो॥” 25 खे़ने़ॽ साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् के़इःत्तु के़नाःत्तुॽने़ फाॽग्र हर्दो के़हे़गुबान् नुःबाए पोःङ्‌लो, कर साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् के़भेःन्‍दुने़ फाॽग्र हर्दो मे़न्‍हे़क्‍मनाबा कुइसिःक् के़बोःङ्‌लो॥ 26 हर्दो मे़न्‍हे़क्‍मनाबा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ साम्‌योथिम्‍मिन् मे़इःत्तुॽ मे़नाःत्तुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ हर्दो के़हे़क्‍पा हे़क्‍केए इःत्तुसिॽरो॥ 27 हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ साम्‌योथिम् नु हर्दो हे़क्‍मा थिम् के़गप्‍पाआङ् साम्‌योथिम्‍मिन् के़भेःम्‍बा यहुदिसे, नासिङ्‌गे़न् थक्‍को हर्दो हे़क्‍मा थिम् मे़ङ्‌गप्‍मना कर साम्‌योथिम् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽरे़ खिनिॽ के़लाॽरिबा आप्‍तिक्‍किन् के़म्‍गुःत्तिॽरो॥ 28 यहुदि थिम्‍मिल्‍लक् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पे़न्‌ से़क्‍खाबा यहुदि मे़ःन्, हे़क्‍क्‍याङ् हर्दो हे़क्‍माङ्‌ग लाःक्‍कात्‍पा नु नासिङ्‌गे़न् थक्‍कोबा पाःन्‍लक्‍लो॥ 29 कर से़क्‍खाबा यहुदिग निङ्‌वाॽओनु पोःङ्‌मा पोःङ्, हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाबा हर्दो हे़क्‍माङ्‌ग साम्‌योथिम् कुइसिःक्‍पा नासिङ्‌गे़न् थक्‍कोबा पाःन् मे़ःन्, कर सिक्‍लुङ्‌मो सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा पाःन्‍लो॥ हे़क्‍तङ्‌बा मनाःन् मे़न्‍छाम् याप्‍मिःल्‍ले़ मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा फोःसुरो॥

रोमि 3

1 हे़क्‍केःल्‍ले़ यहुदि पोःङ्‌माल्‍ले़ थे इन्‍धाःक् वाॽबे? हर्दो हे़क्‍मा यहुदि थिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍माल्‍ले़ थे पोःङ्‌बे? 2 से़क्‍खाःल्‍ले़ यहुदि पोःङ्‌माल्‍ले़ के़रे़क् परिक्‍ले़न् नुःबा पाःन्‍हाॽ वाॽरो! काक्‍नुःल्‍ले़ के़ये़क्‍पा पाःन्‍निङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ यहुदिहाॽ नासाॽरुसिआङ्‌ कुबाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़न्‌ लक्‍पे़न्‌ पिरुसिआङ् वाॽ॥ 3 खे़ङ्‌हाॽ कुभा नसाःन्‍साबा मे़न्‍जोःक्‍ने़न्‍छाङ् थे पोःक्‍खे़आङ्‌बे? खे़ङ्‌हाॽ नसाःन्‍साबा मे़न्‍जोःक्‍ने़न्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ मे़गे़त्तुम्‍बि? 4 मे़ःन्‍लो! के़रे़क् मनाहाॽ इङ्‌ले़क्‍पा मे़जोःक्‍साङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् से़क्‍खाबा चोःक्‍लो॥ साम्‌योसाप्‍लाओ खुने़ॽ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्,“खे़ने़ॽ के़बाःत्तुबा पाःन्‍निन् से़क्‍खाए पोःङ् फाॽआङ् निःदे़त्‍लो,हे़क्‍क्‍याङ् खासे़न् पोःङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ने़ॽए के़नाःन्‍दुॽरो॥” 5 कर कुभारे़ अक्‍खे मे़बाःत्तुॽ, आनिॽ लायो आजोगुम्‍मिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाम्‌योनिमान् नुःरिक्‍काङ् कुसिङ्‌ निःत्ते़त्‍ने़ फाॽग्र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ खुम्‍दिङ् आबिःल्‍ले़ खुने़ॽ फे़न् याःम्‍बक् चोगुबा पोःङ्‌बि? (इङ्‌गाॽ कुभा मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक् पाःत्ताबारो॥) 6 से़क्‍खासाङ् मे़ःन्‍लो! थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् साम्‌योनिबा मे़जोःक्‍ने़न्‍निल्‍ले़ग काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ खासे़न् चोःक्‍मा मे़यारुन्‍लो! 7 कुभारे़ मे़बाःत्तुबिला, “इङ्‌गाॽ आइङ्‌ले़क्‍किल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसे़क्‍खाःन् नु कुमिमिदिङ्‌ङिन् फोःसुॽने़ फाॽग्र थेआङ् आल्‍लसाङ् लायोबा कुइसिःक् आप्‍तिक् कुःत्ताबाबे?” 8 नुःबा पाःन् लःन्‍ल फाॽआङ् ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् चोगुम् लॽरिक् आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़ॽमु फाॽआङ् कुभा मनाहाॽरे़ पाःन् मे़धिक्‍तिगे़ॽरो॥ हे़क्‍के के़बाःप्‍पाहाॽ आप्‍तिक् कुःप्‍मा लाॽरुसिरो॥ 9 हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिॽ यहुदिहाॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽनुःल्‍ले़ नुःबा आजोःक्‍पि? से़क्‍खासाङ् आन्‍जोःक्‍ने़न्‍लो! यहुदिहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽआङ् लायोःल्‍ले़ ते़त्तुसिआङ् वाॽ फाॽआङ् मे़त्तुङ् सुरुङ्‌सिङ्‌ङाङ् वाॽरो॥ 10 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्,“साम्‌योनिबा हाःत्ताङ् होःप्‍लो, लत्‍थिक्‍काङ् होःप्‍लो॥ 11 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खासिङ् के़निःप्‍पानु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् के़गोःप्‍पा हाःत्ताङ् होःप्‍लो॥ 12 के़रे़क्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मे़ले़रु मे़देःसुआङ्थेनाधेबा मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वाॽरो॥नुःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा हाःत्ताङ् होःप्‍लो, लत्‍थिक्‍काङ् होःप्‍लो॥” 13 “खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ पाःन्‍सुत्‍लाःङ्‌गहङ्‌बे़त् के़बप्‍पा इप्‍पुङ्‌ङोलाम् के़लःम्‍बा नाम्‍गे़सुबा कुनाम् कुइसिःक् चोःक्‍लो॥खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌ले़क्‍लक् मे़बाःत्‍लो॥” 14 “खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मुराओलाम् साङ्‌ग्रा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍लक् लःन्‍लो॥” 15 “खे़ङ्‌हाॽग मना से़प्‍मा याःम्‍बक्‍को हारा यारिप् मे़बोःङ्‌लो, 16 खे़ङ्‌हाॽ आत्ति मे़बेःक्‍साङ् मे़म्‍भै नु तुक्‍खे लाक्‍खे मे़दारुॽ, 17 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ सनारुङ्‌ङो आक्‍खेलॽरिक् वाॽमा पोःङ् के़लॽबान्‌ मे़न्‍निःसुन्‍लो॥” 18 “हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मे़ङ्‌गिःरुन्‍लो॥” 19 आल्‍ल साम्‌योथिम्‍मिङ्‌ग साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को के़वाॽबाहाॽए पिरुसिबान् आनिॽ आनिःसुम्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़रे़क् मनाहाॽ लायो मे़न्‍जोःक्‍मनाबा ले़ङ्‌सिङ्‌मा मे़ङ्‌घोःने़न्‍नाङ् काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदगि खासे़न्‍नो ये़प्‍मा पोःङ्‌लो॥ 20 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मो के़बप्‍पा पाःन्‍हाॽ इःप्‍मा नाःप्‍माल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आत्तिन्‍नाङ् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आम्‍बोःङ्‌ने़न्‍लो॥ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ग आनिॽ लायो आजोगुम्‍माङ् आवाॽ के़लॽबान् ओसेःन् आधाक्‍लो॥ 21 कर आल्‍ल साम्‌योथिम् मे़ःन्‍नेसाङ्‌ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मनाहाॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोगुसिआङ् वाॽ के़लॽबा लाम्‍मिन् खोदे़त्ते़आङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ साम्‌योथिम् नु माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़बाःत्तुआङ् वाॽरो॥ 22 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मनाहाॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोगुसिबा कन् लाम्‍मिङ्‌ग ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क्‍ले़ नसाःन्‍लाम्‍मे खोःदे़त्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ यहुदि नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् लॽरिक् मे़से़न्‍दुन्‍छिन्‍लो, 23 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़रे़क् मनाहाॽरे़ लायो मे़जोगुआङ् मे़वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌गे़न् कुलिङ्‌धो मे़ङ्‌गे़त्‍ने़न्‍लो॥ 24 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुलाम् आनिॽ लायोओनु आधे़ॽरे़आङ् आम्‍भा आनिॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आजोगे़आङ् वाॽरो॥ 25 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ खोःमा के़बोःङ्‌बा खुम्‍दिङ्‌लाम् ताङ्‌गे़से़ःप्‍पा सिदुङ्‌जभा पोःङ्‌से़ ख्रिस्‍ते़न्‌ पाङ्‌घुयुःसु॥ खुने़ॽ कुमाक्‍खिॽइन् आनिॽ लागि वादेःन्‍दुबा फाॽआङ् नसाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क्‍ले़ लायोलाम् ले़प्‍मि मे़घोःसुॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कन् याःम्‍बक्‍किन् चोगुआङ् आबाङे खुने़ॽ कुदोःप्‍मा खासे़न् के़जोःक्‍पा चोःक् फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌ युःमानुःल्‍ले़ तगि खुने़ॽ कुसिक्‍किन् थरुआङ् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ मे़जोगुबा लायोःल्‍ले़न् खुम्‍दिङ् मे़बिरुन्‍छिन्‍लो॥ 26 हे़क्‍के चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आबाङे साम्‌योनिबा नु कुदोःप्‍मा खासे़न् के़जोःक्‍पा चोःक् के़लॽबा कन् ये़म्‍मो ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌, हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोगुसिॽ के़लॽबान् ओसेःन्‍दाङ् चोगुॽ॥ 27 हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिॽ थे़माओ आङ्‌दिङ् लॽमनाबाबे? थे़मा पाःन्‍नोआङ् मे़ःन्‍लो! थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ साम्‌योथिम् आइःत्तुम् आनाःत्तुम्‍माङ् मे़ःन्, कर ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् आजोगुम्‍माङ्‌लक् आनिॽ साम्‌योनिबा आबोःङ्॥ 28 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन् आइःत्तुम् आनाःत्तुम्‍माङ्‌ग मे़ःन्, कर नसाःन्‍लाम्‍मे आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आबोःङ्‌लो॥ 29 से़क्‍खाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् यहुदिहाॽरे़न्‍लक् खुनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌बि? थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ् मे़ःम्‍बि? से़क्‍खासाङ् खे़ङ्‌हाॽरे़न्‍नाङ्‌लो, 30 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिङ्‌ग लत्‍छारक् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ यहुदि नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् ने़प्‍माङ् खुनिॽ नसाःन्‍लाम्‍मे आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोगुसिॽरो॥ 31 आनिॽ नसाःन्‍लाम् साम्‌योथिम्‍मिन् खारोःत्ति आजोगुम्‍बि? से़क्‍खासाङ् मे़ःन्‍लो! खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा आनिॽ साम्‌योथिम्‍मो चोःक्‍मा के़बोःङ्‌बा कुजे़क्‍पा पाःन्‍हाॽ आगे़त्तुम्‍लो॥

रोमि 4

1 हे़क्‍केने़ फाॽग्र आनिॽ यहुदिहाॽरे़ पाधे़बा अब्राहामरे़ निःसु थाःसुबा पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ थे पाःप्‍माबे? 2 से़क्‍खाए अब्राहाम्‍मिङ्‌ग खुने़ॽ चोगुबा नुःबा याःम्‍बक्‍लाम् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोगे़आङ् वये़ल्‍ले़ग आङ्‌दिङ् लॽमा सुक्‍तुबामे़न्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओग मे़ःन्‍लो, 3 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ग अक्‍खेने़ पाःत्तुॽरो, “अब्राहामरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् चोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ साम्‌योनिबा लेःत्तुरो॥” 4 आल्‍ल याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा मनाःल्‍ले़ कुनाम्‌याक्‍किन् लुङ्‌माॽ तुक्‍मालाम् खोःसुबा मे़ःन्, कर खे़ङ्‌ग खुने़ॽ खोःमा के़बोःङ्‌बा कुलक्‍लो॥ 5 आत्तिन् मनाःल्‍ले़आङ् आबाङे याःम्‍बक् चोगुबाल्‍ले़ मे़ःन्, कर लायोबा मनाःन् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खे़ल्‍ले़ नसाःन् चोगुबाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ साम्‌योनिबा लेःत्तुरो॥ 6 दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् याःम्‍बक् मे़न्‍जोःक्‍के साम्‌योनिबा लेःत्तुबा मनाःन् आक्‍खे़न् मुॽइसाबाबे फाॽआङ् अक्‍खे पाःत्तुआङ् पत्, 7 “लायोलाम् ले़प्‍मि के़घोःबाहाॽ,खुनिॽ लायोःन् ते़प्‍ते़आङ्‌ के़वाॽबाहाॽग,मुॽइसाबासिरो॥ 8 आत्तिल्‍ले़ कुलायोःन् यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ कुघारोःत्तोलाम् तुगुदेःसुआङ् वाॽ,खे़न् मनाःन् मुॽइसाबारो॥” 9 कन् मुॽइसाम्‍मिङ्‌ग हर्दो के़हे़क्‍पा यहुदिहाॽरे़ लागिरक् मे़ःन्, कर हर्दो मे़न्‍हे़क्‍मनाबा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाहाॽरे़ लागिआङ्‌लो॥ अब्राहामरे़ चोगुबा नसाःन्‍लाम्‍बाए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ साम्‌योनिबा लेःत्तुआङ् वये़ लॽरिक् आनिगे़ग पाःत्तुम्‍बे़र वयिगे़रो॥ 10 कर आप्‍फाल्‍ले़ खुने़ॽ साम्‌योनिबा लॽरिक् लेःत्ते़बे? कन् पाःन्‍निन् खुने़ॽ हर्दो हे़क्‍मानुःल्‍ले़ तगिबि इ याङ्‌सि पोःक्‍खे़बाबि? से़क्‍खाए साम्‌योनिबा लेःत्ते़बाग तगिएरो॥ 11 अब्राहामरे़ खोःसुबा कन् हर्दो हे़क्‍मा थिम्‍मिङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् चोगुआङ् वये़ल्‍ले़ हर्दो मे़न्‍हे़क्‍केए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ साम्‌योनिबा लेःत्तुबा पाःन्‍निल्‍ले़न् मिक्‍सेःन्‍लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् अब्राहाम्‍मिन् हर्दो मे़न्‍हे़क्‍केसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ पाःरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ नसाःन् मे़जोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ साम्‌योनिबा लेःत्तुसिॽरो॥ 12 अब्राहाम्‍मिङ्‌ग हर्दो के़हे़क्‍पाहाॽरे़न्‍नाङ् खुनिॽ पाःरो, कर हर्दो के़हे़क्‍पाआङ् अब्राहामरे़ हर्दो हे़क्‍मानुःल्‍ले़ तगि कत्तुबा कुइसिःक् नसाःन् के़गप्‍पाहाॽरे़न्‍लक् खुनिॽ पाःरो॥ 13 अब्राहाम्‍मिल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन् इःत्तु नाःत्तुआङ्‌ग मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् चोगुबालाम् आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा पोःक्‍खे़बाल्‍ले़ए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ नु कुमुॽइदाङ्‌साहाॽरे़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़न् लक् के़घोःसुम् के़लॽबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ अब्राहाम्‍मिन्‍नु चोगुबारो॥ 14 साम्‌योनिबा पोःङ्‌मा फाॽआङ् साम्‌योथिम् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽरे़ लक् मे़घोःसुॽने़ फाॽग्र नसाःन्‍निन् हने़बा पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् माङ्‌हे़क्‍किन्‍नाङ् हने़बा पोःङ्‌लो॥ 15 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन् के़भेःम्‍बाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुम्‍दिङ् पिरुसिॽरो, (साम्‌योथिम् होःप्‍पिल्‍ले़रक् लायोःन् होःप्‍लो)॥ 16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कन् माङ्‌हे़क्‍किङ्‌ग नसाःन्‍लाम् ताःरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा आम्‍भा आबिॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योथिम् आइःत्तुम् आनाःत्तुम्‍माङ् मे़ःन्, कर अब्राहाम्‍मिल्‍ले़ चोगुबा कुइसिःक् नसाःन् आजोगुम्‍ने़ फाॽग्र कन् माङ्‌हे़क्‍किन्‌ आघोःसुम् के़लॽबा निःन्‍धो पोःङ्‌लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ अब्राहाम्‍मिङ्‌ग आनिॽ नसाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क्‍ले़न् पाःरो॥ 17 साम्‌योसाप्‍लाओ अब्राहाम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “खे़ने़ॽग यरिक् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ पाः चोःक्‍ने़आङ् वाॽ॥” 18 निङ्‌साङ् चोःक्‍मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मना वये़साङ् अब्राहामरे़ “के़मुॽइदाङ्‌साहाॽ खेःम्‍सिक्‍पा कुइसिःक् यरिक् मे़बोःङ्‌लो” 19 खुने़ॽ तङ्‌बे किप्‍थिक् (१००) यारिक् के़रे़आङ् यःरे़बेआङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् कुमेःत् साराःन्‍नाङ् सामुॽइ खक्‍ते़आङ् चप्‍ते़बेआङ् वये़साङ् खुने़ॽ कुनसाःन्‍निन् अयाक् मे़लॽरे़न्‍नाङ्‌ 20 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌हे़क्‍किल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खुने़ॽ चप्‍चि मे़जोगुन्, कर नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा पोःक्‍खे़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा फोःसुरो॥ 21 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ के़प्‍मा सुक्‍तुॽ के़लॽबा पाःन्‍नो अब्राहाम्‍मिन् निःन्‍धो वये़॥ 22 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ए अब्राहामरे़ कुनसाःन्‍निल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ साम्‌योनिबा लेःत्तुरो॥” 23 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ साम्‌योनिबा लेःत्तु के़लॽबा पाःन्‍निन् अब्राहामरे़ कुलागिरक् मे़ःन्, 24 कर आनिॽ लागिआङ् साप्‍ते़बारो॥ ये़सु आनिॽ दाङ्‌बान् सिःमे़न्‍लाम्‌ कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् आजोगुम्‍ने़ फाॽग्र आनिॽआङ् साम्‌योनिबा आलेःत्‍लो॥ 25 खुने़ॽग आनिॽ लायोःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ से़प्‍मा फाॽआङ् हुक्‍सुप्‍ते़, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोःक्‍से़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याम्‍मो खुने़ॽ कुहिङ्‌वे़त् चोगुरो॥

रोमि 5

1 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नसाःन् आजोगुम्‍बाल्‍ले़ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आबोःक्‍खे़आङ् आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु आनिॽ नादङ् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 2 आनिॽ नसाःन् आजोगुम्‍बाल्‍ले़ ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कन् लुङ्‌गुम्‍मो आदाःरे़आङ् वाॽ॥ आल्‍लो हाबा खे़न् लुङ्‌गुम्‍मोए आवाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् खोःमा लक् आघोःसुम्‍मेरो फाॽआङ् आसःत्‍लो॥ 3 हे़क्‍केरक् मे़ःन्, कर आनिॽ नसाःन् आजोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इनोगे़न् तुक्‍खे लाक्‍खे आदुमुम्‍मिल्‍ले़ए आसःत्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इनोगे़न् तुक्‍खे लाक्‍खे आदुमुम्‍मिल्‍ले़ आल्‍लसाङ् यरिक् नासि थःप्‍मा आसुक्‍तुम् के़लॽबान् आनिःसुम्‍माङ् आवाॽरो, 4 हे़क्‍क्‍याङ् नासि आधःत्तुम्‍मिल्‍ले़ नुःबा ये़प्‍ले़क् आघोःसुम्, हे़क्‍क्‍याङ् नुःबा ये़प्‍ले़क् आगत्तुम्‍मिल्‍ले़ से़न्‍लप् आघोःसुम्‍मे फाॽआङ् आल्‍लसाङ् यरिक् निङ्‌साङ् आजोगुम्‍लो॥ 5 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌साङ् आजोगुम्‍मिल्‍ले़ आनिॽ निङ्‌साङ् मे़बुक्‍ने़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साॽरिक् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़आङ् वाॽ के़लॽबान् खुने़ॽ आबिरे़बा सेसेमाङ्‌लाम् आनिॽ सिक्‍लुङ्‌मो निङ्‌वाॽ आघोःसुम्‍लो॥ 6 आनिॽ लायोलाम् आबाङे ताङ्‌से़ःप्‍सिङ्‌मा मे़न्‍छुक्‍मनाबा आबोःक्‍खे़आङ् आवये़ल्‍ले़ सुये़म्‍मो लायोबाहाॽरे़ लागि ख्रिस्‍ते़न्‌ स्‍ये़रो॥ 7 आल्‍ल साम्‌योनिबा मनाःल्‍ले़ कुलागि सिःमा निङ्‌वाॽ के़जोःक्‍पा मनाग खोःमा साक्‍पिला, हे़क्‍केसाङ् से़क्‍खाए नुःबा मनाःल्‍ले़ कुलागिग कुभा सिःमारे़ लागि आःन्‍छिङ्‌मा मे़सुक्‍लो॥ 8 कर आनिॽ लायोओ आवये़ल्‍ले़सा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌ आनिॽ लागि सिःमा पाङ्‌घुआङ् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बा पाःन्‍निन् खुने़ॽ ओसेःन्‍आधाक्‍ते़रो॥ 9 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽग ख्रिस्‍तरे़ कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुघुम्‍दिङ्‌लाम् से़क्‍खाए ताङ्‌आसे़ःप्‍लो॥ 10 खे़न् फाॽइङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌मि आवये़ल्‍ले़सा आबुगे़न् कुस्‍साःल्‍ले़ कुसिःमे़न्‍लाम्‌ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु नादङ् आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ कुहिङ्‌मन्‍निल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुघुम्‍दिङ्‌लाम् से़क्‍खाए ताङ्‌आसे़ःप्‍लो॥ 11 खे़न् पाःन्‍नोरक् मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङोआङ् आसःत्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु आनिॽ नादङ् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 12 काक्‍नुःल्‍ले़ तगिबा मे़न्‍छाम् याप्‍मि आदमलाम् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो लायोःन् पोगे़, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् लायोःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सिःमे़न् पोगे़रो॥ अक्‍खेलॽरिक् काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽओ सिःमे़न् त्‍ये़रो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़रे़क्‍ले़ लायो मे़जोगुरो॥ 13 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योथिम् मे़म्‍बिए तगिसा इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो लायोःन् वये़रो, कर साम्‌योथिम् होःप्‍ते़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लायोहाॽरे़न् खाराःत् मे़युक्‍खुन्‍लो॥ 14 आदम्‍मिल्‍ले़ कुये़म्‍माङ्धो साम्‌योथिम् के़साप्‍पा मोसाःल्‍ले़ कुये़म् थारिक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ आदम्‍मिन् हे़क्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ् मे़म्‍भेःन्‍ने मे़वये़साङ् मे़स्‍ये़रो॥आल्‍ल कुभा पाःन्‍नो आदमे़ङ्‌ग ताःन्‍दि के़दाःबा ख्रिस्‍ते़न्‌ हे़क्‍तङ्‌बा वये़रो॥ 15 कर लायो नु पर्धाःम्‍मिङ्‌ग लत्‍थिक्‌ मे़जोःक्‍ने़न्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ लत्‍छा मना आदम्‍मिल्‍ले़ चोगुबा लायोःल्‍ले़ यरिक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ मे़स्‍ये़, कर लत्‍छा मना ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ यरिक् मनाहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिआङ् आम्‍भा आत्तात्तान्‍ने से़न्‍लप् पिरुसिरो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा के़दाःबा पर्धाःम्‍मिङ्‌ग आदमरे़ कुलायोःन्‍नु मे़दङ्‌ने़न्‍लो॥ लत्‍छा लायोधिक्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़रे़क् मनाहाॽ आप्‍तिक्‍को मे़ध्‍ये़रो, कर यरिक् लायो आजोगुम्‍साङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आम्‍भा आबिबा पर्धाःम्‍मिल्‍ले़ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आजोःक्‍लो॥ 17 थिक् मना आदम्‍मिल्‍ले़ चोगुबा लायोःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ काक् मनाहाॽओ सिःमे़ल्‍ले़ हाङ् चोगुने़ फाॽग्र आल्‍लसाङ् यरिक् लुङ्‌गुम् नु साम्‌योनिमारे़न्‌ पर्धाःम्‍मिन् आम्‍भाए के़घोःबाहाॽरे़ थिक् मना ये़सु ख्रिस्‍तलाम्‍बा के़दाःबा हिङ्‌मन्‍नो हाङ् मे़जोगुॽरो॥ 18 हे़क्‍केलॽरिक् लत्‍थिक्‌ मनाःल्‍ले़ चोगुबा लायोःल्‍ले़ काक् मनाहाॽ आप्‍तिक्‍को मे़ध्‍ये़बा हे़क्‍केए लत्‍छा मनाःल्‍ले़ चोगुबा थिक् साम्‌योनिबा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ के़रे़क् मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा मे़बोःङ्‌ङाङ् कुसङ् हिङ्‌मन् मे़घोःसुॽरो॥ 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ थिक् मनाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफु इङ्‌जाःङ् फे़ःन्‍दुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ यरिक् मनाहाॽ लायोबा मे़बोःक्‍खे़बा हे़क्‍केए लत्‍छा मनाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफु इङ्‌जाःङ्‌ङिन् ते़न्‍दिङ् चोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ यरिक् मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साम्‌योनिबा मे़बोःङ्‌लो॥ 20 के़रे़क् मनाहाॽ आक्‍खे़न् लायोबा मे़जोगे़ के़लॽबा पाःन्‍निन् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़निःसुर फाॽआङ् साम्‌योथिम्‍मिन् त्‍ये़रो, कर लायोःन् पोःरे़ल्‍ले़ लुङ्‌गुम्‍मिन् खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् पोःरे़रो॥ 21 हे़क्‍केलॽरिक् लायोःल्‍ले़ के़रे़क् मनाहाॽओ हाङ् चोगुआङ् सिःमे़न् तारुबा कुइसिःक् आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़ हाङ् चोगुॽआङ्‌ खे़ल्‍ले़ आनिॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आजोःक्, हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तलाम् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् आघोःसुम्‍लो॥

रोमि 6

1 आल्‍ल आनिॽ थे पाःप्‍माबे? लुङ्‌गुम्‍मिन् आत्तात्तान्‍ने आघोःसुम्‍ल फाॽआङ् लायो चोःक्‍मार वाॽमाबि? 2 मे़ःन्‍लो! हे़क्‍के चोःक्‍मा मे़नुॽने़न्‍लो! आनिॽग कुसिवे़त् मना हे़क्‍तङ्‌बा आजोःक्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍ल लायोःल्‍ले़ कुयुक्‍को आन्‌वाॽने़न्‍लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ आल्‍लआङ्‌धो लायो चोःक्‍मार वाॽमा मे़नुॽने़न्‍लो॥ 3 आनिॽ ख्रिस्‍त ये़सुओ बप्‍तिस्‍मा आबोःक्‍खे़ल्‍ले़ खुने़ॽनुए आस्‍ये़ के़लॽबान् कुसिङ् के़न्‍निःत्तुम्‍मिन्‍बि? 4 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽग बप्‍तिस्‍मालाम् सिःमे़न्‍नो खुने़ॽनु आहुम्‍सिङ्, हे़क्‍केःल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मिमिदिङ्‌गे़न् कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ सिःमे़न्‍लाम्‍बा कुहिङ्‌वे़त् चोगुबा कुइसिःक् आनिॽआङ् कुसङ् हिङ्‌मन्‍नो आहिङ्‌लो॥ 5 आनिॽ कुसिःमे़न्‍नो खुने़ॽनु थिक्‍हुप् आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽने़ फाॽग्र ख्रिस्‍ते़न्‌ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङे़बा हे़क्‍के आनिॽआङ् खुने़ॽनुए सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो आहिङ्‌लो॥ 6 लायोःल्‍ले़ कुयुक्‍किन् आनिॽ हिङ्‌मन्‍नोलाम् मे़क्‍ल हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍लआङ्‌धो लायोरे़ कुयोःक्‍पा आम्‍बोःङ्‌ङिन्‍ल फाॽआङ् आनिॽ तगिस्‍मा हिङ्‌मन्‍निन् ख्रिस्‍ते़न्‍नु सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङो फोःन्‍दे़आङ् वाॽ के़लॽबान् कुसिङ् आनिःत्तुम्, 7 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आत्तिन् स्‍ये़आङ् वाॽ खे़न् लायोःल्‍ले़ कुयुक्‍कोनु चोःक्‌युम्‍भोबा पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 8 आल्‍ल आनिॽ ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् आस्‍ये़आङ् आवाॽने़ फाॽग्र खुने़ॽनुए आनिॽआङ् याम्‍मो आहिङ्‌लो फाॽआङ् नसाःन् आजोगुम्‍लो॥ 9 ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग स्‍ये़आङ् कुहिङ्‌वे़त् पोःक्‍खे़बाल्‍ले़ आल्‍ल याम्‍मो मे़सिःने़न्‍लो के़लॽबान् आनिॽ आनिःसुम्‍लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ आल्‍लआङ्धो खुने़ॽ सम्‍दाङ् सिःमे़ल्‍ले़ युक् मे़गत्तुन्‍लो॥ 10 ख्रिस्‍ते़न्‌ स्‍ये़ल्‍ले़ लायोःल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिन् नाःम्‍मा फाॽआङ् सदादिङ्‌रे़ लागि खुने़ॽ थिक्‍ले़ङ्‌ङो स्‍ये़, कर आल्‍ल खुने़ॽ कुहिङ्‌वे़त् वाॽरो, हे़क्‍क्‍याङ् कुहिङ्‌मन्‍निन् खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा फाॽआङ् हिङ्‌लो॥ 11 हे़क्‍केलॽरिक्‍के कुसिवे़त् मनाःल्‍ले़ लायो मे़जोगुम्‍बा कुइसिःक् खिनिॽ लायो चोःक्‍माओ के़स्‍ये़ॽइ कर ख्रिस्‍त ये़सुःन्‍नु थिक्‍हुप् के़बोःक्‍खिआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमारे़ लागि के़हिङिबा फाॽआङ् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 12 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ लायोःल्‍ले़ खिनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् युक्‍मा मे़बाङ्‌घे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र फे़न् निङ्‌वाॽइल्‍ले़ कुबाःन्‍निन् ते़न्‍दिङ् के़जोगुम्‍लो॥ 13 खिनिॽ थक्‍कोबा याम्‍लक्‍हाॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् चोःक्‍मारे़ लागि लायोःन् मे़दोःन्‍दे़म् मे़बिरे़म्‍मिन्‍ने़ॽ॥ खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा सिःमे़न्‍लाम् हिङ्‌मन्‍नो के़दाःबा मनाहाॽ कुइसिःक् खिनिॽ आबाङे निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तोःन्‍नाॽसिम्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ याम्‍लक्‍हाॽ साम्‌योनिबा याःम्‍बक् चोःक्‍मारे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तोःन्‍दे़म्‍मे़ॽओ॥ 14 खिनिॽ सम्‍दाङ् लायोःन् युक् चोःक् मे़बाङ्‌घे़म्‍मिन्‍ने़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को के़होःप्‍तिॽ, कर निङ्‌वाॽफु लुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को के़वयिॽरो॥ 15 कन् काक् फाॽइङ्‌ग थे़माबे? आनिॽ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को आहोःप् कर निङ्‌वाॽफु लुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को आवाॽबाल्‍ले़ लायो चोगुम्‍बि? आप्‍फाल्‍ले़आङ् चोगुम् मे़ःन्! 16 आत्तिन्‍हाॽ इङ्‌जाःङ्‌ खे़म्‍मा के़दे़न्‍दिॽ, बा खे़ल्‍ले़ कुयोःक्‍पा के़बोःक्‍खिॽ के़लॽबान् के़न्‍निःसुम्‍मिन्‍बि? लायोःल्‍ले़ कुयोःक्‍पा के़बोःक्‍खिॽने़ फाॽग्र खिनिॽ के़स्‍ये़ॽइ, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् के़घे़प्‍सुम्‍ने़ फाॽग्र खिनिॽ साम्‌योनिबा के़बोःक्‍खिॽरो॥ 17 कर खिनिॽ लायोःल्‍ले़ कुयोःक्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिसाङ्, आल्‍ल खिनिॽ के़हुॽआसिबा निसाम्‍मिन् सिक्‍लुङ्‌मोनुए के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिबाओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न्‍लो॥ 18 खिनिॽग लायोलाम् चोःक्‌युम्‍भो के़घोःसुम्‍माङ् साम्‌योनिबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा फाॽआङ् कुयोःक्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ 19 खिनिॽ कुसिङ् निःप्‍मा के़सुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् हिम्‍दाङ्‌बान् नु योःक्‍किल्‍ले़ कुबिःन् ओगप् चोगुङ्‌ल पत्तारो॥ खिनिॽ आबाङे याम्‍लक्‍किन् तगि याप्‍मि के़जिःम्‍बा नु फे़न् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ कुयोःक्‍पा पोःङ्‌से़ के़दोःन्‍दुम्‍माङ् के़वयिबा कुइसिःक्, आल्‍ल सेसेगे़न् सुत्‍थो पोःङ्‌मारे़ लागि साम्‌योनिबाल्‍ले़ कुयोःक्‍पा पोःङ्‌से़ खिनिॽ याम्‍लक्‍किन् तोःन्‍दे़म्‍मे़ॽओ॥ 20 खिनिॽ लायोःल्‍ले़ कुयोःक्‍पा के़वयिल्‍ले़ साम्‌योनिबाल्‍ले़ कुयुक्‍को के़होःप्‍तिरो॥ 21 खे़न् ये़म्‍मो के़जोगुम्‍बा पाःन्‍हाॽलाम् आल्‍लो सिरिङ् के़मयिल्‍ले़ थे इन्‍धाःक् के़घोःसुम्‍बे? कुनुप्‍मोग खे़न् पाःन्‍हाॽरे़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा सिःमे़न्‍नो के़गे़त्तिॽरो॥ 22 कर आल्‍लोग खिनिॽ लायोलाम् चोःक्‌युम्‍भो के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयोःक्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ खे़ल्‍ले़ग सेसेगे़न् सुत्‍थो के़जोगिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् कुनुप्‍मो खे़ल्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍नो के़गे़त्तिॽरो॥ 23 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ लायोरे़ आबिबा नाम्‌याक्‍किङ्‌ग सिःमे़न्‍लो, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आम्‍भा आबिबा पर्धाःम्‍मिङ्‌ग आनिॽ दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुओलाम् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍लो॥

रोमि 7

1 आल्‍ल साम्‌योथिम् के़ले़बा के़निःबा आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽ पाःप्‍मा कोःत्तुङ्‌बा पाःन्‍निन् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍लो॥ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ग मनाःन् कुहिङ्‌वे़त् वाॽर थारिक्‍लक् युक्‍तुॽ॥ 2 मेःक्‍खिम्‍मिल्‍ले़ कुबिधिक् पिनिङ्‌लो, मेःक्‍खिम् के़बोःङ्‌मा मे़न्‍छुमाॽइन् इत्‍थुङ्‌गे़न् कुये़म्‍बाॽइन् हिङ्‌ङाङ् वाॽर थारिक् साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ खे़न् कुये़म्‍बाॽइन्‍नु इघेःक्‍खुआङ् वाॽ॥ कर कुये़म्‍बाॽइन् सिःने़ फाॽग्र खे़न् मेःक्‍खिम्‍थिम्‍लाम् चोःक्‌युम्‍भोमा पोःङ्‌लो॥ 3 हे़क्‍केलॽरिक्‍के कुये़म्‍बाॽइन् कुहिङ्‌वे़त् वाॽरए खे़ल्‍ले़ वेॽ मनाःन्‍नु मेःक्‍खिम् चोगुने़ फाॽग्र खे़ङ्‌ग साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ चाराम्‍मा याःम्‍बक् के़जोःक्‍मा मे़त्तुॽरो॥ कर कुये़म्‍बाॽइन् सिःआङ्‌ग खुने़ॽ मेःक्‍खिम्‍थिम्‍लाम् चोःक्‌युम्‍भोमा पोःङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ वेॽ मनाःन्‍नु मेःक्‍खिम् चोगुल्‍ले़ चाराम्‍मा याःम्‍बक् चोगुबा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 4 हे़क्‍केःल्‍ले़ फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, ख्रिस्‍ते़न्‌ स्‍ये़ःल्‍ले़ खिनिॽआङ् साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍किल्‍ले़ इगे़भुत्तिआङ् के़वयिबाओलाम् के़बाःक्‍खिरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलागि आनिॽ नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा आसुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् आनिॽग सिःमे़न्‍लाम्‍बा कुहिङ्‌वे़त् के़बोःङ्‌बान्‍नु थिक्‍हुप् आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽरो॥ 5 आनिॽग लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ आयुक्‍ते़आङ् आवये़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ आनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍को लायोबा निङ्‌वाॽइन्‌ फोःक्‍खुआङ् आनिॽ आजोगुम्‍बा फे़न् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ सिःमे़न् तारुॽरो॥ 6 कर आल्‍लोग, तगि आनिॽ सम्‍दाङ् युक् के़जोःक्‍पा साम्‌योथिम्‍लाम्‍बा चोःक्‌युम्‍भो आघोःसुम्‍माङ् आवाॽ॥ आल्‍ल आनिॽग साप्‍ते़आङ् के़बप्‍पा साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को आवये़ल्‍ले़ सेवा आजोगुम्‍बा हे़क्‍के मे़ःन्, कर सेसेमाङ्‌लाम्‍बा कुसङ् हिङ्‌मन्‍नो सेवा आजोगुम्‍लो॥ 7 हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिॽ थे पाःप्‍माबे? साम्‌योथिम्‍मिन् लायोबि? से़क्‍खासाङ् मे़ःन्‍लो! कर साम्‌योथिम्‍मिन् होःप्‍ते़ल्‍ले़ग इङ्‌गाॽ आहिङ्‌मन्‍नोबा लायोहाॽ मे़न्‍निःबान्‍मे़न्॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़, “खे़ने़ॽ मे़घिःप्‍से़न्‍ने़ॽ” फाॽआङ् मे़बाःत्तुन्‍निल्‍ले़ग इङ्‌गाॽ खिःम्‍मान् ताप्‍फे़ःम्‍बारो के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ् मे़निःत्तुङ्‌ङिन्‍बारो॥ 8 कर कन् लायोःल्‍ले़ साम्‌योइङ्‌जाःङ्‌लाम् सुये़म्‌ खोःसुआङ् इङ्‌गाॽ आसिगाङ् काक् परिक्‍ले़न् खिःम्‍मा निङ्‌वाॽइन्‌ फोःक्‍खु॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन् होःप्‍ते़ल्‍ले़ग लायोःल्‍ले़ कुमुक्‍साम् होःप्‍ते़बारो॥ 9 तगि इङ्‌गाॽ साम्‌योथिम्‍मिन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्ते वयाङ्‌ङिल्‍ले़ नुःबा वये़, कर साम्‌योइङ्‌जाःङ्‌ङिन् कुसिङ् निःत्तुङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आहिङ्‌मन्‍नो लायोःन् कुहिङ्‌वे़त् पोःक्‍खे़आङ् इङ्‌गाॽ स्‍याङ्‌लो॥ 10 कन् साम्‌योइङ्‌जाःङ्‌ङिल्‍ले़ए मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् ताःप्‍मा के़बोःङ्‌बा वये़ कर खे़ल्‍ले़ग सिःमानि तारु के़लॽबान् निङ्‌वाॽ खोःसुङ्‌लो॥ 11 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ लायोःल्‍ले़ साम्‌योइङ्‌जाःङ्‌लाम् सुये़म्‌ खोःसुआङ् इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क्‍ताङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् बा कन् साम्‌योइङ्‌जाःङ्‌लाम् इङ्‌गाॽ से़राङ्‌लो॥ 12 हे़क्‍केसाङ् साम्‌योथिम्‍मिन् सेसेबा चोःक्‍पाल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌हाॽ सेसेबा, साम्‌योनिबा नु नुःबा चोःक्‍लो॥ 13 हे़क्‍केःल्‍ले़ नुःबा पाःन्‍निल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आलागि सिःमे़न् तारुबि? मे़दारुन्‍लो, कर लायोःन् लायोएरो लॽरिक् कुसिङ्‌ निःप्‍मा आसुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् लायोःल्‍ले़ नुःबा पाःन्‍लाम् इङ्‌गाॽओ याम्‍साम्‍गे़न् सिःमे़न् तारु, हे़क्‍केःल्‍ले़ साम्‌योइङ्‌जाःङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ लायोःन् आल्‍लसाङ् साॽरिक् लायोबा चोःक् फाॽआङ् निःसुङ्‌लो॥ 14 साम्‌योथिम्‍मिन् याम्‍साम्‍बा चोःक् लॽरिक् कुसिङ् आनिःत्तुम्‍माङ् वाॽ, कर इङ्‌गाॽ याम्‍साम्‍बा मे़जोःक्‍कान् हे़क्‍क्‍याङ् योःक्‍पाहाॽ मे़दोःक्‍पा कुइसिःक् इङ्‌गाॽआङ् लायोओए तोःक्‍ताङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 15 इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा पाःन्‍निन् कुसिङ् मे़निःत्तान्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ चोगुङ् लॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बान् मे़जोःक्‍कान्, कर इङ्‌गाॽ चिःत्तुङ्‌बा पाःन्‍निन्‍ने चोगुङ्‌लो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा पाःन्‍निन् ताप्‍फे़ःम्‍बा चोःक् फाॽआङ् निःसुङ्‌ने़ फाॽग्र साम्‌योथिम्‍मिन् नुःबा चोःक् लॽरिक् ते़न्‍दिङ् चोगुङ्‌बा पोःङ्‌लो॥ 17 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, आल्‍ल हे़क्‍के के़जोःक्‍पे़न्‌ इङ्‌गाॽ मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽओ के़वाॽबा लायोःल्‍ले़ चोगुबारो॥ 18 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ लायोःल्‍ले़ कुधिम् वाॽआबाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आसुत्‍नाओ थेआङ् नुःबा पाःन् होःप् फाॽआङ् कुसिङ्‌ निःत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ नुःबा पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌साङ् चोःक्‍मा मे़सुक्‍कान्‍लो॥ 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ नुःबा पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्, खे़न् मे़जोःक्‍कान्, कर ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍हाॽ मे़न्‍जोःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्बान्‍ने़ चोगुङ्‌ल वाॽआरो॥ 20 हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ मे़न्‍जोःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बा पाःन्‍हाॽ चोगुङ्‌ने़ फाॽग्र कन् के़जोःक्‍पाङ्‌ग इङ्‌गाॽ मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽओ के़वाॽबा लायोःल्‍ले़ हे़क्‍के चोगुबारो॥ 21 अक्‍खेलॽरिक् कन् थिम्‍मिल्‍ले़ याःम्‍बक् चोगुबा इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽ खोःसुङ्–इङ्‌गाॽ नुःबा पाःन् चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ ताप्‍फे़ःम्‍बान् इङ्‌गाॽनुए वाॽरो॥ 22 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आसिक्‍लुङ्‌मोनुए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाम्‌योथिम्‍मो सःत्तारो॥ 23 कर इङ्‌गाॽओग वेॽस्‍मा मुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ याःम्‍बक् चोगुबा निःसुङ्॥ खे़न् मुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ग इङ्‌गाॽ आबाङे आनिङ्‌वाॽइल्‍ले़ इःप्‍मा नाःप्‍मा कोःत्तुबा थिम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ थङ् चोगुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् लायोओ पुङ्‌लाधाबा चोःक्‍काआङ् लायोःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ युक्‍कारो॥ 24 ए, इङ्‌गाॽग आक्‍खे़न् साॽरिक् पप्‍प्रामा मनाआबे? कन् लायो नु सिःमे़ल्‍ले़ युक्‍तुबा हिङ्‌मन्‍लाम् हाःत्‍ले़ से़ःप्‍मा सुक्‍काबे? 25 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न्‍लो! आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तलाम्‍बाए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आसे़ःप्‍लो! खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिङ्‌वाॽओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुसेवा चोगुङ्, कर लायोबा थिम्‍मिल्‍ले़ थिम्‍सुबा सुत्‍नाओग लायोःल्‍ले़ कुसेवा चोगुङ्‌लो॥

रोमि 8

1 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍ल ख्रिस्‍त ये़सुःन्‍नु थिक्‍हुप् के़वाॽबाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आप्‍तिक् मे़गुःत्तुन्‍छिन्, 2 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुलाम् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् के़बिबा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ लायो नु सिःमे़ल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् चोःक्‌युम्‍भो पिराङ्‌ङाङ् वाॽरो॥ 3 लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुम्‍बा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुरो॥ खुने़ॽ आबुगे़न् कुस्‍साःन् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ मे़जोगुबा लायोःल्‍ले़ लागि सिदुङ्‌जभा पोःङ्‌से़ लायोबा मना कुइसिःक्‍पा नासिङ्‌गे़न् थक्‍को पाङ्‌घु युःसुआङ् नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍किल्‍ले़ आनिॽ लायोःन् मे़क्‍खुरो॥ 4 अक्‍खेलॽरिक् लायोबा सुत्‍ना कुइसिःक् मे़ःन्, कर सेसेमाङ् कुइसिःक् आहिङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ नाःक्‍तुबा साम्‌योनिबा पाःन्‍हाॽ काक् आनिॽ चोःक्‍मा आसुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् खुने़ॽ हे़क्‍के चोगुबारो॥ 5 लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽ चोगुबा कुइसिःक् के़हिङ्‌बाहाॽरे़ग खे़न् सुत्‍नाःल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमाओए निङ्‌वाॽ मे़बिरुॽ, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तुबा कुइसिःक् के़हिङ्‌बाहाॽरे़ग सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमाओए निङ्‌वाॽ मे़बिरुॽरो॥ 6 आनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ युक्‍मा आबाङ्‌घुम्‍मिल्‍ले़ग आसिःरो, कर आनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ सेसेमाङ्‌ङिन्‌ युक्‍मा आबाङ्‌घुम्‍ने़ फाॽग्र मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् नु सनारुङ् आघोःसुम्‍लो॥ 7 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ लायोबा सुत्‍नाःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ पोःक्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाम्‌योथिम्‍मिन् मे़इःत्तुन् मे़नाःत्तुन् हे़क्‍क्‍याङ् इःप्‍मा नाःप्‍माआङ् मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 8 लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ युक्‍तुसिबाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ 9 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् खिनिॽओ से़क्‍खाए वाॽने़ फाॽग्र खिनिॽग लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ कुमना मे़ःन्‍निङ्, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनानिङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन् मनाःन्‍नु ख्रिस्‍तरे़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् होःप्‌ खे़न् ख्रिस्‍तरे़ कुमना मे़ःन्‍लो॥ 10 कर ख्रिस्‍ते़न्‌ खिनिॽओ वाॽने़ फाॽग्र खिनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् लायोःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सिःसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा के़बोःक्‍खिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ याम्‍साम्‍मिन् हिङ्‌लो॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पाल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् खिनिॽओ वाॽने़ फाॽग्र बा खे़न् खिनिॽओ के़वाॽबा सेसेमाङ्‌लाम् ख्रिस्‍त ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पाल्‍ले़ खिनिॽआङ् कुहिङ्‌वे़त् के़जोगिॽरो॥ 12 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे आनिॽ मे़न्‍जोःक्‍के मे़म्‍बोःङ्‌मनाबा पाःन्‍हाॽ वाॽ, कर लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽ चोगुबा हे़क्‍केए चोःक्‍मा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 13 खिनिॽ लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽ चोगुबा कुइसिःक् के़वयिॽने़ फाॽग्र खिनिॽ के़स्‍ये़ॽइरो, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् लायोबा याःम्‍बक्‍हाॽ के़ले़रुम्‍ने़ फाॽग्र के़हिङिॽरो॥ 14 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ लाम्‍लोसुसिबाहाॽए निङ्‌वाॽफुसाःसिरो॥ 15 खिनिॽ के़घोःसुम्‍बा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु के़गिबा योःक् के़न्‍जोगिन्, कर खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़सिःङ्‌साः के़जोगिआङ् वाॽ॥ हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् “पानुदिङ्‌ आम्‍बौ” मे़प्‍मा आसुक्‍तुम्‍लो॥ 16 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् आनिॽ याम्‍साम्‍मिन्‍नु तङ्‌ङाङ् “खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःनिङ्‌लो” फाॽआङ् आमे़त्‍लो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् कुस्‍साः आबोःक्‍खे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलक् के़घोःबासिरो॥ से़क्‍खाए खुने़ॽनु सोरिक् इङ्‌धाःङ् आघोःसुम्‍ल फाॽआङ् खुने़ॽनु सोरिक् इनोगे़न् तुक्‍खेआङ् आजाने़ फाॽग्र आनिॽग ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् लक् के़घोःबासिआङ्‌लो॥ 18 खुने़ॽ याङ्‌सि आबिबा मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु तङ्‌माल्‍ले़ग कन् ये़म्‍मो आनिॽ आदुमुम्‍बा इनोगे़न् तुक्‍खेःन् थेआङ् मे़ःन्‍लो फाॽआङ् इःत्तुङ्‌लो॥ 19 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़क्‍खाबा कुस्‍साःहाॽ ओसेःन्‍दाङ् पोःङ्‌मा ये़म्‍मिन् नावागे़न् चइःत्तिल्‍ले़ साॽरिक् निङ्‌वाॽ इगेःक्‍काङ् हाङ्‌घुर वाॽरो॥ 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा नावागे़न् चइःत्तिन् फे़त्‍लारे़, हे़क्‍केग आबाङेग मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् हे़क्‍के पोःक्‍खे़बारो॥ कर नावागे़न् चइःत्तिल्‍ले़ किःमा पेःक्‍मालाम्‍बा ताङ्‌से़ःप्‍पाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःहाॽरे़ खुनिॽ मिमिदिङ्‌गे़न् चोःक्‌युम्‍भोःन् मे़घोःसुर के़लॽबान् साॽरिक् निङ्‌साङ् चोगुर वाॽ॥ 22 कन् के़रे़क् नावागे़न् चइःत्तिन् सावाःम्‍मा तुङ्‌ङिल्‍ले़ तरुमा मे़न्‍छिमाॽइन् कुइसिःक् आल्‍ल थारिक्‌ याःप्‍पा नु तुक्‍खे चाःबान् आनिॽ आनिःसुम्‍लो॥ 23 नावागे़न् चइःत्तिल्‍लक् मे़ःन्, कर काक्‍नु तगिबा लक् कुइसिःक् सेसेमाङ्‌ङिन् के़घोःबा आनिॽआङ् आयाःत्‍ल आवाॽरो॥ आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे कुस्‍साः आजोःक्‍काङ् आनिॽ आबाङे नासिङ्‌गे़न् थक्‍किल्‍ले़ लायो नु तुक्‍खेलाम् चोःक्‌युम्‍भो खोःसुर फाॽआङ् आयाःत्‍ल आहाङ्‌घुम्‍ल आवाॽरो॥ 24 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ से़न्‍लप् आघोःसुम्‍माङ्‌धोए कन् से़क्‍खाबा निङ्‌साङ्‌ङिन् आगत्तुम्‍माङ् वाॽ॥ निःमनाबा पाःन्‍निन् निङ्‌साङ् आन्‍जोगुम्‍मिन्‍लो॥ आल्‍ल तगिसा कत्तुबा पाःन्‍निन् हाःत्‍ले़ निङ्‌साङ् चोगुॽबे? 25 कर आनिॽ आल्‍ल थारिक् मे़ङ्‌घोए आवाॽबा पाःन्‍निन् निङ्‌साङ् आजोगुम्‍मिल्‍ले़ खे़न् खोःमा फाॽआङ् नासि आधःत्तुम्‍माङ् आहाङ्‌घुम्‍लो॥ 26 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् आनिॽ के़साक्‍पाओ आधाआङ् आवाॽइल्‍ले़ कुभाॽ आबिॽरो॥ खे़न् ये़म्‍मो आक्‍खेलॽरिक् तुवा चोःक्‍मा आनिॽ आल्‍ले़स्‍सुम्‍मिन्, कर आनिॽ पाःप्‍माए सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मनाबा पाःन्‍सुत्‍लाहाॽरे़न् आनिॽ याःप्‍मान्‍नु सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ ले़क्‌वा पेलिगे़न् तुवा चोगुॽरो॥ 27 हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ सिक्‍लुङ्‌माओबा पाःन् के़निःबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽइन्‌ निःसुॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् नसानिबाहाॽरे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु पेलिगे़न् तुवा चोगुॽरो॥ 28 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिःम्‍जि के़मे़प्‍पा, कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् उःत्तुसिबाहाॽरे़ लागि, खुने़ॽ के़रे़क् पाःन्‍हाॽ नुःबाए पोःङ्‌ल चोगुॽ के़लॽबान्‍नाङ्‌ आनिॽ कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो॥ 29 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ उन्‍छेःन्‍छा कुसिङ्‌ निःत्तुसिआङ् आबुगे़न् कुस्‍साःन् कुइसिःक्‍के पोःङ्‌से़ सेगुसिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के यरिक् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽहाॽओ खुने़ॽ तुम्‍बा पोःक्‍खे़रो॥ 30 हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन्‍हाॽ तगिसा सेगुसि, खे़ङ्‌हाॽग उःत्तुसिआङ्‌लो॥ आत्तिन्‍हाॽ उःत्तुसिॽ, खे़ङ्‌हाॽग आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबाआङ्‌ चोगुसिॽरो॥ आत्तिन्‍हाॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोगुसिॽ, खे़ङ्‌हाॽग कुमिमिदिङ्‌ङिन्‍नाङ् पिरुसिॽरो॥ 31 हे़क्‍केने़ फाॽग्र आनिॽ थे आबाःत्तुम्‍बाबे? निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिॽ ले़प्‍माङ् वाॽने़ फाॽग्र आनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ हाःत्ताङ् पोःक्‍मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो॥ 32 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे आबुगे़न् कुस्‍साःन्‍ने मे़दाङ्‌घुन्, कर आनिॽ के़रे़क्‍ले़ लागि खुने़ॽ सिःमा पाङ्‌घु॥ खुने़ॽ ख्रिस्‍ते़न्‍ने आबिरे़ल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽआङ् आक्‍खेलॽरिक् आनिॽ पिमा आन्‍छुक्‍ने़न्‍बे? 33 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबाहाॽ हाःत्‍ले़ आप्‍तिक् कुःप्‍मा सुक्‍तुसिॽबे? हाःत्‍ले़आङ् मे़सुक्‍तुन्‍छिन्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा के़जोःक्‍पाङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नेरो॥ 34 आनिॽ हाःत्‍ले़ पाःन् थिक्‍मा आसुक्‍पे? हाःत्‍ले़आङ् आन्‍छुक्‍ने़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुःन् स्‍ये़आङ् आल्‍ल खुने़ॽग सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् पोःक्‍खे़, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ्‌ले़प्‍माङ् युङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ लागि पेलिगे़न् तुवाआङ् चोगुर युङ्‌लो॥ 35 हाःत्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुमिःम्‍जिलाम् से़म्‍मा आसुक्‍पे? ये़त्तुक्‍खे, इनोगे़न् तुक्‍खे, निङ्‌घुम्, साक्, चाङ्‌मा वाःप्‍मा होःप्‍मा, किप्‍मा के़घुःबा ये़म् इग्र सिःमे़ल्‍ले़ से़म्‍मा आसुक्‍पि? 36 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्,“खे़ने़ॽ नसाःन् चोःक्‍कासिगे़बाल्‍ले़ थिक्‌याःन्‍धक् मे़से़रिगे़ॽरो॥से़प्‍मा के़बोःङ्‌बा मे़ल्‍लुक् कुइसिःक् मनाहाॽरे़ मे़मे़त्तिगे़रो॥” 37 कन् काक् पाःन्‍हाॽओ आनिॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा ख्रिस्‍तलाम्‍बा आनिॽ थङ् के़नाःम्‍बान्‍नुःल्‍ले़आङ्‌ यम्‍बा आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽरो॥ 38 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिःम्‍जिलाम् आनिॽ थेःल्‍ले़आङ् से़म्‍मा आन्‍छुक्‍ने़न्‍लो के़लॽबान् निःसुङ्‌ सुरुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ सिःमे़न् नु हिङ्‌मे़ल्‍ले़, माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ नु फे़न्‍साम्‍हाॽरे़, कन् ये़म् नु ताये़म्‍बा पाःन्‍हाॽरे़, इग्र आत्तिन् मुक्‍साम्‍हाॽरे़आङ् से़म्‍मा आन्‍छुक्‍ने़न्‌, 39 इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍किल्‍ले़ कुजङ्‌धाङ्‌बा नु कुसिगाङ्‌बा, इग्र काक् नावागे़न् चइःत्तोबा मुक्‍साम् थेःल्‍ले़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिःम्‍जिलाम् से़म्‍मा आन्‍छुक्‍ने़न्‌, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुलाम् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़आङ् वाॽरो॥

रोमि 9

1 इङ्‌गाॽ पाःप्‍मा निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌बा पाःन्‍निन् से़क्‍खाएरो॥ इङ्‌गाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुमनाआ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क् मे़बाःत्तान्‍लो॥ आघासिङ्‌ङिन्‌ नु सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌बा पाःन्‍निन् से़क्‍खाए चोःक्‍लो फाॽआङ् निःन्‍धो चोःक्‍सुॽरो॥ 2 आमिःम् इस्राइलि फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽहाॽरे़ खुनिॽ लागि इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽओ तुक्‍खेःल्‍ले़ साॽरिक् याःन्‍दाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ आबाङे आसुवाङ् इस्राइलिहाॽरे़ से़न्‍लप् खोःमा मे़सुक्‍तुल्‍ले़ग इङ्‌गाॽ खुम्‍दिङ्‌ङो थाःमा नु ख्रिस्‍तलाम् लाःत्‍लाःत् पोःङ्‌मा सुक्‍ताङ्‌बामे़न्॥ 4 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इस्राइलिहाॽ आबाङे कुस्‍साः पोःङ्‌से़ सेगुसिआङ् कुमिमिदिङ्‌ङिन् खे़ङ्‌हाॽ ओसेःन्‍धाक्‍तुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽनु माङ्‌हुप्‍हाॽ चोगुआङ् साम्‌योथिम्‍मिन् पिरुसि॥ खे़ङ्‌हाॽए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हिम्‍मोबा सेवा चोःक्‍मान् नु यरिक् माङ्‌हे़क्‍हाॽ पिरुसिरो॥ 5 कुमिङ् के़से़बा अब्राहाम, इसहाक नु याकुबे़न् 6 कङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽनु चोगुबा माङ्‌हे़क्‍हाॽग मे़गे़रे़म्‍बा मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इस्राइल सुवाङ्‌लाम्‍बा सागे़वाःन्‍छिङ्‌बाहाॽ के़रे़क्‍क से़क्‍खाबा इस्राइलि मे़ःन्‍छिरो॥ 7 अब्राहामरे़ कुमुॽइदाङ्‌सा मे़बोःङ्‌ङिल्‍ले़सा के़रे़क् से़क्‍खाबा कुस्‍साः मे़म्‍बोःङ्‌ने़न्‍लो॥ कर साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “माङ्‌हे़क्‌ चोगुङ्‌बा के़स्‍साः इसहाकलाम्‍मे के़मुॽइदाङ्‌साहाॽ मे़बोःङ्‌लो॥” 8 कन् फाॽइङ्‌ग अब्राहामरे़ नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍कोलाम् सागे़वाःन्‍छिङ्‌बाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःसि के़लॽबा पाःन् मे़ःन्‍लो, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिने़ फाॽआङ् पिरुबा माङ्‌हे़क्‍लाम्‍बा सागे़वाःन्‍छिङ्‌बाहाॽए अब्राहामरे़ से़क्‍खाबा कुमुॽइदाङ्‌सासिरो॥ 9 खे़न् माङ्‌हे़क्‍किल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुरो, “आन्‍ने़म्‍माॽ बा कन् ये़म्‍मो इङ्‌गाॽ नुःङ्‌ङा ताआरो, हे़क्‍क्‍याङ् के़मेःत् साराःल्‍ले़ लत्‍छा ये़म्‍बित्‍छाॽसा कत्तुॽरो॥” 10 हे़क्‍केरक् मे़ःन्, कर आनिगे़ ताक्‍थे़बा इसहाकलाम् कुमेःत् रिबेक्‍काःल्‍ले़ काप्‍साबासाःहाॽ कत्तुसिआङ् वये़, 11 कर खे़न् काप्‍साबासाःहाॽ सावाःन्‍छिङ्‌मानुःल्‍ले़ तगिए, खे़ङ्‌हाॽरे़ नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् थेआङ् मे़न्‍जोःक्‍के, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ रिबेक्‍काःन् अक्‍खे मे़त्तुआङ् वये़रो, “तुम्‍बाल्‍ले़ फोॽबान् सेवा चोगुॽरो॥” 14 हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिॽ थे पाःप्‍माबे? निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नुःरिक्‍काङ् खासे़न् मे़लोःन्‍ने़न्‍बि? से़क्‍खासाङ् मे़ःन्‍लो! 15 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मोसाःन् अक्‍खे मे़त्तु,“आत्तिन् नुःरिक् मे़प्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ् खे़न् नुःरिक् मे़त्तुङ्, हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन् लुङ्‌माॽ तुक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ् खे़न् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुङ्॥” 16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ चोःक्‍माल्‍ले़ इग्र तम्‍सिन् चोःक्‍माल्‍ले़ग मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बालाम्‌ काक् पाःन्‍हाॽ ताःरो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ फारोहाङ्‌ङिन् अक्‍खे मे़त्तुआङ् पत्, “खे़ने़ॽ के़सम्‍दाङ् आमुक्‍साम्‍मिन् ओसेःन्‍दाङ् चोगुङ्‌ङाङ् काक् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो आमिङ्‌ङिन् इङ्‌भोःर के़लॽबा निङ्‌वाॽसोःक्‍को इङ्‌गाॽए खे़ने़ॽ हाङ् चोःक्‍ने़आङ् वाॽआरो॥” 18 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आत्तिन् नुःरिक् मे़प्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ खे़न् नुःरिक् मे़त्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन् कुनिङ्‌वाॽ नुःङ्‌मा के़साक्‍पा चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ, खे़न्‍निन् कुनिङ्‌वाॽ नुःङ्‌मा के़साक्‍पा चोगुॽरो॥ 19 हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽओ कुभारे़ इङ्‌गाॽ अक्‍खे याप्‍मि के़मे़त्तिबिला, “हे़क्‍केने़ फाॽग्र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आल्‍लसाङ् थेआङ् पाःन् आधिक्‍पाबे? आत्तिल्‍ले़आङ् खुने़ॽ चोःक्‍मा इःत्तुबा पाःन्‍निन् अप्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥” 20 मे़न्‍छाम् याप्‍मिए, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु मुरा के़दोःबा खे़ने़ॽ हाःत्‍ने़बे? चोःक्‍मनाबा चिगःक्‌वाःल्‍ले़ के़जोःक्‍पे़न्‌ “थेआङ् अक्‍तङ्‌बा के़जोगाङ्‌बाबे?” मे़त्तुबि? 21 सॽमनाबा खाम्‍मोलाम् कोःम्‍भलेःल्‍ले़ नुःबा याःम्‍बक्‍को ओगप् के़बोःङ्‌बा फुजिक् हे़क्‍क्‍याङ् हाबा खे़न् खाम्‍मोलाम् मे़न्‍जोबा याःम्‍बक्‍को ओगप् के़बोःङ्‌बा फुजिक् चोःक्‍मा युक् मे़गत्तुम्‍बि?lb00138c.tifकोःम्‍भलेःल्‍ले़ फुजिक् चोगुॽ 22 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिक्‍किन् नु कुमुक्‍साम्‍मिन् ओसेःन्‍दाङ् चोःक्‍मा युक् कत्तुने़ फाॽग्र हे़क्‍केलॽरिक्‍के मे़क्‍मारे़ लागि यारिप् के़बोःङ्‌बा मनाहाॽ सिक्‍किल्‍ले़ कुले़क्‌वा नासि थःत्तुसिल्‍ले़ आनिॽ थे पाःप्‍माबे? 23 हे़क्‍क्‍याङ् तगिसा कुमिमिदिङ्‌ङिन् खोःमा फाॽआङ् यारिप् चोगुसिआङ् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबाहाॽ इमे़ल्‍लुङ्‌बा कुमिमिदिङ्‌ङिन् ओसेःन्‍धाक्‍से़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अक्‍खे चोगुरो॥ 24 हे़क्‍केलॽरिक्‍के आनिॽ यहुदिसाङ्, थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌साङ्, खे़न् सेगुसिबाहाॽग आनिॽएरो॥ 25 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा होसेरे़ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍तुआङ् पत्‍लो,“आत्तिन्‍हाॽ आमना मे़होःप्‍ते़ खे़ङ्‌हाॽ आमना चोगुङ्‌सिङ्‌लो॥तगि लुङ्‌माॽ मे़दुक्‍तुङ्‌सिङ्‌ङिन्‍बाहाॽ,आल्‍लो लुङ्‌माॽ तुक्‍तुङ्‌सिङ्‌लो॥” 26 हे़क्‍क्‍याङ्, आत्तिन् ते़न्‍नो“खिनिॽ आमना के़होःप्‍ति लॽरिक् के़म्‍मे़त्तिआङ् वये़,बा खे़न् ते़न्‍नो ‘आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःनिङ्’ के़म्‍मे़त्तिॽरो॥” 27 माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ इस्राइलिहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बेओ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुआङ् पत्,“इस्राइलिहाॽग आत्तात्तान्‍ने निःप्‍मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मनाबा वाहङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाओबा ये़ःङ्‌घा हे़क्‍के यरिक् मे़जोःक्‍साङ् के़दाङ्‌बा के़याःक्‍पाहाॽरक् ताङ्‌मे़से़ःप्‍लो॥ 28 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुघुम्‍दिङ्‌ङिल्‍ले़न् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो हाराए के़त्तुॽरो॥” 29 यसैयारे़ इस्राइलरे़ कुयाःम्‍बेओ कन् तगिसा पाःत्तुआङ् वाॽबा हे़क्‍केए,“मुक्‍साम्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ लागि कुमुॽइदाङ्‌साःन् आन्‍धाॽरे़न्‍निल्‍ले़ग आनिॽ सदोम नु गमोरा कुइसिःक्‍के खाप्‍पु थ्‍यःङ् आबोःक्‍खे़बारो॥” 30 हे़क्‍केःल्‍ले़ आल्‍ल आनिॽ थे पाःप्‍माबे? थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ग साम्‌योनिबा पोःङ्‌मा मे़ङ्‌गोःत्तुन्‍छाङ् नसाःन् मे़जोगुबालाम्‍बा साम्‌योनिबा मे़बोःक्‍खे़॥ 31 कर इस्राइलिहाॽरे़ साम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍माआङ् साम्‌योनिबा पोःङ्‌मा तम्‍सिन् मे़जोगुसाङ् साम्‌योनिबा मे़न्‍बोःक्‍खे़न्‍लो॥ 32 थेआङ् मे़न्‍बोःक्‍खे़न्‍बे? थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ कङ्‌ग आबाङे याःम्‍बक्‍लाम्‍बा खोःमा सुक्‍ते़त् के़लॽबा मे़इःत्तुआङ् नसाःन्‍लाम्‍बा के़दाःबा साम्‌योनिबान् मे़ङ्‌गोःत्तुन्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽग याप्‍मि के़घःबा लुङ्‌ङो मे़दोःक्‍ते़आङ् मे़जोःन्‍दे़रो॥ 33 कङ्‌ग साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़बा कुइसिःक् पोःक्‍खे़रो,“ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽ, इङ्‌गाॽ यरुसले़म्‍मोहे़क्‍क्‍याङ् मे़ले़ःङ्‌ङाङ् मे़गे़ङ्‌ल फाॽआङ् लुङ्‌जे़क् ने़स्‍सुङ्‌लो,कर खुने़ॽ सम्‍दाङ् नसाःन् के़जोःक्‍पाङ्‌ग आप्‍फाल्‍ले़आङ् सिरिङ् मःमो मे़धाने़न्‍लो॥”

रोमि 10

1 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽग इस्राइलिहाॽ ताङ्‌मे़से़ःप्‍ल फाॽआङ् सिक्‍लुङ्‌मोनुए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् तुवा चोगुङ्‌लो॥ 2 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा खुनिॽ सिक् सम् फाॽआङ् पाःत्तुङ्, कर आक्‍खेआङ् कुनिङ्‌वाॽ ताः के़लॽबा पाःन्‍निन् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़न्‍निःसुन्‍लो॥ 3 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् के़दाःबा साम्‌योनिबान् कुसिङ्‌ मे़न्‍निःत्तुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ साम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍माआङ् आबाङे साम्‌योनिबा पोःङ्‌मा तम्‍सिन् मे़जोगु, हे़क्‍केलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाम्‌योनिबा पोःङ्‌मा लाम्‍मिन् मे़नाॽरुरो॥ 4 ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ए साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ पाःत्तुबा काक् पाःन्‍हाॽ के़त्तुरो, हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽ नसाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क् साम्‌योनिबा मे़बोःङ्‌लो॥ 5 मोसाःल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍माआङ् साम्‌योनिबा पोःङ्‌मा पाःन्‍निन् अक्‍खेलॽरिक् पोधक् चोगुआङ् वाॽ, “साम्‌योथिम्‍मिन् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा मनाःन् बा खे़न्‍लाम्‍बाए हिङ्‌लो॥” 6 कर नसाःन् चोःक्‍माआङ् के़दाःबा साम्‌योनिबाल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुॽ, “ ‘हाःत् थो साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो पेःक्‍पाबे?’ फाॽआङ् के़निङ्‌वाॽओ मे़इःत्ते़न्‍ने़ॽ” (खे़न् फाॽइन् से़न्‍लप्‍पिल्‍ले़न्‌ सुनाइङ् आनिॽओ युःत्‍छे़ ख्रिस्‍ते़न्‌ यो इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो युःप्‍मा पोःङ्), 7 इग्र “ ‘हाःत् यो खे़मायङ्‌सङ्‌ङो थाबाबे?’ फाॽआङ् के़निङ्‌वाॽओ मे़इःत्ते़न्‍ने़ॽ” (खे़न् फाॽइन् से़न्‍लप्‍पिल्‍ले़न्‌ सुनाइङ्‌ङिन् आनिॽओ थाक्‍से़ ख्रिस्‍ते़न्‌ सिःमे़न्‍लाम् थो थाक्‍मा पोःङ्)॥ 8 कर कल्‍ले़ थे पाःत्तुबे? “पाःन्‍जाक्‍किङ्‌ग के़बेसाङ्‌ङे वाॽ, के़मुराओ हे़क्‍क्‍याङ् के़सिक्‍लुङ्‌मो वाॽ,” 9 खे़ने़ॽ के़मुराःल्‍ले़ ये़सुःन्‍ने दाङ्‌बारो फाॽआङ् ते़न्‍दिङ् के़जोगुआङ् के़सिक्‍लुङ्‌मोलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् चोगु लॽरिक् नसाःन् के़जोगुने़ फाॽग्र ताङ्‌गे़से़ःप्‍लो॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़सिक्‍लुङ्‌मोलाम् नसाःन् के़जोगुबाल्‍ले़ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा के़बोःङ्, हे़क्‍क्‍याङ् के़मुराःल्‍ले़ ते़न्‍दिङ् के़जोगुबाल्‍ले़ से़न्‍लप् के़घोःसुॽरो॥ 11 साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुॽ, “खुने़ॽ सम्‍दाङ् नसाःन् के़जोःक्‍पाङ्‌ग आप्‍फाल्‍ले़आङ् सिरिङ् मःमो मे़धाने़न्‍लो॥” 12 यहुदि नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् लुम्‍मो थेआङ् ये़मे़न्‍दङ् पाःन् होःप्‍लो–लत्‍छा दाङ्‌बान्‍ने के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ दाङ्‌बारो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुमिङ् के़लोःङ्‌बा के़रे़क् यरिक् मुॽइसाम् पिरुसिॽरो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ “दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिङ् के़लोःङ्‌बा के़रे़क्‍ले़ से़न्‍लप् मे़घोःसुॽ॥” 14 कर खे़ङ्‌हाॽरे़ नसाःन्‍ने मे़न्‍जोःक्‍के मे़वाॽइल्‍ले़ आक्‍खेआङ् खुने़ॽ कुमिङ्‌ङिन् मे़लोःक्‍खुबे? हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ कुयाःम्‍बेओ खे़म्‍मै मे़ङ्‌घे़म्‍मे मे़वाॽइल्‍ले़ आक्‍खेआङ् नसाःन् चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुॽबे? हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌भन् के़से़बा मनाए मे़ःन्‍ने आक्‍खेलॽरिक् मे़घे़प्‍सुबाबे? 15 हे़क्‍क्‍याङ् हाःत्ताङ् मे़म्‍बाङ्‌ङे आक्‍खेआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ इङ्‌भन् मे़जोगुॽबे? साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् पत्, “सुनाइङ् इङ्‌भन् के़जोःक्‍पे़न्‌ ताःल्‍ले़ आक्‍खे़न् नुःबा पोःङ्‌बे!” 16 कर के़रे़क्‍ले़ सुनाइङ्‌ङिन् मे़न्‍दाःक्‍तुन्‍लो॥ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुॽ, “आदाङ्‌बे, आनिगे़ इङ्‌भोःसुम्‍बे़बा पाःन्‍निन् हाःत्‍ले़ नसाःन् चोगुआङ् वाॽबे?” 17 हे़क्‍केलॽरिक् नसाःन्‍निङ्‌ग खे़म्‍मनाबालाम्‍बा ताःरो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् खे़म्‍मनाबाङ्‌ग ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओबा पाःन्‍जाक्‍लाम् ताःरो॥ 18 कर इस्राइलिहाॽरे़ सुनाइङ्‌ङिन् से़क्‍खाए मे़ङ्‌घे़म्‍मे मे़वाॽबि? से़क्‍खाए खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़घे़प्‍सुआङ् वाॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़,कन् सुनाइङ् के़से़बाहाॽरे़ खुनिॽ इङ्‌घङ्‌ङिन् खाम्‍बेःक्‍मो काक् पिसाङ् से़ःरे़आङ् वाॽरो,हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़बाःत्तुबा पाःन्‍निन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा के़रे़क् ते़न्‍नो से़ःरे़आङ् वाॽ लॽरिक् साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् पत्‍लो॥ 19 इङ्‌गाॽ याम्‍मो सेःन्‍दोःनिङ्, से़क्‍खाए इस्राइलिहाॽरे़ सुनाइङ्‌ङिन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुम्‍बि? खे़ङ्‌हाॽरे़ कुसिङ् मे़निःत्तुएरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मोसारे़ कुये़म्‍मोआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुआङ् वये़,“थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ मुॽइसाम् पिरुङ्‌सिङ्‌ङाङ्खिनिॽ नाहे़न्‍ल चोगुङ्‌लो,खासिङ् मे़न्‍निःप्‍मनाबा सुवाङ्‌हाॽलाम्खिनिॽ सिक् पोःक्‍ल याःन्‍दुङ्‌लो॥” 20 हे़क्‍क्‍याङ् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुबाःन्‍हाॽ आःन्‍छिङ्‌ङाङ् अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुरो,“इङ्‌गाॽ याप्‍मि मे़ङ्‌गोःप्‍मनाबाहाॽरे़ मे़घोःसाङ्‌लो,आत्तिन्‍हाॽरे़ इङ्‌गाॽ सेःन्‍मे़न्‍दोःसाङ्‌ङिन् खे़ङ्‌हाॽओ इङ्‌गाॽ आबाङे थाःन्‍छिङ्‌ङाआङ् वाॽआरो॥” 21 कर खुने़ॽ इस्राइलिहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बेओ अक्‍खे पाःत्तुॽ, “नाम्‍धाधा खे़न् आधिङ्‌गानिहाॽ नु आबाःन् मे़ङ्‌घे़म्‍मनाबाहाॽ ताःक्‍मासि फाॽआङ् आहुक्‍हाॽ सन्‍छुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥”

रोमि 11

1 हे़क्‍केने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ सेःन्‍दोःनिङ्, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमना इस्राइलिहाॽ नाॽरुसिबाबि? से़क्‍खासाङ् मे़नाॽरुसिन्‍लो! थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आबाङेआङ् अब्राहामरे़ कुमुॽइदाङ्‌सा बे़न्‍जामिन सुवाङ्‌स्‍मा इस्राइलिआरो॥ 2 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ तगिनुए कुसिङ्‌ निःत्तुसिबा कुमनाहाॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़नाॽरुन्‍छिन्‍लो॥ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा एलियाःल्‍ले़ 3 “आदाङ्‌बे, खे़ङ्‌हाॽरे़ग के़बाङ्‌घुसिबा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ के़रे़क् मे़से़रुसि, हे़क्‍क्‍याङ् के़ले़त्तिङ्‌ तोःम्‍मादे़न्‍हाॽ मे़यन्‍छुआङ् वाॽरो॥ इङ्‌गाॽरक् नराङ्‌ङाङ् वाॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ इङ्‌गाॽ से़प्‍मा मे़गोःत्तार मे़वाॽरो॥” 4 हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् नोगप् पिरुबे?“इङ्‌गाॽग बाल साम्‍माङ्‌ङिन् माङ्‌मे़ङ्‌घःमनाबा हे़न्‍छिङ् नुसि (७०००) आमनाहाॽ ताङ्‌घुङ्‌सिङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥” 5 हे़क्‍केलॽरिक्‍के, कन् ये़म्‍मोआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌माॽ तुक्‍माल्‍ले़ सेगुसिबा कुलक्‍थिक् के़दाङ्‌बा के़याःक्‍पाहाॽ मे़वाॽरो॥ 6 हे़क्‍क्‍याङ् कङ्‌ग खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जोगुबा याःम्‍बक्‍लाम् मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌माॽ तुक्‍मालाम् पोःक्‍खे़बारो॥ खुनिॽ याःम्‍बक्‍लाम् पोःक्‍खे़बाने़ फाॽग्र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌माॽ तुक्‍मान् थेनाधे पोःक्‍खे़बारो॥ 7 खे़न् फाॽइङ्‌ग थे़माबे? इस्राइलिहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़बिरुआङ् मे़गोःत्तुबान् मे़ङ्‌घोःसुन्‍लो, कर कुभा मे़सेगे़बाहाॽरे़ने़ मे़घोःसुरो॥ वेॽहाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ के़धुङ्‌बा चोगु पिरुसिरो॥ 8 साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुआङ् पत्,“निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ कुधना के़ले़ङ्‌बा चोगुसिआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् कन् ये़म्‍धारिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ निःमा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍ल फाॽआङ् खुनिॽ मिक्‍हाॽ थेःक्‍तुबिरुसिआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़म्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍ल फाॽआङ् खुनिॽ ने़क्‍खोॽबान् हुॽरुबिसिआङ् वाॽरो॥” 9 दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के पाःत्तुआङ् पत्,“हाराॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ आबाङे खुनिॽ साभाङ्‌जाःल्‍ले़ इजोओ थाःसुसिर,खुनिॽ साभाङ्‌जाःन्‌ आघघबा पाःन् नु खुम्‍दिङ् के़दाःप्‍पा पाःन् पोःङ्‌लरो॥ 10 खे़ङ्‌हाॽरे़ निःमा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍ल फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मिक्‍किन् खादाप्‍तुर,हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ एःक्‍किन् सदादिङ् इनोगे़न् तुक्‍खेःल्‍ले़ तुःङ्‌लरो॥” 11 हे़क्‍केने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ पाःन्‍धिक् सेलाप्‍निङ्, इस्राइलिहाॽ मे़जोःन्‍दे़ल्‍ले़ पोःक्‍माए मे़न्‍छुक्‍मना थारिक् मे़जोःन्‍दे़बि? से़क्‍खासाङ् मे़ःन्‍लो! कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लायोःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुनिॽ नाहे़म्‍मान् तार फाॽआङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरोए से़न्‍लप्‍पिन् त्‍ये़रो॥ 12 कर यहुदिहाॽरे़ लायो मे़जोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो पयम् यम्‍बा मुॽइसाम् त्‍ये़, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ से़न्‍लप्‍पिन् मे़नाॽरुबाल्‍ले़ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽओ पयम् यम्‍बा मुॽइसाम् त्‍ये़ने़ फाॽग्र यहुदिहाॽरे़ से़न्‍लप्‍पिन् मे़दाःक्‍तुल्‍ले़ आल्‍लसाङ् यरिक् मुॽइसाम् ताःएरो! 13 इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए खिनिॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ कन् पाःन्‍निन् मे़त्‍निङ्‌ल पत्तारो॥ इङ्‌गाॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरो सेःक्‌युक्‍मिबा पोःक्‍खाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कन् माङ्‌सेवा चोःक्‍मा याःम्‍बक्‍को से़क्‍खाए आसुक्‍सुक् तम्‍सिन् चोगुङ्‌लो॥ 14 हे़क्‍केलॽरिक् कन् आमाङ्‌सेवालाम् इङ्‌गाॽ आबाङे आमनाहाॽरे़ खुनिॽ नाहे़म्‍मान् फोःक्‍खुङ्‌ङाङ् खे़ङ्‌हाॽओ कुभा ताङ्‌से़ःप्‍मा सुक्‍तुङ्‌सिङ्‌ल के़लॽबा निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ 15 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़नाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु वेॽ यरिक् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽरे़न् नादङ् पोःङ्‌ने़ फाॽग्र यहुदिहाॽ ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् मे़जोगुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याम्‍मो ते़न्‍दिङ् चोगुसिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ सिःमे़न्‍लाम् हिङ्‌मन् मे़घोःसुबा हे़क्‍केए पोःङ्‌लो! 16 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तोःम्‍मनाबा थिक्‍सिगेःक्‍पा लक्‍किन् सेसे चोःक्‍ने़ फाॽग्र के़नम्‍बा के़रे़क् लक्‍किन्‍नाङ् सेसे चोःक्‍लो॥ सिङ् साःप्‍पिन् सेसे चोःक्‍ने़ फाॽग्र सिङ्‌बोराःक्‍हाॽआङ् सेसे मे़बोःङ्‌लो॥ 17 कुभा यहुदिहाॽग नुःबा जैतुन सिङ्‌बुङ्‌लाम् मे़जे़प्‍तुआङ् लाप्‍मे़भुसुबा सिङ्‌बोराःक् कुइसिःक् मे़जोःक्‌॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ ताम्‍भुङ् जैतुन सिङ्‌बोराःक् हे़क्‍के के़जोगिसाङ् नुःबा जैतुन सिङ्‌बुङ्‌मोलाम् थुम् नु हिङ्‌मन् खोःमा फाॽआङ् खुनिॽ ले़क्‌वा खिनिॽ के़जक्‍कासिआङ् के़वयिॽरो॥ 18 खे़न् मे़जे़प्‍तुआङ् लाप्‍मे़भुसुबा सिङ्‌बोराःक्‍हाॽनुःल्‍ले़ आनिगे़ नुःबा चोगिगे़ फाॽआङ् आङ्‌दिङ् मे़लॽरे़म्‍मिम्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ कुसाःप्‍पिन् के़न्‍धरुम्‍मिन्, कर कुसाःप्‍पिल्‍ले़ने़ खिनिॽ के़धरिआङ् वाॽ के़लॽबान् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 19 कर, आनिगे़ खे़न् सिङ्‌बुङ्‌मो चक्‍सिङ्‌मा फाॽआङ् खे़न् सिङ्‌बोराःक्‍हाॽ मे़जे़प्‍तुआङ् लाप्‍मे़भुसे़रो फाॽआङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽ के़इःत्तुम्‍बिला॥ 20 से़क्‍खाएरो, कर यहुदिहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् मे़न्‍जोगुन्‍नाङ्‌ङे सिङ्‌बोराःक्‍किन् चे़प्‍माआङ् लाप्‍फुमनाबा कुइसिःक् लाप्‍मे़भुसे़बारो॥ खिनिॽ नसाःन् के़जोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़प्‍मो के़वयिॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ आङ्‌दिङ् मे़लॽरे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, कर खे़न् पोःक्‍खे़बा पाःन्‍हाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् किरे़म्‍मे़ॽओ॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़क्‍खाबा पोराःक्‍हाॽए मे़दाङ्‌घुन्‍छिन्‍निल्‍ले़ खिनिॽआङ् के़न्‍दाङ्‌घिन्‍लो॥ 22 अक्‍खेलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् लुङ्‌माॽ तुक्‍माल्‍ले़ कुधिम् नु के़जिःप्‍पा चोःक् फाॽआङ् नुःरिक्‍काङ् निङ्‌वाॽ पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ नसाःन् के़ले़प्‍पाहाॽ के़रे़क् खुने़ॽ के़साक्‍पा खुम्‍दिङ् पिरुसिॽ, कर खिनिॽ कुलुङ्‌गुम्‍मो चक्‍मे़ल्‍लॽए के़वयिॽने़ फाॽग्र लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिॽरो॥ मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र खिनिॽआङ् के़जे़प्‍तिआङ् लाप्‍के़भुसिॽरो॥ 23 हे़क्‍केलॽरिक्‍के यहुदिहाॽरे़ नसाःन् मे़जोगुआङ् मे़नुःङ्‌ने़ फाॽग्र खुने़ॽ याम्‍मो खे़ङ्‌हाॽ सिङ्‌बुङ्‌मो चक्‍तुसिॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ याम्‍मो तगि मे़बत्‍छे़बा ते़न्‍नो चक्‍मा मुक्‍साम् कत्तुॽरो॥ 24 खिनिॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽग ताम्‍भुङ् जैतुन पोराःक् हे़क्‍तङ्‌बा के़जोगिॽ, हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ नुःबा जैतुन बुङ्‌मो के़जक्‍कासिने़ फाॽग्र खुने़ॽ आबाङे कुजे़क् कुबोराःक्‍हाॽ आबाङे कुबुङ्‌मोए चक्‍तुसिल्‍ले़ आक्‍ख्‍याक् कुसिक् सम्‍ल चक्‍तुसिबिला॥ 25 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ आङ्‌दिङ् के़न्‍लॽरिन्‍ल फाॽआङ् कन् सिबिॽगे़न् पाःन्‍निन् कुसिङ्‌ निःत्ते़म्‍मे़ॽ के़लॽबा आनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ कन् सिबिॽगे़न् पाःन्‍निङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌सेःक् कुइसिःक् नसाःन् चोःक्‍मा के़बोःङ्‌बा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ नसाःन् चोःक्‍मा मे़न्‍छुःत्ते थारिक् यरिक् यहुदिहाॽ खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़न्‍नुःङ्‌मनाबा मे़बोःङ्‌लो॥ 26 हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन् के़जोःक्‍पा के़रे़क् इस्राइलिहाॽ ताङ्‌मे़से़ःप्‍लो॥ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खे साप्‍ते़आङ् पत्,“से़न्‍लप्‍दाङ्‌बान् यरुसले़मलाम्‌ ताःरो,खुने़ॽए इस्राइलिहाॽ लायोलाम् नुःक्‍तुसिॽ॥ 27 हे़क्‍क्‍याङ्,इङ्‌गाॽ खुनिॽ लायोहाॽ ले़प्‍मि पिरुङ्‌सिङ् फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽनु चोगुङ्‌बा आमाङ्‌हुप्‍पिन् के़त्तुङ्‌लो” 28 यहुदिहाॽ सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌मिसिरो, कर खिनिॽ लागिग कन् नुःबाए पोःक्‍खे़रो॥ हे़क्‍केसाङ् अब्राहाम, इसहाक, याकुबे़न्‍नु चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍लसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिॽरो॥ 29 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबिबा पर्धाःम्‍हाॽ नु उःत्‍छिङ्‌मान् याङ्‌ना मे़नुःक्‍तुन्॥ 30 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ थिक् ये़म्‍मो खिनिॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ् मे़न्‍इःप्‍मनाबा मे़न्‍नाःप्‍मनाबा के़जोगिॽ, कर यहुदिहाॽ इङ्‌जाःङ् मे़न्‍इःप्‍मनाबा मे़न्‍नाःप्‍मनाबा मे़बोःक्‍खे़बाल्‍ले़ खुने़ॽ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् आल्‍लो खिनिॽ के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 31 हे़क्‍केलॽरिक्‍के खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌जाःङ् मे़न्‍इःप्‍मनाबा मे़न्‍नाःप्‍मनाबा मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वाॽ, हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिबा कुइसिःक्‍के खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽ याम्‍मो लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिॽरो॥ 32 काक् मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ् मे़न्‍इःप्‍मनाबा मे़न्‍नाःप्‍मनाबा मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽ साक्‍पा के़धाःबाहाॽ हे़क्‍के मे़त्तुसिरो॥ कर खे़ङ्‌हाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍मासि फाॽआङ् हे़क्‍के चोगुबारो॥ 33 आक्‍को हो! निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिक्‍कुम् निङ्‌वाॽइन्‌ नु कुने़हिनिङ्‌वाॽइन्‌ आक्‍खे़न् इमे़ल्‍लुङ्‌बा नु निङ्‌वाॽ के़माबाबे! खुने़ॽ कुघासे़न्‍निन् नु कुलाम्‍मिन् कुसिङ्‌ निःप्‍माए सुक्‍मे़दे़त्तिन्‍लो! 34 “दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽइन्‌ हाःत्‍ले़ निःसुआङ् वाॽबे?हे़क्‍क्‍याङ् हाःत् खुने़ॽ सुजा के़बिबा पोःक्‍खे़आङ् वाॽबे?” 35 इग्र “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याङ्‌ना नुःक्‍मा के़बोःङ्‌बा पाःन्‍निन्हाःत्‍ले़ खुने़ॽ पिरुआङ् वाॽबे?” 36 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽलाम्‍बा काक् पाःन्‍हाॽग ताः, खुने़ॽ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽ पोःक्‍खे़आङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् काक् पोःक्‍खे़बा पाःन्‍हाॽ खुने़ॽ कुलागिए पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ सदादिङ् सदादिङ् खुने़ॽ कुमिमिदिङ् पोःङ्‌लरो! आमे़न्॥

रोमि 12

1 आल्‍ल आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिआङ् वाॽ, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ कुहिङ्‌वे़त् नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् सेसे नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ के़दाःबा सिदुङ्‌जभा कुइसिःक् तोःन्‍दे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् साॽरिक् पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ खिनिॽ चोःक्‍मा के़बोःङ्‌बा याम्‍साम्‍गे़न् सेवाःन् बा कन्‍लो॥ 2 इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा थिम्‍मिन्‍नु मे़दङ्‌ङासिम्‍मे़न्‍ने़ॽओ कर खिनिॽ निङ्‌वाॽबान् ले़क्‍खे़म्‍मे़ॽर कुसङ् पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽर पेगे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नुःबा, कुनिङ्‌वाॽ के़दाःबा नु कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा कुनिङ्‌वाॽइन्‌ थे वाॽ खे़न् निङ्‌वाॽ खोःमा के़सुक्‍तुम्‍लो॥ 3 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिराङ्‌बा लुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा खिनिॽ साम्‍दिङ् पिनिङ्‌लो॥ खिनिॽ आक्‍तङ्‌बा के़जोगिॽ खे़न्‍नाङ्धो यरिक् मे़इःत्तासिम्‍मिन्‍ने़ॽओ, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरिबा नसाःन्‍निल्‍ले़ 4 आनिॽ लत्‍छा थक्‍को यरिक् याम्‍लक्‍हाॽ पत्, हे़क्‍क्‍याङ् कन् के़रे़क् याम्‍लक्‍हाॽरे़ याःम्‍बक् लत्‍छारक् होःप्‍लो, 5 हे़क्‍केलॽरिक्‍के आनिॽ यरिक् आवाॽसाङ् आनिॽग ख्रिस्‍तरे़ लत्‍छा कुधक्‍कोबा कुदङ्‌बा याम्‍लक्‍सिरो, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ के़रे़क् चाहाबा आजोःक्‍सिङ्‌लो॥ 6 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा आबिरे़बा परिक्‍परिक्‍पा पर्धाःम्‍हाॽ आनिॽ ओगप् चोगुम्‍लो॥ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् पाःप्‍मा पर्धाःम् के़गप्‍पाल्‍ले़ हाराॽ कत्तुबा कुनसाःन्‍निल्‍ले़ खोःप्‍तुबा कुइसिःक्‍लक् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् पाःत्तुर, 7 मनाहाॽ सेवा चोःक्‍मा पर्धाःम् के़गप्‍पाल्‍ले़ हाराॽ सेवा चोगुर, निसाम् हुॽमा पर्धाःम् के़गप्‍पाल्‍ले़ हाराॽ हुॽरुसिर, 8 मनाहाॽ हाङ्‌हाङ् मे़प्‍मासि पर्धाःम् के़गप्‍पाल्‍ले़ हाराॽ हाङ्‌हाङ् मे़त्तुसिर, मनाहाॽ फाॽमा पर्धाःम् के़गप्‍पाल्‍ले़ हाराॽ कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् फाॽरुसिर, लाम्‍लोःबा पोःङ्‌मा पर्धाःम् के़गप्‍पाल्‍ले़ हाराॽ निङ्‌वाॽ पिरुआङ् मनाहाॽ लाम्‍लोसुसिर, मनाहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍मा पर्धाःम् के़गप्‍पाल्‍ले़ हाराॽ पसःत्‍सःत्‍ल लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिररो॥ 9 कुजे़क्‍काङ् लुङ्‌माॽ तुक्‍कासिम्‍मे़ॽ, ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍हाॽ नाॽरे़म्‍मे़ॽ, आत्तिन् पाःन्‍निन् नुःबा चोःक्, बा खे़न् पाःन्‍नो पत्‍छे़म्‍मे़ॽओ॥ 10 लत्‍थिक् हिम्‍मोबा फुॽनुसाॽ ने़ॽनुसाॽ कुइसिःक् लुङ्‌माॽ तुक्‍कासिम्‍मे़ॽ॥ आबाङेनुःल्‍ले़ यरिक् वेॽहाॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽ॥ 11 आप्‍फाल्‍ले़आङ् ले़म्‍सुवाबा मे़म्‍बोःङ्‌ङे खिनिॽ सिक् सम्‍ल हाङ्‌हाङ्‌ङाङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुसेवा चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 12 खिनिॽ निङ्‌साङ् के़जोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सःत्ते़म्‍मे़ॽओ, इनोगे़न् तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइल्‍ले़ नासि थःत्ते़म्‍मे़ॽओ, तुवा चोःक्‍मा मे़ले़रे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 13 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसे कुमनाहाॽ खुनिॽ चायोःम्‍बोओ कुभाॽ पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽ, तरे तोःसे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 14 खिनिॽ तुक्‍खे के़जाःप्‍पाहाॽ साङ्‌ग्रा मे़मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़न्‍ने़ॽओ, कर मुॽइसाम् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 15 के़सःप्‍पाहाॽनु सःत्ते़म्‍मे़ॽ, के़हाःप्‍पाहाॽनु हाबे़म्‍मे़ॽओ॥ 16 वेॽहाॽनु तङे़म्‍मे़ॽआङ् वये़म्‍मे़ॽ॥ आङ्‌दिङ् मे़लॽरे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, कर मे़न्‍जोजोबा मनाहाॽनुआङ् नःम्‍नःम्‍बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् वये़म्‍मे़ॽओ॥ इङ्‌गाॽ के़रे़क् पाःन्‍हाॽ ले़स्‍सुङ् फाॽआङ् आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़इःत्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ! 17 ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍निल्‍ले़ कुले़क्‌वा ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन् आत्तिन्‍नाङ् मे़मे़त्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽ॥ के़रे़क् मनाहाॽरे़ मे़निःसुल्‍ले़ आत्तिन् पाःन्‍निन् नुःबा चोःक्, बा खे़न् पाःन्‍निन् चोःक्‍मा कोःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 18 के़रे़क् मनाहाॽनु खिनिॽ सुक्‍सुक् सनारुङ्‌ङो वये़म्‍मे़ॽओ॥ 19 आमिःम् आन्‍जुम्‍से, फे़न् पाःन्‍निल्‍ले़ कुले़क्‌वा आप्‍फाल्‍ले़आङ् ताप्‍फे़ःम्‍बा मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाक्‍के़न्‍नो ले़रे़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खे साप्‍ते़आङ् पत्,“ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‌ के़जोःक्‍पे़न्‌ खुम्‍दिङ् पिमाग आलक्‍लो॥ इङ्‌गाॽए कुले़क्‌वा नुःक्‍तुङ् पिरुङ्‌ लॽरिक् यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुरो॥” 20 खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वाग“खे़ने़ॽ के़निङ्‌मिःन् से़त्‍लाःक्‍माल्‍ले़ तरुआङ् वाॽने़ फाॽग्र कुजा चामा पिरे़ॽ॥ खे़न् वामिःमाल्‍ले़ तरुआङ् वाॽने़ फाॽग्र च्‍वाःत् थुङ्‌मा पिरे़ॽ॥ खे़ने़ॽ अक्‍खे के़जोगुल्‍ले़ खे़न् सिरिङ्‌मःरो॥” 21 ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍निल्‍ले़ के़न्‍नाःन्‍ने़न्‍ल, कर नुःबा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍निन् नाःन्‍दे़ॽओ॥

रोमि 13

1 के़रे़क् मनाहाॽ सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ युक्‍को मे़वाॽर पोःङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् के़दाःबा युक्‍किन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ युक् होःप्‍लो॥ सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ए युक्‍तिङ् चोगुसिबारो॥ 2 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ के़बोःक्‍पाहाॽरे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् मे़अत्तुरो॥ हे़क्‍के के़जोःक्‍पाहाॽरे़ खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽरो॥ 3 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ नुःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽ युक् के़जोःक्‍पाहाॽनु किःमा मे़बोःङ्‌ने़न्, कर फे़न् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽ किःमा पोःङ्॥ युक् के़गप्‍पाहाॽनु मे़ङ्‌गिःमा निङ्‌वाॽ के़जोगुने़ फाॽग्र नुःबा याःम्‍बक् चोगे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽलाम् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् के़घोःसुॽरो॥ 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़न् युक् के़जोःक्‍पाङ्‌ग के़लागि नुःबा पाःन् के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवारोबारो॥ कर खे़ने़ॽ फे़न् याःम्‍बक् के़जोगुने़ फाॽग्र किःसे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ग हने़ ताभेःन् मे़हेःसुन्‍लो॥ खे़ङ्‌ग फे़न् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाल्‍लो खुम्‍दिङ् के़दाःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवारोबारो॥ 5 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुम्‍दिङ् मे़ङ्‌घोःमा फाॽआङ्‌लक् मे़ःन्, कर आबाङे खासिङ्‌ङिल्‍ले़ अक्‍खे चोःक्‍मा नुःबा पोःङ् के़मे़त्तिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ युक्‍को वये़म्‍मे़ॽओ॥ 6 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ए खिनिॽ एःङ्‌याङ् के़हुङुम्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवारोबासिरो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ बा कन् याःम्‍बक् मे़जोगुआङ् खिनिॽ के़हुङुम्‍बा ए़ःङ्‌याङ्‌लाम् फाॽयाङ् मे़घोःसुॽरो॥ 7 काक् हुङ्‌मा के़बोःङ्‌बान् हुङे़म्‍मे़ॽ–के़रे़क् हुङ्‌मा के़बोःङ्‌बा एःङ्‌याङ्‌हाॽ हुङे़म्‍मे़ॽ, के़रे़क् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिमा के़बोःङ्‌बाहाॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 8 हाराॽ खिनिॽ लुम्‍मो लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌माआङ्धो वेॽ पाःन्‍निल्‍ले़न् सिङ्‌नाःत्तो मे़बत्‍छे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ वेॽ मनाहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍ने़ फाॽग्र साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् के़गे़त्तुम्‍लो॥ 9 साम्‌योथिम्‍मो, चाराम्‍मा याःम्‍बक् मे़जोगे़न्‍ने़ॽ, मना मे़से़रे़न्‍ने़ॽ, मे़घुःन्‍दे़न्‍ने़ॽ, मे़घिःप्‍से़न्‍ने़ॽ लॽरिक् साप्‍ते़बा इङ्‌जाःङ्‌हाॽ नु वेॽ के़रे़क् इङ्‌जाःङ्‌हाॽ आबाङे लुङ्‌माॽ के़दुक्‍सिङ्‌बा कुइसिःक् के़बाङ्‌भेॽसाबाहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़से़ॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् के़त्‍लो॥ 10 लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पाल्‍ले़ हाःत्ताङ् ताप्‍फे़ःल्‍लिक् मे़मे़त्तुन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मान्‍ने साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् के़प्‍मनाबा पोःङ्‌लो॥ 11 कन् के़रे़क् पाःन्‍हाॽ चोगे़म्‍मे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आल्‍लोबा ये़म्‍मिन् आक्‍तङ्‌बा चोःक् फाॽआङ् के़निःसुम्‍लो॥ आल्‍ल आनिॽ मिक् युःमोलाम् सोःमाआङ् पोःक्‍मा ये़म् के़रे़आङ् वाॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तगि नसाःन् आजोगुम्‍बा ये़म्‍मिन्‍नुःल्‍ले़आङ् कुमनाहाॽ ताङ्‌से़ःप्‍से़ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़म्‍मिन् आल्‍लो निःत्ताङ् वाॽ॥ 12 से़न्‍दिक्‍किन् ले़क्‍ल पत्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खाओःप्‍मान् निःत्ताङ् तार पत्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मनाहाॽरे़ खादाम्‍मो मे़जोगुबा ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‍हाॽ ले़रुम् हे़क्‍क्‍याङ् ओःत्तिःल्‍ले़न् थक्‍सुबाहाॽ यारिप् मे़बोःङ्‌बा हे़क्‍के यारिप् पोःक्‍खिआङ् नुःबा याःम्‍बक् चोगुम्‍लो॥ 13 आनिॽग ले़न्‍दिक् आवाॽबा कुइसिःक्‍के सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क्‍काङ्‌ वाॽमा पोःङ्‌लो, याम्‍दादा आममबाल्‍ले़ मःसिङ्‌माआङ् निङ्‌वाॽ पाःप्‍पाःत् चोःक्‍मा, चाराम्‍मा नु पोःप्‍मा, खेमा थक्‍मा नु नाहे़त्‍छिङ्‌मा मे़ःन्‍लो॥ 14 खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा नुःबा चाङ् चाङ्‌मनाबा कुइसिःक् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसुत्‍नाःन् चाक्‍खे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ पाःप्‍पाःत् चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ मे़बिरे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥

रोमि 14

1 नसाःन्‍नो निङ्‌वाॽ के़बाःक्‍पा नसानिबाहाॽरे़ मे़इःत्तुबा निङ्‌वाॽ पाःन्‍निन् इङ्‌दो मे़म्‍मे़त्ते खिनिॽ सेसे तङ्‌जुम्‍मो खे़ङ्‌हाॽ ताःक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 2 कुबिओ, थिक् नसानिबाल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽ चामा थुङ्‌मा नुॽ लॽरिक् नसाःन् चोगुॽ, कर नसाःन्‍नो कुनिङ्‌वाॽ के़बाःक्‍पा नसानिबाल्‍ले़ग नुधि-साक्‍चिरक् चरो॥ 3 हे़क्‍केःल्‍ले़ काक् परिक्‍पा कुजा के़जाबाल्‍ले़ मे़न्‍जाःमनाबान् हिनाःम् मे़मे़त्तुन्‍ल, हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍जाःमनाबाल्‍ले़आङ् काक् परिक्‍पा कुजा के़जाबान् मे़जिःत्तुन्‍ल, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् ताःक्‍तुआङ् वाॽरो॥ 4 वेॽइल्‍ले़ कुसेवारोबान् इङ्‌दो के़मे़प्‍पा खे़ने़ॽ हाःत्‍ने़बे? कुन्‍दाङ्‌बाल्‍ले़ए कुसेवारोबाल्‍ले़ नुःबा पाःन् चोगुर वाॽबि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् खासे़न् चोगुॽरो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ए कुसेवारोबान् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा कुभाॽ पिरुरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़ खे़न् कुभाॽ पिमा मुक्‍साम् कत्तुॽरो॥ 5 थिक् नसानिबाल्‍ले़ थिक् ये़न्‍निन् वेॽस्‍मा ये़न्‍निन्‍नुःल्‍ले़आङ् सेसेबा चोःक् फाॽआङ् इःत्तुॽ, कर वेॽस्‍मा मनाःल्‍ले़ काक् ये़न्‍हाॽ लत्‍थिक्‍के़ मे़जोःक् फाॽआङ् इःत्तुॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ कन् पाःन्‍नो के़रे़क्‍ले़ आबाङे निङ्‌वाॽबो निस्‍से पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 6 थिक् ये़न्‍निन् वेॽस्‍मा ये़न्‍नुःल्‍ले़आङ् के़ये़क्‍पा चोःक् लॽरिक् के़इःप्‍पाल्‍ले़ दाङ्‌बान् इङ्‌धाःङ् पिमारे़ लागि हे़क्‍के चोगुॽ॥ सा के़जाबाल्‍ले़ दाङ्‌बान् इङ्‌धाःङ् पिमारे़ लागि हे़क्‍के चोगुॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुॽरो॥ सा मे़न्‍जाःमनाबाल्‍ले़ दाङ्‌बान् इङ्‌धाःङ् पिमारे़ लागि हे़क्‍के चोगुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुॽरो॥ 7 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ आहिङ्‌साङ् आस्‍सिसाङ् आनिॽ आबाङे लागि आन्‍हिङ्‌ने़न्‍लो॥ 8 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ आहिङ्‌साङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलागि आहिङ्, आस्‍सिसाङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलागि आसिःरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ आहिङ्‌साङ् आस्‍सिसाङ् आनिॽग दाङ्‌बाल्‍ले़न्‍नेरो॥ 9 बा कल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, ख्रिस्‍ते़न्‌ स्‍ये़ हे़क्‍क्‍याङ् कुसिवे़त् नु कुहिङ्‌वे़त्‍हाॽरे़ खुनिॽ दाङ्‌बा पोःङ्‌से़ खुने़ॽ याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् पोःक्‍खे़रो॥ 10 हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ थेआङ् वेॽ नसानिबाहाॽ खासे़न् के़लोःन्‍दुम्‍सिम्‍बाबे? थेआङ् वेॽ नसानिबाहाॽ हिनाःम् के़मे़त्तुम्‍सिम्‍बाबे? आनिॽग के़रे़क् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुघासे़न् युक्‍नाःल्‍ले़ कुदगि ये़प्‍माए पोःङ्‌लो॥ 11 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्,“से़क्‍खाए माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌ङा,काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ इङ्‌गाॽ आदगि थुङ्‌बोहजॽ मे़लेःत्तुआङ् साम्‍बोःन् मे़भन्‍छिङ्,हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌आ फाॽआङ् ते़न्‍दिङ् मे़जोःक्‍कालॽरिक् यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुॽरो॥” 12 हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिॽ के़रे़क्‍ले़ आजोगुम्‍बा याःम्‍बक्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिॽ आबाङे चे़क्‍मा पोःङ्‌लो॥ 13 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ वेॽहाॽ इङ्‌दो मे़प्‍मासि ले़रुम्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा वेॽ नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ लाम्‍मो आघघबा पाःन् इग्र लायोओ के़धाःबा पाःन् ने़स्‍सुम् मे़ःन् के़लॽबा निस्‍से चोगुम्‍लो॥ 14 दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुयुक्‍लाम् इङ्‌गाॽग आत्तिन् कुजाःन्‍नाङ् आजिःन्‍जिःम्‍बा मे़जोःक्‍ने़न् फाॽआङ् आनिङ्‌वाॽओ निस्‍से वाॽआ, कर आत्तिन् मनाःल्‍ले़ कुभा कुजाहाॽ आजिःन्‍जिःम्‍बा चोःक् फाॽआङ् इःत्तुॽ, खे़ङ्‌ग खुने़ॽ कुलागि आजिःन्‍जिःम्‍बाए पोःङ्‌लो॥ 15 खे़ने़ॽ के़जबा कुजाःल्‍ले़ वेॽ नसानिबान् चप्‍चि के़जोःक्‍पा चोगुॽने़ फाॽग्र खे़ने़ॽ वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुसिबा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ खे़ने़ॽ के़जबा कुजाःल्‍ले़ वेॽ नसानिबान् फे़त्‍मे़लाःन्‍दुन्‍लरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ कुलागि ख्रिस्‍ते़न्‌ स्‍ये़आङ् वाॽरो॥ 16 खे़ने़ॽ चामा नुॽ फाॽआङ् के़इःत्तुबा पाःन्‍हाॽरे़ वेॽहाॽरे़ खुनिॽ नसाःन्‍निन् फे़त्‍लाःन्‍दुआङ् ख्रिस्‍तरे़ कुजाःत्‍थि मे़बेःक्‍ने़न्‍लरो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिन् चामा नु थुङ्‌मारे़ कुयाःम्‍बेओ मे़ःन्, कर साम्‌योनिमा, सनारुङ् नु सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबिबा सःप्‍माल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओने़रो॥ 18 अक्‍खेलॽरिक् ख्रिस्‍ते़न्‌ सेवा के़जोःक्‍पाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःसुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽरे़आङ् खे़न् मनाःन् कुनारा मे़भोःसुर ते़न्‍दिङ् मे़जोगुॽरो॥ 19 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आत्तिन् पाःन्‍निल्‍ले़ सनारुङ् तारुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् नसानिबा लुम्‍मो हाङ्‌हाङ् मे़त्‍छिङ्‌मा पाःन् चोगुॽ, बा खे़न्‍ने चोःक्‍मा साॽरिक् तम्‍सिन् चोगुम्‍लो॥ 20 चामा थुङ्‌मारे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बक्‍किन् फे़त्‍मे़लाःन्‍दे़म्‍मिन्‍ने़ॽ॥ काक् कुजा कुधिहाॽ सुत्‍थो नु सेसे चोःक्, कर मना के़घःबा कुजा चामाग नुःबा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 21 वेॽ नसानिबाहाॽ लायोओ के़धाःबा कुजा कुधि मे़न्‍जामा हे़क्‍क्‍याङ् लायोओ के़धाःबा याःम्‍बक् मे़न्‍जोःक्‍माए नुःबा पोःङ्‌लो॥ 22 कन् चामा थुङ्‌मा पाःन्‍नो आक्‍तङ्‌बा नसाःन् के़गत्तुॽ खे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ् नु खे़ने़ॽ के़लुम्‍मो वाॽर॥ आत्तिन् मनाःल्‍ले़ चामा थुङ्‌मा नुॽ लॽरिक् इःत्तुबा पाःन्‍निन् चप्‍चि मे़जोगुन् खे़न्‍ने मुॽइसाबारो॥ 23 कर चप्‍चि चोःक्‍कि के़जाबान् आबाङे लायोओ थाःरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ फेःन्‍दुङ् के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुर चःॽ॥ नसाःन्‍लाम्‍बा मे़म्‍बोःङ्‌मनाबा काक् पाःन्‍हाॽ लायोरो॥

रोमि 15

1 आनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बाहाॽरे़ आबाङे निङ्‌वाॽ ताःमा मे़नुॽने़न्, कर नसाःन् के़सुःम्‍बाहाॽ कुभाॽ पिमासि पोःङ्‌लो॥ 2 आनिॽ के़रे़क्‍ले़ वेॽहाॽरे़ लागि नुःबा चोःक्‍माआङ् खुनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा चोःक्‍मासि फाॽआङ् खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा पिमासि पोःङ्‌लो॥ 3 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ खिनिॽ हिनाःम् के़मे़प्‍पाहाॽरे़ के़म्‍मे़त्तिबा हिनाःम्‍मिङ्‌ग इङ्‌गाॽ आसम्‍दाङ् चुक्‍ते़आङ् वाॽरो 4 पे ये़म्‍मो साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़बा काक् पाःन्‍हाॽरे़ आनिॽ निसाम् आहुॽर फाॽआङ् साप्‍ते़बारो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के नासि आधःत्तुम्‍मिल्‍ले़ हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योसाप्‍लालाम् आनिॽ हाङ्‌हाङ् आलॽइल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबिरे़बा माङ्‌हे़क्‍हाॽ के़त् फाॽआङ् निस्‍सेए निङ्‌साङ् आजोगुम्‍लो॥ 5 आल्‍ल नासि थःप्‍मा के़बाङ्‌बा नु हाङ्‌हाङ् याप्‍मि के़मे़प्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुःन् वये़बा कुबि कुइसिःक् के़बोःक्‍खिल्‍ले़ खिनिॽ लुम्‍मो थिक्‍हुप् पोःङ्‌माआङ् वाॽमा के़बाङ्‌घिररो॥ 6 हे़क्‍केलॽरिक् थिक् निङ्‌वाॽ नु थिक् मुराःल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ पानुदिङ् कुम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा फोःमा के़सुक्‍तुम्‍लरो॥ 7 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा फोःसे़ ख्रिस्‍तरे़ खिनिॽ के़दाःक्‍तिबा कुइसिःक् खिनिॽ लुम्‍मोआङ् ताःक्‍कासिम्‍मे़ॽओ॥ 8 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ यहुदिहाॽरे़ खुनिॽ ताक्‍थे़बाहाॽ पिरुसिबा माङ्‌हे़क्‍हाॽ से़क्‍खाए चोःक् फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍से़ ख्रिस्‍ते़न्‌ यहुदिहाॽरे़ खुनिॽ सेवारोबा पोःक्‍खे़बा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 9 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ कुमिमिदिङ् मे़जोगुर फाॽआङ् खुने़ॽ त्‍ये़बारो॥ अक्‍खेलॽरिक् निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् के़साप्‍पाल्‍ले़ साप्‍तुआङ् पत्,“खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो इङ्‌गाॽ ने़म्‍भोगे़न् के़नारा फोःसुङ्‌लो,हे़क्‍क्‍याङ् के़मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् के़जोःक्‍पा सेवा साम्‍लोःन् साम्मे़त्तुङ्‌लो॥” 10 याम्‍मो अक्‍खेआङ् साप्‍ते़आङ् पत्,“थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌से,निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽनु ओमु लॽरे़म्‍मे़ॽओ॥” 11 हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मोआङ्,“काक् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌से, दाङ्‌बाल्‍ले़ ने़म्‍भोगे़न् कुनारा फोःसे़म्‍मे़ॽओ,हे़क्‍क्‍याङ् काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ खुने़ॽ ने़म्‍भोगे़न् कुनारा मे़भोःसुर॥” 12 हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ अक्‍खेआङ् साप्‍तुआङ् पत्,“यिसैरे़ कुधाःक्‍लाम् मनाधिक् ताः,हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ् सम्‍दाङ् हाङ्‌युक् चोगुॽरो॥खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ सम्‍दाङ् निङ्‌साङ् मे़युक्‍खुॽरो॥” 13 खिनिॽ नसाःन्‍निल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌साङ् के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साॽरिक् के़सःप्‍पा के़जोगिर हे़क्‍क्‍याङ् सनारुङ् के़बिरिर फाॽआङ् तुवा चोःक्‍का, हे़क्‍केलॽरिक् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् यरिक् निङ्‌साङ् के़गप्‍पा के़जोगिररो॥ 14 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽग वेॽहाॽ नुःरिक् के़मे़प्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् ने़हिनिङ्‌वाॽ के़गप्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् वेॽहाॽ हुॽमा के़सुक्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽ के़लॽबा पाःन्‍नो इङ्‌गाॽ निस्‍से पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 15 हे़क्‍केसाङ् कुभा मे़म्‍बाःत्ते मे़म्‍बोःङ्‌मनाबा पाःन्‍हाॽओ याम्‍मो खिनिॽ निङ्‌वाॽसुम् लॽर फाॽआङ् आःन्‍छिङ्‌ङार साप्‍तुङ्‌ङाङ् वाॽआ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिराङ्‌बा लुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा 16 थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽओ ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुसेवारोबा पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ सेसेमाङ्‌लाम् सेसे मे़बोःङ्‌ङाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ते़न्‍दिङ् चोगुसिबा चोभाॽ कुइसिःक् मे़बोःङ्‌ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ याःम्‍बक् चोगुबा हे़क्‍के इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङिन् खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌भोःसुङ्‌सिङ्‌लो॥ 17 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुःन्‍नु थिक्‍हुप् पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् चोगुङ्‌बा आमाङ्‌सेवाओ इङ्‌गाॽग आङ्‌दिङ् लॽमा पाःन् कत्तुङ्‌लो॥ 18 इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌बा पाःन्‍निन्‌ नु चोगुङ्‌बा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा चोःक्‍से़ ख्रिस्‍तरे़ इङ्‌गाॽलाम् चोगुबा याःम्‍बक्‍कोरक् आङ्‌दिङ् लॽआरो॥ वेॽ पाःन्‍हाॽओ आङ्‌दिङ् मे़लॽआन्‍लो॥ 19 कन् याःम्‍बक्‍किन् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् मिक्‍सेःन्‍हाॽ नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक् चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ अक्‍खेलॽरिक् इङ्‌गाॽ यरुसले़मलाम् इल्‍लिरिकुम ते़ङ्‌गप् थारिक् ख्रिस्‍तरे़ काक्‌ कुसुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भोःसुङ् सुरुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 20 वेॽ मनाहाॽरे़ मे़ने़स्‍सुबा पाङ्‌यक्‍को याःम्‍बक् के़जोःक्‍पे़न्‌ कुइसिःक् वेॽ मनाहाॽरे़ ख्रिस्‍ते़न्‌ इङ्‌मे़भोःसुबा ते़न्‍नो इङ्‌गाॽ ख्रिस्‍ते़न्‌ इङ्‌मे़भोःआन्‍लो, कर ख्रिस्‍ते़न्‌ कुसिङ् मे़न्‍निःत्ते के़वाॽबा ते़न्‍नो सुनाइङ् इङ्‌भोःमा सदादिङ् निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌लो॥ 21 साम्‌योसाप्‍लाओग अक्‍खेलॽरिक्‍ने़ साप्‍ते़आङ् पत्‍लो,“खुने़ॽ कुयाःम्‍बेओ मे़म्‍मे़त्‍छिङ्‌ङे के़वाॽबाहाॽरे़ मे़निःसुॽ,हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुयाःम्‍बेओ मे़ङ्‌घे़म्‍मे के़वाॽबाहाॽरे़ कुसिङ् मे़निःत्तुॽरो॥” 22 बा खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ वेॽ ते़न्‍नो ख्रिस्‍ते़न्‌ इङ्‌भोःसुङ्‌बाल्‍ले़ खिनिॽओ ताःमा मे़न्‍छुक्‍के वाॽआरो॥ 23 कर कन् थुम्‍मो काक् पिसाङ् सुनाइङ् इङ्‌भोःमा याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुङ्‌ सुरुङ्‌ङाङ् वाॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍ल यरिक् तङ्‌बेआङ्धो खिनिॽओ ताःमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, 24 इङ्‌गाॽ इस्‍पे़न लाजेॽ पेःक्‍काल्‍ले़ खिनिॽ तुम्‍से़ रोम ये़क्‌यक्‍को लःम्‍मा ताःमा आनिङ्‌वाॽ वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽनु कुभा ये़न् सःत्तार वाॽआआङ् पेःक्‍काइल्‍ले़ याम्‍मो आलाम्‍दिःक्‍को कुभाॽ याप्‍मि के़बिरिॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 25 कर आल्‍ल यरुसले़म्‍मोबा याङ्‌गे़साॽबा नसानिबाहाॽरे़ लागि अक्‍खैया नु मे़सेदोनिया थुम्‍मोबा नसानिबाहाॽरे़ मे़सुप्‍सुबा फाॽयाङ्‌ङिन्‌ साःसे़ इङ्‌गाॽ यरुसले़म पेःक्‍कार पत्तारो॥ 27 खे़ङ्‌हाॽरे़ग अक्‍खे चोःक्‍मा खुनिॽ सिराॽ थाङे़आङ् वये़रो॥ से़क्‍खाःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ यहुदि नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ हिङ्‌मन्‍नो चाहाबा के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽ कुभाॽ पिमासि के़बोःङ्‌बाए वये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ यहुदि नसानिबाहाॽलाम् के़दाःबा सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् याम्‍साम्‍गे़न् मुॽइसाम्‍मिन् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ मे़घोःसुआङ् मे़वाॽरो॥ 28 हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खे़न् फाॽयाङ्‌ङिन् यरुसले़म्‍मो तेॽरुङ्‌ङाङ् खे़न् मे़घोःसुॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् निःन्‍धो चोगुङ् हे़क्‍क्‍याङ् इस्‍पे़न पेःक्‍काल्‍ले़ खिनिॽओ लःन्‍नाॽ ताआरो॥ 29 इङ्‌गाॽ खिनिॽओ ताआल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ मुल्‍लुक् कुमुॽइसाम्‍मिन्‍नु ताःआ के़लॽबान् निःसुङ्‌लो॥ 30 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमना आबोःक्‍खे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तुवा आजोगे़म् आबिरे़म्‍मे़ॽर इङ्‌गाॽ इनोगे़न् आदुक्‍खेओ चुम् आमे़त्ते़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ 31 यहुदिया थुम्‍मोबा नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ ताङ्‌से़ःप्‍पार हे़क्‍क्‍याङ् यरुसले़मबा नसानिबाहाॽरे़ लागि तेॽरुङ्‌बा कुभाॽ याङ्‌ङिन् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़दाःक्‍तुर फाॽआङ्‌ङाङ् तुवा चोगे़म् आबिरे़म्‍मे़ॽओ॥ 32 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् खिनिॽओ सःत्तार ताआआङ् सोसोरिक् हाङ्‌हाङ् आमे़त्‍छिङ्‌ल फाॽआङ् तुवा चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 33 सनारुङ् के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽ के़रे़क्‍नु वाॽररो॥ आमे़न्॥

रोमि 16

1 किङ्‌क्रिया पाङ्‌जुम्‍मो के़वाॽबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा माङ्‌सेवारोमा 2 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसे कुमनाहाॽ लाॽरुसिबा लाङ्‌दाःक्‍मान् खुने़ॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिङ्‌ङो पिरे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् मे़त्‍निङ्‌लो॥ खिनिॽ सुक्‍सुक् खुने़ॽ कुभाॽ पिरे़म्‍मे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग इङ्‌गाॽ नु यरिक् मनाहाॽ कुभाॽ पिरुसिआङ् वाॽरो॥ 3 इङ्‌गाॽनु सोरिक् ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुयाःम्‍बक् के़जोःक्‍पा आन्‍जुम्‍हाॽ प्रिस्‍किला नु कुये़म्‍बाॽ अक्‍विलाःन् आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 4 खे़ङ्‌हाॽरे़ इङ्‌गाॽ आसे़ःप्‍से़ खुन्‍छिॽ हिङ्‌मन्‍निन्‍ने के़साक्‍पाओ थासे़त्‍छुरो॥ इङ्‌गाॽरक् मे़ःन्, कर यरिक् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌स्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽरे़आङ् खे़ङ्‌हाॽ नोगे़न् मे़बिरुसिॽ॥ 5 खुन्‍छिॽ हिम्‍मो के़जुम्‍बा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽआङ् आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥हे़क्‍क्‍याङ् आमिःम् आन्‍जुम् ए़पेने़तसे़न् आसेवारो मे़त्ते़म्‍मे़ॽओ॥ खुने़ॽग एसिया ते़ङ्‌गप्‍पो के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ तगि ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पा मना वये़रो॥ 6 खिनिॽ लागि याम्‍बुधिक्‍काङ् याःम्‍बक् के़जोःक्‍मा मरियम्‍मिन् आसेवारो मे़त्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 7 इङ्‌गाॽनु साक्‍पा के़धाःबा यहुदि आन्‍जुम् ए़न्‍द्रोनिकस नु युनियसे़न् आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽग सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽओ साॽरिक् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिमा लाॽरुसिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खुन्‍छिॽग इङ्‌गाॽनुःल्‍ले़आङ् तगि ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् चागे़त्‍छुआङ् वये़त्‍छिरो॥ 8 दाङ्‌बान् नसाःन् के़जोःक्‍पा आमिःम् आन्‍जुम् ए़म्‍पलिए़तसे़न् आसेवारो मे़त्ते़म्‍मे़ॽ॥ 9 आनिगे़नु सोरिक् ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बक् के़जोःक्‍पा उर्बानस नु आमिःम् आन्‍जुम् इस्‍ताखुसे़न् आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 10 ख्रिस्‍तओ चोगुबा कुनसाःन्‍निन् मे़साॽरुल्‍ले़ नुःबा के़धाःप्‍पा अप्‍पे़ल्‍ले़से़न् आसेवारो मे़त्ते़म्‍मे़ॽ॥ अरिस्‍तोबुलस नु कुहिम्‍मो के़वाॽबाहाॽ आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 11 इङ्‌गाॽ यहुदि आन्‍जुम् हे़रोदियने़न्‌ आसेवारो मे़त्ते़म्‍मे़ॽओ॥ नार्किकसरे़ कुहिम्‍मो के़वाॽबा दाङ्‌बान् नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 12 त्रिफेना नु त्रिफोसाःन् आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ कन् मे़न्‍छुमाहाॽरे़ग याम्‍बुधिक्‍काङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयाःम्‍बक् चोगे़त्‍छुरो॥ साॽरिक् याम्‍बुधिक्‍काङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयाःम्‍बक् के़जोःक्‍मा आमिःम् आन्‍जुम् पर्सिस्‍से़न्‍नाङ् आसेवारो मे़त्ते़म्‍मे़ॽ॥ 13 दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयाःम्‍बक् चोःक्‍से़ सेगुबा रुफस नु कुम्‍माःन् आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ कुम्‍मारे़ग इङ्‌गाॽ आबाङे कुस्‍साः कुइसिःक् इःत्ताङ्‌ङाङ् वये़रो॥ 14 आसिन्‍क्रितस, फ्‍ले़गन, हर्मास, पात्रोबास, हर्मेस हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽनु के़वाॽबा काक् नसानिबाहाॽ आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 15 फिलोलोगस, युलिया, ने़रिअस नु कुन्‍साॽ मे़न्‍छुमाॽ, नु ओलिम्‍पास हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽनु के़वाॽबा काक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसे कुमनाहाॽ आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 16 खिनिॽग सेसे मिःम्‍जिःल्‍ले़ सेवा मे़त्तासिम्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् कप्‍मोबा काक् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ सेवा के़म्‍हाक्‍तिॽरो॥ 17 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, ये़मे़न्‍दङ् के़दाःप्‍पाहाॽ मिक्‍चो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग खिनिॽ के़हुॽआसिबा से़क्‍खा पाःन्‍निल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ इङ्‌ले़क्‍पा पाःन्‍निन् मे़हुॽरुसिआङ् मनाहाॽ खुनिॽ नसाःन्‍नो मे़घःसुसिरो॥ अक्‍तङ्‌बा मनाहाॽनु माःङ्‌घाए वये़म्‍मे़ॽ, 18 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कङ्‌हाॽरे़ग दाङ्‌बा ख्रिस्‍तरे़ कुसेवा मे़न्‍जोगुन्, कर आबाङे खुनिॽ साप्‍पोःक्‍किल्‍ले़ लागिरक् सेवा मे़जोगुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ मना के़जम्‍बा नु मुर्ले़ःम्‍बा पाःन्‍हाॽरे़ कुदोःप्‍मा मनाहाॽ इङ्‌मे़ले़क्‍तुसिॽरो॥ 19 कर खिनिॽ इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़जोगिबा पाःन्‍निङ्‌ग के़रे़क् पिसाङ् मनाहाॽरे़ मे़घे़प्‍सुआङ् मे़वाॽ, हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ इङ्‌गाॽग साॽरिक् सःत्तारो॥ खिनिॽग नुःबा पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ सिक्‍कुम्‍साबा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् फे़न् पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌लो॥ 20 सनारुङ् याप्‍मि के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ हाराए माफे़न्‍साम्‍मिन् खिनिॽ लाङ्‌भो सिगाङ् थाःसुआङ् तोॽरुॽरो॥ आल्‍ल आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽर॥ 21 इङ्‌गाॽनु सोरिक् माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा तिमोथिःल्‍ले़ हे़क्‍क्‍याङ् यहुदि आन्‍जुम् लुसियस, ये़सोन नु सोसिपात्रोसरे़आङ् सेवा के़म्‍हाक्‍तिआङ् वाॽरो॥ 22 पावलरे़ कुलागि कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् के़साप्‍पा इङ्‌गाॽ तर्तियसरे़आङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिङ्‌ङो सेवा हाक्‍निङ्‌लो॥ 23 आहिम्‍दाङ्‌बा गायसरे़ खिनिॽ सेवा के़हाक्‍तिआङ् वाॽरो॥ कप्‍मो गायसरे़ कुहिम्‍मो के़जुम्‍बा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽरे़आङ् सेवा के़म्‍हाक्‍तिआङ् वाॽरो॥ कन् ये़क्‌यक्‍कोबा याङ्‌गे़युङ्‌बा इरास्‍तस नु आनिॽ नसानिबा चुम् क्‍वार्तसरे़आङ् सेवा हाङे़त्‍छुआङ् वाॽरो॥ 25 इङ्‌गाॽ इङ्‌भोःसुङ्‌बा सुनाइङ्‌ङिन् नु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओबा इङ्‌घङ्‌लाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ याम्‍साम्‍मो के़धुम्‍बा चोःक्‍मा के़सुक्‍तिॽरो॥ कन् इङ्‌घङ्‌ङिङ्‌ग तोलिङ्‌सोमुआङ्धोए चिक्‍खे़आङ् वये़, कर आल्‍लो ओसेःन्‍दाङ् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 26 आल्‍लो कन् सुनाइङ्‌ङिन् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़साप्‍तुबा पाःन्‍लाम् ओसेःन्‍दाङ् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌लाम् के़रे़क्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् मे़जोगुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा मे़बोःङ्‌ल फाॽआङ् काक् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽओ कन् सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भोःर वाॽरो॥ 27 हे़क्‍केलॽरिक् सिक्‍कुम्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ् ये़सु ख्रिस्‍तलाम् सदादिङ् सदादिङ् पोःङ्‌लरो! आमे़न्॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE