Philippians

फिलिप्‍पि

1 फिलिप्‍पि 2 आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ्‌ङिन् खिनिॽ के़बिरिर॥ 3 निङ्‌वाॽ इःत्‍निङ्‌बा ये़म् थप्‍मे इङ्‌गाॽ सेवा चोगुङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुङ्‌लो, 4 इङ्‌गाॽ खिनिॽ लागि तुवा चोःक्‍काल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़साङ् सःत्तार तुवा चोःक्‍का, 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ सुनाइङ् के़घे़प्‍सुम्‍बा थिक्‍सिगेःक्‍पा ये़न्‍नाङ्‌धो आल्‍ल थारिक् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ् से़ःमाओ इङ्‌गाॽनु सोसोरिक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ 6 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽओ नुःबा याःम्‍बक् हेःक्‍तुआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए ख्रिस्‍त ये़सुरे़ याम्‍मो कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न् थारिक्‍ले़ खे़न् याःम्‍बक्‍किन् चोगु सुरुॽ के़लॽबा पाःन्‍नो निङ्‌वाॽ निःन्‍धोओ वाॽआरो॥ 7 खिनिॽ याःम्‍बेओ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌बान् लाॽरुॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ्‌ङाङ् वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो याक्‍कासाङ्, सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् से़क्‍खाःन् ताङ्‌से़ःप्‍तुङ्‌साङ् इग्र सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भोःसुङ्‌साङ्, खिनिॽ इङ्‌गाॽनु सोरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़न् लक् के़घोःबा के़बोःक्‍खिॽरो॥ 8 ख्रिस्‍त ये़सुरे़ हे़क्‍केए लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ तुम्‍मा साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुङ् के़लॽबान् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निःसुॽरो॥ 9 इङ्‌गाॽ अक्‍खेलॽरिक् तुवा चोगुङ्‌लो–खिनिॽ आल्‍लसाङ् यरिक् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍कासिआङ्‌ ने़हिनिङ्‌वाॽ नु खासिङ् निःप्‍माल्‍ले़ के़बोरिर के़बेगिर, 10 हे़क्‍केलॽरिक् साॽरिक् नुःबा पाःन्‍हाॽ सेःक्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न् थारिक् सेसे नु फोत्‍या मे़ःन्‍ने वाॽमा के़सुक्‍तुम्‍ल, 11 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुभाॽलाम् यरिक् साम्‌योनिबा याःम्‍बक् के़जोगुम्‍ल फाॽआङ् तुवा चोगुङ्‌लो, हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो मिमिदिङ् नु नारा फोःमान् पोःङ्‌लो॥ 12 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आल्‍ल इङ्‌गाॽ तुमुङ्‌बा काक् पाःन्‍हाॽरे़ग सुनाइङ् से़ःमा कुभाॽ पोःक्‍खे़आङ् वाॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽ फाॽआङ्‌ निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हाङ्‌हिम् ताङ्‌गे़से़ःप्‍पा काक् थक्‍सुबाहाॽ नु कप्‍मो के़वाॽबा काक् मनाहाॽरे़आङ् इङ्‌गाॽ ख्रिस्‍ते़न्‌ सेवा चोगुङ्‌बाल्‍ले़ इघेःङ्‌ङो थ्‍याङ्‌बा पाःन्‍निन् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् मे़वाॽरो॥ 14 इङ्‌गाॽ पुङ्‌लाहिम्‍मो थ्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ यरिक् तङ्‌बा नसानिबाहाॽरे़ग साॽरिक् आःन्‍छिङ्‌मा मे़घोःसुआङ् मे़ङ्‌गिए हाङ्‌हाङ्‌ङाङ् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ 15 कुभारे़ग नामे़हे़त्ताआङ् खेमा थक्‍मा निङ्‌वाॽलाम् ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ इङ्‌मे़भोःसुॽ, कर कुभारे़ग नोनिङ्‌वाॽनु हे़क्‍के मे़जोगुॽरो॥ 16 खे़न् नोनिङ्‌वाॽनु इङ्‌गे़भोःबाहाॽरे़ग लुङ्‌माॽ मे़दुक्‍ताङ्‌बाल्‍ले़ हे़क्‍के मे़जोगुॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् से़क्‍खाःन् ताङ्‌से़ःप्‍से़ इङ्‌गाॽ सेःक्‌युक् पोःक्‍खाङ्‌बा फाॽआङ् मे़निःसुआङ् मे़वाॽरो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् नाहे़म्‍मा निङ्‌वाॽलाम् इङ्‌गे़भोःबाहाॽरे़ग नोनिङ्‌वाॽलाम् मे़ःन्, कर खक्‍ख्वा निङ्‌वाॽइल्‍ले़ सुनाइङ् इङ्‌मे़भोःसुआङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो याक्‍काल्‍ले़ आल्‍लसाङ् तुक्‍खे योॽसिङ्‌नि फाॽआङ् निङ्‌वाॽ मे़जोगुॽरो॥ 18 च्‍यासाङ्, आल्‍ल आत्तिन् परिक्‍ले़साङ्, नोनिङ्‌वाॽइल्‍ले़ इग्र फे़न् निङ्‌वाॽइल्‍ले़, ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ इङ्‌भोःल्‍ले़ग नुःबाएरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सःत्तारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ चक्‍मे़ल्‍लॽए सःत्ता, 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आलागि के़जोगुम्‍बा पेलिगे़न् तुवालाम् नु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिआबा कुभाॽलाम्‍बा इङ्‌गाॽ चोःक्‌युम्‍भो खोःसुङ् फाॽआङ् कुसिङ्‌ निःत्तुङ्‌लो॥ 20 इङ्‌गाॽग आयाःम्‍बक्‍किल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदगि सिरिङ्‌मःमो आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़धाआन्‍नि कर इङ्‌गाॽ हाङ्‌हाङ् के़लॽबा पोःङ्‌ङाङ् सिःआसाङ् हिङ्‌ङासाङ् इङ्‌गाॽ आहिङ्‌मन्‍लाम्‍बा आल्‍लो हे़क्‍के सदादिङ् ख्रिस्‍तरे़ कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पोःङ्‌ल फाॽआङ्‌ पयम् निङ्‌वाॽ नु निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ हिङ्‌ङाने़ फाॽग्र ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लागि पोःङ्, हे़क्‍क्‍याङ् सिःआ पेःक्‍कासाङ् इङ्‌गाॽ आलागि इन्‍धाःङ्‌ङे पोःङ्‌लो॥ 22 कर इङ्‌गाॽ हिङ्‌ङाने़ फाॽग्र ख्रिस्‍तरे़ कुसेवा चोःक्‍मा याःम्‍बक् खोःसुङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ थे़माःन्‌ सेगुङ्‌बाबे? मे़निआन्‍लो! 23 इङ्‌गाॽग थो ना यो पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ से़क्‍खाःल्‍ले़ इङ्‌गाॽग कन् हिङ्‌मन्‍निन् ले़रुङ्‌ङाङ् ख्रिस्‍ते़न्‍नुए वाॽमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आलागिग खे़न् साॽरिक् नुःबा पोःङ्‌लो॥ 24 कर इङ्‌गाॽ हिङ्‌माआङ् वाॽमाग खिनिॽ लागि साॽरिक् के़ये़क्‍पा पोःङ्‌लो॥ 25 इङ्‌गाॽ कन् पाःन्‍नो निस्‍सेए वाॽआरो, हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ खिनिॽनु वाॽआल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‍निन् के़धुम्‍बा पोःङ्‌ङाङ् खे़न्‍लाम्‍बा के़सःत्तिॽ के़लॽबान् निःसुङ्‌लो॥ 26 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खिनिॽओ याम्‍मो नुःङ्‌ङा ताआल्‍ले़ इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बाल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुओ खिनिॽ साॽरिक् के़सःत्तिॽरो॥ 27 काक्‍नुःल्‍ले़ के़ये़क्‍पा पाःङ्‌ग ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ्‌ङिन् लाॽरुबा हिङ्‌मन्‍नो खिनिॽ वये़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खिनिॽओ ताआआङ् निःनिङ्‌साङ् इग्र खिनिॽ याःम्‍बेओरक् खे़प्‍सुङ्‌साङ् खिनिॽ सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् नसाःन्‍नो के़दङ्‌ङासिआङ् याम्‍बुधिक्‍काङ् याःम्‍बक् के़जोगुम्‍बा पाःन्‍निन् निःसुङ्‌लो॥ 28 खिनिॽ के़अप्‍पाहाॽरे़ आत्तिन् पाःन्‍नोआङ् यङ्‌मा के़मे़न्‍छे़रिन्‍लरो॥ कङ्‌ग खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मे़क्‍मा नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् खिनिॽ से़न्‍लप् खोःमा मिक्‍सेःन्‍लो॥ 29 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् चोःक्‍मारक् मे़ःन्, कर खुने़ॽ कुलागि इनोगे़न् तुक्‍खे चामाआङ् सुये़म्‍मिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 30 हे़क्‍क्‍याङ् पेये़म्‍मो के़निःसुम्‍बा इनोगे़न् आदुक्‍खेःन् आल्‍लो थारिक्‍काङ् थरुङ्‌ल वाॽआबान् के़घे़प्‍सुम्‍ल के़वयिॽ॥ हाबा कन् इनोगे़न् तुक्‍खेःन् खिनिॽआङ् के़दुमुम्‍ल के़वयिॽरो॥

फिलिप्‍पि 2

1 ख्रिस्‍ते़न्‍नु थिक्‍हुप् के़बोःक्‍खिबालाम् हाङ्‌हाङ् के़लॽरिॽ, खुने़ॽ कुमिःम्‍जिलाम् सक्‍मा के़त्, सेसेमाङ्‌ङिन्‍नु तङ्‌जुम्‍मो के़वयिॽ, खिनिॽ सिक्‍लुङ्‌मोलाम् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍कासिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ 2 निङ्‌वाॽ के़दङ्‌बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् लत्‍छा मिःम्‍जिओ, लत्‍छा निङ्‌वाॽओ नु लत्‍छा निङ्‌वाॽसोःक्‍को वये़म्‍मे़ॽर साॽरिक् आनिङ्‌वाॽ तासे़म्‍मे़ॽओ॥ 3 खक्‍ख्वा निङ्‌वाॽ नु आङ्‌दिङ् लॽमालाम्‌ थेआङ् मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽ, कर चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍सिङ्‌मालाम् वेॽहाॽ आप्‍फेःक्‍नुःल्‍ले़आङ् के़ये़क्‍पा इःत्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 4 खिनिॽ आबाङे नुॽमा तामान्‍लक् मे़ःन्, कर वेॽहाॽरे़ खुनिॽ नुॽमा ताःमान्‍नाङ् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 5 ख्रिस्‍त ये़सुरे़ निङ्‌वाॽ इःत्तुबा हे़क्‍के खिनिॽआङ् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 6 ख्रिस्‍ते़न्‌ से़क्‍खाए निङ्‌वाॽफुमाङ् वये़,हे़क्‍केसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु कुदङ्‌बा पोःङ्‌माआङ् वाॽमा निङ्‌वाॽ मे़जोगुन्‍लो॥ 7 खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा खुने़ॽ थेआङ् मे़ःन्‍नेबा चोःक्‍सिङ्‌ङाङ्मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक्‍पा सेवारोबा पोःक्‍खे़रो॥ 8 हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक् वये़ल्‍ले़ खुने़ॽ चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍नःम् पोःक्‍खे़,हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जागे़म्‍बा पोःक्‍खे़आङ् कुभाङ्‌ के़भेःम्‍बा कुइसिःक् सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् स्‍ये़रो॥ 9 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ काक्‍नुःल्‍ले़ थोःसुगे़न् युङ्‌दे़न्‍नो युक्‍खुआङ्वेॽ मिङ्‌हाॽनुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌बा मिङ् पिरुरो॥ 10 हे़क्‍केलॽरिक् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा नु खाम्‍बेःक्‍मोबा हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक् सिगाङ् के़वाॽबाहाॽके़रे़क्‍ले़ ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङिन् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिमारे़ लागि थुङ्‌बो मे़लेःत्तुॽरो॥ 11 ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‍ने दाङ्‌बा लॽरिक् के़रे़क्‍ले़ मे़बाःत्तुॽरो॥हे़क्‍केलॽरिक् पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् खोःसुॽरो॥ 12 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् आन्‍जुम्‍से, इङ्‌गाॽ खिनिॽनु वयाङ्‌ङिल्‍ले़ सदादिङ् इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़वयिबा हे़क्‍के इङ्‌गाॽ खिनिॽनु होःप्‍पासाङ् इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा पोःङ्‌मा आल्‍लसाङ् के़ये़क्‍पा चोःक्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु किःसे़म्‍मे़ॽर के़घोःसुम्‍बा से़न्‍लप्‍पिन् कुलिङ्‌धो के़त्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़बोःक्‍खिर हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ के़दाःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् खुने़ॽए खिनिॽओ याःम्‍बक् चोगुर वाॽरो॥ 14 काक् पाःन्‍हाॽ लुङ्‌मे़न्‍हाःत्ते नु पाःन्‍धङ् मे़न्‍जोःक्‍के चोगे़म्‍मे़ॽ॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽग सेसे नु फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साः के़बोःक्‍खिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् कन् इक्‍साबा ताक्‍के़भे़ॽबा नु लायोबा मनाहाॽनु के़वयिल्‍ले़ खामाक्‍लुम्‍मो के़ओःप्‍पा ओःत्तिहाॽ कुइसिःक् खे़ङ्‌हाॽ लुम्‍मो के़ओःत्तिॽरो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् हिङ्‌मन् के़बिबा पाःन्‍जाक्‍किन् लिङ्‌बित्ताङ् नसाःन् चोगे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍केलॽरिक् ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न्‍नो खिनिॽ लागि इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा याम्‍बुधिक्‍पा याःम्‍बक्‍हाॽ चामे़सोःक्‍ते़न्‍बा पाःन्‍निन् निःमा सुक्‍तुङ्‌लो॥ 17 दाङ्‌बाओबा खिनिॽ नसाःन्‍निन् नु सेसे माङ्‌सेवाःङ्‌ग के़दोःन्‍दुम्‍बा सिदुङ्‌जभा कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ आहिङ्‌मन्‍निन् खे़न् सिदुङ्‌जभाओ योॽमा पोःङ्‌साङ् इङ्‌गाॽ ओमु लॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽनुए सःत्तारो॥ 18 हे़क्‍केलॽरिक्‍के खिनिॽआङ् ओमु लॽरे़म्‍मे़ॽर इङ्‌गाॽनु सःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 19 दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् पोःङ्‌ने़ फाॽग्र खिनिॽओ हाराए तिमोथिःन् पाङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ खिनिॽ याःम्‍बेओ इङ्‌घङ्‌ङिन् खे़प्‍सुङ्‌ङिल्‍ले़ हाङ्‌हाङ् लॽआरो॥ 20 से़क्‍खाए खिनिॽ के़नुःरि के़दाःसिर फाॽआङ् निङ्‌वाॽ के़इःप्‍पा मना खुने़ॽनुःल्‍ले़ वेॽ इङ्‌गाॽनु हाःत्ताङ् होःप्‍लो, 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़रे़क्‍ले़ ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुबाःन्‍निङ्‌ग मे़ःन्, कर आबाङे पाःन्‍लक् मे़गोःत्तुॽरो॥ 22 कर खुने़ॽ आक्‍खे़न् लाॽरुबा मना चोःक् के़लॽबान् खिनिॽ के़निःसुम्‍मेरो॥ कुस्‍साःल्‍ले़ कुम्‍बाःन्‍नु याःम्‍बक् चोगुबा कुइसिःक् खुने़ॽ इङ्‌गाॽनु सुनाइङ् इङ्‌भोःमा याःम्‍बक् चोगुआङ् वाॽरो॥ 23 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽनु थेधे पोःङ्‌ङि, खे़न् इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽ खोःसुङ्‌नामे़ःन्‍ने, तिमोथिःन् खिनिॽओ पाङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ 24 हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ पोःङ्‌ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ आबाङे खिनिॽओ हाराए ताआ के़लॽबान् निस्‍सेए चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 25 कर आल्‍लोग इपाफ्रोदितसे़न् खिनिॽओ याङ्‌ना पाङ्‌मा के़ये़क्‍पा निःसुङ्‌लो॥ आन्‍छिगे़ सोरिक्‌ माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‌ चोगुसिगे़, हे़क्‍क्‍याङ्‌ सुनाइङ्‌ से़ःमा थङ्‌ङिन्‍नाङ्‌ सोसोरिक्‌ थक्‍ते़सिगे़॥ खुने़ॽग इङ्‌गाॽ कुभाॽ पिसे़ के़बाङ्‌घुम्‍बा खिनिॽ इङ्‌साबारो॥ 26 खुने़ॽ कुयाम् तुगे़बा पाःन्‍निन् खिनिॽ के़घे़प्‍सुम्‍बाओ खुने़ॽ साॽरिक् कुलुङ्‌माॽ योःन्‍दे़आङ् खिनिॽ तुम्‍मा साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुआङ् वाॽरो॥ 27 निस्‍सेए खुने़ॽ साॽरिक् तुगे़आङ् खप्‍मे़न् स्‍ये़, हे़क्‍केसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽरक् मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽआङ् आल्‍लसाङ् साॽरिक् तुक्‍खेओ मे़धाआन्‍ल फाॽआङ् लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो॥ 28 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ खिनिॽओ पाङ्‌मा साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो, हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽ के़निःसुम्‍माङ् के़सःत्तिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽआङ् आनिङ्‌वाॽइन्‌ याङ्‌याङ् पोःङ्‌लो॥ 29 खुने़ॽ दाङ्‌बाओ सःत्ते़म्‍मे़र लाङ्‌दाःक्‍ते़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ हे़क्‍तङ्‌बा मनाहाॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ, 30 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ आलागि पिमा के़न्छुक्‍तुम्‍मिन्‍बा कुभाॽइन् खुने़ॽ पिराङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बक्‍ले़ लागि खुने़ॽ खप्‍मे़न् स्‍ये़रो॥

फिलिप्‍पि 3

1 आल्‍ल कुनुप्‍मो, आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, दाङ्‌बाओ सःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ याम्‍मो बा अक्‍खेलॽरिक् लत्‍छा पाःन्‍निन् साप्‍मार ने़माग आलागि थेआङ् तुक्‍खे मे़बोःङ्‌ने़न्, हे़क्‍क्‍याङ् कल्‍ले़ग खिनिॽ नसाःन्‍निन् ताङ्‌से़ःप्‍लो॥ 2 हर्दो हे़क्‍मा के़बाङ्‌बाहाॽनु सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽग किप्‍मा के़घुःबा ख्‍याबा हे़क्‍तङ्‌बासिरो॥ 3 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेसेमाङ्‌लाम् सेवा के़जोःक्‍पाहाॽरक् से़क्‍खा हर्दो के़हे़क्‍पासिरो॥ आनिॽग मे़न्‍छाम् याःम्‍बक्‍को ताःक्‍पो आन्‌युक्‍खुम्‍मिल्‍लो, खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा आनिॽलागि ख्रिस्‍त ये़सुरे़ चोगुबा पाःन्‍नोने़ आसःत्‍लो॥ 4 हे़क्‍केसाङ् इङ्‌गाॽ आबाङे हे़क्‍केलॽरिक् ताःक्‍पो युङ्‌मा सुक्‍तुङ्‌बिला॥ आत्तिल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याःम्‍बक्‍को ताःक्‍पो युङ्‌मा सुक्‍तुङ् लॽरिक् इःत्तुॽ, खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् इङ्‌गाॽ ताःक्‍पो युङ्‌मा सुक्‍तुङ्– 5 सावाःन्‍छिङ्‌ङाङ्‌बा ये़त्‍छि (८) ये़न्‍नो हर्दो मे़हे़गाङ् मे़बिराङ्, इङ्‌गाॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌बा बे़न्‍जामिन 6 साम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍माओ सिक्‍के़सम्‍बा वयाङ्, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ सेसेहुप्‍लक्‍किन् तुक्‍खे चाःत्तुङ्‌लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तार फाॽआङ् काक् साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिङ्‌ग नुःरिक्‍काङ् इःत्तुङ् नाःत्तुङ्‌॥ 7 कर आत्तिन् पाःन्‍हाॽ आलागि इङ्‌धाःङ्‌बा चोगे़, खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क् ख्रिस्‍तरे़ चोगुल्‍ले़ कुमे़ल्‍लुङ् मे़ःन्‍नेबा इःत्तुङ्‌लो॥ 8 खे़न्‍लक् मे़ःन्, कर आदाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुःन् कुसिङ् निःप्‍मा खोःमाङ्‌ग काक्‍नुःल्‍ले़ नुःबा पाःन् पोःक्‍खे़बाल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽग हने़बाए इःत्तुङ्‌ङाङ् खुने़ॽ कुलागि लाङ् हाक्‍तुङ्‌देःसुङ्‌लो॥ ख्रिस्‍ते़न्‌ खोःमा फाॽआङ् इङ्‌गाॽ खे़ङ्‌हाॽ ताम्‍जिरक् इःत्तुङ्‌लो॥ 9 हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ खुने़ॽइन् पोःङ्‌ङानि फाॽआङ् हे़क्‍के इःत्तुङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽ साम्‌योथिम्‍मिन् इःत्तुङ् नाःत्तुङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साम्‌योनिबा पोःङ्‌मा मे़न्‍छुक्‍पे़न्‍लो, कर ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् चोगुङ्‌बाल्‍ले़ए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योनिबा चोःक्‍कारो॥ 10 इङ्‌गाॽग ख्रिस्‍ते़न्‌ नु सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पा मुक्‍साम्‍मिन् कुसिङ्‌ निःप्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ इनोगे़न् तुक्‍खे च्‍ये़बा हे़क्‍के इङ्‌गाॽआङ् तुक्‍खे चामाआङ् कुसिःमे़न्‍नो सोरिक् पोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्, 11 हे़क्‍क्‍याङ् आक्‍खेलॽरिक्‍साङ् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌माङ्‌ग खोःमा सुक्‍तुङ्‌ल के़लॽबा निङ्‌साङ् कत्तुङ्‌लो॥ 12 इङ्‌गाॽ कन् के़रे़क् पाःन्‍हाॽ खोःसुङ् इग्र कुसाङ् लस्‍सुङ् सुरुङ्‌ङाङ् वाॽआ के़लॽबाग मे़ःन्‍लो, कर इङ्‌गाॽग कन् पाःन्‍हाॽ खोःमा फाॽआङ् तगि पोआर पत्तारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ बा खे़ल्‍ले़ लागि ख्रिस्‍त ये़सुरे़ ताङ्‌से़ःप्‍ताङ्‌बारो॥ 13 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽग आल्‍लसाङ् काक् पाःन्‍हाॽ मे़ङ्‌घोए वाॽआरो॥ कर इङ्‌गाॽ लत्‍छा याःम्‍बक्‍किन् चोगुङ्–पेये़म्‍बा पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽ फे़ःत्‍छुङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽग तगि ले़प्‍माङ्‌ने़ लुबुबु पोआरो॥ 14 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा हाङ्‌से़म्‍मिन् खोःमा फाॽआङ् तगि पोआर पत्तारो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कल्‍ले़ लागिए ख्रिस्‍त ये़सुलाम्‍बा उःत्ताङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 15 आनिॽ काक् नसाःन्‍नो कुनिङ्‌वाॽ के़दुम्‍बाहाॽरे़ग अक्‍तङ्‌बा पाःन्‍हाॽओ ते़न्‍दिङ् चोःक्‍मा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ परिक्‍ले़ के़इःत्तुम्‍ने़ फाॽग्र खे़न्‍नाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ए नुःरिक्‍काङ् ओसेःन्‍गे़धाक्‍तिॽरो॥ 16 कर आल्‍लो थारिक् थे नसाःन् आजोगुम्‍माङ् आवाॽ खे़प्‍मोए मे़म्‍मुन्‍ने वयिरो॥ 17 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽ हिङ्‌ङाबा कुइसिःक् आजोःङ् के़इःप्‍पा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍केलॽरिक् याप्‍मि के़दिम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ हिङ्‌मन्‍नोलाम् हुॽसिङ्‌ङे़म्‍मे़ॽओ 18 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ यरिक्‍ले़ङ् मे़त्‍निङ्‌ङाङ् वाॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मोआङ् आमिक्‌वा थाःसुङ्‌ल मे़त्‍निङ्, यरिक् मनाहाॽरे़ खुनिॽ ये़प्‍ले़क्‍किल्‍ले़ए खे़ङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌मिसि फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍तुसिॽरो॥ 19 कुनुप्‍मो खे़ङ्‌हाॽ मे़मे़क्‍लो, खे़ङ्‌हाॽरे़ याम्‍दादा नु निङ्‌वाॽ पाःप्‍पाःत् चोःक्‍मान्‍ने खुनिॽ माङ्‌लो, खुनिॽ सिरिङ्‌मःमा पाःन्‍हाॽओ खे़ङ्‌हाॽ आङ्‌दिङ् मे़लॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा पाःन्‍हाॽओरक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़बिरुआङ् वाॽरो॥ 20 कर आनिॽग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा यक्‌युङ्‌बासिरो, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽग खे़प्‍मोलाम् के़युःबा से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ सिक् सम्‍माङ् आहाङ्‌घुम्‍लो॥ 21 खुने़ॽए काक् पाःन्‍हाॽ कुयुक्‍को कप्‍मा मुक्‍साम् कत्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् बा खे़न् मुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ आनिॽ चप्‍ले़क्‌वा नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् मिमिदिङ्‌गे़न् कुधक्‍किन् कुइसिःक् ले़क्‍खुॽरो॥

फिलिप्‍पि 4

1 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, हे़क्‍केलॽरिक् दाङ्‌बान् चक्‍मे़ल्‍लॽए नसाःन् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ इङ्‌गाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ् हे़क्‍क्‍याङ् निःमा निङ्‌वाॽ चोःक्‍निङ्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽए आसःप्‍मान् नु आयाःम्‍बक्‍किल्‍ले़न् थुम्‍घोनिङ्‌लो॥ 2 आल्‍ल इङ्‌गाॽ खे़न् ने़प्‍फु मे़न्‍छुमाॽ इयोदियाःन् नु सुन्‍तुखेःन् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमना वाॽसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नादङ् चोःक्‍सिर फाॽआङ् पेलि फाक्‍कारो॥ 3 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽ इरे़ खोःप्‍तुबा आन्‍जुम्‍मे, कन् मे़न्‍छुमाहाॽ कुभाॽ पिरे़से़ॽ फाॽआङ् मे़त्‍ने़ॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ग सुनाइङ् इङ्‌भोःमा याःम्‍बक्‍किन् इङ्‌गाॽनु याम्‍बुधिक्‍काङ् चोगे़त्‍छु॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ क्‍लेमे़न्‍त हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ इङ्‌गाॽनु याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा चुम्‍हाॽनुआङ् याःम्‍बक् चोगे़त्‍छुरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌ङिन् हिङ्‌मन्‍ले़न् साप्‍पन्‍नो साप्‍ते़आङ् पत्‍लो॥ 4 दाङ्‌बान्‍नु खिनिॽ थिक्‍हुप् के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सदादिङ् सःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ याम्‍मोआङ्‌ मे़त्‍निङ्–सःत्ते़म्‍मे़ॽओ! 5 खिनिॽ सुम्‍सुम् लॽमाङ्‌ग वेॽ के़रे़क्‍ले़ मे़निःसुररो॥ दाङ्‌बाङ्‌ग निःत्ताङ्‌ङे वाॽरो॥ 6 आत्तिन् पाःन्‍नोआङ् निङ्‌साम्‍मो मे़ध्‍ये़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, कर के़रे़क् पाःन्‍हाॽरे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरे़म्‍मे़ॽर तुवा नु ये़क्‍पेलिलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो खिनिॽ पेलिहाॽ तोःन्‍दे़म्‍मे़ॽओ॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍छाम् निङ्‌वाॽरे़ कुसिङ्‌ निःप्‍मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मनाबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसनारुङ्‌ङिल्‍ले़ए खिनिॽ सिक्‍लुङ्‌मा नु निङ्‌वाॽइन्‌ ख्रिस्‍त ये़सुओ ताङ्‌से़ःप्‍तुॽरो॥ 8 आल्‍ल कुनुप्‍मो, आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आत्तिन् पाःन्‍निन् से़क्‍खाबा, सुम्‍बोधाबा, कुदोःप्‍मा, सेसेबा, सिराॽ के़धाङ्‌बा, इङ्‌धाःङ् पिमा लाॽरुबा, आत्तिन् पाःन्‍निन् साॽरिक् नुःबा नु ने़म्‍भोःमा लाॽरुबा चोःक्, खे़न् पाःन्‍हाॽए निङ्‌वाॽ पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ 9 इङ्‌गाॽलाम् के़हुॽआसिबा, के़घोःसुम्‍बा, के़घे़प्‍सुम्‍बा, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽओ के़निःसुम्‍बा पाःन्‍हाॽ कुइसिःक् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् सनारुङ् के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽनु वाॽरो॥ 10 इङ्‌गाॽ दाङ्‌बान् साॽरिक् कुनारा फोःसुङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ याम्‍मो याप्‍मि लुङ्‌माॽ तुक्‍मा के़हेःक्‍तिरो॥ से़क्‍खाःल्‍ले़ खिनिॽ याप्‍मि लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिआङ् वाॽ, कर खे़न् ओसेःन्‍धाक्‍मा सुये़म्‍मिन्‍ने मे़ङ्‌घोए के़वयिरो॥ 11 इङ्‌गाॽग चाहाबो वाॽआ फाॽआङ् अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुङ्‌बा मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽनु वाॽसाङ् होःप्‍साङ् निङ्‌वाॽ तामाआङ् वाॽमा हुॽसिङ्‌ङाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 12 इङ्‌गाॽ चाहाबो वाॽमा नु यरिक् कप्‍मा फाॽइन् थे़माबे फाॽआङ् कुसिङ् निःत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आक्‍तङ्‌बा याक्‍नाम्‍मो वाॽआसाङ्, चामा थुङ्‌मा इग्र साक्‍मे़न्‍जा वाॽमा पोःङ्‌साङ्, यरिक् कप्‍मा इग्र चाहाबाओ वाॽमा पोःङ्‌साङ्, निङ्‌वाॽ तामाआङ् वाॽमा के़लॽबा पाःन्‍निन् हुॽसिङाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 13 इङ्‌गाॽग दाङ्‌बाल्‍ले़ के़धुम्‍बा चोःक्‍काबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मा सुक्‍तुङ्‌लो॥ 14 हे़क्‍केसाङ् खिनिॽ इनोगे़न् आदुक्‍खेओ कुभाॽ याप्‍मि के़बिरिबान् नुःबाए के़जोगुम्‍लो॥ 15 काक्‍नुःल्‍ले़ तगि खिनिॽओ सुनाइङ्‌ङिन् तारुङ्‌ङाङ् मे़सेदोनिया थुम्‍मोलाम् थासिङ्‌ङाङ्‌ङिल्‍ले़ वेॽ आत्तिन् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़आङ् कुभाॽ मे़म्‍बिराङ्‌ङिन्‍लो, कर खिनिॽ फिलिप्‍पिबाहाॽरे़रक् कुभाॽ याङ् याप्‍मि के़बिरिबान् के़निःसुम्‍लो॥ 16 हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ थिस्‍सलोनिका ये़क्‌यक्‍को वयाङ्‌ङिल्‍ले़ चाहाबो वयाङ्, हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ थिक्‍ले़ङ् निले़ङ् कुभाॽ याङ् याप्‍मि आगे़हाक्‍तिरो॥ 17 इङ्‌गाॽ खिनिॽलाम् कुभाॽ खोःमा फाॽआङ्‌ग मे़ःन्‍लो, कर कुभाॽ याप्‍मि के़बिरिबालाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ हाङ्‌वा मुॽइसाम्‍मिन् खिनिॽ के़बिरिर के़लॽबा आनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ 18 कन् ये़म्‍मो इङ्‌गाॽ चाहाबा चोगाङ्‌बान्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् पाःन्‍हाॽ खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ इपाफ्रोदितसरे़ कुहुक्‍कोलाम् के़हाङुम्‍बान्‌ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताःक्‍तुबा नु कुनिङ्‌वाॽ तासुबा कुनाम् के़नुॽबा सिदुङ्‌जभा कुइसिःक्‍पा कुभाॽ याङ्‌ङिन् इङ्‌गाॽ खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 19 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ सेवा चोगुङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुलाम् आत्तात्तान्‍ने कुयाङ्‌साकुन्‍धेःल्‍ले़ खिनिॽ चाहाबा के़जोगिबा काक् पाःन्‍हाॽ के़त्तुॽ के़बिरिॽरो॥ 20 आल्‍ल आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सदादिङ् सदादिङ् कुमिमिदिङ् पोःङ्‌लो॥ आमे़न्॥ 21 खे़प्‍मोबा ख्रिस्‍त ये़सुःन् नसाःन् के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् सेसे कुमनाहाॽ आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽनु कप्‍मो के़वाॽबा फुॽनुसाॽहाॽरे़आङ् सेवा के़म्‍हाक्‍तिआङ् वाॽरो॥ 22 काक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसे कुमनाहाॽरे़ हे़क्‍क्‍याङ्‌ कुत्‍चिओ सिजरले़ कुहाङ्‌हिम्‍मो याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽरे़, सेवा के़म्‍हाक्‍तिॽरो॥ 23 दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽररो॥ आमे़न्॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE