Mark

मर्कुस

1 कङ्‌ग निङ्‌वाॽफुसाः 2 माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍तुआङ् पत्,“निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तु,‘खे़ने़ॽ के़लाम्‍मिन् यारिप् चोगुर फाॽआङ् इङ्‌गाॽ आइङ्‌साबे़न् के़दगि पाङ्‌घुङ् युःसुङ्‌लो॥’ 3 खुने़ॽ एःक्‍सादे़न्‍नो अक्‍खेलॽरिक् के़अःक्‍पा इक्‍लारो,‘दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमाराम्‍मिन् यारिप् चोगे़म्‍मे़ॽआङ् कुलाम्‍हाॽ तोःन्‍दोःन्‌ चोगे़म्‍मे़ॽ!’ ” 4 माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ साप्‍तुबा कुइसिःक् बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍नाःन् एःक्‍सादे़न्‍नो त्‍ये़आङ्‌ लायोलाम् हिन्‍दे़म्‍मे़ॽआङ् बप्‍तिस्‍मा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ लायोःन् ले़प्‍मि के़बिरिॽ लॽरिक् इङ्‌भन् चोगुरो॥ 5 यहुदिया थुम्‌ नु यरुसले़म ये़क्‌यक्‍लाम् यरिक् मनाहाॽ खुने़ॽओ मे़द्‌ये़आङ् इङ्‌गाॽ लायोबाआरो मे़बाःत्तुर यर्दन यङ्‌घङ्‌ङो खुने़ॽलाम् बप्‍तिस्‍मा मे़बोःक्‍खे़रो॥ 6 आल्‍ल युहुन्‍नाःङ्‌ग उमे़ःल्‍ले़ कुमुरिक्‍लाम् थाक्‍मनाबा तेःत् के़जाङ्‌बा नु से़होबा फॽइ के़युम्‍बा चोगे़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽग निःङ्‌घुःक्‌वा नु ताम्‍भुङ् सक्‌वाघु के़जाबा वये़रो॥ 7 युहुन्‍नाःल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुर इङ्‌भोःसु, “इङ्‌गाॽ आएगाङ् इङ्‌गाॽनुःल्‍ले़आङ् मुक्‍साम्‍साबान्‌ ताःरो॥ इङ्‌गाॽग योःक् कुइसिःक् कुलाङ्‌सुःप्‌ नाम्‍हाॽ फाःङ्‌माआङ् मे़लाॽआन्‍लो॥lb00294c.tifकुन्‍दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलाङ्‌सुःप्‌ नाम्‍हाॽ योःक्‍किल्‍ले़ फाःक्‍खुॽ 8 इङ्‌गाॽग खिनिॽ च्‍वाःत्तिल्‍ले़ बप्‍तिस्‍मा पिनिङ्‌ल पत्ता, कर खुने़ॽग सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ बप्‍तिस्‍मा के़बिरिॽरो॥” 9 खे़न् ये़म्‍मो ये़सुःन् गालिल थुम्‍मोबा नासरतलाम् त्‍ये़आङ् युहुन्‍नालाम् यर्दन यङ्‌घङ्‌ङो बप्‍तिस्‍मा पोःक्‍खे़॥ 10 खुने़ॽ च्‍वाःत्तोलाम् लःन्‍दे़नुमे़ःन्‍ने ताङ्‌साक्‍पे़न्‌ हरे़आङ् सेसेमाङ्‌ङिन् पुत्तुःक्‍के हे़क्‍के खुने़ॽ कुसम्‍दाङ् ये़ःर पत्‍छे़बा निःसुरो॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् इक्‍लाधिक् त्‍ये़, “खे़ने़ॽ आमिःम् आस्‍साःने़रो, खे़ने़ॽनु इङ्‌गाॽ साॽरिक् सःत्ताङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥” 12 खिमो सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ एःक्‍सादे़न्‍नो पेःक्‍माए पोःङ् फाॽआङ् तेॽरु॥ 13 खुने़ॽ खे़प्‍मो लिबोःङ्‌ (४०) ये़न् थारिक् वये़ल्‍ले़ माफे़न्‍साम् सैतानिल्‍ले़ खुने़ॽ फे़न् याःम्‍बक् चोःक्‍पाङ्‌मा फाॽआङ् कुनिङ्‌वाॽ साॽरु॥ खे़प्‍मो खुने़ॽ ताम्‍भुङ्‌थक्‍साहाॽनु वये़, हे़क्‍क्‍याङ् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ 14 आल्‍ल युहुन्‍नाःन् पुङ्‌लाहिम्‍मो मे़साक्‍तुआङ् यागे़ल्‍ले़ ये़सुःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भन् से़ःसुर गालिल थुम्‍मो त्‍ये़रो॥ 15 खुने़ॽ अक्‍खे पाःत्तुर इङ्‌भन् से़ःसु, “कन् सुये़म्‍मिन् त्‍ये़आङ् वाॽ, निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिन् निःत्ताङ्‌ङे वाॽरो, हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ लायोलाम् हिन्‍दे़म्‍मे़ॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङिन् नसाःन् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥” 16 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् गालिल वरक्‍किल्‍ले़ कुयाओ पेर पत्‍छे़ल्‍ले़ सिमोन नु कुन्‍साॽ आन्‍द्रियासे़न् योःङ् ले़प्‍ते़त्‍छुर यागे़त्‍छिबा तुमुसि॥ खे़ङ्‌हाॽ ने़प्‍माङ् योःङ् के़ले़प्‍पा वये़त्‍छिरो॥ 17 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिन्‍छिॽ इङ्‌गाॽ आएगाङ् थाने़त्‍छे़ॽओ, खिन्‍छिॽ ङा के़दे़म्‍सु के़दाःत्‍छुबा कुइसिःक् इङ्‌गाॽओ मना के़दाःप्‍पा चोःक्‍ने़त्‍छिङ्‌लो॥” 18 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खिमो योःङ्‌ङिन् ने़स्‍से़त्‍छुथे़ःसुआङ् ये़सुःन् के़नाःप्‍पा पोःङ्‌से़ कुएःक् कुएःक् थाने़त्‍छिरो॥ 19 खुने़ॽ मिसाक् नानाक् पेर पत्‍छे़ल्‍ले़ जब्‍दिरे़ कुस्‍साः याकुबे़न् नु कुन्‍साॽ युहुन्‍नाःन्‍नाङ् खुन्‍छिॽ खःङ्‌बेओ योःङ्‌ङिन् ले़म्‍दे़त्‍छुर यागे़त्‍छिबा निःसुसिरो॥ 20 खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽआङ् उःत्तुसिआङ् खिमो खुन्‍छिॽ पाः जब्‍दि हे़क्‍क्‍याङ् मे़साङुसिबा याःलिक्‍हाॽ खःङ्‌बेओ पक्‍थे़त्‍छुआङ् ये़सुरे़ कुएगाङ् थाःने़त्‍छि॥ 21 ये़सुःन् नु खे़ङ्‌हाॽ कपर्नहुम पाङ्‌जुम्‍मो मे़बे॥ नाःम्‍सिङ्‌ ये़न्‍नो ये़सुःन् यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो पेआङ् हुॽमा हेःक्‍तुसिरो॥ 22 खुने़ॽ कुनिसाम्‍मिन् मे़घे़प्‍सुआङ् खे़प्‍मोबा मनाहाॽरे़ साॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ 23 ये़सुरे़ खे़न् यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो हुॽमा हेःक्‍तुसिल्‍ले़ फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ याङ्‌घुबा मनाधिक् अःक्‍ते़र पारे़, 24 “नासरतबा ये़सुए, खे़ने़ॽ आनिगे़नु थे के़गोःत्तुबाबे? खे़ने़ॽ आनिगे़ मे़ङ्‌से़ के़द्‌ये़बाबि? खे़ने़ॽ हाःत्‍ने़बे फाॽआङ् निःसुम्‍बे़रो–खे़ने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बाङ्‌घे़बा सेसे कुमनाने़रो॥” 25 ये़सुरे़ खे़न् फे़न्‍साम्‍मिन् फे़ःक्‍तु, “स्‍वाःत्! खे़न् मनाःन् ले़रे़ॽआङ् पेगे़ॽ!” 26 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ खे़न् मनाःन् पिर्धाप् थाप्‍सुधआङ् यम्‍बा इक्‍लाओ फिःक्‍ते़र ले़रुधःरो॥ 27 खे़ॽयो के़जुम्‍बाआङ् के़वाॽबा मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़र अक्‍खे मे़लॽरे़, “कङ्‌ग आक्‍तङ्‌बा निसाम्बे? खुने़ॽग फे़न्‍साम्‍हाॽ इङ्‌जाःङ् पिरुसिआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़आङ् मे़घे़प्‍सुरो॥ आक्‍तङ्‌बा युक्‍किन्‍ने कत्तुबे!” 28 खुने़ॽ कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङिन् के़रे़क् गालिल थुम्‍मो से़ःरे़रो॥ 29 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् नु खुने़ॽ के़नाःप्‍पाहाॽ यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍लाम् मे़लःन्‍दे़आङ् सिमोन नु आन्‍द्रियासरे़ खुन्‍छिॽ हिम्‍मो मे़बेरो॥ युहुन्‍नाःन् नु याकुबे़न्‍नाङ् खे़ङ्‌हाॽनुए पेसिरो॥ 30 खे़प्‍मो सिमोनरे़ कुन्‍नोःप्‍मे़न् कुदुङ् त्‍ये़आङ् थाःसुआङ् ने़स्‍से़॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खिमो खे़न् पाःन्‍निन् ये़सुःन् मे़मे़त्तु॥ 31 ये़सुःन् कुबेसाङ् पेआङ् कुहुक्‍को ते़म्‍सुआङ् फोःक्‍खु॥ खिमो खे़न् वेःत्ते़आङ् खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽ सेवा चोःक्‍मा हेःक्‍तुसिरो॥ 32 नाम्‍धे़आङ् खे़न् युःन्‍छिक् यरिक् के़दुक्‍पाहाॽ नु फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ याङ्‌घुसिबा मनाहाॽ ये़सुरो मे़दारुसि॥ 33 खे़न् पाङ्‌जुम्‍मोबा यरिक् मनाहाॽ खे़न् हिम्‍मो मे़जुप्‍से़॥ 34 ये़सुरे़ वेॽ वेॽ परिक्‍पा तुक्‍माल्‍ले़ तरुसिबा मनाहाॽ वेःन्‍दुसिर यरिक् फे़न्‍साम्‍हाॽ नाःत्तुलःत्तुसिरो॥ खुने़ॽ फे़न्‍साम्‍हाॽ पाःप्‍मा मे़बाङ्‌घुन्‍सिन्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ हाःत् फाॽआङ् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् मे़वये़रो॥ 35 कुदाःन्‍दिक् खाओःप्‍मानुःल्‍ले़ तगि ये़सुःन् एःक्‍सादे़न्‍नो पेआङ् तुवा चोगे़॥ 36 याङ्‌सि सिमोन नु कुन्‍देःङ्‌बाहाॽ खुने़ॽ कुगोःत्‍छे़ मे़बे॥ 37 खुने़ॽ मे़दुमुआङ् मे़मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, के़रे़क् मनाहाॽरे़ खे़ने़ॽ के़म्‍गोःत्‍ल मे़वाॽरो॥” 38 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ नोगप् पिरुसि, “आनिॽ कन् खिरिबा वेॽस्‍मा पाङ्‌भेॽहाॽओ पेगि॥ इङ्‌गाॽ खे़प्‍मोआङ् सुनाइङ् से़ःमा पोःङ्॥ हाबा खे़ल्‍ले़ लागि इङ्‌गाॽ त्‍याङ्‌बारो॥” 39 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ गालिल थुम्‍मो खाराक् लाङ्‌घेगे़र खे़ङ्‌घाःत्तिबा यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो सुनाइङ् से़ःसुआङ् फे़न्‍साम्‍हाॽ नाःत्तु लःत्तुसिरो॥ 40 थिक् लोगेॽ तुक्‍माल्‍ले़ तरुबा मनाःन् ये़सुरो त्‍ये़आङ् थुङ्‌बोहजॽ युङ्‌सिङ्‌ङाङ् पेलि फाक्‍तु, “आदाङ्‌बे, खे़ने़ॽ निङ्‌वाॽ के़जोगुने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ वेःम्‍मा के़सुक्‍कारो॥” 41 ये़सुरे़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुर कुहुक्‍किल्‍ले़ सुःसुआङ् मे़त्तु, “इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽ चोगुङ्, खे़ने़ॽ नुरे़ॽओ॥” 42 खिमो खे़न् मनाःन् लोगेॽ तुक्‍मोलाम् नुःरे़रो॥ 43 ये़सुरे़ खे़न् मनाःन्, “खे़ने़ॽ के़नुरे़बा पाःन्‍निन् आत्तिन्‍नाङ् मे़मे़त्ते़न्‍ने़ॽओ, 44 कर पेगे़ॽआङ् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍लो ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌ङे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ नुःराङ् फाॽआङ् मनाहाॽ ओसेःन्‍धाक्‍मासिरे़ लागि मोसारे़ इङ्‌जाःङ् चोगुबा हे़क्‍के 45 कर खुने़ॽ पेआङ् नुःरे़बा पाःन्‍निन् के़रे़क् मनाहाॽ चे़क्‍तुसि॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ये़सुःन् पाङ्‌जुम्‍मो मनाहाॽरे़ मे़निःसुर ताःमा मे़सुक्‍ते़न्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ लाःक्‍कात् एःक्‍सादे़न्‍नो वये़आङ् खे़प्‍मोए काक् पिसाङ्‌लाम् यरिक् मनाहाॽ मे़द्‌ये़रो॥

मर्कुस 2

1 थिक्‌ये़न् निये़न् एगाङ् ये़सुःन् कपर्नहुम पाङ्‌जुम्‍मो नुःक्‍खे़ त्‍ये़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ हिम्‍मो वाॽ के़लॽबा इङ्‌घङ्‌ङिन् से़ःरे़रो॥ 2 यरिक् मनाहाॽ खे़न् हिम्‍मो हत्‍मे़न्‍हत् लाम्‍धेःप्‍पुङ्‌नु लक्‍खुम्‍मो थारिक् मे़जुप्‍से़आङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ सुनाइङ् इङ्‌भन् चोगुसिरो॥ 3 हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो लिसि मनाहाॽरे़ लङ्‌ले़ःङ्‌वा मनाधिक् मे़गुयुआङ् मे़दारु, 4 कर खे़न् हिम्‍मो यरिक् मनाहाॽरे़ सधे़क्‌ मे़धिम्‍सुआङ् मे़युङे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् लङ्‌ले़ःङ्‌वाःन् ये़सुरे़ कुदगि तेॽमा मे़न्‍छुक्‍तुन्॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् मनाहाॽरे़ थो खाम्‍बुओlb00234c.tifइस्राइलओबा लत्‍छा हिम् 5 खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् के़दुक्‍पे़न्‌ वेःप्‍मा सुक् के़लॽबा नसाःन् मे़गत्तुबा ये़सुरे़ निःसुआङ् लङ्‌ले़ःङ्‌वाःन् मे़त्तु, “आस्‍साःए, खे़ने़ॽ के़लायोहाॽ ले़प्‍मि पोःक्‍खे़रो॥” 6 आल्‍ल खे़प्‍मो के़युङ्‌बा साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ निङ्‌वाॽ मे़इःत्‍छिङ्, 7 “मे़ःन्, कन् मनाःल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन्‍ने पाःत्तुॽरो! निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ हाःत्‍ले़आङ् मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिरे़न् लायोःन् ले़प्‍मि पिमा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥” 8 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽबो थे मे़इःत्तुर मे़युङ् के़लॽबान्‌ निःसुआङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “थेआङ् हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ के़इःत्तुम्‍बाबे? 9 कन् लङ्‌ले़ःङ्‌वाःन्‌ ‘के़लायोहाॽ ले़प्‍मि पोःक्‍खे़’ मे़प्‍मा उसुरु चोःक्‍पि? इ ‘पोगे़ॽआङ् के़ने़त्‍नाःन् खप्‍से़ॽआङ् थासिङ्‌ङे़ॽ’ मे़प्‍मा उसुरु चोःक्‍पि? 10 कर इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍साःल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो लायोहाॽ ले़प्‍मि पिमा युक् कत्तुङ् फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍निङ्‌लो॥” हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़न् लङ्‌ले़ःङ्‌वाःन् मे़त्तु, 11 “आल्‍ल पोगे़ॽ! के़ने़त्‍नाःन् याङ्‌सिङ्‌ङे़ॽआङ् के़हिम्‍मो थासिङ्‌ङे़ॽ॥” 12 खिमो खे़न् मुत्‍थ्रिक् पोगे़आङ् कुने़त्‍नाःन् याङ्‌सिङ्‌ हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽरे़ खुनिॽ तगिए लःन्‍दे़ पेरो॥ खे़न् मनाहाॽरे़ मे़निःसुआङ् साॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् अक्‍खे मे़मे़त्तुर कुनारा मे़भोःसु, “अक्‍तङ्‌बाग आनिगे़ आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़न्‍निए वयिगे़रो॥” 13 याम्‍मो ये़सुःन् वरक्‍किल्‍ले़ कुयाओ पे॥ यरिक् मनाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़दिम्‍दुआङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ खाहुन् हुॽरुसि॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् पेर पत्‍छे़ल्‍ले़ अल्‍फायसरे़ कुस्‍साः ले़बिःन् एःङ्‌याङ् फोःङ्‌मा ते़न्‍नो युङे़बा निःसुआङ् मे़त्तु, “इङ्‌गाॽ तिम्‍दाङ्‌ङे़ॽओ॥” खे़न् मुत्‍थ्रिक् पोगे़आङ् खुने़ॽनु थासिङ्‌लो॥ 15 याङ्‌सि ले़बिःल्‍ले़ कुहिम्‍मो ये़सुःन्‍नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ चाजासे़ उःत्तुसि, यरिक् एःङ्‌याङ् के़भोःङ्‌बाहाॽ 16 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़प्‍मो फरिसि 17 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ पाःन्‍निन् खे़प्‍सुआङ् नोगप् पिरुसि, “सिदाॽसाम्‍बे़ङ्‌ग मे़न्‍दुक्‍मनाहाॽरे़ लागि मे़ःन्, कर के़दुक्‍पाहाॽरे़ लागिरो॥ खे़न् हे़क्‍के इङ्‌गाॽआङ् साम्‌योनिबाहाॽरे़ लागि मे़ःन्, कर लायोबाहाॽ लायोलाम् मे़नुःङ्‌ङाङ्‌ ताङ्‌मे़से़ःप्‍ल फाॽआङ् त्‍याङ्‌बारो॥” 18 आल्‍ल बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍ना नु फरिसिहाॽरे़ खुनिॽ हुॽसाम्‍बाहाॽ चाःने़त्तो मे़युङे़आङ् मे़वये़॥ थिक्‌ये़न् मनाहाॽ मे़द्‌ये़आङ् ये़सुःन् सेःन्‍मे़लाप्‍तु, “फरिसिहाॽ नु बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍नाःल्‍ले़ खुनिॽ हुॽसाम्‍बाहाॽग चाःने़त्तो मे़युङ्, कर खे़ने़ॽ के़हुॽसाम्‍बाहाॽ थेआङ् चाःने़त्तो मे़न्‌युङ्‌ने़न्‍बाबे?” 19 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “मेःक्‍खिम्‍साबे़न् कुन्‍जुम्‍हाॽनु वाॽर थारिक् खे़ङ्‌हाॽ चाःने़त्तो मे़युङ् फाॽआङ् के़इःत्तुम्‍बि? मे़ःन्‍लो, मेःक्‍खिम्‍साबे़न् वाॽर थारिक् खे़ङ्‌हाॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् चाःने़त्तो मे़न्‌युङ्‌ने़न्, 20 कर खे़ङ्‌हाॽलाम् मेःक्‍खिम्‍साबे़न् साक्‍के़ल्‍ले़क् मे़दे़म्‍सुआङ् मे़देॽरुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ चाःने़त्तो मे़युङ्‌लो॥ 21 आत्तिल्‍ले़आङ् कुसङ् चिरिक्‍किल्‍ले़ कुद्रे़क्‌ चाङ्‌ङिन् मे़ले़म्‍दुन्‍लो, ले़म्‍दुने़ फाॽग्र खे़न् किङ्‌ङाङ् आल्‍लसाङ् यम्‍बा थे़ःक्‍खुदेःसुॽरो॥ 22 आत्तिल्‍ले़आङ् कुसङ् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिःन् 23 थिक्‍ले़ङ् नाःम्‍सिङ्‌मा ये़न्‍नो ये़सुःन् नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ प्‍याङ्‌सिगे़न् इक्‍ताप्‍लुम्‍मोनु मे़बेर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ नुक्‍मा चामा फाॽआङ् सिःदाप्‍माहाॽ तुप्‍मा मे़हेःक्‍तु॥ 24 हे़क्‍केःल्‍ले़ फरिसिहाॽरे़ खुने़ॽ मे़मे़त्तु, “ओमे़त्ते़ॽ, थेआङ् नाःम्‍सिङ्‌ ये़न्‍नो चोःक्‍मा मे़न्‍नुॽमनाबा याःम्‍बक्‍किन् मे़जोगुबाबे?” 25 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ नोगप् पिरुसि, “साम्‌योसाप्‍लाःन् खिनिॽ मे़न्‍निःत्ते के़वयिॽबि? दाउद हाङ्‌ङिन् नु कुमनाहाॽरे़ खुनिॽ से़त्‍लाःक्‍ते़ल्‍ले़ 26 दाउदे़न् निङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम्‍मो लाःसे़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तोःम्‍मनाबा सेसे खरे़ःङ्‌ङिन् चआङ् याम्‍मो कुमनाहाॽआङ् पिरुसि (खे़न् ये़म्‍मो अबियाथारे़न् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा वये़)॥ खे़ङ्‌ग आनिॽ साम्‌योथिम् कुइसिःक् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़रक् चामा के़नुॽबा वये़रो॥” 27 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ अक्‍खे पाःत्तुर पाःन् नुप्‍सु, “नाःम्‍सिङ् ये़न्‍निन् मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मि नुॽमा तामारे़ लागि चोगे़बारो, कर कन् मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिःन् नाःम्‍सिङ्‌ ये़न्‍निल्‍ले़ लागि चोगे़बा मे़ःन्‍लो॥ 28 हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍साःङ्‌ग नाःम्‍सिङ्‌ ये़न्‍निल्‍ले़न्‍नाङ् कुन्‍दाङ्‌बाआॽरो”

मर्कुस 3

1 ये़सुःन् याम्‍मो यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो पे॥ खे़प्‍मो लत्‍छा कुहुक् के़हेबा मनाधिक् वये़॥ 2 नाःम्‍सिङ्‌ ये़न्‍नो खे़न् मनाःन् ये़सुरे़ वेःन्‍दुॽने़ फाॽग्र खुने़ॽ फोत्‍या कुःप्‍मा फाॽआङ् मनाहाॽरे़ ये़सुःन् मे़सुगुर मे़वये़॥ 3 ये़सुरे़ खे़न् कुहुक् के़हेबा मनाःन् मे़त्तु, “फे़रे़ॽआङ्‌ के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ तगि ये़बे़ॽ॥” 4 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ सेःन्‍दोसुसि, “नाःम्‍सिङ् ये़न्‍नो नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‍को, आत्तिन् चोःक्‍मा नुःबाबे? हिङ्‌मन् ताङ्‌से़ःप्‍माबि मे़ङ्‌माबि?” कर खे़न् मनाहाॽ मे़म्‍बाःत्ते स्‍वाःत् मे़युङे़रो॥ 5 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ चिःप्‍मान् निःसुआङ् खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ तुगे़आङ् साॽरिक् कुसिक् पोगे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाःन् मे़त्तु, “के़हुक्‍किन् सन्‍छे़ॽ॥” हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ कुहुक्‍किन् सन्‍छुल्‍ले़ खिमो वेःत्ते़रो॥ 6 हे़क्‍क्‍याङ् फरिसिहाॽ यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मोलाम् मे़लःन्‍दे़ मे़बेआङ् हे़रोद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽनु ये़सुःन् आक्‍खेआङ् से़प्‍माबे फाॽआङ् पाःन् मे़दङ्‌घुरो॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् कुहुॽसाम्‍बाहाॽनु वरक्‍किल्‍ले़ कुयाओ पेःल्‍ले़ खे़प्‍मो गालिल थुम्‍मोलाम् यरिक् मनाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़दिम्‍दुरो॥ 8 खुने़ॽ चोगुबा याःम्‍बक्‍हाॽ मे़घे़प्‍सुआङ् यरिक् मनाहाॽ यहुदिया, यरुसले़म, इदुमिया, यर्दन नाधाःम्‍बिबा लाजेॽओनु, हे़क्‍क्‍याङ् तायर नु सिदोन ये़क्‌यक् खिरिलाम्‌ कुओमे़त्‍छे़ मे़द्‌ये़रो॥ 9 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ यरिक् मनाहाॽरे़ मे़न्‍लाःक्‍तुन्‍ल मे़न्‍दोॽरुन्‍ल फाॽआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ खःङ्‌बेधिक् कुलागि यारिप् चोःक्‍मा पाङ्‌घुसि॥ 10 खुने़ॽ यरिक् मनाहाॽ नुसुसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ कुसुःसे़ मनाहाॽ मे़जन्‍छिङ्‌ल मे़बोःरे़ मे़धाङे़॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् फे़न्‍साम्‍हाॽरे़ याङ्‌घुसिबा मनाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़निःसुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़धाम्‍सिङ्‌ल मे़भिःक्‍ते़र अक्‍खेलॽरिक् मे़बारे़, “खे़ने़ॽग निङ्‌वाॽफुसाःने़रो!” 12 कर ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ खुने़ॽ कुयाःम्‍बेओ थेआङ् मे़म्‍बाःत्तुन्‍ल फाॽआङ् के़साक्‍पा इङ्‌जाःङ् पिरुसि॥ 13 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् कोःक्‍माओ पेर पत्‍छे़ल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽबाल्‍ले़ चसिबा कुहुॽसाम्‍बाहाॽ उःत्तुसिआङ् खे़ङ्‌हाॽआङ् खुने़ॽनुए मे़बेरो॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽनु मे़वाॽर हे़क्‍क्‍याङ्‌ सुनाइङ् मे़से़ःसुर फाॽआङ् थिक्-ने़त् (१२) हुॽसाम्‍बाहाॽ सेगुसिआङ् खे़ङ्‌हाॽ सेःक्‌युक्‍मिबा फाॽआङ् मे़त्तुसिरो॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ फे़न्‍साम् नाःप्‍मा लःप्‍मा युक् पिरुसि॥ 16 ये़सुरे़ सेगुसिबा थिक्-ने़त् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌हाॽ कन्‍लो–सिमोन (खुने़ॽ पत्रुस लॽरिक् मिङ् वाःत्तु), 17 जब्‍दियारे़ कुस्‍साःहाॽ याकुब नु युहुन्‍ना (ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ बोअनरगे़स लॽरिक् मिङ् वाःत्तुसि, खे़ल्‍ले़ कुबेइङ्‌ग “ताङ्‌साक् के़लोःङ्‌बाल्‍ले़ कुस्‍साःहाॽ” पोःङ्‌लो), 18 हे़क्‍क्‍याङ् आन्‍द्रियास, फिलिप, बारथोलोमाइ, मत्ति, थोमा, अल्‍फायसरे़ कुस्‍साः याकुब, थे़दियस, सिमोन (हाङ्‌बिफ्‍युङ् के़जोःक्‍पा), 19 हे़क्‍क्‍याङ् यहुदा इस्‍करियोतिन्‌ (ताःन्‍दि खे़ल्‍ले़ ये़सुःन् इङ्‌ले़क्‍तु)॥ 20 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् हिम्‍मो लाःसे़आङ् खे़प्‍मो यरिक् मनाहाॽ मे़जुप्‍से़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ चाजामा ये़म्‍मिन्‍ने मे़ङ्‌घोःसुन्‍लो॥ 21 कुभा मनाहाॽ अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्, “मे़ःम्‍बे़, आइन् खुने़ॽग नाक्‍खे़बे बि थेनिबे?” हे़क्‍केःल्‍ले़ कुहिम्‍सयङ्‌रे़ खे़न् मे़घे़प्‍सुआङ् खुने़ॽ खे़प्‍मोलाम् उःप्‍मा तेॽमा फाॽआङ् मे़द्‌ये़रो॥ 22 यरुसले़मलाम् के़दाःबा साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽरे़ अक्‍खे मे़बाःत्तु, “खुने़ॽग बालजिबुल माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ याङ्‌घुआङ् वाॽ॥ खुने़ॽ फे़न्‍साम्‍हाॽरे़ खुनिॽ हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् फे़न्‍साम्‍हाॽ नाःत्तुॽ लःत्तुसिॽरो॥” 23 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ उःत्तुसिआङ् खे़दाॽओ मे़त्तुसि, “आक्‍खेलॽरिक् माफे़न्‍साम्‍मिन् आबाङे नाःत्‍छिङ्बे? 24 आप्‍फेःक् लुम्‍मो के़घेबा के़धक्‍पाआङ् के़से़म्‍बा हाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ मे़धरुन्‍लो॥ 25 हे़क्‍क्‍याङ् आप्‍फेःक् लुम्‍मो के़घेबा के़धक्‍पाआङ् के़से़म्‍बा हिम्‍सयङ्‌ङिल्‍ले़ मे़धरुन्‍लो॥ 26 माफे़न्‍साम्‍मिन्‍नाङ् आबाङे तक्‍ले़ङ्‌वाओ पोःक्‍ने़ फाॽग्र खे़ल्‍ले़आङ् मे़धरुन्‍नाङ् नुप्‍लो॥ 27 के़धुम्‍बा मनाःल्‍ले़ कुहिम्‍मो लाःप्‍माआङ् खे़ल्‍ले़ कुजिगःक्‌वाहाॽ नाप्‍मादेॽमानुःल्‍ले़ तगि खे़न् के़धुम्‍बा मनाःन् इघेःङ्‌माए पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ्‌लक् कुहिम्‍मो लाःप्‍माआङ् चिगःक्‌वाहाॽ लःप्‍मादेॽमा सुक्‍ते़त्‍लो॥ 28 इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बाःत्तुबा के़रे़क् माङ्‌चे़ॽया पाःन् नु मे़जोगुबा के़रे़क् लायोहाॽरे़न् ले़प्‍मि खोःमा मे़सुक्‍तुरो, 29 कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ आप्‍फाल्‍ले़आङ् ले़प्‍मि मे़ङ्‌घोःसुन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कङ्‌ग ले़प्‍मि मे़म्‍बोःङ्‌मनाबा लायोरो॥” 30 (ये़सुरे़ फे़न्‍साम्‍मिन् कत्तु लॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़बाःत्तुआङ् मे़वये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ हे़क्‍के मे़त्तुसिबारो॥) 31 याङ्‌सि ये़सुरे़ कुम्‍मा नु कुन्‍साॽसि खुने़ॽ वये़बा हिम्‍मो मे़द्‌ये़आङ् लाःक्‍कात् कुउःत्‍छे़ मनाहाॽ मे़बाङ्‌घुसिरो॥ 32 हे़क्‍क्‍याङ् कुगब्रिङ् के़युङ्‌बा मनाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़मे़त्तु, “के़म्‍मा नु के़न्‍साॽसि लाःक्‍कात् मे़द्‌ये़आङ् खे़ने़ॽ के़म्‍हाङ्‌ल मे़ये़प्‍लो॥” 33 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ नोगप् पिरुसि, “आम्‍मा नु आन्‍साॽसि हाःत्‍छिबे?” 34 खुने़ॽ खे़प्‍मो कुगब्रिङ् के़युङ्‌बा मनाहाॽ ओमे़त्तुसिर याम्‍मो पाःत्तु, “कप्‍मो आम्‍मा नु आन्‍साॽसि मे़युङ्‌लो॥ 35 आत्तिन्‍हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हे़क्‍के मे़जोगुॽ खे़ङ्‌हाॽए आम्‍मा नु आन्‍साॽसिरो॥”

मर्कुस 4

1 याङ्‌सि याम्‍मो ये़सुरे़ गालिल वरक्‍किल्‍ले़ कुयाओ निसाम् हुॽमा हेःक्‍तुसिरो॥ खे़प्‍मो यरिक् मनाहाॽ मे़जुप्‍से़, हे़क्‍केःल्‍ले़ खुने़ॽ खःङ्‌बेओ लाःसे़आङ् युङ्‌सिङ्‌, कर मनाहाॽ लाःक्‍कात् वरक्‍किल्‍ले़ कुयाओ मे़ये़बे़॥ 2 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ अक्‍खेलॽरिक् यरिक् पाःन्‍हाॽ खे़दाॽओ हुॽरुसि– 3 “खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ! लत्‍छा याःन्‍के़मःबाधिक् याॽरिःम्‍बा ले़प्‍से़ पेरो॥lb00094c.tifयाॽरिःम्‍बा के़ले़प्‍पे़न्‌ 4 खे़ल्‍ले़ याॽरिःम्‍बे़न् ले़प्‍तुल्‍ले़ कुभा याॽरिःम्‍बे़न् लाम्‍मो मक्‍थ्‍ये़, हे़क्‍क्‍याङ् पुहाॽ मे़द्‌ये़आङ् मे़जमे़देःसुरो॥ 5 हे़क्‍क्‍याङ् कुभा याॽरिःम्‍बे़न् लुङ्‌घे़रे़क्‍को चुक्‍ते़रो॥ खे़ङ्‌हाॽ लिङ्‌माग लिङे़, कर यरिक् खाम् मे़ने़स्‍से़न्‍नाङ् कुसाःप्‍पिन् खाम् सिगाङ्‌धारिक् मे़लाःसे़न्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कुदाःन्‍दिक्‍मा नाम् से़ःरे़ल्‍ले़ नाम्‍मिल्‍ले़ ये़म्‍दुआङ् काक् हेरे़बेरो॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् कुभा याॽरिःम्‍बाङ्‌ग तिङ्‌ग्रेःक्‍पाल्‍ले़ कुसेॽ के़ने़बा ते़न्‍नो चुक्‍ते़आङ् सोसोरिक् लिङे़ल्‍ले़ तिङ्‌ग्रेःक्‍पाल्‍ले़ खे़न् सुःप्‍तुदेःसुआङ् कुजाॽ थोःक्‍मा मे़सुक्‍ते़न्‍लो॥ 8 वेॽ याॽरिःम्‍बे़न् नुःबा खाम्‍मो चुक्‍ते़॥ हे़क्‍क्‍याङ् लिङे़आङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ सुम्‍बोःङ् ले़ङ् (३०), तुक्‍पोःङ्‌ ले़ङ् (६०) हे़क्‍क्‍याङ् किप्‍थिक् ले़ङ् (१००) थारिक् कुजाॽ पत्‍छे़रो॥” 9 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खे़म्‍मा ने़क्‍खोॽ के़गप्‍पाहाॽरे़ कन् पाःन्‍निन् नुःरिक् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽआङ् कुसिङ्‌ निःत्ते़म्‍मे़ॽओ!” 10 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् एःक्‍लेःक्‌ वये़ल्‍ले़ थिक्-ने़त् (१२) हुॽसाम्‍बाहाॽ नु वेॽ हुॽसाम्‍बाहाॽरे़ “कन् खे़दाॽइल्‍ले़ कुबेःन् थे़माबे?” फाॽआङ् सेःन्‍मे़दोसु॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ नोगप् पिरुसि, “खिनिॽ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़न् सिगाङ्‌बा पाःन्‍हाॽ कुसिङ् निःप्‍मा के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिॽ, कर वेॽ मनाहाॽरे़ग खे़दाॽओरक् खे़म्‍मा मे़घोःसुॽरो॥ 12 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ अक्‍खे साप्‍ते़आङ् पत्,‘खे़ङ्‌हाॽरे़ ओमे़मे़त्तु, ए़त्‍ले़ङ् ओमे़मे़त्तुसाङ् मे़न्‍निःसुन्॥खे़ङ्‌हाॽरे़ ए़त्‍ले़ङ् मे़घे़प्‍सुसाङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्॥मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र खे़ङ्‌हाॽग लायोलाम् मे़नुःङ् मे़दाआङ् लायोलाम् ले़प्‍मि मे़घोःसुॽबारो॥’ ” 13 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ सेःन्‍दोसुसि, “कन् खे़दाॽइन्‍ने कुसिङ् के़न्‍निःत्तुम्‍मिन्‍ने़ फाॽग्र, वेॽ खे़दाॽहाॽ आक्‍खेलॽरिक् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍बाबे? 14 याॽरिःम्‍बा के़ले़प्‍पाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् से़ःसुरो॥ 15 कुभा मनाहाॽ लाम्‍मो के़जुक्‍पा याॽरिःम्‍बा कुइसिःक् मे़जोःक्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ पाःन्‍जाक् मे़घे़प्‍सुनुमे़ःन्‍ने माफे़न्‍साम्‍मिन् ताआङ् पाःन्‍जाक्‍किन् खुनिॽ निङ्‌वाॽबोलाम् लःत्तु तेॽरुरो॥ 16 वेॽ मनाहाॽ लुङ्‌घे़रे़क्‍को के़जुक्‍पा याॽरिःम्‍बा कुइसिःक् मे़जोःक्‍लो॥ पाःन्‍जाक् मे़घे़प्‍सुल्‍ले़ मे़सःत्‍ल मे़घे़प्‍सुॽ, 17 कर ताङ्‌बा कुसाःप् के़बप्‍पा कुबुङ्‌मान् हे़क्‍के खे़ङ्‌हाॽ सप्‍फारक् मे़बत्‍लो, कर पाःन्‍जाक्‍किन्‌ नसाःन् मे़जोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़साक्‍पा पाःन् नु तुक्‍खेःन् तानुमे़ःन्‍ने हाराए नसाःन्‍निन् मे़ले़रु मे़देःसुॽरो॥ 18 वेॽहाॽ तिङ्‌ग्रेःक्‍पालाओ के़जुक्‍पा याॽरिःम्‍बा कुइसिःक् मे़जोःक्‍लो॥ 19 खे़ङ्‌हाॽरे़ पाःन्‍जाक् खे़म्‍माग मे़घे़प्‍सुॽ, कर कन्‌ हिङ्‌मन्‍नो थेःन् चामा थुङ्‌मा, याङ्‌साकुन्‍धेसाबा आक्‍खेआङ् पोःङ्‌मा हे़क्‍तङ्‌बा वेॽ फे़न् निङ्‌वाॽइल्‍ले़ पाःन्‍जाक्‍किन् सुःप्‍तुदेःसुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ याम्‍मो कुजाॽ मे़म्‍भत्‍छुन्‍लो॥ 20 कर वेॽ मनाहाॽ नुःबा खाम्‍मो के़जुक्‍पा याॽरिःम्‍बा कुइसिःक् मे़जोःक्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ पाःन्‍जाक्‍किन् मे़घे़प्‍सुआङ् निङ्‌वाॽओ मे़दाःक्‍तु, हे़क्‍क्‍याङ् सुम्‍बोःङ् (३०) ले़ङ्, तुक्‍पोःङ्‌ (६०) ले़ङ् हे़क्‍क्‍याङ् किप्‍थिक् (१००) ले़ङ् थारिक् कुजाॽ मे़भत्‍छुरो॥” 21 आल्‍ल ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिनिॽ सेमिःन् ने़त्‍ना सिगाङ् के़युक्‍खुम्बि? इ नइमाल्‍ले़ के़सुःप्‍तुम् के़युक्‍खुम्बि? हाःत्‍ले़आङ् हे़क्‍केग मे़जोगुन्‍लो, कर सेमिःन् चम्‍जम्‍बा ते़न्‍नो थो युक्‍खुॽरो॥ 22 हे़क्‍केःल्‍ले़ सिगाङ्‌बा पाःन्‍निन् के़रे़क्‍ले़ मे़निःसु, हे़क्‍क्‍याङ् चिङ्‌नाबा पाःन्‍निन् ओसेःन्‍दाङ् पोःङ्‌लो॥” 23 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खे़म्‍मा ने़क्‍खोॽ के़गप्‍पाहाॽरे़ कन् पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ॥” 24 खुने़ॽ याम्‍मो मे़त्तुसि, “सिङ्‌सिङ्‌ङाङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ! आक्‍तङ्‌बा कुसिःक्‍माल्‍ले़ के़सिःक्‍तुम्‍सिम्, आम्‍भा खे़न् कुसिःक्‍माल्‍ले़ खिनिॽआङ् के़म्‍सिःक्‍तिॽ, खे़न्‍नुःल्‍ले़ यरिक्‍काङ् खिनिॽ के़म्‍सिःक्‍ति के़म्‍बिरिॽरो॥ 25 यरिक् के़गप्‍पाल्‍ले़ आल्‍लसाङ् यरिक् खोःसुॽ, कर हाःत्‍ले़ मे़गत्तुन्, खे़ल्‍ले़ कत्तुबान्‍नाङ् मे़नाप्‍तुॽरो॥” 26 ये़सुरे़ याम्‍मो पाःत्तु, “निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिन् अक्‍तङ्‌बा चोःक्–मनाधिक्ले़ याॽरिःम्‍बान् इक्‍ताप्‍पो ले़प्‍तुॽ, 27 हे़क्‍क्‍याङ् ये़म् ले़क्‍ल पेःक्‍किल्‍ले़, खुने़ॽ खे़न् याॽरिःम्‍बान् आक्‍खेलॽरिक् लिङ्‌ फाॽआङ् कुसिङ् मे़निःत्तुन्‍छाङ् खे़न् याॽरिःम्‍बान् लिङ्‌लो॥ 28 आबाङे खाम्‍बेःक्‍मो पोगुगे़न् कुजाःन् लिङ्‌, खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़ए कुजाॽ थोःक्‍ल याःन्‍दुॽ, तगि कुनःक्‌ थाङ्‌ हे़क्‍क्‍याङ् पोआङ्‌ कुजाॽ थोःक्‌॥ 29 पोगुगे़न् कुजाःन् तुम्‍माङ् खे़न् मनाःन्‌ कात्‍च्‍याःन् याङ्‌सिङ्‌ङाङ् चा सुम्‍से़ इक्‍ताप्‍पो लाःत्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ चासुम्‍मा ये़म्‍मिन् त्‍ये़रो॥” 30 ये़सुरे़ याम्‍मो पाःत्तु, “निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिन् थेःन्‍नु तङ्‌माबे? आक्‍खेलॽरिक् कुबि पिमाआङ् पोधक् चोःक्‍माबे? 31 कङ्‌ग खाम्‍मो ले़प्‍मनाबा यःङ्‌गेॽ याॽरिःम्‍बान् कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ इक्‍सा खाम्‍बेःक्‍कोबा याॽरिःम्‍बाहाॽओ खे़न् के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ चुक्‍साङ्‌ 32 इक्‍ताप्‍पो वेॽ नुधि-साक्‍चिॽनुःल्‍ले़ यम्‍बा पोःङ्‌ङाङ् कुबोराःक्‍हाॽओ पुहाॽरे़आङ् हाप् मे़जोगुरो॥” 33 ये़सुरे़ अक्‍तङ्‌बा खे़दाॽओ मनाहाॽरे़ पाःन्‍जाक् कुसिङ् निःप्‍मा मे़सुक्‍तुर थारिक् हुॽरुसि॥ 34 खुने़ॽ पारे़ल्‍ले़ खे़दाॽओरक् पारे़, कर कुहुॽसाम्‍बाहाॽनु एःक् मे़वये़ल्‍ले़ खे़दाॽइल्‍ले़ कुबेःन् हन्‍दु पिरुसिरो॥ 35 खे़न् से़न्‍दिक् ये़सुरे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ मे़त्तुसि, “वरक्‍किल्‍ले़ नाहाङ्‌दाङ् पेगि॥” 36 हे़क्‍केलॽरिक् यरिक् मनाहाॽनु मे़से़न्‍दे़आङ् खुने़ॽ बा खे़न् खःङ्‌बेओनु नाहाङ्‌दाङ् मे़देॽरुरो॥ खे़प्‍मो वेॽ खःङ्‌बेहाॽआङ् मे़ने़स्‍से़रो॥ 37 हक्‍चघत् यम्‍बा सुरित्‌ केजङ् हुःमा हेःक्‍ते़आङ् वाभे़ल्‍ले़ङ्‌ङिन् खःङ्‌बेओ लाःसे़आङ् खा खःङ्‌बेइन्‍ने तिम्‍से़रो॥ 38 ये़सुःन् खःङ्‌बेल्‍ले़ कुएःक् ले़प्‍माङ् ताक्‍खोःङ्‌धिक्‌ कोःक्‍सिङ्‌ङाङ् इप्‍से़आङ् ने़स्‍से़॥ कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ मे़भोःक्‍खुर अक्‍खे मे़मे़त्तु, “सिक्‍साम्‍बे, आनिगे़ हुम्‍मा सिःमा इःत्तिगे़रो! थेआङ् स्‍वाःत् के़ने़बाबे?” 39 ये़सुःन् पोगे़आङ् सुरित्‌ केजङ्‌ङिन् “मे़न्‍हुःए़ॽ” मे़त्तुआङ् फे़ःक्‍तु, हे़क्‍क्‍याङ् वाभे़ल्‍ले़ङ्‌ङिन् “चिजि ये़म्‌ये़म् लॽरे़ॽ” मे़त्तु, सुरित्‌ केजङ्‌ङिन् चिजि ये़म्‌ये़म् लॽरे़आङ्, वाभे़ल्‍ले़ङ्‌ङिन्‍नाङ् चिजि ये़म्‌ये़म् पोःक्‍खे़रो॥ 40 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ सेःन्‍लाप्‍तुसि, “थेआङ् खिनिॽ के़गिःसि के़स्‍ये़ॽइबा? आल्‍लसाङ् याप्‍मि नसाःन् के़न्‍जोगिन्‍बि?” 41 कर खे़ङ्‌हाॽ साॽरिक् मे़गिसे़आङ् अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्, “आक्‍खेलॽरिक् खुने़ॽ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् सुरित्‌ केजङ्‌ङिन्‌ नु वाभे़ल्‍ले़ङ्‌ङिल्‍ले़आङ् खे़प्‍सुबाबे? कन् मनाःङ्‌ग हाःप्‍पे?”

मर्कुस 5

1 ये़सुःन् नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ वरक्‍किल्‍ले़ नाहाङ्‌दाङ् गेरासेनस लाजेॽओ मे़गे़रे़॥ 2 ये़सुःन् खःङ्‌बेओनु लाःक्‍कात् लःन्‍दे़नुमे़ःन्‍ने फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ याङ्‌घुबा मनाधिक् इप्‍पुङ्‌दे़न्‍नोलाम् खुने़ॽ कुदुम्‍से़ त्‍ये़॥ 3 खे़न् मनाःन् इप्‍पुङ्‌दे़न्‍हाॽओ वये़गत्ते़॥ हाःत्‍ले़आङ् खे़न् फे़न्‍थक्‍क्रङ्‌ङिल्‍ले़आङ् इघेःङ्‌मा मे़सुक्‍तुन्, 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मनाहाॽरे़ यरिक्‍ले़ङ् कुहुक् कुलाङ्‌ङो इमे़घेःक्‍खु मे़भत्‍छु मे़बिरुबा फे़न्‍थक्‍क्रङ्‌हाॽ नु फे़न्‍हुक्‍पाःङ्‌गिहाॽ फुॽरुआङ् वये़रो॥ आत्तिल्‍ले़आङ् खे़न् मनाःन् युक्‍को कप्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 5 खे़न् इप्‍पुङ्‌दे़न्‍नो नु कोःक्‍मा फाङ्‌जङ्‌घाःत्तिरक् से़न्‍दिक् ले़न्‍दिक् अःक्‍ते़र फिःक्‍ते़र लुङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ःन्‍छिङ्‌ल वये़गत्ते़रो॥ 6 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ ये़सुःन् माःङ्‌घालाम्‍मे निःसुआङ् लोःक्‍ते़र फे़रे़आङ् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिरुर कुलाङ्‌जक्‍को थुङ्‌बोहजॽ युङ्‌सिङ्‌लो॥ 7 खे़ल्‍ले़ यम्‍बा इक्‍लाओ अःक्‍ते़र ये़सुःन् मे़त्तु, “के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ पयम् यम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साः ये़सुए, खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽनु थे के़गोःत्तुबाबे? इङ्‌गाॽ तुक्‍खे मे़जाःत्ताङ्‌ङिन्‍ने़ॽ फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिङ्‌ङो पेलि फाक्‍ने़ॽरो॥” 8 (थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तगि ये़सुरे़ खे़न् फे़न्‍साम्‍मिन् खे़ने़ॽ खे़न् मनाओलाम् लाःक्‍कात् लःन्‍दे़ पेगे़ॽ फाॽआङ् मे़त्तुआङ् वये़रो॥) 9 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़न् सेःन्‍दोसु, “के़मिङ् थे़माबे?”हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ नोगप् पिरु, “इङ्‌गाॽ आमिङ् तुरारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् मनाओ आनिगे़ यरिक् यागिगे़॥” 10 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ ये़सुःन् पेलि फाक्‍तु, “कन् थुम्‍मोलाम् आनिगे़ आम्‍बाङ्‌घे़न्‍ने़ॽओ॥” 11 आल्‍ल खे़न् कोःक्‍माओ यरिक् फाक्‍हाॽ चामे़रामे़र मे़ये़बे़॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् फे़न्‍साम्‍हाॽरे़ ये़सुःन् पेलि मे़भाक्‍तु, “आनिगे़ खे़न् फाक्‍हाॽओ लाःप्‍मा आबाङ्‌घे़ॽओ॥ आनिगे़ खे़ङ्‌हाॽओ लाःसिगे़ॽ॥” 13 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़आङ् खे़ङ्‌हाॽ लाःप्‍मा पाङ्‌घुसिआङ् फे़न्‍साम्‍हाॽ खे़न् मनाओलाम् मे़लःन्‍दे़ मे़बेआङ् फाक्‍हाॽओ मे़लाःसे़॥ खे़न् हे़न्‍छिङ् ने़त्‍छि यारिक् फाक्‍हाॽ सङ्‌माङ्‌ङे सङ्‌माङ् मे़लोःक्‍ते़र याक्‍पे़ओनु मक्‍मे़ध्‍ये़आङ् वरक्‍को मे़हुमे़ मे़स्‍ये़रो॥ 14 खे़प्‍मो फाक् के़गम्‍बाहाॽआङ् मे़वये़॥ खे़ङ्‌हाॽ मे़लोःक्‍ते़र मे़बेआङ् पाङ्‌जुम्‍मो नु खे़न् खिरिबा पाङ्‌भेॽहाॽओ कन् पाःन्‍निन् मे़से़ःसु॥ हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽ थेःन्‍ने़ पोःक्‍खे़बे फाॽआङ् ओमे़त्‍छे़ 15 ये़सुःन् वये़बा ते़न्‍नो मे़द्‌ये़रो॥ खे़प्‍मो खे़ङ्‌हाॽरे़ तगि फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ याङ्‌घुबा मनाःन् वेःत्ते़आङ् नुःरिक्‍काङ् तेःत् चाक्‍खुआङ् युङे़बा मे़निःसु॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाःन् नु फाक्‍हाॽ थे मे़बोःक्‍खे़ फाॽआङ् के़निःबा मनाहाॽरे़ मे़जे़क्‍तुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ साॽरिक् मे़गिसे़॥ 17 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुःन् आनिगे़ थुम्‍मोलाम् लःन्‍दे़ पेगे़ॽ फाॽआङ् पेलि मे़भाक्‍तुरो॥ 18 ये़सुःन् खःङ्‌बेओ लाःसे़र पत्‍छे़ल्‍ले़ तगि फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ याङ्‌घुबा मनाःन् ये़सुरे़ कुबेसाङ् त्‍ये़आङ्, आदाङ्‌बे, इङ्‌गाॽआङ् खे़ने़ॽनुए तेॽराङ्‌ङे़ॽओ फाॽआङ् पेलि फाक्‍तु॥ 19 कर ये़सुरे़ मे़दे़न्‍दे़न्‍ल अक्‍खे मे़त्तु, “खे़ने़ॽ नुःक्‍खे़ पेगे़ॽआङ् के़हिम्‍सयङ् नु के़बाङ्‌भेॽसाबाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़लागि चोगुबा यम्‍बा याःम्‍बक्‍किन् नु लुङ्‌माॽ के़दुक्‍ते़बा पाःन्‍निन् चे़क्‍ते़से़ॽओ॥” 20 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाःन्‍नाङ् खे़प्‍मोलाम् नुःक्‍खे़ पेआङ् थिबोःङ् पाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़न्‌ थुम्‍मो खाराक्‌ ये़सुरे़ चोगुबा यम्‍बा पाःन्‍निन् इङ्‌भन् से़ःसुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽरे़ खे़न् मे़घे़प्‍सुआङ् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़रो॥ 21 ये़सुःन् खःङ्‌बेओ लाःसे़आङ् वरक्‍किल्‍ले़ नाहाङ्‌दाङ् नुःक्‍खे़ पेआङ् वरक्‍किल्‍ले़ कुयाओ यरिक् मनाहाॽ कुगब्रिङ् मे़जुप्‍से़रो॥ 22 पाङ्‌तिबा यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मोबा लाम्‍लोःबा याइरस मे़प्‍मनाबा मनाःन् त्‍ये़ हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुलाङ्‌जक्‍को हबत्‌ फन्‍छिङ्‌ल 23 अक्‍खेलॽरिक् पेलि फाक्‍तु, “आदाङ्‌बे, इङ्‌गाॽ आस्‍साः चुक्‍मे़न् सिःमा लिङ्‌धोओ के़रे़आङ् ने़रो॥ खे़न् वेःत्ताङ् हिङ्‌ल फाॽआङ् खे़ने़ॽ फे़रे़ॽआङ् के़हुक्‍किन् कुसम्‍दाङ् ने़स्‍से़ पिरे़ॽओ॥” 24 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् खे़न्‍नु थासिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् मनाहाॽरे़ खुने़ॽ चिभिःत् मे़भिःत्तुर मे़दिम्‍दुरो॥ 25 खे़प्‍मो तङ्‌बे थिक्-ने़त्ताङ्‌धो (१२) माक्‍खिॽ वयुःमाल्‍ले़ तरुमा मे़न्‍छुमाॽधिक् वये़॥ 26 खुने़ॽ यरिक् सिदाॽसाम्‍बाहाॽरो सिदाॽ मे़त्‍छिङ्‌से़ पेआङ् खुने़ॽ कत्तुबा के़रे़क् याङ्‌साकुन्‍धेहाॽ माःन्‍दुसाङ्, खे़न् वेःप्‍माल्‍ले़ कुले़क्‌वा खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् साॽरिक् तुगे़बेआङ् वये़रो॥ 27 खे़ल्‍ले़ ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ खे़प्‍सुआङ् वये़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ मनाहाॽरे़ खुनिॽ एगाङ्‌लाम् त्‍ये़आङ् ये़सुरे़ कुदेःत्तिन् सुःसुरो॥ 28 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ कुदेःत्तिन्‍लक्‌ सुःसुङ्‌साङ् इङ्‌गाॽ वेःत्ता लॽरिक् कुनिङ्‌वाॽओ इःत्‍छिङ्‌॥ हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुदेःत्तिन् सुःसुनुमे़ःन्‍ने कुधक्‍को माक्‍खिॽ वयुःमान् चिबे़आङ् चाङ्‌जाङ् लॽरे़बा निङ्‌वाॽ खोःसुरो॥ 30 खिमो ये़सुरे़ कुधक्‍कोनु मुक्‍साम् लःन्‍दे़बा निङ्‌वाॽ खोःसुआङ् खिरि हिसिङ्‌ङाङ् मनाहाॽ ओमे़त्तुसिर मे़त्तुसि, “हाःत्‍ले़ इङ्‌गाॽ आदेःत्तिन् सुःसुबे?” 31 ये़सुरे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, अक्‍खेलॽरिक् मनाहाॽरे़ के़म्‍जन्‍ल के़म्‍भिःत्‍ल मे़बत्, हे़क्‍केःल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् हाःत्‍ले़ सुःसाङ्‌बे फाॽआङ्‌ के़बाःत्तुबाबे?” 32 कर ये़सुरे़ खुने़ॽ के़सुमे़न् ओमे़त्‍छे़ खिरि ओमये़॥ 33 खे़न् मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍को पोःक्‍खे़बा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्तुआङ् कुगिःमाल्‍ले़ यक्‍खे़र ये़सुरे़ कुलाङ्‌जक्‍को हबत्‌ फन्‍छिङ्‌ल ये़सुःन् के़रे़क् पाःन्‍निन् चे़क्‍तु॥ 34 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ मे़त्तु, “मामुए, नसाःन् के़जोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़वेःत्ते़रो॥ खे़ने़ॽ के़वेःत्ते़आङ् के़वाॽरो, नुःरिक्‍काङ् पेगे़ॽओ!” 35 ये़सुःन् पारे़र पत्‍छे़ल्‍ले़ खे़न् लाम्‍लोःबा याइरसरे़ कुहिम्‍मोलाम् इङ्‌साबाहाॽ मे़द्‌ये़आङ् मे़मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, के़स्‍साःङ्‌ग स्‍ये़रो॥ आल्‍ल सिक्‍साम्‍बे़न् थेआङ् तुक्‍खे चाःप्‍माबे?” 36 कर ये़सुरे़ खे़न् खे़म्‍खे़म्‍माङ् मे़न्‍लाप्‍पे याइरसे़न् मे़त्तु, “खे़ने़ॽ मे़गिसे़न्‍ने़ॽओ, नसाःन्‍लक् चोगे़ॽओ॥” 37 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ पत्रुस, याकुब नु कुन्‍साॽ युहुन्‍नाःन्‍लक् खुने़ॽनु पेःक्‍मा पाङ्‌घुसि॥ 38 खे़ङ्‌हाॽ याइरसरे़ कुहिम्‍मो मे़गे़रे़ल्‍ले़ मनाहाॽ हयङ्‌किल्‍लिङ् नु मेरिङ् थक्‍नु मे़हाबे़र मे़यागे़बा ये़सुरे़ निःसुसि॥ 39 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ हिम् सिगाङ् लाःसे़आङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिनिॽ थेआङ् हयङ्‌किल्‍लिङ् नु मेरिङ् थक्‍नु के़हाबिबाबे? चुक्‍मे़ङ्‌ग मे़न्‍छिःए वाॽ, इप्‍से़आङ्‌लक् ने़ॽ॥” 40 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ मे़एःत्तु, कर ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क् लाःक्‍कात् लःत्तुसिआङ् चुक्‍मे़ल्‍ले़ कुम्‍बा कुम्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽनु के़वाॽबा कुहुॽसाम्‍बाहाॽ चुक्‍मे़न् ने़स्‍से़बा ते़न्‍नो तेॽरुसि॥ 41 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् चुक्‍मे़ल्‍ले़ कुहुक्‍को ते़म्‍सुआङ् “तलिता कुमि” मे़त्तु, खे़ल्‍ले़ कुबेःङ्‌ग “चुक्‍मे, पोगे़ॽओ!” पोःङ्‌लो॥ 42 खिमो खे़न् चुक्‍मे़न् मुत्‍थ्रिक् पोगे़आङ् लाङ्‌घेगे़॥ (खे़न् तङ्‌बे थिक्-ने़त् (१२) के़रे़आङ् वये़॥) खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़रो॥ 43 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ कन् पाःन्‍निन् आत्तिन्‍नाङ्‌ मे़मे़त्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽ फाॽआङ् के़साक्‍पा इङ्‌जाःङ् पिरुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् चुक्‍मे़न् थे़माइ चामा पिरे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् मे़त्तुसिरो॥

मर्कुस 6

1 ये़सुःन् खे़प्‍मोलाम् पेआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽनु आबाङे कुबाङ्भेॽओ त्‍ये़॥ 2 हे़क्‍क्‍याङ् नाःम्‍सिङ्‌ ये़न्‍नो ये़सुःन् यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो पेआङ् हुॽमा हेःक्‍तुसि॥ खे़प्‍मो यरिक् मनाहाॽरे़ खुने़ॽ कुनिसाम्‍मिन् मे़घे़प्‍सुआङ् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़आङ् अक्‍खे मे़बाःत्तु, “कन् मनाःल्‍ले़ अक्‍तङ्‌बा पाःन्‍निन् आत्तो खोःसुबे? आक्‍खेलॽरिक् सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽ नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुबे! 3 कङ्‌ग मरियम‌रे़ कुस्‍साः सिङ् के़गाम्‍बे़न् मे़ःम्‍बि? कङ्‌ग याकुब, युसुफ, यहुदा नु सिमोनसिरे़ खुनिॽ फुॽने मे़ःम्‍बि? कल्‍ले़ कुन्‍साॽ मे़न्‍छुमाहाॽग आनिॽनुएसे़ मे़वाॽबा॥” हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् मनाहाॽरे़ खुने़ॽ नामे़न्‍छाॽरुन्‍लो॥ 4 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पे़ङ्‌ग कुबाङ्‌भेॽसाबाहाॽ, कुगाॽइसोधोःक्‍हाॽ नु कुहिम्‍सयङ्‌हाॽरे़ इङ्‌धाःङ् मे़म्‍बिरुन्‍लो॥ कर वेॽ ते़न्‍नोरक् खुने़ॽ कुबाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुॽरो॥” 5 खे़प्‍मोबा मनाहाॽरे़ खुनिॽ नसाःन् होःप्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ये़सुरे़ निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुन्, कर थिक्-ने़त्‍छि के़दुक्‍पाहाॽ सम्‍दाङ्‌लक् कुहुक् ने़स्‍सु पिरुसिआङ् वेःन्‍दुसिरो॥ 6 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ नसाःन्‍निन् होःप्‍ते़बा निःसुआङ् कुनिङ्‌वाॽ मये़॥हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ पाङ्‌भेॽहाॽओ हुॽरुसिर पेरो॥ 7 थिक्-ने़त् (१२) कुहुॽसाम्‍बाहाॽ उःत्तुसिआङ् फे़न्‍साम्‍हाॽ नाःप्‍मा लःप्‍मा युक् पिरुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् सुनाइङ् इङ्‌भन् से़ःसे़ ने़त्‍ने़त्‍छि पाङ्‌घुसि॥ 8 हे़क्‍क्‍याङ् अक्‍खेलॽरिक् इङ्‌जाःङ् पिरुसि, “खिनिॽ लाम्‍दिःक्‍को के़बेगिल्‍ले़ तक्‍काःत्‍लक्‌ याङ्‌ङासिम्‍मे़ॽ, खे़न्‍नाङ्धो वेॽ चामा चा, सुःक्‌वा नु याङ् थेआङ् मे़देॽरे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 9 लाङ्‌सुःप्‍पिन् चाक्‍खे़म्‍मे़ॽ, कर वेॽ ले़क्‍सिङ्‌मा चाङ्‌ मे़बक्‍खे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 10 खिनिॽ के़बेगिल्‍ले़ आत्तिन् हिम्‍मो लाङ्‌दाःक्‍मा के़म्‍बिरिॽ, खे़न् पाङ्‌भेॽओलाम् मे़म्‍बेःक्‍के थारिक् बा खे़न् हिम्‍मोए वये़म्‍मे़ॽओ॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन् लाजेॽओ खिनिॽ लाम् के़मे़न्‍दाःक्‍तिन् हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ पाःन्‍नाङ् मे़ङ्‌घे़प्‍सुन्, खे़न् लाजेॽइन्‌ के़ले़रुम्‍माङ्‌ के़बिगिल्‍ले़ खिनिॽ लाङ्‌ङो के़घिप्‍पा खाम् हिःक्‍किन् थाप्‍से़म् थाॽरे़म्‍सिम्‍मे़ॽ 12 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़बेआङ् मनाहाॽओ खिनिॽ लायोलाम् हिन्‍दे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् इङ्‌भन् से़ःमा मे़हेःक्‍तु॥ 13 खे़ङ्‌हाॽरे़ मनाहाॽलाम् फे़न्‍साम्‍हाॽ मे़लःत्तुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् यरिक्‌ के़दुक्‍पाहाॽ निःङ्‌गेॽ मे़हुःत्तु मे़बिरुसि, हे़क्‍क्‍याङ्‌ मे़वेःन्‍दुसिरो॥ 14 आल्‍ल ये़सुरे़ कुमिङ्‌सो-कुधाःङ्‌सो के़रे़क् पिसाङ् से़ःरे़, हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ हे़रोद 15 कर वेॽहाॽरे़ मे़बाःत्तु, “कङ्‌ग माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा एलियाःन्‍लो॥”वेॽहाॽरे़ मे़बाःत्तु, “उन्‍छोःन्‍बा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽओ खुने़ॽआङ् थिक्‍लो॥” 16 कर हे़रोद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कन् खे़प्‍सुआङ् अक्‍खे पाःत्तु, “कङ्‌ग बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍नाःल्‍लो॥ इङ्‌गाॽ खुने़ॽ कुनिःङ्‌मान्‌ खक् पाङ्‌घुङ्‌सिङ्‌ङाङ्‌ वये़, कर याम्‍मो कुसिवे़त्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् पोःक्‍खे़रो!” 17 हे़रोद हाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे कुन्‍साॽ फिलिपरे़ कुमेःत् हे़रोदियासे़न् मेःत्‌ कत्तुआङ् वये़॥ हे़क्‍क्‍याङ् हे़रोदियासरे़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा फाॽआङ् बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍नाःन् ते़म्‍माआङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍मा इङ्‌जाःङ् पिरुसिआङ् वये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ युहुन्‍नारे़ खुने़ॽ ए़त्‍ले़ङ् “खे़न् आबाङे के़न्‍साॽरे़ कुमेःत्तिन् मेःत् कप्‍मा मे़नुॽने़न्” मे़त्तुआङ् वये़रो॥ 19 हे़रोदियासरे़ युहुन्‍नाःन्‍नु कुसिक् पोगे़आङ् खे़न् से़प्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुआङ् वये़साङ् खुने़ॽ से़प्‍मा मे़न्‍छुक्‍के वये़, 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हे़रोद हाङ्‌ङिल्‍ले़ युहुन्‍नाःन् साम्‌योनिबा नु सेसेबा मना फाॽआङ् कुसिङ् निःत्तुआङ् वये़, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ ताङ्‌से़ःप्‍तुआङ् वये़रो॥ युहुन्‍नारे़ कुबाःन्‍निन् खुने़ॽ खे़प्‍सुल्‍ले़ साॽरिक् किःसे़आङ्‌ वये़साङ् सःत्ते़र खे़प्‍सुरए वये़रो॥ 21 आल्‍ल यम्‍बा सुये़म् त्‍ये़॥ हे़रोद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसावाःन्‍छिङ्‌मा ससःत्‍सराङ्‌ङो गालिल थुम्‍मोबा पयम्‌ यम्‍बा सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽ, तिलिङ्‌गाहाॽरे़ खुनिॽ थक्‍तुम्‍बाहाॽ नु मिङ्‌सोदाङ्‌बा तुम्‍म्‍याहाङ्‌हाॽ तरे उःत्तुसिआङ् वये़॥ 22 हे़रोदियासरे़ आबाङे कुस्‍साः मे़न्‍छुमाॽइन् खे़प्‍मो त्‍ये़आङ् लाःक्‍खे़, हे़क्‍क्‍याङ् हे़रोद हाङ्‌ङिन् नु खे़प्‍मो के़दाःबा के़रे़क् तरेबाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ तासु पिरुसिल्‍ले़ हाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् मे़त्तु, “खे़ने़ॽ थे के़नाःक्‍कासाङ् इङ्‌गाॽ पिने़रो॥” 23 खे़ल्‍ले़ माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌ल मे़त्तु, “खे़ने़ॽ थे के़नाःक्‍का इङ्‌गाॽ पिने़॥ आहाङ्‌जुम्‍मिन् कुभ्रे़ःङ् के़नाःक्‍तुसाङ् पिने़रो॥” 24 खे़न् चुक्‍मे़न् कुम्‍मारो पेआङ् सेःन्‍दोसु, “आल्‍ल थे नाःक्‍तुङ्‌बाबे?”हे़क्‍केःल्‍ले़ कुम्‍मारे़ मे़त्तु, “बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍नाःल्‍ले़ कुधे़गेःक्‍किन्‌ नाःक्‍ते़ॽ॥” 25 खिमो खे़न् चुक्‍मे़न्‍नाङ् पेआङ् मे़त्तु, “बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍नाःल्‍ले़ कुधे़गेःक्‍किन्‌ आल्‍लोसा चे़त्‍थ्‍याओ पिराङ्‌ङे़ॽओ॥” 26 हे़क्‍केःल्‍ले़ हे़रोद हाङ्‌ङिन् साॽरिक् कुनिङ्‌वाॽ तुगे़साङ् खे़प्‍मो के़वाॽबा तरेबाहाॽरे़ खुनिॽ तगि खुने़ॽ चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ के़प्‍माए के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुआङ् 27 खे़प्‍मो के़ये़प्‍पा हाङ्‌तिलिङ्‌गाःन् पेगे़ॽआङ् युहुन्‍नारे़ कुधे़गेःक्‍किन्‌ फे़त्ते़ॽ फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिरु॥ खे़न् खिमो पुङ्‌लाहिम्‍मो पेआङ् युहुन्‍नारे़ कुधे़गेःक्‍किन्‌ खक्‍तु, 28 हे़क्‍क्‍याङ् चे़त्‍थ्‍याओ फे़त्तुआङ् खे़न् चुक्‍मे़न् पिरु॥ चुक्‍मे़ल्‍ले़ खे़न् तेॽरुआङ् कुम्‍मा पिरुरो॥ 29 युहुन्‍नाःल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ कन् मे़घे़प्‍सुआङ् मे़द्‌ये़, हे़क्‍क्‍याङ् कुधक्‍किन् मे़देॽरुआङ् इप्‍पुङ्‌ङो मे़लुप्‍तु॥ 30 तगि ये़सुरे़ इङ्‌भन् चोःक्‍से़ पाङ्‌घुसिबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ मे़जोगुबा याःम्‍बक् नु मे़हुॽरुसिबा पाःन्‍हाॽ मे़नुःक्‍खे़ मे़द्‌ये़आङ् ये़सुःन् मे़जे़क्‍तु॥ 31 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ आल्‍ल एःक्‍सादे़न्‍नो पिगिआङ् सप्‍फासिक् नाःम्‍मासि फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़दाःबा के़बेःक्‍पा मनाहाॽरे़ मे़जोगुल्‍ले़ खुनिॽ चामा ये़म्‍माङ् मे़ङ्‌घोए मे़वये़रो॥ 32 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुःन् नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ खःङ्‌बेओ स्‍वाःत्ताङ् मे़लाःसे़आङ् एःक्‍सादे़न्‍नो मे़बे॥ 33 कर यरिक् मनाहाॽरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़बेर मे़बत्‍छे़बा मे़निःसुसिआङ् कुसिङ् मे़निःत्तुसि, हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क् पाङ्‌जुम्‍मोलाम् मे़लोःक्‍ते़र मे़बे, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़बेबा ते़न्‍नो खे़ङ्‌हाॽनुःल्‍ले़ तगि खे़प्‍मो मे़गे़रे़॥ 34 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् खःङ्‌बेओलाम् लःन्‍दे़ल्‍ले़ यरिक् मनाहाॽ निःसुसिआङ् कुलुङ्‌माॽ मे़दुगे़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़ल्‍लुक्‍कम्‍बा मे़ःन्‍नेबा मे़ल्‍लुक्‍हाॽ हे़क्‍के मे़लॽरे़॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ यरिक् निसाम् हुॽरुसि॥ 35 नाम्‍ध्‍ये़र पत्‍छे़ल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ खे़प्‍मो मे़द्‌ये़आङ् ये़सुःन् मे़मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, कङ्‌हाॽ पाङ्‌घे़देःसे़से़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् एःक्‍सादे़न्‍नो थेआङ् इङ्‌मा चामा खोःमे़दे़त्‍ने़न्‍लो, याम्‍मो नाम्‍माङ् थ्‍ये़बेरो॥ हाराॽ खिरिबा हिम्‍हाॽ नु पाङ्‌भेॽहाॽओ मे़बेःक्‍काङ् चामा थुङ्‌मा मे़इङु मे़जररो॥” 37 कर ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिनिॽए कङ्‌हाॽ कुजा पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ”खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुःन् याम्‍मो मे़मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, किप्‌ ने़त्‍छि (२००) याङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌मनाबा खरे़ःङ्‌ङिल्‍ले़आङ् कङ्‌हाॽ मे़योरुन्‍छिन्‍लो॥ आक्‍खेलॽरिक् पिमा सुक्‍मे़दे़प्‍पे?” 38 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिनिॽ आक्‍खे़म्‍म्‍याक् खरे़ःङ् के़गत्तुम्, पेगे़म्‍मे़ॽआङ् ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽ!”हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ ओमे़मे़त्तु, हे़क्‍क्‍याङ् मे़भे़रे़आङ् मे़मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, आनिगे़ग ङासि (५) खरे़ःङ् नु ने़त्‍छि (२) ङारक् कत्तुम्‍बे़॥” 39 खे़न् मनाहाॽ याःन् के़युङ्‌बा खाम्‍मो थे़ःक्‍पे़त्ताङ्‌ युङ्‌मा पाङ्‌घे़म्‍सिम्‍मे़ॽ फाॽआङ् ये़सुरे़ इङ्‌जाःङ् पिरुसि, 40 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ किप्‌ थिक् (१००) नु ङाबोःङ्‌ (५०) लॽरिक् मे़हासिङ्‌ङाङ् थे़ःक्‍पे़त्‌ मे़बे़न्‍छिङ्‌ङाङ्‌ मे़युङ्‌सिङ्॥ 41 ये़सुरे़ खे़न् ङासि (५) खरे़ःङ् नु ने़त्‍छि (२) ङाहाॽ याङ्‌सिङ्‌ङाङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् ले़प्‍माङ् ओमे़त्तुर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुर खरे़ःङ्‌हाॽ खे़ःक्‍खु॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाहाॽ मे़हाःत्तुसिर फाॽआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ पिरुसि॥ खे़न् ने़त्‍छि ङाहाॽआङ् खे़ःक्‍खुआङ् मनाहाॽ मे़हाःत्तुसिर फाॽआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ पिरुसिरो॥ 42 खे़ङ्‌हाॽरे़ खाघा मे़जरो॥ 43 हे़क्‍क्‍याङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खे़न् खरे़ःङ् नु ङाहाॽरे़ कुजि के़नम्‍बाहाॽ मे़सुप्‍सुल्‍ले़ थिक्-ने़त् (१२) नइमा योरे़रो॥ 44 खे़न् खरे़ःङ् के़जाबाहाॽ हे़न्‍छिङ् ङासि (५०००) ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽरक् मे़वये़॥ 45 ये़सुरे़ मनाहाॽ पाङ्‌घुसिनामे़ःन्‍ने खःङ्‌बेओ लाःसे़म्‍मे़ॽआङ् वरक्‍किल्‍ले़ नाहाङ्‌दाङ् बे़थसेदाओ इङ्‌गाॽनुःल्‍ले़ तगि पेगे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ मे़त्तुसि॥ 46 हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मोलाम् तुवा चोःक्‍से़ थो कोःक्‍माओ पेरो॥ 47 आल्‍ल खादामे़ल्‍ले़ खःङ्‌बेन् वरक्‍किल्‍ले़ कुलुम्‍मो वये़, हे़क्‍क्‍याङ् वरक्‍किल्‍ले़ कुयाओ ये़सुःङ्‌ग एःक् वये़रो॥ 48 कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ सुरित् केजङ्‌ङिन् खुनिॽ तक्‍ले़प्‍माङ्‌नु हुःरे़बाल्‍ले़ खःङ्‌बेन् वरक्‍को तगि तेॽमा के़साक्‍पा मे़दुमुआङ् मे़यागे़बा ये़सुरे़ निःसुसि॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌वा काःमानुःल्‍ले़ तगि ये़सुःन् वरक्‍को लाङ्‌घेगे़र पेरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ मे़यागे़बा खःङ्‌बेन् लाम्‍बाक्‍मा इःत्तुल्‍ले़ 49 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ लाङ्‌घेगे़बा मे़निःसुआङ् कङ्‌ग सिसाम्‍ने फाॽआङ् साॽरिक् मे़गिसे़र मे़अःक्‍ते़॥ खिमो ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “मे़गिसे़म्‍मिन्‍ने़ॽ! इङ्‌गाॽ ये़सुआ॥ हाङ्‌हाङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ!” 51 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् खःङ्‌बेओ लाःसे़आङ् सुरित् केजङ्‌ङिन् हुःमा चक् लॽरे़॥ कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ साॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़॥ 52 खे़ङ्‌हाॽरे़ खरे़ःङ्‌ङिल्‍ले़ यरिक् मनाहाॽ ते़क्‍तुसिबा निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍किन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्ते मे़वये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ के़धुङ्‌बा चोगे़रो॥ 53 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ वरक्‍किल्‍ले़ नाधाःम्‍बि मे़गाःक्‍तुआङ् गने़सरे़त्तो मे़गे़रे़आङ् खःङ्‌बेन् इमे़घेःक्‍खु॥ ये़सुःन् खःङ्‌बेलाम् लःन्‍दे़नुमे़ःन्‍ने खे़प्‍मोबा मनाहाॽ के़रे़क्‍ले़ खुने़ॽ कुसिङ् मे़निःत्तु॥ 55 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ खिरिबा ते़न्‍नो मे़लोःक्‍ते़र मे़बेआङ् के़दुक्‍पा के़यॽबाहाॽ ये़सुःन् वये़बा ते़न्‍नोए खुनिॽ ने़त्‍नाःन्‍नुए मे़दारुसिरो॥ 56 पाङ्‌भेॽ पाङ्‌जुम् ये़क्‌यक्‍को खुने़ॽ आत्तान् पेसाङ् के़दुक्‍पा के़यॽबाहाॽ कुलाम्‍मो मे़ने़स्‍सुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुदेःत्तिल्‍ले़ कुसुक्‍पे़न्‍लक्‍साङ्‌ सुःमा फाॽआङ् के़दुक्‍पाहाॽरे़ पेलि मे़भाक्‍तु, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ के़सुबाहाॽ के़रे़क् मे़वेःत्ते़रो॥

मर्कुस 7

1 थिक्‌ये़न् यरुसले़म ये़क्‌यक्‍लाम् कुभा फरिसिहाॽ नु साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ ये़सुरो मे़द्‌ये़॥ 2 खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुरे़ कुभा कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ यहुदिहाॽरे़ खुनिॽ वाहप्‍सिङ्‌मा चोःक्‍थिम् कुइसिःक् हुक् वामे़न्‍हप्‍पे चा मे़जबा मे़निःसुसि॥ 3 (फरिसिहाॽ नु काक् यहुदिहाॽरे़ खुनिॽ पाधे़बाहाॽरे़ खुनिॽ साक्‍थिम् कुइसिःक् वामे़न्‍हप्‍सिङ्‌ङे चा मे़न्‍जने़न्‍लो॥ 4 खे़ङ्‌हाॽरे़ पाङ्‌जुम्‍लाम् हिम्‍मो मे़दाःल्‍ले़ वाहप्‍सिङ्‌मा नु सेसेसाङ्‌साङ् चोःक्‍मा थिम् मे़न्‍जोःक्‍के मे़न्‍जने़न्॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ फङ्‌नाहाॽ, चे़त्‍थ्‍याहाॽ, खप्‍प्‍याहाॽ वाहप्‍मा सुत्‍थो चोःक्‍मा वेॽ थिम्‍हाॽआङ् मे़गत्तुरो॥) 5 हे़क्‍केःल्‍ले़ फरिसिहाॽ नु साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽरे़ ये़सुःन् सेःन्‍मे़लाप्‍तु, “के़हुॽसाम्‍बाहाॽरे़ग सुत्‍थो चोःक्‍मा थिम् मे़न्‍जोःक्‍के चा मे़जबा आनिगे़ निःमना॥ थेआङ् के़हुॽसाम्‍बाहाॽरे़ आनिॽ पाधे़बाहाॽरे़ मे़जोगु मे़युरुबा थिम्‍मिन् मे़न्‍इःत्तुन्‌ मे़न्‍नाःत्तुन्बाबे?” 6 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ नोगप् पिरुसि, “खिनिॽ निङ्‌वाॽ के़जिःप्‍पाहाॽरे़ खिनिॽ याःम्‍बेओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुबाःन्‍निन् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ साप्‍तुबाङ्‌ग से़क्‍खाए लाॽरुरो,‘कन् मनाहाॽरे़ग खुनिॽ मुराःल्‍ले़रक् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़बिआरो,कर खुनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ इङ्‌गाॽ ले़प्‍माङ् होःप्‍लो॥ 7 कङ्‌हाॽरे़ हने़ सेवा मे़जोःक्‍का,कर मे़हुॽरुसिबा निसाम्‍मिङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मिरे़ आप्‍फेःक् मे़जोगुबा थिम्‌रक्‍लो॥’ 8 खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् के़नाॽरुम्‍माङ् मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ चोःक्‍थिम्‍मिन् के़इःत्तुम् के़नाःत्तुम्‍लो॥ 9 खिनिॽ पाधे़बाहाॽरे़ मे़जोगु मे़युरुबा थिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍मा साॽरिक् चाःप्‍पा के़जोगिॽआङ्‌ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् के़नाॽरुम्‍लो॥ 10 कुबिओ मोसाःल्‍ले़ 11 कर खिनिॽ फरिसिहाॽरे़ याप्‍मिहाॽ, ‘च्‍या इङ्‌गाॽलाम् कुभाॽ के़घोःसुम्, खे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुर्बान् पिमनाबारो’ लॽरिक् खुनिॽ पा-माहाॽ हे़क्‍के मे़प्‍मासि नुःबारो फाॽआङ् के़मे़त्तुम्‍सिम्‍लो (कुर्बान् फाॽइन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तोःम्‍नाबा हुक्‍सोयाङ्‌लो)॥ 12 हे़क्‍केलॽरिक् खे़न्‌ कुम्‍बा कुम्‍मासि कुभाॽ पिमा खिनिॽ के़म्‍बाङ्‌घुम्‍मिन्‍लो॥ 13 अक्‍खेलॽरिक् खिनिॽ के़बोःङ्‌बा के़युःबा चोःक्‍थिम्‍हाॽ के़इःत्तुम् के़नाःत्तुम्‍माङ् निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् के़ले़रुम् के़देःसुम्‍लो॥ बा हे़क्‍तङ्‌बा याःम्‍बक्‍हाॽरक् खिनिॽ के़जोगुम्॥” 14 ये़सुरे़ मनाहाॽ याम्‍मो उःत्तुसिआङ् मे़त्तुसि, “खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ इङ्‌गाॽ आबाःन्‍निन् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽआङ् कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 15 लाःक्‍कात्‍लाम् मना सिगाङ् के़लाःप्‍पा पाःन्‍निल्‍ले़ मनाःन् आसुत्‍थो मे़जोगुन्‍लो, कर निङ्‌वाॽओलाम् लाःक्‍कात् के़लःम्‍बा पाःन्‍निल्‍ले़ए मनाःन् आसुत्‍थो चोगुॽरो॥ 16 ((ने़क्‍खोॽ के़बप्‍पाहाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ॥”)) 17 खे़न् मनाहाॽ पक्‍थसिआङ् ये़सुःन् हिम् सिगाङ् लाःसे़ हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुने़ॽ कन् खे़दाॽइल्‍ले़ कुबेःन् थे़माबे फाॽआङ् सेःन्‍मे़दोसुरो॥ 18 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “आल्‍लसाङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽ पाःक्‍लो! मना सिगाङ् के़लाःप्‍पा चाःमनाबा कुजाःल्‍ले़ खे़न् आसुत्‍थो मे़जोगुन् के़लॽबा के़न्‍निःसुम्‍मिन्‍बि? 19 कङ्‌ग सिक्‍लुङ्‌माओ मे़बेःक्‍ने़न्, कर कन् साप्‍पोःक्‍को लाःत्ताङ् लाःक्‍कात् लःम्‍बेःक्‍लो॥” (अक्‍खेलॽरिक् ये़सुरे़ काक् चाःमनाबा चाहाॽ सुत्‍थो चोःक् फाॽआङ् पाःत्तुरो॥) 20 हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो खुने़ॽ पाःत्तु, “सिक्‍लुङ्‌मोलाम् के़लःम्‍बा पाःन्‍निल्‍ले़ खुने़ॽ आसुत्‍थो चोगुॽरो॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मि निङ्‌वाॽ सिगाङ्‌लाम् फे़न् निङ्‌वाॽ, याम्‍बोःप्‍मा, खुःम्‍मा, मना से़प्‍मा, चाराम्‍मा याःम्‍बक्, खिःम्‍मा, ताप्‍फे़ःम्‍बा निङ्‌वाॽ चोःक्‍मा, इङ्‌ले़क् चोःक्‍मा, चे़ल्‍ले़क्‍ले़क्‌ लॽमा, नाहे़म्‍मा, चे़ॽया इङ्‌दो पाःप्‍मा, आङ्‌दिङ् लॽमा, अदङ् पाःन् चोःक्‍मा, हे़क्‍तङ्‌बा फे़न् पाःन्‍हाॽ लःन्‍लो॥ 23 अक्‍तङ्‌बा फे़न् पाःन्‍हाॽ सिगाङ्‌लाम् लाःक्‍कात् लःन्‍नाङ् मनाःन् आसुत्‍थो चोगुॽरो॥” 24 ये़सुःन् खे़न् ते़न्‍नोलाम् तायर नु सिदोन ये़क्‌यक् खिरिबा थुम्‍हाॽओ पेरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ थिक् हिम्‍मो लाःसे़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ खे़प्‍मो त्‍ये़बा आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् निङ्‌वाॽ मे़ङ्‌घोःसुन्‍ल के़लॽबा इःत्तुआङ् वये़॥ कर खुने़ॽ चिङ्‌सिङ्‌मा मे़सुक्‍ते़न्‍लो॥ 25 कर कुस्‍साःन् फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ याङ्‌घुआङ् के़वाॽमा मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ खुने़ॽ त्‍ये़बा पाःन्‍निन् खे़प्‍सुनामे़ःन्‍ने ये़सुरो त्‍ये़आङ् कुलाङ्‌जक्‍पो थुङ्‌बोहजॽ युङ्‌सिङ्॥ 26 खे़न् मे़न्‍छुमाःन् सिरिया लाजेॽस्‍मा सुरोफोनिसिया थुम्‍मो सागे़वाःन्‍छिङ्‌मा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌स्‍मा वये़॥ खे़ल्‍ले़ आस्‍साः चुक्‍मे़ल्‍लोलाम् फे़न्‍साम्‍हाॽ लःत्ताङ् पिराङ्‌ङे़ॽना फाॽआङ् खुने़ॽ पेलि फाक्‍तु॥ 27 ये़सुरे़ खे़न् मे़न्‍छुमाॽइन् मे़त्तु, “हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽरे़ खरे़ःङ्‌ङिन् खाघा मे़जर पोःङ्॥ हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽरे़ खुनिॽ खरे़ःङ्‌ङिन् नाप्‍मासिआङ्‌ कोःत्‍चोहाॽ पिमासि नुःबा मे़ःन्‍लो॥” 28 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ नोगप् पिरु, “से़क्‍खाएरो आदाङ्‌बे, कर कोःत्‍चोहाॽरे़आङ् हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽरे़ खुनिॽ चामादे़न्‍नोलाम् मक्‍के़धाःबा कुजिहाॽ मे़जरो॥” 29 ये़सुरे़ खे़न् मे़न्‍छुमाॽइन् मे़त्तु, “खे़ने़ॽ नुःबा नसाःन् कुधिम्‍बा नोगप् के़बिराङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़हिम्‍मो पेगे़ॽ, के़स्‍साः चुक्‍मे़ल्‍लोलाम् फे़न्‍साम्‍मिन् लःन्‍दे़ पेआङ् वाॽरो॥” 30 खे़न् मे़न्‍छुमाॽइन् कुहिम्‍मो नुःक्‍खे़ पेआङ् कुस्‍साःन् नुःरिक्‍काङ् कुने़त्‍नाओ इप्‍से़आङ् ने़स्‍से़बा तुमु, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ फे़न्‍साम्‍हाॽरे़ खे़न् मे़ले़रु मे़धःआङ् वये़॥ 31 ये़सुःन् तायरलाम् सिदोन पोःक्‍खे़र पेआङ् खुने़ॽ गालिल वरक् नु थिबोःङ् पाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़न्‌ थुम्‍मो पेरो॥ 32 खे़प्‍मो मनाहाॽरे़ नाधाक्‍पा नु कुबाःन् मे़न्‍लःम्‍मनाबा मनाधिक् मे़दारुआङ् ये़सुरे़ कुहुक्‍किन् कुसम्‍दाङ् ने़स्‍सुनि फाॽआङ् पेलि मे़भाक्‍तुरो॥ 33 ये़सुरे़ खे़न् मनाहाॽलाम् माःङ्‌घा तेॽरुआङ् कुने़क्‍खोॽबो हुक्‍चोःन् केःत्तु, हे़क्‍क्‍याङ् हुक्‍को थ्‍याःत् थोःक्‍तुआङ् कुले़सोःप्‍पिन् सुःसु हे़क्‍क्‍याङ् ताङ्‌साक्‍पे़न्‌ ले़प्‍माङ् ओमये़आङ् सक्‍मा सोःन्‍छिङ्‌ल “इफ्फाथा” मे़त्तुरो॥ खे़न् फाॽइन् “हन्‍छिङ्‌ङे़ॽ” पोःङ्‌लो॥ 35 खिमो खे़न् मनाःन् ने़क्‍खोॽ खे़म्‍मा के़सुक्‍पा नु पाःप्‍मा के़सुक्‍पा पोःक्‍खे़आङ् नुःरिक् पाःप्‍मा हेःक्‍ते़रो॥ 36 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़न् मनाहाॽ कन् पाःन्‍निन् हाःत्ताङ् मे़प्‍मासि मे़ःन् फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिरुसिरो॥ कर आक्‍खे़न् मे़प्‍मासि मे़ःन्‍लो मे़त्तुसिसाङ् कन् इङ्‌भन्‍निन् मे़से़ःसुर मे़देॽरुरो॥ 37 खे़ङ्‌हाॽरे़ साॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़र अक्‍खे मे़बाःत्तुरो, “खुने़ॽग काक् पाःन्‍हाॽ साॽरिक् नुःबा चोगुआङ् वाॽरो! अक्‍खेलॽरिक् नाधाक्‍पाहाॽ नु पाःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍मनाबाहाॽआङ् नुसुसिरो॥”

मर्कुस 8

1 खे़न् ये़म्‍मो यरिक् मनाहाॽ याम्‍मो ये़सुःन् वये़बा ते़न्‍नो मे़जुप्‍से़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽनु चामा थुङ्‌मा थेआङ् होःप्‍ते़॥ खुने़ॽ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ उःत्तुसिआङ् मे़त्तुसि, 2 “कन् मनाहाॽ इङ्‌गाॽ आलुङ्‌माॽ मे़दुक्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽग सुम्‌ये़न्‍नाङ्‌धो इङ्‌गाॽनुए मे़वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ चामा थुङ्‌मा थेआङ् मे़ङ्‌गत्तुन्‍लो॥ 3 इङ्‌गाॽ खे़ङ्‌हाॽ हिम्‍मो बा अक्‍खेए पाङ्‌घुङ्‌देःसुङ्‌सिङ्‌ने़ फाॽग्र मे़बेःक्‍ल मे़बत्तिल्‍ले़सा साक्‍किल्‍ले़ साक्‍लाम्‍बत्तुसिॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुभाग साॽरिक् माःङ्‌घा माःङ्‌घालाम् मे़द्‌ये़आङ् मे़वाॽरो॥” 4 हे़क्‍केःल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़मे़त्तु, “कन् एःक्‍सादे़न्‍नो आक्‍खेलॽरिक् कम्‍म्‍याक् यरिक् मनाहाॽ खरे़ःङ्‌ङिल्‍ले़ खाःप्‍मासिबे?” 5 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ सेःन्‍दोसुसि, “खिनिॽ आक्‍खे़म्‍म्‍याक् खरे़ःङ् के़गत्तुम्‍बे?”खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “आनिगे़ग नुसि खरे़ःङ्‌लक् कत्तुम्‍बे़रो॥” 6 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़न् मनाहाॽ खाम्‍बाङ्‌ङो युङे़म्‍मे़ॽ मे़त्तुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् नुसि खरे़ःङ्‌ङिन् खप्‍सुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुर खे़ःक्‍खु, हे़क्‍क्‍याङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ पिरुसिआङ् मनाहाॽ मे़हाःत्तुसिरो॥ 7 खे़ङ्‌हाॽरे़ थिक्-ने़त्‍छि चुजुक्‍सा ङाआङ् मे़गत्तु॥ खे़न्‍नाङ् ये़सुरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुआङ् हाःत्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽ फाॽआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ पिरुसिरो॥ 8 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाहाॽरे़ खाघा मे़ज॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खे़न् कुजि के़नम्‍बाहाॽ मे़सुप्‍सुल्‍ले़ नुसि नइमा योरे़रो॥ 9 खे़न् के़जाबाहाॽ हे़न्‍छिङ् लिसि (४०००) यारिक्‌ मे़वये़॥ हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़न् मनाहाॽ पाङ्‌घुदेःसुसिआङ्‌ 10 खुने़ॽ कुहुॽसाम्‍बाहाॽनु खःङ्‌बेओ लाःसे़आङ् नाहाङ्‌दाङ् दलमनुथा पाङ्‌जुम् खिरिबा ते़न्‍नो पेरो॥ 11 कुभा फरिसिहाॽ खे़प्‍मो मे़जुप्‍से़आङ् ये़सुःन्‍नु पाःन्‍धक्‍मा मे़हेःक्‍ते़॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ “साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् के़ये़बा फाॽआङ् निङ्‌वाॽ के़माबा मिक्‍सेःन्‍धिक्‌ याप्‍मि ओसेःन्‍आधाक्‍ते़ॽओ” मे़मे़त्तुर ये़सुरे़ कुनिङ्‌वाॽ मे़साॽरु॥ 12 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुःन् केःम्‍बा सक्‍मा सोःन्‍छिङ्‌ल पारे़, “थेआङ् कन् ये़म्‍मोबा मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ के़माबा मिक्‍सेःन् ओमे़प्‍मा मे़गोःत्तुबाबे? कर इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, कन् मनाहाॽरे़ खे़न् हे़क्‍तङ्‌बा मिक्‍सेःन् ओमे़प्‍मा मे़ङ्‌घोःसुन्‍लो॥” 13 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ ले़रुसिआङ् दलमनुथालाम् कुहुॽसाम्‍बाहाॽनु याम्‍मो खःङ्‌बेओ लाःसे़आङ् नाधाःम्‍बि थासिङ्॥ 14 कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ चामा थुङ्‌मा कुजाहाॽ याङ्‌सिङ्‌मा निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छुरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खरे़ःङ्‌धिक्‍लक् खःङ्‌बेओ मे़गत्तु॥ 15 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ साम्‍दिङ् पिरुसि, “हे़रोद हाङ्‌ङिन् नु फरिसिहाॽरे़ खुनिॽ खरे़ःङ् के़भङ्‌बा सिदाॽलाम् सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ!” 16 खे़ङ्‌हाॽरे़ आनिॽ खरे़ःङ्‌ङिन् आङ्‌गत्तुम्‍मिन्‍नाङ् हे़क्‍के आमे़त्ते़बारो फाॽआङ् पाःन्‍धक्‍मा मे़हेःक्‍ते़॥ 17 ये़सुरे़ कन् पाःन्‍निन् कुसिङ् निःत्तुआङ् मे़त्तुसि, “खिनिॽ लुम्‍मो खरे़ःङ् होःप्‌ फाॽआङ् थेआङ् पाःन् के़धक्‍तिबा? खिनिॽ आल्‍लसाङ् पाःन् कुसिङ् के़न्‍निःत्तिन्‍नाङ्‌ खासिङ् के़न्‍निःत्तिन्‍बि? आल्‍लसाङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽ थुङ्‌बि? 18 ओमे़प्‍मा मिक् के़गत्तुम्‍साङ् के़न्‍निःसुम्‍मिन्‍बि? खे़म्‍मा ने़क्‍खोॽ के़गत्तुम्‍साङ् के़ङ्‌घे़प्‍सुम्‍मिन्‍बि? खिनिॽ निङ्‌वाॽ मे़याक्‍ने़न्‍बि? 19 इङ्‌गाॽ ङासि खरे़ःङ्‌ङिल्‍ले़ हे़न्‍छिङ् ङासि (५०००) मनाहाॽ चाःत्तुङ्‌सिङ्‌ङिल्‍ले़ कुजि के़नम्‍बाहाॽ आक्‍खे़न् नइमा के़भुक्‍खुम्‍बे?”खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “थिक्‌-ने़त्” (१२)॥ 20 “हे़क्‍क्‍याङ् नुसि खरे़ःङ्‌ङिल्‍ले़ हे़न्‍छिङ् लिसि (४०००) मनाहाॽ चाःत्तुङ्‌सिङ्‌ङिल्‍ले़ आक्‍खे़न् नइमा कुजि के़नम्‍बाहाॽ के़भुक्‍खुम्‍बे?”खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “नुसि” (७)॥ 21 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “आल्‍लसाङ् कुसिङ् निःप्‍मा के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिन्‍बि?” 22 ये़सुःन् नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ बे़थसेदाओ मे़गे़रे़॥ खे़प्‍मो मनाहाॽरे़ मिक्‍फःम्‍बाधिक् ये़सुरो मे़दारुआङ् “खे़ल्‍ले़ कुसम्‍दाङ् के़हुक्‍किन् ने़स्‍से़ॽआङ् खानिःमा के़सुक्‍पा चोगे़ॽओ” फाॽआङ् पेलि मे़भाक्‍तुरो॥ 23 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़न् मिक्‍फःम्‍बे़न् कुहुक्‍को ते़म्‍सुआङ् पाङ्‌भेॽओलाम् लाःक्‍कात् तेॽरु, हे़क्‍क्‍याङ् कुध्‍याःत्तिन् कुमिक्‍को फत्‍छुर कुहुक्‍किन् ने़स्‍सुबिरुआङ् सेःन्‍दोसु, “आल्‍लो खानिःमा के़सुक्‍तुबि?” 24 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ खिरि ओमये़र पाःत्तु, “आल्‍लो खानिःमा सुक्‍तुङ्, कर मनाहाॽग सिङ्‌बुङ् हे़क्‍केने़ निःमे़धाःप्‍पाङ्‌ लाङ्‌मे़घेःक्‍पा निःसुङ्‌सिङ्‌लो॥” 25 ये़सुरे़ याम्‍मो कुमिक् सम्‍दाङ् हुक् ने़स्‍सुबिरुआङ् खे़न् अदक्‍तक्‍काङ् ओमये़, हे़क्‍क्‍याङ् नुःरिक्‍काङ् निःमा के़सुक्‍पा पोःक्‍खे़रो॥ 26 ये़सुरे़ खे़न् मनाःन् अक्‍खे मे़त्तुर कुहिम्‍सयङ्‌ङो पाङ्‌घुदेःसु, “खे़ने़ॽ पाङ्‌भेॽओ मे़न्‍लाःत्ते के़हिम्‍मो नुःक्‍खे़ पेगे़ॽओ॥” 27 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन्‌ नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ सिजरिया फिलिप्‍पि थुम्‍मोबा पाङ्‌भेॽहाॽओ मे़बे॥ मे़बेर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ अक्‍खेलॽरिक् सेःन्‍दोसुसि, “इङ्‌गाॽ हाःत्‍आ फाॽआङ् मनाहाॽरे़ मे़बाःत्तुॽबे?” 28 हे़क्‍केःल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “कुभारे़ खे़ने़ॽ बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍ना नु वेॽहाॽरे़ग एलिया फाॽआङ् मे़बाःत्तुॽ॥ कुभारे़ग वेॽ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽओ लत्‍छाने़रो फाॽआङ् मे़बाःत्तुॽरो॥” 29 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ याम्‍मो सेःन्‍दोसुसि, “कर खिनिॽग, इङ्‌गाॽ हाःत्‍आ फाॽआङ् याप्‍मि के़मे़त्तिॽबे?”पत्रुसरे़ नोगप् पिरु, “खे़ने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍तने़ॽरो॥” 30 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ आयाःम्‍बेओ कन् पाःन्‍निन् आत्तिन्‍हाॽआङ् मे़मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़न्‍ने़ॽ फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिरुसिरो॥ 31 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ अक्‍खे पाःत्तुर हुॽमा हेःक्‍तुसि, इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍साःल्‍ले़ यरिक् तुक्‍खेहाॽ तुम्‍मा पोःङ्, हे़क्‍क्‍याङ् यहुदि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽरे़, तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़, हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽरे़ मे़नाॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् मे़से़त्ताआङ्‌ याम्‍मो सुम् ये़न् एगाङ् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌ङा के़लॽबा पाःन्‍निन् कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् चे़क्‍तुसिरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ पत्रुसरे़ खुने़ॽ थिक्‍ले़प्‍माङ् तेॽरुआङ् फे़ःक्‍तुरो॥ 33 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ खिरि हिसिङ्‌ङाङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ ओमे़त्तुसिर पत्रुसे़न् फे़ःक्‍तु, “माफे़न्‍साम्‍मे, खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽलाम् माःङ्‌घा पेगे़ॽ॥ खे़ने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ् कुइसिःक् मे़ःन्, कर मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक्‍लक् निङ्‌वाॽ के़इःत्तुॽरो॥” 34 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ यरिक् मनाहाॽ नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ उःत्तुसिआङ् अक्‍खे मे़त्तुसि, “आत्तिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ तिम्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ, हाराॽ खे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽरक् चाङ्‌थुङ्‌ङुङ् के़लॽबा कुनिङ्‌वाॽइन्‌ से़रुआङ् सिलाम्‍साक्‍मा कुसिङ्‌ङिन् पक्‍खुआङ् इङ्‌गाॽ तिम्‍माररो॥ 35 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आत्तिल्‍ले़ कुहिङ्‌मन्‍निन् ताङ्‌से़ःप्‍तुङ् लॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुॽ, खे़ल्‍ले़ खे़न्‍नाङ् मासुॽ, कर आत्तिल्‍ले़ कुहिङ्‌मन्‍निन् आलागि नु सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ कुलागि मासुॽ, खे़ल्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् खोःसुॽरो॥” 36 मे़न्‍छाम् याप्‍मिःल्‍ले़ काक् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् खुने़ॽइन् चोगुसाङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निन् मासुल्‍ले़ नुःबा पोःङ्‌बि? 37 मे़न्‍छाम् याप्‍मिःल्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निन् याङ्‌ना खोःमारे़ लागि थेःल्‍ले़आङ् नुःक्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 38 कन्‌ कुॽइगे़भे़ॽबा नु लायोबा ये़म्‍मो आत्तिन् मनाःन् इङ्‌गाॽनु हे़क्‍क्‍याङ् आबाःन्‍जाक्‍किन्‍नु सिरिङ् मःॽ, इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍साःन्‍नाङ् आम्‍बारे़ कुमिमिदिङ्‌ङो सेसे माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनु युःआल्‍ले़ खे़न्‍नु सिरिङ् मःआरो॥

मर्कुस 9

1 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ याम्‍मो मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, कप्‍मो के़ये़प्‍पा कुभा मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिन् मुक्‍साम्‍नु युःबा मे़न्‍निए थारिक् मे़न्‍छिःने़न्‍लो॥” 2 तुक्‍सि (६) ये़न् एगाङ् ये़सुरे़ पत्रुस, याकुब नु युहुन्‍नाःन् थो केःम्‍बा कोःक्‍माओ तेॽरुसि॥ खे़प्‍मो हाःत्ताङ् मे़होःप्‍ते़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ ओमे़मे़त्तुर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ए ये़सुरे़ कुनाइबेःक्‌ ले़ङ्‌सिङ्‌ल पेआङ् 3 कुदेःत्‍हाॽ मिक्‍किन् चे़मुर थारिक् फुत्‍त्रिःङ्‌ग्‍याःप्‍पा पोःक्‍खे़, खे़म्‍म्‍याक् साॽरिक् फः लॽर थारिक् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो हाःत्‍ले़आङ् चाङ्‌ङिन् वाहप्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 4 हे़क्‍क्‍याङ् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा एलियाःन् नु मोसाःन् थाःम्‍ने़त्‍छिआङ् ये़सुःन्‍नु ताॽजे़क्‍खे़त्‍छिरो॥ 5 पत्रुसरे़ ये़सुःन् मे़त्तु, “सिक्‍साम्‍बे, आनिॽग कप्‍मोए आवाॽइल्‍ले़ नुःबा पोःङ्‌लो॥ आनिगे़ कप्‍मो सुम्‍सि याक्‍साहाॽ चोगुम्‍बे़बि? थिक् खे़ने़ॽइन् हे़क्‍क्‍याङ् मोसाःन् नु एलियारे़ खुन्‍छिॽ लागिआङ् थिक् थिक् चोगुम्‍बे़रो!” 6 पत्रुसरे़ थे पाःप्‍माबे फाॽआङ् कुनिङ्‌वाॽइल्‍ले़ थेआङ् मे़धाप्‍तुन्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ साॽरिक् मे़गिसे़आङ् मे़वये़रो॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् खाप्‍मिःत्तिल्‍ले़ चिदे़प् ते़प्‍तुसिआङ् खाप्‍मिःत्तोलाम् अक्‍तङ्‌बा इक्‍ला मे़घे़प्‍सु, “कन् आमिःम् आस्‍साःरो॥ खुने़ॽ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ॥” 8 खे़ङ्‌हाॽ खिरि ओमे़मःये़ल्‍ले़ ये़सुःन्‍लक् वये़, वेॽ हाःत्ताङ् मे़होःप्‍ते़रो॥ 9 खे़ङ्‌हाॽ कोःक्‍मालाम् यो मे़ध्‍ये़र मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ कन् के़निःसुम्‍बा पाःन्‍निन् इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍साःन् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो मे़न्‍हिङ्‌ङे थारिक् हाःत्ताङ् मे़जे़क्‍ते़म्‍मे़न्‍ने़ॽ फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिरुसिरो॥ 10 खे़ङ्‌हाॽरे़आङ् कन् पाःन्‍निन् खुनिॽ लुम्‍मोए मे़युक्‍खु॥ खे़ङ्‌हाॽ कन् सिःमे़न्‍लाम् हिङ्‌मा फाॽइन् थे़माने़बे फाॽआङ् पाःन् मे़धक्‍ते़रो॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ सेःन्‍मे़दोसु, “थेआङ् साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़न्‌ ताःमानुःल्‍ले़ तगि एलियाःङ्‌ग युःमाए पोःङ् फाॽआङ् मे़बाःत्तुबाबे?” 12 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ अक्‍खे मे़त्तुसि, “से़क्‍खाएरो, एलियाःङ्‌ग युःॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍तरे़ कुदाःमान् के़रे़क् यारिप् चोगुॽरो॥ आक्‍खेलॽरिक् मे़न्‍छाम्‍साःन् तुक्‍खे चामाए पोःङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ मनाहाॽरे़ मे़नाॽरु के़लॽबा साप्‍ते़आङ् मे़बत्‍ने़न्‍बि? 13 कर एलियाःन् त्‍ये़ चुरे़आङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् कुयाःम्‍बेओ साप्‍ते़आङ् पप्‍पा हे़क्‍के खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ निङ्‌वाॽ थाप्‍थाप् मे़मे़त्तुआङ् मे़वाॽरो॥” 14 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ वेॽ हुॽसाम्‍बाहाॽ मे़वये़बा ते़न्‍नो मे़गे़रे़ल्‍ले़ खे़प्‍मो यरिक् मनाहाॽ मे़जुप्‍से़आङ् मे़वये़॥ खे़प्‍मो कुहुॽसाम्‍बाहाॽ नु साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ पाःन्‍धक्‍नु मे़यागे़॥ 15 ये़सुःन् ये़बा मे़निःसुआङ् खे़प्‍मो के़वाॽबा के़रे़क् मनाहाॽ साॽरिक् हाःप्‍मे़ले़क्‍ते़आङ् मे़लोःक्‍ते़र ये़सुःन् सेवा मे़जोगुरो॥ 16 ये़सुरे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ सेःन्‍दोसुसि, “खे़ङ्‌हाॽनु थे़मा पाःन् के़धक्‍तिबाबे?” 17 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाहाॽओ थिक्‍ले़ पाःत्तु, “सिक्‍साम्‍बे, आस्‍साःन् कप्‍मो तारुङ्‌ङाङ् वाॽआ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ तरुआङ् कुबाःन्‍नाङ् मये़बेआङ् वाॽरो॥ 18 फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ फत्तुल्‍ले़ खे़न् खाम्‍मो थाम्‍सिङ्‌ङाङ् कुध्‍याःत्तिन् फुजुःक्-फुजुःक् लःन्‍नाङ् कुहाबोॽबान् इसिक्‍खुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खाक्‍तुॽरो॥ के़हुॽसाम्‍बाहाॽ ‘खे़न् फे़न्‍साम्‍मिन् आस्‍साःल्‍लोलाम् नाःत्ते़म् आबिरे़म्‍मे़ॽ’ मे़त्तुङ्‌सिङ्, कर मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥” 19 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “नसाःन् के़होःप्‍पासे, आप्‍फाल्‍ले़ थारिक् इङ्‌गाॽ खिनिॽनु वाॽआर नासि थःत्‍निङ्‌बाबे? खे़न् चुक्‍पे़न् कत्‍ना फे़त्ते़म्‍मे़ॽ॥” 20 खे़न् चुक्‍पे़न् ये़सुरो मे़दारु, हे़क्‍क्‍याङ् फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ ये़सुःन् निःसुआङ् खे़न् चुक्‍पे़न् खाम्‍मो पिर्धाप् थाप्‍सु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् चुक्‍पे़न् कुध्‍याःत्तिन् फुजुःक्-फुजुःक् लःन्‍दे़र होःत्‍छिङ्‌मा हेःक्‍ते़रो॥ 21 ये़सुरे़ खे़न् चुक्‍पे़ल्‍ले़ कुम्‍बाःन् सेःन्‍दोसु, “कन् चुक्‍पे़न् आप्‍फाल्‍ले़आङ्धो अक्‍खे पोःक्‍खे़बाबे?”खे़ल्‍ले़ नोगप् पिरु, “कन् अङे़ःक्‌वा वये़आङ्धोए अक्‍खे पोःक्‍खे़बारो॥ 22 कन् फे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ यरिक् ले़ङ् से़प्‍मा कोःत्तुल्‍ले़ चुक्‍पे़न् मिओ नु च्‍वाःत्तो से़प्‍मा फाॽआङ् लाप्‍फुसु याक्‍तुरो॥ आदाङ्‌बे, लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़ॽओ, के़सुक्‍तुने़ फाॽग्र आभाॽरे़ॽओ॥” 23 ये़सुरे़ खे़न् मे़त्तु, “ ‘के़सुक्‍तुने़ फाॽग्र’ फाॽआङ् थेआङ् के़बाःत्तुबाबे? नसाःन् के़जोःक्‍पाल्‍ले़ कुलागिग थेसाङ् पोःङ्‌मा सुक्‍लो॥” 24 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् चुक्‍पे़ल्‍ले़ कुम्‍बारे़ खिमो यम्‍बा इक्‍लाओ मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, इङ्‌गाॽ नसाःन् चोगुङ्, कर आल्‍लसाङ् यरिक् नसाःन् चोःक्‍मा फाॽराङ्‌ङे़ॽओ!” 25 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ यरिक् मनाहाॽ खे़प्‍मो मे़लोःक्‍ते़र मे़भे़रे़बा निःसुसिआङ् खे़न् फे़न्‍साम्‍मिन् फे़ःक्‍तु, “नाधाक्‍पा नु कुबाःन् मे़न्‍लःम्‍नाबा फे़न्‍साम्‍मे, खे़न् चुक्‍पे़ल्‍लोलाम्‌ लःन्‍दे़ पेगे़ॽआङ् आप्‍फाल्‍ले़आङ् याम्‍मो मे़लाःसे़न्‍ने़ॽ!” 26 खे़न् फे़न्‍साम्‍मिन् फिःक्‍ते़र खे़न् साॽरिक् थाप्‍सुधआङ् लःन्‍दे़ पेरो॥ खे़न् चुक्‍पे़न् खाक्‍तुआङ् के़सिःबा कुइसिःक् पोःक्‍खे़आङ् ने़स्‍से़॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ कुभारे़ग खे़ङ्‌ग स्‍ये़ फाॽआङ् मे़बाःत्तुरो॥ 27 कर ये़सुरे़ खे़ल्‍ले़ कुहुक्‍कोलाम् ते़म्‍सुर फोःक्‍खुआङ् ये़प्‍सु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् ये़म्‍सिङ्‌लो॥ 28 ये़सुःन् हिम्‍मो लाःसे़आङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ स्‍वाःत्ताङ् सेःन्‍मे़दोसु, “थेआङ्‌ आनिगे़ खे़न् फे़न्‍साम्‍मिन् नाःप्‍मा लःप्‍मा मे़सुक्‍तुम्‍बे़न्‍बाबे?” 29 ये़सुरे़ नोगप् पिरुसि, “अक्‍तङ्‌बाङ्‌ग तुवाःल्‍ले़रक् नाःप्‍मा लःप्‍मा सुक्‍ते़त्‍लो॥” 30 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खे़न् ते़न्‍निन् पक्‍मे़धःआङ् गालिल मे़लस्‍सुर मे़बे॥ खुनिॽ आत्तो मे़वाॽ फाॽआङ् वेॽहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़ङ्‌घोःसुन्‍ल के़लॽबा ये़सुरे़ निङ्‌वाॽ इःत्तुआङ् वये़रो, 31 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ हुॽरुसिर वये़॥ खे़ङ्‌हाॽ अक्‍खे मे़त्तुसि, “आल्‍ल मे़न्‍छाम्‍साःन् इङ्‌मे़ले़क्‍त्तुॽ हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽरो हुक् मे़सुप्‍तु मे़बिरुॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ मे़से़रुॽ, कर सुम्‌ये़न् एगाङ् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् पोःङ्‌लो॥” 32 कर कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुने़ॽ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ याम्‍मो सेःन्‍दोःमाआङ् मे़गिसे़रो॥ 33 खे़ङ्‌हाॽ कपर्नहुम्‍मो मे़द्‌ये़आङ् खे़प्‍मोबा हिम्‍मो मे़वये़ल्‍ले़ ये़सुरे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ सेःन्‍दोसुसि, “आन्‍दे़ःन् लाम्‍मो खिनिॽ थे़माःन्‌ पाःन् के़धक्‍तिर के़वयिबाबे?” 34 कर खे़ङ्‌हाॽ मे़म्‍बारे़न्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ आनिॽओ के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ यम्‍बान्‌ हाःप्‍पे फाॽआङ् पाःन्मे़धक्‍ते़आङ् मे़वये़रो॥ 35 ये़सुःन् युङ्‌सिङ्‌ङाङ् थिक्-ने़त् (१२) कुहुॽसाम्‍बाहाॽ उःत्तुसिआङ् मे़त्तुसि, “हाःत्‍ले़ तगि पोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ, खे़न् के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ एगाङ् पोःङ्‌माआङ् के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ सेवारोबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥” 36 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़प्‍मो हिन्‍जाॽधिक् खुनिॽ लुम्‍मो ये़प्‍सु, हे़क्‍क्‍याङ् कुभक्‍तुङ्‌ङो युक्‍खुर मे़त्तुसि, 37 “आत्तिल्‍ले़ आमिङ्‌ङो अक्‍तङ्‌बा चुक्‍सा हिन्‍जाॽइन् लाङ्‌दाःक्‍तुॽ, खे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ लाङ्‌दाःक्‍कारो॥ इङ्‌गाॽ याप्‍मि लाङ्‌गे़दाःक्‍पाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ याप्‍मि के़बाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नाङ् लाङ्‌दाःक्‍तुॽ॥” 38 कुहुॽसाम्‍बाहाॽओ थिक्‍पा युहुन्‍ना मे़प्‍मनाबाल्‍ले़ खुने़ॽ मे़त्तु, “सिक्‍साम्‍बे, आनिगे़ लत्‍छा मनाधिक्‍ले़ के़मिङ्‌ङो फे़न्‍साम्‍हाॽ नाःत्तुसिर पत्‍छे़बा निःसुम्‍बे़॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ खे़न् “हे़क्‍के मे़जोगे़न्‍ने़ॽ” मे़त्तुम्‍बे़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़न् आनिॽनु सोरिक् लाङ्‌मे़घेःक्‍ने़न्‍लो॥” 39 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खे़न् हे़क्‍के चोःक्‍मा मे़साक्‍ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हाःत्‍ले़ इङ्‌गाॽ आमिङ्‌ङो निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक् चोगुॽ, खे़न् आदक्‍ले़ङ्‌वाओ हारा मे़बोःक्‍ने़न्‍लो॥ 40 आत्तिन् आनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ होःप्‌, खे़न् आनिॽ ले़प्‍माङ् वाॽरो॥ 41 इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, आत्तिल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍तरे़ कुमना फाॽआङ् फङ्‌नाधिक् च्‍वाःत् के़बिरिॽ, खे़ल्‍ले़ से़क्‍खासाङ् थुम्‍घोःन् खोःसुॽएरो॥” 42 “हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ याप्‍मि नसाःन् के़जोःक्‍पा चुक्‍सा हिन्‍जाॽधिक् लायो चोःक्‍मा पाङ्‌घुॽ, खे़ल्‍ले़ कुनिःङ्‌मो लुम्‍सुम्‍मिन् 43 खे़ने़ॽ के़हुक्‍किल्‍ले़ लायो चोःक्‍मा के़बाङ्‌ने़ फाॽग्र खक्‍ते़देःसे़ॽओ॥ ने़त्‍छि हुक्‍नु आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़न्‍छिःमना मि के़दिःप्‍पा खे़मायङ्‌सङ्‌ङो पेःक्‍मानुःल्‍ले़ग हुक्‍थिक् मे़ःन्‍ने मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् खोःमाए नुःबारो॥ 44 ((खे़मायङ्‌सङ्‌ङोग फेॽबाःत् नु मिःन्‌ मे़सिःने़न्‍लो॥)) 45 के़लाङ्‌ङिल्‍ले़ लायो चोःक्‍मा के़बाङ्‌ने़ फाॽग्र खक्‍ते़देःसे़ॽ॥ ने़त्‍छि लाङ्‌नु खे़मायङ्‌सङ्‌ङो पेःक्‍मानुःल्‍ले़ग लाङ्धिक्‌ मे़ःन्‍ने मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् खोःमाए नुःबारो॥ 46 ((खे़मायङ्‌सङ्‌ङोग फेॽबाःत् नु मिःन्‌ मे़सिःने़न्‍लो॥)) 47 के़मिक्‍किल्‍ले़ लायो चोःक्‍मा के़बाङ्‌ने़ फाॽग्र यगे़लःत्ते़ॽ॥ ने़त्‍छि मिक्‍किन्‍नु खे़मायङ्‌सङ्‌ङो पेःक्‍मानुःल्‍ले़ग मिक्‍थिक्‍नु निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो लाःप्‍मा नुःबारो॥ 48 खे़मायङ्‌सङ्‌ङोग फेॽबाःत् नु मिःन्‌ मे़सिःने़न्‍लो॥ 49 युम्‍मिल्‍ले़ सिदुङ्‌जभाःन् सुत्‍थो चोगुबा हे़क्‍केए मिःल्‍ले़ के़रे़क् मनाहाॽ सुत्‍थो चोगुसिॽरो॥ 50 युम्‍मिन् नुःबा चोःक्, कर युम्‍मिल्‍ले़ कुलिम्‍मे़न् माःने़ फाॽग्र आक्‍खेआङ् खे़न् के़लिम्‍बा के़जोगुम्‍बे? खिनिॽ हिङ्‌मन्‍नो युम्‍मिन् कत्ते़म्‍मे़ॽआङ् के़रे़क्‍नु सनारुङ्‌ङो वये़म्‍मे़ॽओ॥”

मर्कुस 10

1 ये़सुरे़ खे़न् ते़न्‍निन् ले़रुआङ् यर्दन यङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़ नाधाःम्‍बिबा यहुदिया थुम्‍मो पे॥ खे़प्‍मोआङ् यरिक् मनाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़दिम्‍दु॥ हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुये़प्‍ले़क् कुइसिःक् खे़न् मनाहाॽ हुॽमा हेःक्‍तुसि॥ 2 खे़प्‍मो कुभा फरिसिहाॽ मे़द्‌ये़आङ् खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ साॽमा फाॽआङ् पाःन् मे़गे़सु, “आदाङ्‌बा सिक्‍साम्‍बे, ये़म्‍बित्‍छाॽइल्‍ले़ कुमेःत्तिन् नाॽमा साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ पिरुबि मे़ःम्‍बि?” 3 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ याङ्‌ना सेःन्‍दोसुसि, “मोसारे़ खिनिॽ आक्‍तङ्‌बा इङ्‌जाःङ् के़बिरिआङ् के़वयिॽबे?” 4 खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “मोसाःल्‍ले़ ये़म्‍बित्‍छाॽइल्‍ले़ कुमेःत्तिन् इङ्‌गाॽ नाॽने़बारो फाॽआङ् साप्‍ला साप्‍तुआङ् पाङ्‌मादेःमा सुक्‍तुॽ लॽरिक् साप्‍तुआङ् पत्‍लो॥” 5 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खे़ङ्‌ग खिनिॽ पाःन् मे़ङ्‌घे़म्‍मनाबा के़जोगिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ हे़क्‍केलॽरिक् मोसारे़ खे़न् साम्‌योथिम्‍मिन् के़साप्‍ति के़बिरिबारो॥ 6 कर कुहेःक्‍सिङ्‌मोए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नावागे़न् चइःत् ने़स्‍सुल्‍ले़ ‘ये़म्‍बित्‍छाॽ नु मे़न्‍छुमाॽ चोगुसिरो॥’ 7 ‘खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ये़म्‍बित्‍छाॽइल्‍ले़ कुम्‍बा नु कुम्‍मासि ले़रुसिआङ् कुमेःत्तिन्‍नु तङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ लत्‍छा थक् पोःङ्‌सिरो॥ आल्‍ल खे़ङ्‌हाॽग ने़प्‍फुसि मे़ःन्, कर लत्‍छा थक्‍सिरो॥’ 9 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लत्‍छा थक् चोगुसिबाहाॽ मे़न्‍छाम् याप्‍मिरे़ से़म्‍मासि मे़नुॽने़न्‍लो॥” 10 हे़क्‍क्‍याङ् याङ्‌सि खे़ङ्‌हाॽ हिम्‍मो मे़वये़ल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ ये़सुःन् कन् पाःन्‍निल्‍ले़ कुबेःन् थे़माबे फाॽआङ् याम्‍मो सेःन्‍मे़दोसुरो॥ 11 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “आत्तिन् ये़म्‍बित्‍छाॽइल्‍ले़ कुमेःत्तिन् नाॽरुआङ् वेॽस्‍मा मे़न्‍छुमाॽइन्‍नु मेःक्‍खिम् चोगुॽ, खे़ल्‍ले़ तगिस्‍मा कुमेःत्तिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ वेॽ मे़न्‍छुमाॽइन्‍नु चाराम्‍मा याःम्‍बक् चोगुॽरो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन् मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ कुये़म्‍बाॽइन्‌ नाॽरुआङ् वेॽ ये़म्‍बित्‍छाॽइन्‍नु मेःक्‍खिम् चोगुॽ, खे़ल्‍ले़आङ् तगिस्‍मा कुये़म्‍बाःल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ वेॽ ये़म्‍बित्‍छाॽइन्‍नु चाराम्‍मा याःम्‍बक् चोगुॽरो॥” 13 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ हुक् ने़स्‍सुआङ् मुॽइसाम् पिरुसिर फाॽआङ् मनाहाॽरे़ हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ मे़दारुसि॥ कर कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खे़न् के़दाःप्‍पाहाॽ मे़भे़ःक्‍तुसि॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़न् निःसुआङ् कुयाःक् ले़ॽरे़र खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “हाराॽ हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ इङ्‌गाॽओ ताःमा फाःक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ, खे़ङ्‌हाॽ मे़साक्‍ते़म्‍सिम्‍मिन्‍ने़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिङ्‌ग कन् हिन्‍जाॽबित्‍छा हे़क्‍तङ्‌बाहाॽरे़न्‍नेरो॥ 15 इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, हाःत्‍ले़ हिन्‍जाॽ हे़क्‍के कुदोःप्‍मा निङ्‌वाॽइल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिन् मे़दाःक्‍तुन्, खे़न् खे़प्‍मो लाःप्‍मा मे़घोःने़न्‍लो॥” 16 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़न् हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ कुभक्‍तुङ्‌ङो युक्‍खुसिआङ्‌ खुनिॽ सम्‍दाङ् हुक् ने़स्‍सुर मुॽइसाम् पिरुसिरो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् लाम्‍दिःक्‍को पेर पत्‍छे़ल्‍ले़ मनाधिक् लोःक्‍ते़ फे़रे़आङ् कुदगि थुङ्‌बोहजॽ युङ्‌सिङ्‌ङाङ् मे़त्तु, “के़नुॽबा सिक्‍साम्‍बाए, आक्‍तङ्‌बा नुःबा याःम्‍बक् चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् खोःसुङ्‌बे?” 18 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़न् मे़त्तु, “थेआङ् इङ्‌गाॽ के़नुॽबा के़मे़त्ताबे? के़नुॽबाग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍लक् वाॽरो॥ 19 खे़ने़ॽ साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌हाॽ के़ले़स्‍सुॽ–मना से़प्‍मा मे़नुॽने़न्, चाराम्‍मा याःम्‍बक् चोःक्‍मा मे़नुॽने़न्, खुःम्‍मा मे़नुॽने़न्, इङ्‌ले़क् पाःप्‍मा मे़नुॽने़न्, मनाहाॽ खुम्‍मासि मे़नुॽने़न्, हे़क्‍क्‍याङ् पा-मा इङ्‌धाःङ् पिमासिए पोःङ्॥” 20 खे़न् मनाःल्‍ले़ मे़त्तु, “सिक्‍साम्‍बे, कन् के़रे़क् साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌हाॽग इङ्‌गाॽ हिन्‍जाॽ वयाङ्‌ङाङ्धोए इःत्तुङ् नाःत्तुङ्ल वाॽआरो॥” 21 ये़सुरे़ खे़न् मनाःन् ओमे़त्तुआङ् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुर मे़त्तु, “आल्‍लसाङ् खे़ने़ॽ याःम्‍बक्‍थिक्‌ चोःक्‍मा के़गत्तुॽरो॥ पेगे़ॽआङ् के़गत्तुबान्‌ के़रे़क् सङ्‌घे़देःसे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् याङ्‌गे़साॽबाहाॽ पिरे़से़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो याङ्‌साकुन्‍धे के़घोःसुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् फे़रे़ॽआङ् इङ्‌गाॽ तिम्‍दाङ्‌ङे़ॽओ॥” 22 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् मनाःल्‍ले़ कुनाःन् किःन्‍दुआङ् कुनिङ्‌वाॽ तुगे़र खे़प्‍मोलाम् पे, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ग यरिक् याङ्‌साकुन्‍धे कत्तुरो॥ 23 ये़सुरे़ खिरि ओमये़र कुहुॽसाम्‍बाहाॽ मे़त्तुसि, “याङ्‌साकुन्‍धेसाबाहाॽग निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो लाःप्‍मा साॽरिक् साक्‍लो!” 24 कुबाःन्‍निन्‌ मे़घे़प्‍सुआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ साॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़, कर ये़सुरे़ याम्‍मो खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “चुक्‍पासे, निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो लाःप्‍मा से़क्‍खाए साक्‍लो॥ 25 याङ्‌साकुन्‍धेसाबे़न् निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो लाःप्‍मानुःल्‍ले़ उमेःन् सम्‍मेःत्तिल्‍ले़ कुहङ्‌ङो लाःप्‍मा उसुरु पोःङ्‌लो॥” 26 हे़क्‍क्‍याङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ साॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़आङ् अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्, “हे़क्‍केःल्‍ले़ हाःत् ताङ्‌से़ःप्‍मा सुक्‍पाबे?” 27 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ ओमे़त्तुसिर मे़त्तुसि, “खे़प्‍से़म्‍मे़ॽ, मे़न्‍छाम् याप्‍मिरे़ लागिग कन् सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मना चोःक्‍साङ्, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलागिग मे़साक्‍ने़न्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़रे़क् पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मा सुक्‍तुॽरो॥” 28 हे़क्‍क्‍याङ् पत्रुसरे़ मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, आनिगे़ग के़रे़क् पाःन्‍हाॽ ले़रुम्‍बे़, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ तिम्‍मासिगे़आङ् वयिगे़रो॥” 29 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, आत्तिल्‍ले़ आलागि नु सुनाइङ्‌ले़ लागि हिम्‍धाःङ्‌हाॽ, प्‍याङ्‌सिगे़न् इक्‍ताप्‍हाॽ, ने़ॽनुसाॽहाॽ, फुॽनुसाॽहाॽ, पाः माहाॽ, इग्र हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ ले़रुसिआङ् वाॽ, 30 खे़ल्‍ले़ से़क्‍खाए कन् ये़म्‍मो मनालाम्‍बा तुक्‍खे चामानु सोसोरिक् हिम्‍धाःङ्‌हाॽ, प्‍याङ्‌सिगे़न् इक्‍ताप्‍हाॽ, फुॽनुसाॽ, ने़ॽनुसाॽ, माहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ किप्‍थिक् (१००) ले़ङ्‌नुःल्‍ले़आङ्‌ यरिक् खोःसुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् के़दाःबा ये़म्‍मो मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् खोःसुॽरो॥ 31 कर आल्‍लो तगि के़वाॽबा यरिक् मनाहाॽ एगाङ् मे़बोःङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍लो एगाङ् के़वाॽबा यरिक् मनाहाॽ तगाङ् मे़बोःङ्‌लो॥” 32 खे़ङ्‌हाॽ यरुसले़म थो मे़बेःल्‍ले़ ये़सुःन् कुहुॽसाम्‍बाहाॽनुःल्‍ले़ तगाङ् पत्‍छे़॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़, हे़क्‍क्‍याङ् एगाङ् के़दिम्‍बाहाॽआङ् मे़गिसे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ थिक्-ने़त् (१२) कुहुॽसाम्‍बाहाॽ थिक्‍ले़प्‍माङ् तेॽरुसिआङ् आल्‍ल पोःङ्‌मा इःत्ते़बा पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खेलॽरिक् मे़त्तुसि, 33 “आल्‍ल आनिॽ यरुसले़म आगे़त्ताङ् खे़प्‍मो तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ नु साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ हुक्‍को मे़न्‍छाम्‍साःन् इङ्‌मे़ले़क्‍तुआङ् हुक्‍मे़सुप्‍तुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ सिःमे़ल्‍ले़न् खुम्‍दिङ् मे़बिरुआङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ हुक्‍को मे़बिरुॽरो॥ 34 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ किनाःन्‍दि मे़बिरु, थ्‍याःत् मे़धोःक्‍तुॽ, मे़हिप्‍तुॽ, ते़ःम्‍भुक् मे़बिरुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् मे़से़रुॽरो॥ कर खुने़ॽ सुम् ये़न् एगाङ् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌लो॥” 35 हे़क्‍क्‍याङ् जब्‍दियारे़ कुस्‍साः याकुब नु युहुन्‍नाःल्‍ले़ ये़सुःन् मे़त्ते़छु, “आदाङ्‌बा सिक्‍साम्‍बे, आन्‍छिगे़ पाःत्‍छुगे़बा पाःन्‍निन् आन्‍छिगे़ लागि चोगे़ॽओ के़लॽबा निङ्‌वाॽ कत्‍छुगे़ॽरो॥” 36 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ सेःन्‍दोसुसि, “खिन्‍छिॽ इङ्‌गाॽ थे़मा चोगुङ् पिने़त्‍छिङ्‌ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽ के़जोःक्‍सुबे?” 37 खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् पिरे़त्‍छु, “खे़ने़ॽ मिमिदिङ्‌गे़न् के़हाङ्‌जुम्‍मो के़युङ्‌ङिल्‍ले़, के़जुप्‍साङ् नु के़भे़न्‍छाङ् ले़प्‍माङ् आन्‍छिगे़ युङ्‌मा याप्‍मि पाङ्‌घे़ॽओ॥” 38 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिन्‍छिॽ थेःन् के़नाःक्‍सुर के़बत्‍छिॽ खे़न् कुसिङ् के़न्‍निःत्‍छुन्॥ इङ्‌गाॽ थुङुङ्‌बा तुक्‍खेवा खोर्याओ थुङ्‌मा के़सुक्‍सुबि? हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ पोःङ्‌ङाबा बप्‍तिस्‍मान् खिन्‍छिॽ पोःङ्‌मा के़सुक्‍सुबि?” 39 खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् पिरे़त्‍छु, “सुक्‍सुगे़ॽ॥”ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिन्‍छिॽ से़क्‍खाए इङ्‌गाॽ थुङुङ्‌बा खोर्याओ के़धुङ्‌सुॽआङ् इङ्‌गाॽ पोःङ्‌ङाबा बप्‍तिस्‍मान्‍नाङ् खिन्‍छिॽ के़बोःङ्‌सिॽ, 40 करसाङ् आभे़न्‍छाङ् नु आजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङ्‌मा के़सुक्‍सिॽ पाःप्‍मा युक् मे़गत्तान्‍लो॥ खे़न् ते़न्‍हाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आत्तिन्‍हाॽ पिमासि फाॽआङ् यारिप् चोगुआङ् वाॽ, बा खे़ङ्‌हाॽरक् युङ्‌मा मे़घोःरो॥” 41 हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ थिबोःङ् (१०) हुॽसाम्‍बाहाॽरे़ कन् मे़घे़प्‍सुआङ् याकुब हे़क्‍क्‍याङ् युहुन्‍नाःन्‍नु खुन्‍छिॽ सिक् पोगे़रो॥ 42 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ काक् उःत्तुसिआङ् मे़त्तुसि, “थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ हाङ्‌हाॽरे़ग मनाहाॽ पाःप्‍पाःत्‌ मे़मे़त्तुसिबा हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽरे़आङ् खुनिॽ फोःसाङ्‌बाहाॽ मे़युक्‍तुसिबाग खिनिॽ के़निःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 43 कर खिनिॽ लुम्‍मोग हे़क्‍के पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ खिनिॽ लुम्‍मोग आत्तिल्‍ले़ लाम्‍लोःबा पोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ खे़न् हाराॽ खिनिॽ सेवारोबा पोःङ्‌लरो॥ 44 हे़क्‍क्‍याङ् हाःत्‍ले़ के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ तगाङ् पोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ, खे़न् के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ योःक् पोःङ्‌लरो॥ 45 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍साःन् सेवा मे़बिआर फाॽआङ् मे़ःन्, कर सेवा पिसे़ त्‍याङ्‌बारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् मनाहाॽ लायोलाम् थे़ॽमासिआङ्‌ ताङ्‌से़ःप्‍मासि फाॽआङ् इङ्‌गाॽ आहिङ्‌मन्‍निन् पिसे़ त्‍याङ्‌बारो॥” 46 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ ये़रिहो ये़क्‌यक्‍को मे़द्‌ये़॥ याङ्‌सि ये़सुःन् नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ यरिक् मनाहाॽनु ये़क्‌यक्‍लाम् मे़बेर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ तिमैरे़ कुस्‍साः बर्तिमाइ मे़प्‍मनाबा चागे़नाःक्‍पा मिक्‍फःम्‍बे़न् लाम्‍मिल्‍ले़ कुयाओ युङे़रो॥ 47 नासरतबा ये़सुःन् पेःक्‍ल पत् के़लॽबा खे़ल्‍ले़ खे़प्‍सुआङ् अःक्‍मा हेःक्‍ते़, “दाउदरे़ कुस्‍साः ये़सुए, इङ्‌गाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌ङे़ॽओ!” 48 यरिक् मनाहाॽरे़ खे़न् स्‍वाःत् युङे़ॽ फाॽआङ् मे़भे़ःक्‍तु॥ कर खे़न् आल्‍लसाङ् साॽरिक् अःक्‍ते़, “दाउदरे़ कुस्‍साःए, इङ्‌गाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌ङे़ॽओ!” 49 ये़सुरे़ खे़न् अःक्‍ते़बा खे़प्‍सुल्‍ले़ ये़म्‍सिङ्‌ङाङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खे़न् कत्‍ना फे़त्ते़म्‍मे़ॽ॥”हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़बेआङ् खे़न् मिक्‍फःम्‍बे़न् मे़मे़त्तु, “हौ, सःत्ते़ॽओ! सिक्‍साम्‍बे़ल्‍ले़ के़उःत्ते़आङ् वाॽरो॥ खे़ने़ॽ पोगे़ॽ!” 50 खे़ल्‍ले़ कुसुङ्‌घेःक्‌वाःन् थिक्‍ले़प्‍माङ् लाप्‍फुसुआङ् मुत्‍थ्रिक् पोगे़आङ् ये़सुरो पे॥ 51 ये़सुरे़ खे़न् सेःन्‍दोसु, “इङ्‌गाॽ थे़मा चोगुङ् पिने़बा निङ्‌वाॽ के़जोगुबे?”खे़ल्‍ले़ मे़त्तु, “सिक्‍साम्‍बे, इङ्‌गाॽ निःमा के़सुक्‍पा पोःङ्‌ङार॥” 52 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़न् मे़त्तु, “पेगे़ॽ! खे़ने़ॽ के़नसाःन्‍निल्‍ले़ निःमा के़सुक्‍पा के़जोगे़आङ् के़वाॽरो॥” खिमो खे़न् निःमा के़सुक्‍पा पोःक्‍खे़आङ् सःत्ते़र ये़सुरे़ कुएगाङ् कुएगाङ् थासिङ्‌लो॥

मर्कुस 11

1 ये़सुःन् नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ यरुसले़म मे़बेर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ यरुसले़म निःत्ताङ्‌बा जैतुन कोःक्‍माल्‍ले़ कुबेसाङ्‌बा बे़थफागे नु बे़थानि मे़प्‍मनाबा पाङ्‌जुम् निःत्ताङ् मे़गे़रे़, हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ ने़प्‍फु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ अक्‍खे मे़त्तुसिर पाङ्‌घुसि, 2 “खिन्‍छिॽ तगाङ्‌बा पाङ्‌भेॽओ पेसे़ॽ॥ खे़प्‍मो के़लाःत्‍छिल्‍ले़सा आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़न्‌युक्‍के के़वाॽबा अदङ्‌साधिक् इमे़घेःक्‍खुआङ् ये़प्‍पा के़दुम्‍सुॽ॥ खे़न् ले़रे़त्‍छे़ॽआङ् कत्‍ना फे़त्ते़त्‍छे़ॽ॥ 3 मनाहाॽरे़ थेआङ् कन् अदङ्‌साःन् के़ले़त्‍छुबाबे फाॽआङ् सेःन्‍गे़म्‍लाप्‍सिने़ फाॽग्र कन् आनिगे़ दाङ्‌बान् चाहाबा चोगे़आङ् वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् हाराए खुने़ॽ याङ्‌ना नुःक्‍तुॽरो मे़त्ते़छे़ॽओ॥” 4 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ पेसिल्‍ले़ से़क्‍खाए लत्‍छा हिम्‍बेसाङ् अदङ्‌साःन् इमे़घेःक्‍खुआङ् लाम्‍मो ये़बे़बा निःसे़त्‍छु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ ले़रे़त्‍छुर पत्‍छे़त्‍छिल्‍ले़ 5 खे़प्‍मो के़ये़प्‍पा कुभा मनाहाॽरे़ सेःन्‍मे़दोसुसि, “कन् अदङ्‌साःन् थेआङ् के़ले़त्‍छुबाबे?” 6 खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुरे़ मे़त्तुसिबा हे़क्‍केए नोगप् पिरे़त्‍छुआङ् खे़न् मनाहाॽरे़ पेःक्‍मा मे़बाङ्‌घुसिरो॥ 7 खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् अदङ्‌साःन् ये़सुरो तारे़त्‍छुआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ तेःत्‍हाॽ खे़न् अदङ्‌साःल्‍ले़ कुएःक्‍को मे़ने़स्‍सु, हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़न् युक्‍तु॥ 8 यरिक् मनाहाॽरे़ खुनिॽ तेःत्‍हाॽ लाम्‍मो मे़भे़सु॥ कुभारे़ग खे़न् खिरिलाम्‌ कुभे़क्‌वानुबा सिङ् पोराःक्‍हाॽ मे़जे़प्‍तुआङ् लाम्‍मो मे़भे़सुर खुने़ॽ लाङ्‌दाःक्‍मा मे़बिरुरो॥ 9 खुने़ॽ कुदगि नु कुएगाङ् के़बप्‍पा यरिक् मनाहाॽरे़ मे़अःक्‍ते़र अक्‍खे मे़बाःत्तु, “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा पोःररो! 10 आनिॽ थाःक्‍थे़बा दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़न् के़दाःबा हाङ्‌जुम्‍मिन् मुॽइसाम्‍मिल्‍ले़ कुधिम् पोःङ्‌लरो! साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा पोःररो!” 11 हे़क्‍केलॽरिक् ये़सुःन् यरुसले़म्‍मो पेआङ् माङ्‌हिम्‍मो लाःसे़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ खे़प्‍मो खिरि ताक्‍कन्‍दे़र के़रे़क् ओमे़त्तुसि, कर नाम्‍धे़ पेआङ् वये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ याम्‍मो थिक्-ने़त् (१२) कुहुॽसाम्‍बाहाॽनु बे़थानि पाङ्‌जुम्‍मो नुःक्‍खे़ पेरो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् कुदाःन्‍दिक् तानाम्‍सा बे़थानिलाम् यरुसले़म मे़बेर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ ये़सुरे़ कुसे़त्‍लाःक्‍ते़॥ 13 माःङ्‌घालाम् पःत्‍छेॽबुङ्‌मान् सरित् यारिक् निःसुआङ् कुजाॽ थोःक्‍ते़आङ् पत्पि फाॽआङ् खे़प्‍मो पेआङ् ओमे़त्तुल्‍ले़ कुभे़क्‌वारक् पत्‍छे़ कर कुजाॽ मे़बत्‍छे़न्‌, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ पःत्‍छेॽ थोःक्‍मा ये़म् मे़न्‍दाए वये़॥ 14 ये़सुरे़ खे़न् पःत्‍छेॽबुङ्‌मान् मे़त्तु, “आल्‍लआङ्‌धो आप्‍फाल्‍ले़आङ् के़जाॽ मे़धोःक्‍ने़न्‍लरो॥” कन् पाःत्तुबा पाःन्‍निन् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़आङ् मे़घे़प्‍सु॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् यरुसले़म मे़गे़रे़आङ् ये़सुःन् माङ्‌हिम्‍मो पे, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो चिगःक्‌वा के़सङ्‌बा के़इङ्‌बाहाॽ नाःप्‍मा लःप्‍मा हेःक्‍तुसि॥ याङ् के़ले़क्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ याङ्‌ले़क्‍मा साप्‍ने़त्तिन् नु पुत्तुःक्‍के के़सङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ युक्‍नाःन् ले़क्‍खुबिरुसिरो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् कन् माङ्‌हिम् लक्‍खुम्‍मो लाङ्‌घेःक्‍मार चिगःक्‌वा तेॽमा ताःप्‍मा साक्‍तुसिरो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, ‘इङ्‌गाॽ आहिम्‍मिङ्‌ग के़रे़क् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽरे़न् तुवा चोःक्‍मा हिम् पोःङ्,’ कर खिनिॽग फाःन्‍दाहाॽ चिङ्‌सिङ्‌मा ते़न् के़जोगुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥” 18 खे़प्‍मो तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ नु साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽरे़ कन् मे़घे़प्‍सुआङ् ये़सुःन् आक्‍खेलॽरिक् से़प्‍माबे फाॽआङ् लाम् कोःप्‍मा मे़हेःक्‍तु॥ कर खे़ङ्‌हाॽ मे़गिसे़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुनिसाम्‍मिन् मे़घे़प्‍सुल्‍ले़ के़रे़क् मनाहाॽरे़ साॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़आङ् वये़रो॥ 19 हे़क्‍क्‍याङ् नाम्‍धे़आङ् ये़सुःन् नु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ यरुसले़म्‍लाम् मे़लःन्‍दे़ मे़बेरो॥ 20 कुनाम्‍दाःप्‍मा खे़न् लाम्‍मो मे़बेःल्‍ले़ मिःप्‍माबा पःत्‍छेॽबुङ्‌मान् कुबुङ्‌मोनुए हेरे़आङ् स्‍ये़बा मे़निःसुरो॥ 21 ये़सुरे़ पाःत्तुबान् पत्रुसरे़ निङ्‌वाॽ इःत्तुर खुने़ॽ मे़त्तु, “सिक्‍साम्‍बे, ओमे़त्ते़ॽ! खे़न् साङ्‌ग्रा के़मे़त्तुबा पःत्‍छेॽबुङ्‌माङ्‌ग इले़मे़आङ् स्‍ये़रो॥” 22 ये़सुरे़ मे़त्तुसि, “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‌ नसाःन् चोगे़म्‍मे़ॽ! इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, हाःत्‍ले़ निङ्‌वाॽओ चप्‍चि मे़न्‍जोःक्‍के, कन् कोःक्‍मान् हाॽयाक्‌ आगे़ॽआङ् वाहङ्‌ङो लाप्‍फुसिङ्‌ङे़ॽ फाॽआङ् निङ्‌वाॽओ नसाःन् चोगुआङ् पाःत्तुॽ, खे़ङ्‌ग कुलागि पोःङ्‌ङेरो॥ 24 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ तुवा के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ के़नाःक्‍तुम्‍बा पाःन्‍निन् खोःसुम्‍बे़ॽ फाॽआङ् नसाःन् चोगे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् के़घोःसुम्‍लो॥ 25 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ तुवा के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ आत्तिन् मनाःल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ खिनिॽ निङ्‌वाॽ तुगे़आङ् वाॽ, खे़न्‍निन् ले़प्‍मि पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो के़वाॽबा खिनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् खिनिॽ लायोःन् ले़प्‍मि के़बिरिॽरो॥ ((कर खिनिॽ ले़प्‍मि के़म्‍बिरुम्‍मिन्‍ने़ फाॽग्र साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो के़वाॽबा खिनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् खिनिॽ लायोःन् ले़प्‍मि के़म्‍बिरिन्‍लो॥))” 27 खे़ङ्‌हाॽ याम्‍मो यरुसले़म्‍मो मे़द्‌ये़॥ ये़सुःन् माङ्‌हिम् लक्‍खुम्‍मो ताक्‍कन्‍नु वये़ल्‍ले़ खे़प्‍मो तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ, साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ नु यहुदि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ मे़द्‌ये़आङ् 28 सेःन्‍मे़दोसु, “खे़ने़ॽ थे़मा युक्‍किल्‍ले़ अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक्‍हाॽ के़जोगुर के़वाॽ? कन् युक्‍किन् हाःत्‍ले़ के़बिरे़?” 29 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽआङ् लत्‍छा सेःन्‍लाप्‍थिक् सेःन्‍दोःनिङ्‌लो॥ याप्‍मि नोगप् आबिरे़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ्‌लक् थे़मा युक्‍किल्‍ले़ इङ्‌गाॽ याःम्‍बक् चोगुङ्, खिनिॽ मे़त्‍निङ्‌लो॥ 30 युहुन्‍नारे़ बप्‍तिस्‍मा पिमा कुयुक्‍किन् आत्तोलाम् त्‍ये़बाबे? निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् त्‍ये़बाबि, इ मनालाम्बि? याप्‍मि आमे़त्ते़म्‍मे़ॽ!” 31 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो पाःन् मे़धक्‍ते़र अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्, “आल्‍ल आनिॽ ‘निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्’ आमे़त्तुम्‍ने़ फाॽग्र, थेआङ् नसाःन् के़न्‍जोगुम्‍मिन् फाॽआङ् सेःन्‍आलाप्॥ 32 कर ‘मनाहाॽलाम्‍लो’ आमे़त्तुम्‍ने़ फाॽग्र, मनाहाॽ आनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बोःक्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मनाहाॽरे़ युहुन्‍नाःन् से़क्‍खाए माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा फाॽआङ् मे़इःत्तुआङ् मे़वाॽ॥” 33 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुःन् मे़मे़त्तु, “आनिगे़ मे़निःसुम्‍बे़न्‍लो॥”हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “हे़क्‍केने़ फाॽग्र थे़मा युक्‍किल्‍ले़ अक्‍तङ्‌बा याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुङ् खे़न् इङ्‌गाॽआङ् मे़मे़त्‍निङ्‌ङिन्‍लो॥”

मर्कुस 12

1 ये़सुःन् खे़ङ्‌हाॽनु खे़दाॽओ अक्‍खेलॽरिक् पारे़, “उन्‍छेःन् मनाधिक्‍ले़ लत्‍छा इक्‍को चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ लेःत्तुआङ् कुघिरि लुङ्‌धाक् से़त्तुआङ् फाङु, हे़क्‍क्‍याङ् कुलुम्‍मो लुम्‍बाःत् तयुआङ् खे़प्‍मो चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ एःम्‍मा ते़न्धिक्‌ चोगु॥ इक् कोमा याक्‍साधिक्‍काङ् चोगु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ इक्‍किन् कुभ्रे़ःङ् लक् खोःमारे़ लागि इक्‍मसाबाहाॽ पिरुसिआङ् खुने़ॽ लाम्‍दिःक् चोःक्‍से़ पेरो॥lb00106c.tifचे़ल्‍ले़क्‍सेॽ एःम्‍मा ते़न् 2 हे़क्‍क्‍याङ् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ तुप्‍मा ये़म् त्‍ये़ःल्‍ले़ कुलक् लाःसे़ कुसेवारोबाधिक्‌ इक्‍मःबाहाॽरो पाङ्‌घुरो॥ 3 कर खे़न् इक्‍मसाबाहाॽरे़ खुने़ॽग मे़हिप्‍तुआङ् थेआङ् मे़म्‍बिए हाबा मे़बाङ्‌घु मे़देःसुरो॥ 4 याम्‍मो खे़न् इक्‍के़ल्‍ले़ कुन्‍दाङ्‌बाल्‍ले़ वेॽस्‍मा सेवारोबान् पाङ्‌घु॥ खे़न्‍नाङ् कुधे़गेःक्‍पो मे़घाक्‍खुर कुजाःत्‍थि मे़देःसु॥ 5 याम्‍मो वेॽस्‍मा सेवारोबान् पाङ्‌घु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌ग मे़हिप्‍तुआङ् मे़से़रुरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽ वेॽ वेॽ यरिक् सेवारोबाहाॽ पाङ्‌घुसिल्‍ले़ कुभा मे़हिप्‍तुसि, कुभा मे़से़रुसिरो॥ 6 खे़न् इक्‍के़ल्‍ले़ कुन्‍दाङ्‌बाल्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुबा लत्‍थिक्‍लक् कुस्‍साः वये़॥ आल्‍ल कन् आस्‍साःन् पाङ्‌घुङ्‌ङिल्‍ले़ग से़क्‍खासाङ् कुना मे़साॽरुबिला फाॽआङ् इःत्तुआङ् के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ एगाङ् पाङ्‌घुरो॥ 7 कर खे़न् इक्‍मसाबाहाॽ अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्, ‘कङ्‌ग कुम्‍बारे़ कुलक् के़घोःबारो, कन्‌ से़रुम्‍माङ् कुलाजेॽ सिङ्‌बुङ्‌हाॽ आनिॽ हुक्‍काप्‍पासिरो॥’ 8 हे़क्‍क्‍याङ् कुस्‍साःन्‍नाङ् मे़हिप्‍तु मे़से़रुआङ् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ इक्‍कोलाम् लाःक्‍कात् लाप्‍मे़भुसुरो॥” 9 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ सेःन्‍लाप्‍तुसि, “आल्‍ल खे़न् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ इक्‍के़ल्‍ले़ कुन्‍दाङ्‌बान् ताआङ् खे़ङ्‌हाॽ आक्‍खे मे़त्तुसिॽबे? से़क्‍खासाङ् खुने़ॽ के़रे़क् से़रुसिआङ् खे़न् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ इक्‍किन् वेॽ मनाहाॽ पिरुसिॽरो॥ 10 कन्‌ साम्‌योसाप्‍लाओ के़बप्‍पा पाःन्‍निन् मे़न्‍निःत्ते के़वयिॽबि?‘लुङ्‌गाम्‍बाहाॽरे़ मे़नाॽरुबा लुङ्‌ङिन्काक्‍नुःल्‍ले़ के़ये़क्‍पा कुम्‍मा लुङ् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 11 कङ्‌ग यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ए चोगुबारो,हे़क्‍क्‍याङ् कन् आनिॽ निःमो निङ्‌वाॽ के़माबा चोःक्‍लो॥’ ” 12 खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुःन् ते़म्‍मा निङ्‌वाॽ मे़जोगु, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ये़सुरे़ पाःत्तुबा खे़दाॽओ खे़ङ्‌हाॽ कुॽइके़भे़म्‍बा इक्‍मसाबाहाॽनु तङ्‌घुसिबान्‌ खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़घोःसु॥ कर खे़ङ्‌हाॽरे़ मनाहाॽ मे़गिरुसिआङ् खुने़ॽ मे़ले़रुआङ् मे़बेरो॥ 13 खे़ल्‍ले़ कुएगाङ् कुभा यहुदि लाम्‍लोःबाहाॽरे़ पाःन्‍नो ते़म्‍माआङ् ये़सुःन् आप्‍तिक् कुःप्‍मा फाॽआङ् कुभा फरिसिहाॽ नु हे़रोद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ 14 खे़ङ्‌हाॽ मे़द्‌ये़आङ् सेःन्‍मे़दोसु, “सिक्‍साम्‍बे, खे़ने़ॽग से़क्‍खा पाःन्‍लक् के़बाःत्‍लो॥ खे़ने़ॽग मनाहाॽरे़ खुनिॽ पाःन्‍नोआङ् के़म्‍बत्‍ने़न्, हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन् मनाहाॽआङ् के़न्‍छे़न्‍दुन्‍छिन्‌॥ खे़ने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलाम्‍मिन् से़क्‍खाए के़हुॽरुसिरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ कन्‌ पाःन्‍निन् आमे़त्ते़ॽ–रोमि पयम् हाङ् सिजरे़न् 15 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ चिःप्‍मान् निःसुआङ् सेःन्‍दोसुसि, “थेआङ् खिनिॽ अक्‍खेलॽरिक् इङ्‌गाॽ पाःन्‍नो ते़म्‍मा निङ्‌वाॽ के़इःत्तुम्‍बाबे? याङ्‌इत्‍छिःन्‌ फे़त्ते़म्‍मे़ॽ, इङ्‌गाॽ ओमे़त्तुङ् साॽरुङ्॥” 16 खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़भे़त्तुआङ् ये़सुरे़ खे़न् ओमे़त्तुआङ् सेःन्‍दोसुसि, “कन् याङ्‌इत्‍छिओ हाःत्‍ले़ कुइत्‍छाप् नु कुबाःन्‍साप् पप्‍पे?”खे़ङ्‌हाॽरे़ नोगप् मे़बिरु, “सिजरे़ल्‍ले़न्‌ पत्‍लो॥” 17 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “हे़क्‍केःल्‍ले़ सिजरले़ कुबाःन्‍हाॽ सिजरे़न् पिरे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुबाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍ने पिरे़म्‍मे़ॽओ॥”हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ साॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़॥ 18 खे़प्‍मो सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌मन् होःप्‌ लॽरिक् नसाःन् के़जोःक्‍पा सदुकिहाॽ 19 सेःन्‍मे़दोसु, “सिक्‍साम्‍बे, मोसारे़ग अक्‍खेलॽरिक् साप्‍तु आबिरे़आङ् पत्‌–‘आत्तिल्‍ले़ कुम्‍भुॽइन् कुस्‍साः कुए मे़न्‌वाॽए सिःॽ, खे़ल्‍ले़ कुन्‍साॽरे़ मेमेदुमा कुन्‍ने़ॽद्रेःन्‍नु मेःक्‍खिम् चोःक्‍माए पोःङ्॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुम्‍भुॽरे़ कुलागि सागप्‍मा पोःङ्‌लो॥’ 20 आल्‍ल नुसि फुॽनुसाॽहाॽ मे़वये़॥ तुम्‍बाल्‍ले़ मेःक्‍खिम् चोगुआङ् कुस्‍साः कुए मे़न्‌वाॽए स्‍ये़रो॥ 21 हे़क्‍क्‍याङ् सरुम्‍बे़ल्‍ले़आङ् मेमेदुमा कुन्‍ने़ॽद्रेःन्‍नु मेःक्‍खिम् चोगु, कर खे़न्‍नाङ् कुस्‍साः मे़न्‌वाॽए स्‍ये़॥ हे़क्‍क्‍याङ् याङ्‌सरुम्‍बे़ल्‍ले़आङ् खे़न् मेमेदुमा कुन्‍ने़ॽद्रेःन्‍नु मेःक्‍खिम् चोगु, खे़न्‍नाङ् कुस्‍साः मे़न्‌वाॽए स्‍ये़रो॥ 22 नुसि फुॽनुसाॽहाॽरे़ मेःक्‍खिम् मे़जोगुसाङ् खुनिॽ सामे़न्‌वाॽए के़रे़क् मे़स्‍ये़॥ कुनुप्‍मो खे़न् मे़न्‍छुमाॽइन्‍नाङ् स्‍ये़रो॥ 23 आल्‍ल खे़ङ्‌हाॽ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो मे़हिङ्‌ङिल्‍ले़ आत्तिल्‍ले़ कुमेःत् पोःङ्‌बाबे? खे़न्‍नुग नुसिए फुॽनुसाॽहाॽरे़ मेःक्‍खिम् मे़जोगुआङ् मे़वये़॥” 24 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ नोगप् पिरुसि, “खिनिॽग पिर्बेःम्‍बा के़ज्‍ये़ॽइआङ् के़वयिॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाःन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्ते के़वयि, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिन्‍नाङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्ते के़वयिॽरो॥ 25 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो मे़हिङ्‌ङिल्‍ले़ग मनाहाॽ मेःक्‍खिम् मे़न्‍जोःक्‍ने़न्‍लो, कर खे़ङ्‌हाॽग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा माङ्‌लाइङ्‌बा कुइसिःक्‍ने़ मे़बोःङ्‌लो॥ 26 आल्‍ल सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो के़हिङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ मे़न्‍नो खिनिॽ मोसारे़ कुसाप्‍पन्‍निन् मे़न्‍निःत्ते के़वयिॽबि? 27 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽग कुसिवे़त्‍हाॽरे़न् मे़ःन्, कर कुहिङ्‌वे़त्‍हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लो॥ खिनिॽग साॽरिक्‍के पिर्बेःम्‍बा के़ज्‍ये़इआङ् के़वयिॽरो॥” 28 खे़प्‍मोबा साम्‌योथिम्‍साम्‍बाधिक्‍ले़ पाःन् मे़धक्‍ते़बा खे़प्‍सुसि॥ खे़ल्‍ले़ ये़सुरे़ साॽरिक् निङ्‌वाॽ के़दाःबा नोगप् पिरुसिबा निङ्‌वाॽ खोःसुआङ् ये़सुःन् सेःन्‍दोसु, “सिक्‍साम्‍बे, इःप्‍मा नाःप्‍माए के़बोःङ्‌बा के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ यम्‍बा साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् आत्तिङ्‌ग?” 29 ये़सुरे़ नोगप् पिरु, “के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ यम्‍बा नाःप्‍माए के़बोःङ्‌बा इङ्‌जाःङ्‌ङिन् कन्‍लो–‘इस्राइलिसे, खे़प्‍से़म्‍मे़ॽओ! आनिॽ दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्, थिक्‍लक् वाॽरो॥ 30 के़न्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खे़ने़ॽ के़रे़क् के़सिक्‍लुङ्‌माल्‍ले़ के़रे़क् के़सक्‍मासाम्‍मिल्‍ले़, के़रे़क् के़निङ्‌वाॽइल्‍ले़, के़रे़क् के़धुम्‍मिल्‍ले़ मिःम्‍जि मे़त्ते़ॽओ॥’ 31 निसिगेःक्‍पा इङ्‌जाःङ्‌ङिन् कन्‍लो–‘आप्‍फेःक्‌ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍सिङ्‌बा कुइसिःक्‍के के़बाङ्‌भेॽसाबाहाॽआङ्‌ लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़से़ॽओ॥’ 32 खे़न् मनाःल्‍ले़ ये़सुःन् नोगप् पिरु, “सिक्‍साम्‍बे से़क्‍खाए के़बाःत्तुरो॥ आनिॽ दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍लक् दाङ्‌बारो॥ वेॽ माङ् मे़होःप्‍लो फाॽआङ् साॽरिक् के़दङ्‌बा के़बाःत्तुरो॥ 33 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ के़रे़क् सिक्‍लुङ्‌माल्‍ले़, के़रे़क् निङ्‌वाॽइल्‍ले़, के़रे़क् थुम्‍मिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिःम्‍जि मे़प्‍मा नु पाङ्‌भेॽसाबाहाॽ आबाङे हे़क्‍के लुङ्‌माॽ तुक्‍मासिग, के़रे़क् मिधिङ्‌मनाआङ्‌ तोःम्‍मनाबा सिदुङ्‌जभा नु वेॽ सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मानुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा इङ्‌जाःङ्‌लो॥” 34 खे़ल्‍ले़ सिङ्‌सिङ्‌ङाङ् नोगप् पिरुबा निःसुआङ् ये़सुरे़ खे़न् मे़त्तु, “खे़ने़ॽ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍लाम्‍बा माःङ्‌घा के़होःप्लो॥हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् ये़न्‍नाङ्‌धो आत्तिन्‍हाॽरे़आङ्‌ खुने़ॽ पाःन् सेःन्‍दोःमा आःन्‍छिङ्‌माआङ्‌ मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥” 35 ये़सुरे़ माङ्‌हिम् लक्‍खुम्‍मो हुॽरुसिर वये़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ सेःन्‍दोसुसि, “आक्‍खेलॽरिक् साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़न्‌ दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःरो फाॽआङ् मे़बाःत्तुबाबे? 36 दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेमाङ्‌लाम् अक्‍खे पाःत्तुआङ् वाॽ,‘यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आन्‍दाङ्‌बान् अक्‍खे मे़त्तु,के़निङ्‌मिहाॽ के़युक्‍को इङ्‌गाॽ मे़न्‍दाःत्‍छिङ्‌ङे थारिक्आजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् खे़ने़ॽ युङे़ॽओ॥’ 37 दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ए खुने़ॽ आदाङ्‌बे मे़त्तुल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् ख्रिस्‍ते़न्‌ दाउदरे़ कुस्‍साः पोःङ्‌बाबे?”यरिक् मनाहाॽरे़ खुने़ॽ कुनिसाम्‍मिन् खुनिॽ सिराॽ थाङे़र मे़घे़प्‍सुरो॥ 38 अक्‍खेलॽरिक् ये़सुरे़ मे़त्तुसि, “साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽनु सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ! खे़ङ्‌हाॽ केःम्‍बा केःम्‍बा लगेप् मे़जाक्‍खुआङ् नानुगत्‍ना लाङ्‌मे़घेःक्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् पाङ्‌जुम् लुम्‍मो सेवा मे़मे़त्तिगे़र के़लॽबा निङ्‌वाॽ मे़जोगुआङ् 39 यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो नु साभाङ्‌जाओ तुम्‍म्‍याङ्‌हाङ् युक्‍नाहाॽओ युङ्‌मा खुनिॽ सिराॽ थाङ्‌लो॥ 40 खे़ङ्‌हाॽरे़ मेमेदुमाहाॽ इङ्‌मे़ले़क्‍तुसिआङ्‌ खुनिॽ हिम्‍धाःङ्‌हाॽ मे़नाप्‍तुसिॽ, कर नुःबा ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌मारे़ लागि केःम्‍बा केःम्‍बा तुवा मे़जोगुॽ॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग से़क्‍खाए के़साक्‍पा खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽरो॥” 41 ये़सुःन् माङ्‌हिम्‍मो हुक्‍सोयाङ् तोःम्‍मादे़न्‍निल्‍ले़ कुबेसाङ् हुक्‍सोयाङ् के़याक्‍पाहाॽ ओमे़त्तुसिर युङे़रो॥ खे़प्‍मो यरिक् याङ्‌साकुन्‍धेसाबाहाॽ मे़द्‌ये़आङ् यरिक् याङ्‌हाॽ मे़याक्‍तु, 42 कर खे़प्‍मो याङ्‌गे़साॽमा मेमेदुमाधिक् त्‍ये़आङ् याङ् ने़त्‍छि 43 ये़सुरे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ उःत्तुसिआङ् मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, आइन् कन् याङ्‌गे़साॽमा मेमेदुमाल्‍ले़ वेॽहाॽनुःल्‍ले़ यरिक् हुक्‍सोयाङ् याक्‍तुआङ् वाॽरो॥ 44 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् याङ्‌साकुन्‍धेसाबाहाॽरे़ग खुनिॽ के़योबाआङ्‌ के़नम्‍बा याङ्‌हाॽए मे़याक्‍तु, कर कन्‌ याङ्‌गे़साॽमा मेमेदुमाल्‍ले़ग खुने़ॽ कुयाङ्‌साॽमो कत्तुबा काक् चामा थुङ्‌मोलाम् याक्‍तुआङ् वाॽरो॥”

मर्कुस 13

1 ये़सुःन् माङ्‌हिम्‍मोलाम् लःन्‍दे़र पत्‍छे़ल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाधिक्‍ले़ मे़त्तु, “आदाङ्‌बा सिक्‍साम्‍बे, आक्‍खे़न् यम्यम्‍बा लुङ्‌हाॽ नु निङ्‌वाॽ के़माबा हिम्‍हाॽने़बे, ओमे़त्ते़ॽना!” 2 ये़सुरे़ नोगप् पिरु, “कन् के़निःसुम्‍बा हिम्‍हाॽ थिक् लुङ्‌सम्‍दाङ् वेॽ लुङ्‌धिक्‍काङ् मे़न्‍ने़ए काक् मे़यः मे़बेःक्‍लो॥” 3 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् माङ्‌हिम्‍मिल्‍ले़ नाधाःम्‍बि जैतुन कोःक्‍माओ वये़ल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ पत्रुस, याकुब, युहुन्‍ना नु आन्‍द्रियासरे़ स्‍वाःत्ताङ् खुने़ॽ अक्‍खेलॽरिक् सेःन्‍मे़दोसु, 4 “सिक्‍साम्‍बे, कन् के़रे़क् पाःन्‍हाॽ आप्‍फाल्‍ले़ पोःङ्‌बाबे? कन् पोःङ्‌मानुःल्‍ले़ तगि थे मिक्‍सेःन् पोःङ्‌बे? याप्‍मि आमे़त्ते़ॽओ॥” 5 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ नोगप् पिरुसि, “सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ, आत्तिल्‍ले़आङ् खिनिॽ इङ्‌गे़न्‍ले़क्‍तिन्‍लरो॥ 6 यरिक् मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़न्‌ इङ्‌गाॽएरो लॽरिक् मे़बाःत्तुर आमिङ्‌ङो मे़दारो, हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् मनाहाॽ इङ्‌मे़ले़क्‍तुसिॽरो॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ थङ् नु थङ्‌हाॽरे़न् हयङ्‌किल्‍लिङ्‌हाॽ के़घे़प्‍सुम्, कर निङ्‌वाॽ मे़मये़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ कङ्‌हाॽग पोःङ्‌माए पोःङ्, कर बा खे़न् ये़म्‍मोएग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़ कुनुप्‍मान् मे़दाने़न्‍लो॥ 8 मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽ नु लाजेॽहाॽ लुम्‍मो थङ् पोःक्, यरिक् लाजेॽओ लुप्‍लि थाङ्, हे़क्‍क्‍याङ् साक् पोःक्लो॥ कङ्‌ग के़दाःबार के़बप्‍पा किप्‍मा के़घुःबा तुक्‍खेहाॽरे़न् कुहेःक्‍सिङ्‌मारक्‍लो॥ 9 खिनिॽग सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ खिनिॽ याप्‍मि नसाःन् के़जोगिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ के़म्‍दे़म्‍सिॽआङ् ये़जुम्‍भोहाॽओ के़म्‍देॽरिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् यहुदि चुम्‍लुङ्‌हिम्‍मो ते़ःम्‍भुक् के़म्‍बिरिॽरो॥ कङ्‌ग सुहाङ्‌गे़म्‍बाहाॽ नु हाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ तगि आयाःम्‍बेओ पाःप्‍मा खिनिॽ के़घोःसुम्‍बा सुये़म्‍लो॥ 10 कर कुनुप्‍मा ये़म्‍मिन्‍नुःल्‍ले़ तगि काक् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽओ सुनाइङ् से़ःरए पोःङ्‌लो॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ के़म्‍दे़म्‍सिॽआङ् खासे़न्‍दे़न्‍नो खासे़न् लोःन्‍छे़ के़म्‍देॽरिल्‍ले़ से़ःप्‍सिङ्‌मारे़ लागि थे़मा पाःप्‍माबे फाॽआङ् तगिसा निङ्‌साम्‍मो मे़ध्‍ये़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ खे़न् ये़म्‍मो पाःप्‍मा के़बोःङ्‌बा पाःन् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरिॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़बाःप्‍पे़ङ्‌ग खिनिॽ मे़ःन्‍लो, कर सेसेमाङ्‌ङिन्‍नेरो॥ 12 फुॽनुसाॽहाॽ आबाङे फुॽनुसाॽहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बोःक्, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌मे़ले़क्‍तुसिआङ्‌ से़प्‍मा मे़बाङ्‌घुसिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् पा-माहाॽ साःहाॽरे़, हे़क्‍क्‍याङ् साःहाॽ पा-माहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बोःक्‍काङ् से़प्‍मा मे़बाङ्‌घुसिॽरो॥ 13 खिनिॽ याप्‍मि नसाःन् के़जोगिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़रे़क् मनाहाॽरे़ के़म्‍जिःत्तिॽ, कर आत्तिल्‍ले़ कुनुप्‍मो थारिक् थरुॽ, खे़ल्‍ले़ए से़न्‍लप् खोःसुॽरो॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् सिक्‍के़ले़ःङ्‌बान् वाॽमा मे़न्‍नुॽमनाबा ते़न्‍नो ये़प्‍पा के़निःसुम्‍मिल्‍ले़ यहुदियाबा मनाहाॽ कोःक्‍मा फाङ्‌जङ् हे़ङ्‌घाःत्ति मे़घे़त्‍छिङ् मे़बेःक्‍लरो॥ कन् पाःन्‍निन् साप्‍ला के़निःप्‍पाहाॽरे़ कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽओ! 15 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् ये़म्‍मो हिम् सम्‍दाङ् के़वाॽबा मनाःन् चिगःक्‌वा लाःसे़ हिम् सिगाङ् मे़लाःत्‍ने़न्‍लरो॥ 16 प्‍याङ्‌सिगे़न् इक्‍ताप्‍पो के़वाॽबान् हाराॽ कुसुङ्‌घेःक्‌वा लाःसे़ कुहिम्‍मो मे़नुःङ्‌ने़न्‌ मे़बेःक्‍ने़न्‍लरो॥ 17 खे़न् ये़न्‍हाॽग मे़न्‍छुक्‍मा के़वाॽमा नु सावामाहाॽरे़ लागि साॽरिक् किप्‍मा के़घुःबा पोःङ्‌लो! चुङ्‌वाःम्‍मा ये़म्‍मो खिनिॽ खे़त्‍छिङ्‌मा मे़बोःङ्‌ने़न्‍ल फाॽआङ् तुवा चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् नावागे़न् चइःत् ने़स्‍सुआङ्‌धो अक्‍तङ्‌बा किप्‍मा के़घुःबा तुक्‍खेःङ्‌ग आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़म्‍बोःङ्‌ङे वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 20 हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कन् ये़न्‍हाॽ ताङ्‌सा मे़जोगुन्‍निल्‍ले़ग आत्तिन्‍नाङ् हिङ्‌मा मे़सुक्‍ने़न्, कर खुने़ॽ सेगुसिबाहाॽ मे़हिङ्‌ल फाॽआङ् कन् ये़न्‍हाॽ ताङ्‌सा चोगुआङ् वाॽरो॥ 21 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् ये़म्‍मो मनाहाॽरे़, ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽ, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़न्‌ कप्‍मो वाॽ इग्र खुने़ॽ खे़प्‍मो वाॽरो लॽरिक् मे़बाःत्तुर मे़दाःल्‍ले़ नसाःन् मे़जोगे़म्‍सिम्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 22 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌ले़क्‍पा ख्रिस्‍तहाॽ नु इङ्‌ले़क्‍पा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ मे़लःन् मे़दाआङ् मिक्‍सेःन् नु निङ्‌वाॽ के़माबा पाःन्‍हाॽ मे़जोगुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबा मनाहाॽआङ् खुनिॽ सुक्‍सुक् इङ्‌मे़ले़क्‍तुसिॽरो॥ 23 हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ कन् पाःन्‍हाॽ पोःङ्‌मानुःल्‍ले़ तगिए खिनिॽ मे़त्‍निङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥” 24 “खे़न् किप्‍मा के़घुःबा तुक्‍खेःन् एगाङ्‘नाम्‍मिल्‍ले़ ओःत्ति मे़बिरुन्‍नाङ्‌ खामाक्‍लो,लाबाल्‍ले़ ओःत्ति मे़बिरुन्‍लो, 25 ताङ्‌साक्‍पोबा खेःम्‍सिक्‍पाहाॽ मक्मे़धाःरो,हे़क्‍क्‍याङ् ताङ्‌साक्‍पोबा मुक्‍साम्‍हाॽ मे़यङ्‌लो॥’ 26 हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍छाम्‍साःन् खाप्‍मिःत्तो यम्‍बा मुक्‍साम् हे़क्‍क्‍याङ् मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु युःर पप्‍पा मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ मे़निःसुॽरो॥ 27 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ सेगुसिबा मनाहाॽ सुम्‍से़ काक् पिसाङ्‌लाम् ताङ्‌साक्‍पाल्‍ले़ खोःप्‍तुबा नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़ ताःक्‍तुबाओ कुमाङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो पाङ्‌घु युःसुसिॽरो॥” 28 “आल्‍ल पःत्‍छेॽबुङ्‌मोलाम् कन् पाःन्‍निन् कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽओ­­–खे़ल्‍ले़ कुबोराःक्‍हाॽलाम्‍बा कुनःक्‌ लःम्‍मा हेःक्‍किल्‍ले़ हाङ्‌वाःम्‍मा ये़म्‍मिन् निःत्ताङ् त्‍ये़रो फाॽआङ् कुसिङ्‌ के़निःत्तुम्॥ 29 हे़क्‍केलॽरिक्‍के इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌बा कन् काक् पाःन्‍हाॽ के़त्‍ल पेःक्‍पा के़निःसुम्‍मिल्‍ले़ मे़न्‍छाम्‍साःल्‍ले़ कुयुःमान् निःत्ताङ्‌ङे वाॽ फाॽआङ् कुसिङ्‌ के़निःत्तुम्‍लो॥ 30 इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, कन् के़रे़क् पाःन्‍हाॽ मे़म्‍बोःङ्‌ङे थारिक् कन् मे़न्‍छाम् थाःक्‍हाॽ मे़न्‍छिःने़न्‍लो॥ 31 ताङ्‌साक्‍पान् नु खाम्‍बेःक्‍मान् ले़क्‍काङ् पेःक्, कर इङ्‌गाॽ आबाःन्‍जाक्‍हाॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़ले़क्‍ने़न् मे़बेःक्‍ने़न्‍लो॥” 32 “आल्‍ल खे़न् ये़म् नु ये़न्‍हाॽ आप्‍फाल्‍ले़ पोःङ् फाॽआङ् आत्तिल्‍ले़आङ् मे़निःसुन्॥ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा माङ्‌लाइङ्‌बा नु निङ्‌वाॽफुसाःल्‍ले़आङ् मे़निःसुन्‍लो, कर पानुदिङ् पाःल्‍ले़रक् निःसुॽरो॥ 33 हे़क्‍केःल्‍ले़ सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क् लॽरे़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् ये़न्‍निन् आप्‍फाल्‍ले़ ताः फाॽआङ् खिनिॽ के़न्‍निःसुम्‍मिन्‍लो॥ 34 कन् पाःन्‍निङ्‌ग थिक् माःङ्‌घा लाम्‍दिःक् चोःक्‍से़ के़बेःक्‍पा मना कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ काक् कुसेवारोबाहाॽ खुनिॽ चोःक्‍मा के़बोःङ्‌बा याःम्‍बक्‍हाॽ ओसेःन्‍धाक्‍तुसिआङ् कुहिम्‍धाःङ्‌हाॽ खुनिॽ हुक्‍को पिरुसिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् थिक् हिम् के़गोःबा सेवारोबान् हिम् कोमा पाङ्‌घुआङ् खुने़ॽ लाम्‍दिःक्‍को पेःक्‍लो॥ 35 हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽआङ् आप्‍फाल्‍ले़साङ् यारिप् पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हिम्‍दाङ्‌बान् युःन्‍छिक् ताबि, से़त्‍लुम्‍भक्‍किल्‍ले़ ताःबि, इङ्‌वा काःल्‍ले़ ताबि इ खाओःत्तिल्‍ले़ ताःबि? आप्‍फाल्‍ले़ नुःङ् ताः के़लॽबान् खिनिॽ के़न्‍निःसुम्‍मिन्‍लो॥ 36 खुने़ॽ हक्‍चघत् ताःल्‍ले़ खिनिॽ के़इप्‍सिआङ् के़ने़स्‍सिबा के़न्‍दुमिन्‍निरो॥ 37 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, खिनिॽ मे़त्‍निङ्‌बा हे़क्‍केए के़रे़क् मनाहाॽ सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् मे़त्तुङ्‌सिङ्‌लो॥”

मर्कुस 14

1 आल्‍ल यहुदि चोःक्‌युम्‍भो तङ्‌नाम् 2 कर खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़बाःत्तु, “कन् तङ्‌नाम्‍मोग आनिॽ हे़क्‍के चोःक्‍मा मे़नुॽने़न्‍लो, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र कन् मनाहाॽरे़ हयङ्‌किल्‍लिङ् मे़जोगुॽरो॥” 3 खे़न् ये़म्‍मो ये़सुःन् बे़थानि पाङ्‌भेॽओ लोगेॽ 4 कर खे़ॽयो के़वाॽबा कुभा मनाहाॽरे़ साॽरिक् खुनिॽ सिक् पोगे़आङ् अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्, “कन् थेआङ् चासोःक्‌ पाङ्‌मनाबाबे? 5 कङ्‌ग किप्‌ सुम्‍सि (३००) युप्‍पायाङ्‌ङो 6 कर ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “थेआङ् खे़न् के़भे़ःक्‍तुम्‍बाबे? खे़न् तुक्‍खे मे़जाःत्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ! खे़ल्‍ले़ग आलागि नुःबा चोगुआङ् वाॽरो॥ 7 याङ्‌गे़साॽबाहाॽग खिनिॽनुए सदादिङ् मे़वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आप्‍फाल्‍ले़साङ् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा के़सुक्‍तुम्‍सिम्‍लो, कर इङ्‌गाॽग सदादिङ् खिनिॽनु मे़वाॽआन्‍लो॥ 8 खे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ नासिङ्‌गे़न् आधक्‍किन् लुप्‍मारे़ लागि तगिए आधे़गेःक्‍पो फुङ्‌नाम्‌ हुःत्तुआङ् वाॽरो॥ 9 इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो आत्तिसाङ् सुनाइङ् इङ्‌भोःल्‍ले़, खे़प्‍मो कन् मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ चोगुबा कुयाःम्‍बक्‍किन् मनाहाॽरे़ मे़जे़क्‍खुआङ् निङ्‌वाॽ मे़इःत्तुॽरो॥” 10 हे़क्‍क्‍याङ् थिक्-ने़त् कुहुॽसाम्‍बाहाॽओ यहुदा इस्‍करियोत मे़प्‍मनाबे़न् तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरो ये़सुःन् इङ्‌ले़क्‍तुङ् फाॽआङ् पेरो॥ 11 खे़ङ्‌हाॽरे़ कन् पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुआङ् साॽरिक् मे़सःत्ते़र यहुदाःन् याङ् पिआसिगे़ फाॽआङ् माङ्‌मे़हे़क्‍तु॥ खे़न् ये़म्‍माङ्धो यहुदाःल्‍ले़ ये़सुःन् इङ्‌ले़क्‍मा फाॽआङ् सुये़म् कोःप्‍मा हेःक्‍तुरो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् सिदाॽ मे़न्‍भःन्‍नेबा खरे़ःङ् चामा तङ्‌नाम्‍मिल्‍ले़ थिक्‍सिगेःक्‍पा ये़न्‍नो चोःक्‌युम्‍भो तङ्‌नाम्‍मिल्‍ले़न्‌ मे़ल्‍लुक्‍साःन् सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मा थिम् वये़॥ ये़सुरे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुने़ॽ सेःन्‍मे़दोसु, “आदाङ्‌बे, आनिॽ आत्तो पेःक्‍माआङ् यहुदि चोःक्‌युम्‍भो तङ्‌नाम्‍मिल्‍ले़न्‌ साभाङ्‌जाःन्‌ यारिप् चोःक्‍मा के़लॽबा निङ्‌वाॽ के़गत्तुबे?” 13 हे़क्‍केःल्‍ले़ ये़सुरे़ ने़प्‍फु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ अक्‍खे मे़त्तुसिर यरुसले़म्‍मो पाङ्‌घुसि, “खिन्‍छिॽ ये़क्‌यक्‍को के़लाःत्‍छिर के़बत्‍छिल्‍ले़ च्‍वाःत् कुःन्‍दा के़बङ्‌बा मनाधिक्‍ले़ के़दुम्‍सिॽ॥ खे़न् लाःप्‍पा हिम्‍मो थारिक् तिम्‍दे़त्‍छे़ॽ॥ हे़क्‍क्‍याङ् हिम्‍दाङ्‌बान् मे़त्ते़त्‍छे़ॽ, ‘आनिगे़ सिक्‍साम्‍बाल्‍ले़ खे़ने़ॽ अक्‍खे के़मे़त्ते़आङ् के़वाॽरो, तरे युङ्‌मा याक्‍फाङ्‌ङिन् आत्तो ने़बे? खे़प्‍मो इङ्‌गाॽ आहुॽसाम्‍बाहाॽनु यहुदि चोःक्‌युम्‍भो तङ्‌नाम्‍मिल्‍ले़न्‌ साभाङ्‌जाःन्‌ चाङ्‌लो॥’ 15 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ खिन्‍छिॽ थोःस्‍मा खाम्‍लोओ यारिप् चोःक्‍मनाबा लत्‍छा यम्‍बा याक्‍फाङ्‌ङिन् ओसेःन्‍गे़धाक्‍सिॽ॥ खे़प्‍मोए आनिॽ साभाङ्‌जाःन्‌ यारिप् चोगे़त्‍छे़ॽओ॥” 16 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् ने़प्‍फु कुहुॽसाम्‍बाहाॽ पेगे़त्‍छिल्‍ले़ ये़सुरे़ पाःत्तुबा हे़क्‍केए तुमे़त्‍छुआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ यहुदि चोःक्‌युम्‍भो तङ्‌नाम्‍मिल्‍ले़न्‌ साभाङ्‌जाःन्‌ यारिप् चोगे़त्‍छु॥ 17 खे़न् युःन्‍छिक् ये़सुःन् नु थिक्-ने़त् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ खे़प्‍मो मे़द्‌ये़रो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ चामा ते़न्‍नो मे़जर मे़युङे़ल्‍ले़ ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ अक्‍खे मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, इङ्‌गाॽनु के़जाबार के़युङ्‌बा खिनिॽओ थिक्‍किल्‍ले़ इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क्‍कारो॥” 19 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ साॽरिक् निङ्‌साम्‍मो मे़ध्‍ये़आङ्‌ के़रे़क्‍ले़ खुने़ॽ सेःन्‍दोःमा मे़हेःक्‍तु, “दाङ्‌बे, के़बाःत्तुबा मनाःन् इङ्‌गाॽआबि?” 20 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ नोगप् पिरुसि, “खिनिॽ थिक्-ने़त्तो आल्‍लो इङ्‌गाॽनु सोरिक् के़जाबार के़युङ्‌बाधिक्‍किल्‍ले़ इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क्‍कारो॥ 21 मे़न्‍छाम्‍साःङ्‌ग साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़बा कुइसिःक्‍के सिःमाए पोःङ्‌लो॥ कर मे़न्‍छाम्‍साःन् इङ्‌गे़ले़क्‍पे़ङ्‌ग चिःत्ते़ स्‍ये़रो! खे़ङ्‌ग सामे़वाःन्‍छिङ्‌ङिन्‍निल्‍ले़ए नुरे़बारो॥” 22 खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जर मे़युङे़ल्‍ले़ ये़सुरे़ खरे़ःङ्‌ङिन् खप्‍सुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ःक्‍खुआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ पिरुसिर अक्‍खे मे़त्तुसि, “कन् ताःक्‍ते़म्‍मे़ॽओ, कन् इङ्‌गाॽ नासिङ्‌गे़न् आधक्‍लो॥” 23 हे़क्‍क्‍याङ् चल्‍लङ्‌ना खोर्याःन् पक्‍खुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ पिरुसिआङ् के़रे़क्‍ले़ मे़धुङुरो॥ 24 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ याम्‍मो मे़त्तुसि, “कन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु चोःक्‍मनाबा कुसङ् माङ्‌हुप्‍ले़न्‌ आमाक्‍खिॽरो॥ कन् यरिक् मनाहाॽरे़ खुनिॽ लायोःन् वाहप्‍मा फाॽआङ् वादेःन्‍लो॥ 25 इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍निङ्, आइन्‍नाङ्‌धो निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मो कुसङ् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिःन् मे़न्‍धुङ्‌ङे थारिक् याम्‍मो चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिःन् मे़धुङ्‌ङान्‍लो॥” 26 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ माङ्‌सेवा साम्‍लोधिक् साम्‍मे़लोःरे़आङ् जैतुन कोःक्‍माओ मे़बेरो॥ 27 खे़प्‍मो ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ इङ्‌गाॽ याप्‍मि के़ले़रिॽआङ् के़बिगिॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खे पाःत्तुआङ् पत्,‘इङ्‌गाॽ मे़ल्‍लुक्‍कम्‍बान् हिप्‍तुङ्,हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क् मे़ल्‍लुक्‍हाॽ के़रे़क् पिसाङ् मे़से़रो॥’ 28 कर इङ्‌गाॽ सिःमे़न्‍लाम्‌ याम्‍मो हिङ्‌ङाआङ् खिनिॽनुःल्‍ले़ तगि गालिल थुम्‍मो पेःक्‍कारो॥” 29 पत्रुसरे़ ये़सुःन् मे़त्तु, “के़रे़क्‍ले़ खे़ने़ॽ के़म्‍ले़त् के़म्‍धाःसाङ् इङ्‌गाॽग आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़ले़त्‍ने़न्‍लो॥” 30 ये़सुरे़ खे़न् मे़त्तु, “इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए मे़त्‍ने़ॽ, आक्‍खो से़न्‍दिक् निले़ङ् इङ्‌वा काःमानुःल्‍ले़ तगिए, खुने़ॽ कुसिङ्‌ मे़निःत्तुङ्‌ङिन् के़बाःत्तुर खे़ने़ॽ सुम्‍ले़ङ् के़नाॽआरो॥” 31 कर पत्रुसरे़ हादिङ् थक्‍ते़र मे़त्तु, “मे़ःन्‍लो, इङ्‌गाॽग खे़ने़ॽनु सिःमा पोःङ्‌साङ् आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़नाॽने़न्‍लो॥” वेॽ हुॽसाम्‍बाहाॽरे़आङ् बा हे़क्‍केए मे़बाःत्तुरो॥ 32 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ गे़तसमनि मे़प्‍मनाबा जैतुन सिङ्‌लाओ मे़बे॥ ये़सुरे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽ अक्‍खे मे़त्तुसि, “तुवा चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ कप्‍मो युङे़म्‍मे़ॽओ॥” 33 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ पत्रुस, याकुब, नु युहुन्‍नासि तेॽरुसि॥ खुने़ॽ साॽरिक् कुनिङ्‌वाॽ तुगे़आङ् निङ्‌साम्‍मो थ्‍ये़॥ 34 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽग मिङ्‌वारे़ योःन्‍दाङ्‌ङाङ् सिःमालिङ्‌धो थारिक् के़राङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ खिनिॽ कप्‍मो चाङ्‌जाङ्‌ङाङ् युङे़म्‍मे़ॽओ॥” 35 खुने़ॽ मिसाक् नानाक् पेआङ् साम्‍बोःन् फन्‍छिङ्‌ल तुवा चोगु, “पोःङ्‌ने़ फाॽग्र कन् इनोगे़न् तुक्‍खेःन् आसम्‍दाङ् मे़दाने़न्‍ल॥ 36 पानुदिङ् आम्‍बौ, खे़ने़ॽ के़लागिग काक् पोःङ्‌मा सुक्॥ कन् इनोगे़न् तुक्‍खेरे़न् खोर्याःन् इङ्‌गाॽओलाम् खे़त्ते़देःसे़ॽओ, कर हे़क्‍केसाङ् आनिङ्‌वाॽ हे़क्‍केग मे़ःन्, कर के़निङ्‌वाॽ हे़क्‍केए पोःङ्‌लरो॥” 37 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ नुःक्‍खे़ल्‍ले़ खे़न् सुम्‍ब्राङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽग मे़इप्‍से़आङ् मे़ने़स्‍से़बा तुमुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् पत्रुसे़न् मे़त्तु, “सिमोने, थेआङ् के़इप्‍से़बा? कुमुक्‍थिक्‍काङ् चाङ्‌जाङ्‌ङाङ् युङ्‌मा के़न्‍छुक्‍तुन्बि? 38 हङ्‌साॽमाओ मे़ध्‍ये़ॽइगे़न्‍ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽ चाङ्‌जाङ्‌ङाङ् तुवा चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ खिनिॽ निङ्‌वाॽइल्‍ले़ नुःरिक्‍काङ् चोःक्‍मा के़गोःत्तुम्, कर खिनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किङ्‌ग मे़धुम्‍मिन्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिल्‍लो॥” 39 याम्‍मो खुने़ॽ पेआङ् आन्‍दे़ःन् हे़क्‍के पाःत्तुर तुवा चोगु॥ 40 खुने़ॽ नुःक्‍खे़ फे़रे़ल्‍ले़ याम्‍मो कुहुॽसाम्‍बाहाॽ मे़इप्‍से़आङ् मे़ने़स्‍से़बा तुमुसि, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मिक्‌युःमाल्‍ले़ साॽरिक् तरुसिआङ् मे़वये़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ आक्‍खे पाःप्‍माबे फाॽआङ् थेआङ् निङ्‌वाॽ मे़ङ्‌गत्तुन्‍लो॥ 41 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ सुम्‍ले़ङ्‌ङो नुःक्‍खे़ फे़रे़आङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ मे़त्तुसि, “खिनिॽ आल्‍लसाङ् के़नासिआङ् के़इप्‍सिआङ् के़ने़स्‍सिबि? आल्‍ल पोःक्‍खे़रो! ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽ, इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍साःन् लायोबाहाॽरे़ खुनिॽ हुक्‍को थाःमा ये़म्‍मिन् त्‍ये़रो॥ 42 पोगे़म्‍मे़ॽ, कप्‍मोलाम् पिगि! ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽ, इङ्‌गाॽ याप्‍मि इङ्‌गे़ले़क्‍पे़न्‌ खा फे़न्‍ल पत्‍लो!” 43 हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽ पारे़र पत्‍छे़ल्‍ले़सा थिक्-ने़त् कुहुॽसाम्‍बाहाॽओबा यहुदा मे़प्‍मनाबे़न् खे़प्‍मो के़रे़ त्‍ये़॥ खुने़ॽनु तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ, साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ नु यहुदि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽरे़ मे़बाङ्‌घुसिबा ताभे नु तक्‍काःत् के़गप्‍पा यरिक् मनाहाॽआङ् मे़वये़रो॥ 44 आल्‍ल ये़सुःन् इङ्‌गे़ले़क्‍पे़ल्‍ले़ आत्तिन् मनाःन् इङ्‌गाॽ चुप् मे़त्तुङ्, खे़न् ते़म्‍से़म्‍मे़ॽआङ् तेॽरे़म्‍मे़ॽ लॽरिक् मिक्‍सेःन् पिरुसिआङ् वये़रो॥ 45 यहुदाःन् के़रे़नुमे़ःन्‍ने ये़सुरो पेआङ् “सिक्‍साम्‍बे” मे़त्तुर चुप् मे़त्तुरो॥ 46 हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ मनाहाॽरे़ ये़सुःन् हुक् मे़याक्‍तुआङ्‌ मे़दे़म्‍सुरो॥ 47 खे़प्‍मो के़ये़प्‍पाहाॽओ थिक्‍किल्‍ले़ ताभेःन् तरप् फिःक्‍खुआङ् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ कुसेवारोबान् चे़प्‍तुल्‍ले़ कुने़क्‍खोॽबान् पे़त्तु थाःसुरो॥ 48 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “इङ्‌गाॽ हाङ्‌बिफ्‍युङ् के़जोःक्‍पाआबि? थेआङ् इङ्‌गाॽ आदे़म्‍से़ ताभे हे़क्‍क्‍याङ् तक्‍काःत्‍नु के़द्‌ये़ॽइबे? 49 इङ्‌गाॽग थिक्‌याःन्‍धक्‍सा माङ्‌हिम् लक्‍खुम्‍मो निसाम् हुॽइसे़ वयाङ्‌बा हे़क्‍केसाङ् याप्‍मि के़न्‍दे़म्‍सिन्, कर साम्‌योसाप्‍लाओ के़बप्‍पे़न्‌ के़त्‍ल फाॽआङ् अक्‍खे पोःक्‍खे़बारो॥” 50 हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुने़ॽ पक्‍मे़धःआङ् मे़घे़त्‍छिङ् मे़बेरो॥ 51 खे़प्‍मो थिक् नालिङ्‌गे़न् थाङ्‌बे़न्‍निल्‍ले़ सुङ्‌घेःक्‌वाःन् हे़म्‍सिङ्‌ङे़आङ् ये़सुरे़ कुएःक् कुएःक् तिःक्‍तुर वये़॥ खे़न् मनासुम्‍हाॽरे़ खे़न् ते़म्‍मा मे़गोःत्तुल्‍ले़ 52 सुङ्‌घेःक्‌वाःन् पक्‍थःआङ् ले़क्‍चाबे़धिःक् लोःक्‍ते़ पेरो॥ 53 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुःन् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ कुहिम्‍मो मे़देॽरु॥ खे़प्‍मो तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ, यहुदि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ नु साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ मे़जुप्‍से़आङ् मे़वये़रो॥ 54 पत्रुसे़ल्‍ले़आङ् माःङ्‌घालाम् ये़सुःन् तिम्‍दुर मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ कुलक्‍खुम्‍मो थारिक् के़रे़॥ खे़प्‍मो सेवारोबाहाॽनु मिजाॽनु युङे़॥ 55 आल्‍ल तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ नु यहुदि ये़जुम्‍भोरे़न् काक् पासिङ्‌पादाङ्‌लाहाॽरे़ ये़सुःन् सिःमे़ल्‍ले़न् खुम्‍दिङ् पिमा फाॽआङ् खुने़ॽ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ फोत्‍याबा आप्‍तिक्‍हाॽ मे़गोःत्तु, कर थेआङ् मे़ङ्‌घोःसुन्‍लो॥ 56 यरिक् फोत्‍याबा आप्‍तिक् के़गुःप्‍पाहाॽ ये़सुरे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बारे़, कर खुनिॽ पाःन् मे़दङे़न्‍लो॥ 57 हे़क्‍क्‍याङ् कुभा मनाहाॽरे़ मे़बोगे़आङ् ये़सुरे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ अक्‍खेलॽरिक् इङ्‌ले़क् पाःन् मे़बाःत्तु, 58 “आनिगे़ ये़सुरे़ अक्‍खे पाःत्तुबा खे़प्‍सुम्‍बे़रो, ‘कन् मनाहाॽरे़ मे़जोगुबा माङ्‌हिम्‍मिन् यस्‍सुङ्‌ङाङ् सुम्‌ये़न् एगाङ्, मनाहाॽरे़ मे़म्‍भाॽए, वेॽ माङ्‌हिम्‍मिन् चोगुङ्‌लो॥’ ” 59 हे़क्‍केसाङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुरे़ कुमे़न्‍नो इङ्‌ले़क् मे़बाःत्तुबा पाःन्‍निन् मे़दङे़न्‍लो॥ 60 हे़क्‍केःल्‍ले़ मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बान् के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ तगि पोगे़आङ् ये़सुःन् सेःन्‍दोसु, “कन् मनाहाॽरे़ के़दक्‍ले़ङ्‌वाओ पिरे़त्‍छुबा तोःन्‍दिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ थेआङ् खे़ने़ॽ नोगप् के़म्‍बिरुन्‍छिन्‍बाबे?” 61 कर ये़सुरे़ थेआङ् नोगप् मे़म्‍बिसिङ्‌ङे स्‍वाःत् ये़बे़॥ याम्‍मो मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ सेःन्‍दोसु, “खे़ने़ॽ मुॽइसाम्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुसाः ख्रिस्‍तने़बि?” 62 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “ओरो, इङ्‌गाॽआरो! कर इङ्‌गाॽ मे़त्‍निङ्, इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍साःन् मुक्‍साम्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङ्‌ङाबा नु साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोनु खाप्‍मिःत्तो युःआबा के़निःसुम्‍लो॥” 63 हे़क्‍क्‍याङ् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ कुसाक्‍के़न् ओसेःन्‍धाक्‍तुसिर आबाङे कुदेःत्तिन् थे़ःक्‍खुआङ्‌ अक्‍खे पाःत्तु, “आल्‍ल आनिॽ वेॽ तोःन्‍दिहाॽ थेआङ् चाहाबा आजोगे़बे? 64 कल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन्‌ पाःत्तुबान् खिनिॽ के़घे़प्‍सुम्‍लो॥ आल्‍ल थे़मा के़इःत्तुम्‍बे?”खे़प्‍मो के़वाॽबा मनाहाॽरे़ खुने़ॽ सिःमे़ल्‍ले़ खुम्‍दिङ् खोःमाए पोःङ् फाॽआङ् मे़मे़त्तु॥ 65 हे़क्‍क्‍याङ् कुभारे़ खुने़ॽ थ्‍याःत् मे़धोःक्‍खुआङ् कुभारे़ कुमिक्‍के़न् मे़दे़प्‍तुआङ् खुनिॽ हुक्‍पुत्तिल्‍ले़ मे़लक्‍तुर “माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् पारे़ॽ, हाःत्‍ले़ के़हिप्‍ते़बे?” मे़मे़त्तु॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ के़गोःबा थक्‍सुबाहाॽरे़ मे़देॽरुआङ् मे़हिप्‍तुरो॥ 66 पत्रुसे़न् यो लक्‍खुम्‍मो वये़ल्‍ले़ मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ कुसेवारोमा चुक्‍माधिक् खे़प्‍मो त्‍ये़आङ्‌ 67 पत्रुसे़न् मिजाॽनु युङे़बा निःसुआङ् कुबेसाङ् पेआङ् नुःरिक् ओमे़त्तुर मे़त्तु, “खे़ने़ॽग नासरि ये़सुःन्‍नु के़वये़ मे़ःम्‍बि?” 68 कर पत्रुसरे़ खे़न् नाॽरुर मे़त्तु, “इङ्‌गाॽ खुने़ॽ कुसिङ्‌ मे़निःत्तुङ्‌ङिन्‍लो! खे़ने़ॽ थे के़बाःत्तुबा इ?” हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ लाःक्‍कात् पेःक्‍मा लाम्‍धेःप् ले़प्‍माङ् चत्‍छिङ्‌॥ हे़क्‍क्‍याङ् बा खे़न् ये़म्‍मो इङ्‌वा काःसे़॥ 69 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् सेवारोमा चुक्‍मे़न् याम्‍मो त्‍ये़आङ् खे़प्‍मो पत्रुसे़न् निःसुआङ् कुघिरि के़ये़प्‍पा मनाहाॽ मे़त्तुसि, “कन् मनाःङ्‌ग ये़सुरे़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽओ थिक्‍लो॥” 70 कर पत्रुसरे़ याम्‍मो नाॽरु॥याङ्‌सि खे़प्‍मो के़वाॽबा मनाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़निःसुआङ् मे़मे़त्तु, “से़क्‍खासाङ् खे़ङ्‌हाॽओ खे़ने़ॽ थिक्‍ने़रो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽआङ् गालिललाम् के़द्‌ये़बारो॥” 71 हे़क्‍केःल्‍ले़ पत्रुसरे़ माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌ल अक्‍खे मे़त्तुसि, “कन् मनाःन् हाःत् इ फाॽआङ् मे़निःसुङ्‌ङिन्‍लो! खिनिॽ थे़मा के़बाःत्तुम्‍बा इ?” 72 खिमो इङ्‌वाःन् निसिगेःक् ले़ङ् काःसे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् पत्रुसरे़ “निले़ङ् इङ्‌वा काःमानुःल्‍ले़ तगि खे़ने़ॽ सुम्‍ले़ङ् के़नाॽआरो” फाॽआङ् ये़सुरे़ मे़त्तुबा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्तुआङ् साॽरिक् हाबे़रो॥

मर्कुस 15

1 कुनाम्‍दाःप्‍मा खाओःत्ते़र पत्‍छे़ल्‍ले़सा तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ, यहुदि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ, साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ नु काक् यक्‍चुम्‍भोबा मनाहाॽ चुम्‍लुङ् मे़जोगे़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुःन् इमे़घेःक्‍खु हे़क्‍क्‍याङ् रोमि सुहाङ्‌गे़म्‍बा पिलातसरो 2 पिलातसरे़ ये़सुःन् अक्‍खे मे़त्तुर सेःन्‍दोसु, “से़क्‍खा खे़ने़ॽ यहुदि हाङ्‌ने़बि?”ये़सुरे़ नोगप् पिरु, “खे़ङ्‌ग खे़ने़ॽए के़बाःत्तुर के़बत्‍लो॥” 3 तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़ ये़सुःन् यरिक् पाःन्‍नो आप्‍तिक् मे़गुःत्तु॥ 4 हे़क्‍केःल्‍ले़ पिलातसरे़ याम्‍मो सेःन्‍दोसु, “ओमे़त्ते़ॽ, कम्‍म्‍याक् यरिक् आप्‍तिक् के़म्‍गुःत्ते़आङ् वाॽरो॥ खे़ने़ॽ थेआङ् के़म्‍बाःत्‍ने़न्‍बाबे?” 5 कर ये़सुरे़ थेआङ् नोगप् मे़बिरुन्‍निल्‍ले़ पिलातसरे़ कुनिङ्‌वाॽ मये़रो॥ 6 आल्‍ल यहुदि चोःक्‌युम्‍भो तङ्‌नाम्‍मो लत्‍छा साक्‍पा के़धाःबा मनाःन् मनाहाॽरे़ ले़रे़ आबिरे़ॽ फाॽआङ् पेलि मे़भाक्‍तुल्‍ले़ सुहाङ्‌गे़म्‍बाल्‍ले़ ले़प्‍मा थिम् कत्तुरो॥ 7 खे़न् ये़म्‍मो बरब्‍बास मे़प्‍मनाबा साक्‍पा के़धाःबाधिक् वये़॥ खे़ल्‍ले़ हाङ्‌बिफ्‍युङ् पोःक्‍खे़ल्‍ले़ हयङ्‌ ते़ङ्‌धङ्‌ङो वेॽ मनाहाॽनु तङ्‌सिङ्‌ङाङ् यरिक् मनाहाॽ से़रुसिआङ् वये़॥ 8 हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् मनाहाॽ पिलातसरो मे़द्‌ये़आङ् सदादिङ् के़जोगुबा हे़क्‍के चोगे़ आबिरे़ॽ फाॽआङ् पेलि मे़भाक्‍तु॥ 9 पिलातसरे़ खे़ङ्‌हाॽ सेःन्‍दोसुसि, “यहुदि हाङ्‌ङिन् ले़रुङ् पिनिङ्‌बि?” 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़ ये़सुःन्‌ नामे़हे़त्तुआङ् खुने़ॽओ हुक्‍मे़सुप्‍तुबा पाःन्‍निन् कुसिङ्‌ निःत्तुआङ् वये़॥ 11 कर तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़ मनाहाॽ ये़सुरे़ कुले़क्‌वाओ बरब्‍बासे़न्‍ने ले़रे़ आबिरे़ॽओ फाॽआङ् मे़हुसुसिआङ् मे़वये़रो॥ 12 पिलातसरे़ खे़ङ्‌हाॽ याम्‍मो सेःन्‍दोसुसि, “यहुदि हाङ् के़मे़त्तुम्‍बा मनाःन् इङ्‌गाॽ थे मे़त्तुङ्‌बाबे?” 13 कर खे़ङ्‌हाॽ याम्‍मो मे़अःक्‍ते़, “खे़न् सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् फोःम्‍माए पोःङ्॥” 14 पिलातसरे़ याम्‍मो मे़त्तुसि, “थेआङ्बे? खे़ल्‍ले़ थे याःम्‍बक् फेःन्‍दुआङ् वाॽबे?”कर खे़ङ्‌हाॽ आल्‍लसाङ् साॽरिक् मे़अःक्‍ते़, “खे़न् सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् फोःन्‍दे़ॽ!” 15 पिलातसरे़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा पिमासि फाॽआङ् बरब्‍बासे़न ले़रु पिरुसि, कर ये़सुःन् ते़ःम्‍भुक् याक् पाङ्‌घुसिआङ् सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् फोःम्‍मा फाॽआङ् रोमि थक्‍सुबाहाॽ हुक्‍सुप्‍तुसिरो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् सुहाङ्‌गे़म्‍बाल्‍ले़ कुधक्‍सुबाहाॽरे़ ये़सुःन् खुनिॽ तुरा यक्‍को मे़देॽरुआङ् खे़प्‍मो तुराबा काक् थक्‍सुबाहाॽ कुघिरि मे़जुप्‍से़॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुदेःत्तिन् मे़भे़न्‍दु मे़बिरुआङ् परान्‍ला हाङ्‌देःत्तिन् मे़जाक्‍तु, तिङ्‌ग्रेःक् तिचः मे़भयुआङ् मे़घुःक्‍तु, 18 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ “यहुदि हाङ्‌ङे, तियाहा!” मे़मे़त्तुर सेवा मे़मे़त्तु॥ 19 हे़क्‍क्‍याङ् ए़त्‍ले़ङ् तक्‍काःत्तिल्‍ले़ कुधे़गेःक्‍पे़न्‌ मे़घाक्‍खुर, थ्‍याःत् मे़धोःक्‍खु, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुदगि मे़बेआङ् थुङ्‌बोहजॽ मे़युङ्‌सिङ्‌ल सेवा मे़मे़त्तुरो॥ 20 अक्‍खेलॽरिक् किनाःन्‍दि मे़बिरु मे़सुरुआङ् खे़न् परान्‍ला तेःत्तिन् मे़भे़न्‍दुआङ् कुदेःत्तिन् मे़जाक्‍तु॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् थक्‍सुबाहाॽरे़ खुने़ॽ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङो फोःन्‍छे़ मे़देॽरुरो॥ 21 खे़न् ये़म्‍मो अले़क्‍जे़न्‍दर नु रुफसरे़ खुन्‍छिॽ पाः सिमोन मे़प्‍मनाबा साइरेनि ये़क्‌यक्‍को के़युङ्‌बे़न् पाङ्‌भेॽलाम् फे़रे़र पत्‍छे़बा थक्‍सुबाहाॽरे़ मे़दुमुआङ् ये़सुरे़ कुसिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङिन् साक्‍के़ल्‍ले़क् पङ्‌मा मे़बाङ्‌घु॥ 22 खे़ङ्‌हाॽरे़ गलगथा मे़प्‍मनाबा कोःक्‍माओ मे़देॽरु (गलगथा फाॽइङ्‌ग मिक्‍खोःक्‍पा पोःङ्‌लो)॥ 23 हे़क्‍क्‍याङ् मुर्र मे़प्‍मनाबा सिदाॽ फुप्‍मनाबा चे़क्‍ले़क्‍सेॽ थिःन् मे़धुङ्‌घु, कर ये़सुरे़ मे़धुङुन्‌॥ 24 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् मे़भोःन्‍दु, हे़क्‍क्‍याङ् कुदेःत्‍हाॽ हाःत्‍छिङ्‌मा फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ तॽयाःन्‍सोःन् मे़गे़सुरो॥ 25 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् मे़भोःन्‍दुल्‍ले़ तानाम्‍बा कुमुक् फाङ्‌सि (९) मुक्‍ते़आङ् वये़रो॥ 26 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुधे़गेःक् सम्‍दाङ् यहुदिहाॽरे़ खुनिॽ हाङ् लॽरिक् आप्‍तिक् सक्‍किन् मे़साप्‍तुआङ् मे़भत्‍छु॥ 27 खुने़ॽनुए कुभे़न्‍छाङ् नु कुजुप्‍साङ्‌बा सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌हाॽ सम्‍दाङ् ने़प्‍फु फाःन्‍दाहाॽ थक्‍सुबाहाॽरे़ मे़भोःन्‍दुसिरो॥ ((अक्‍खेलॽरिक् “खुने़ॽ पाःन् के़भेःम्‍बाहाॽनु सोरिक् मे़जोगु” 29 खे़प्‍मोलाम् लाङ्‌गे़घेःक्‍पा मनाहाॽरे़आङ् खुनिॽ थे़गेःक्‍पे़न्‌ मे़हिक्‍खुर अक्‍खेलॽरिक् खुने़ॽ किनाःन्‍दि मे़बिरु, “खे़ने़ॽग माङ्‌हिम्‍मिन् के़यःबाआङ् सुम्‌ये़न्‍नो के़जोःक्‍पे, 30 खे़ने़ॽ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङोलाम् यो थ्‍ये़ॽआङ् आबाङे से़ःप्‍सिङ्‌ङे़ॽ॥” 31 हे़क्‍केलॽरिक्‍के तुम्निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ नु साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽरे़आङ् खुने़ॽ किनाःन्‍दि मे़बिरुर अक्‍खे मे़बाःत्तु, “खे़ल्‍ले़ वेॽ मनाहाॽग ताङ्‌से़ःप्‍तुसि, कर खुने़ॽ आबाङेग से़ःप्‍सिङ्‌मा मे़सुक्‍सिङ्‌ङिन्‍लो॥ 32 खुने़ॽ से़क्‍खाए इस्राइलस्‍मा हाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःन्‍दुबा ख्रिस्‍तने़ फाॽग्र, हाराॽ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ्‌नु यो थाःर, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् निःसुम्‍बे़आङ् नसाःन् चोगुम्‍बे़ॽरो॥” खुने़ॽनुए मे़भोःन्‍दुसिबा खे़न् फाःन्‍दाहाॽरे़आङ् खुने़ॽ किनाःन्‍दि पिरे़त्‍छुरो॥ 33 हे़क्‍क्‍याङ् ले़न्‍दिक् कुमुक् थिक्-ने़त्ताङ्‌धो कुमुक् सुम्‍सि थारिक् खादाम्‍माल्‍ले़ खे़न् लाजेॽइन्‌ सिदे़प् ते़प्‍तुरो॥ 34 कुमुक् सुम्‍सि मुक्‍ते़र पत्‍छे़ल्‍ले़ ये़सुःन् अक्‍खेलॽरिक् यम्‍बा इक्‍लाओ अःक्‍ते़, “एलोइ, एलोइ, लामा सबखथानि?” खे़न् फाॽइङ्‌ग “आनिङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङे, आनिङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङे, थेआङ् के़ले़राङ् के़देःसाङ्बे?” पोःङ्‌लो॥ 35 खे़प्‍मो के़ये़प्‍पा कुभारे़ खे़न् मे़घे़प्‍सुआङ् अक्‍खे मे़बाःत्तु, “खे़ल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा एलियाःन् 36 खे़ङ्‌हाॽओ लत्‍छा मनाधिक् खिमो लोःक्‍ते़र पेआङ् खिगाक्‍माःन् के़सुःप्‍पा चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिःओ निःप्‍सु हे़क्‍क्‍याङ् तक्‍काःत्तिल्‍ले़ कुसम्‍मो फत्‍छु हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ पिःत्तु थुङुर फाॽआङ् कुमुराओ थुप्‍तु पिरुआङ् अक्‍खे पाःत्तु, “लु ओमे़त्तुम् साॽरुम्! एलियाःन् युःआङ् खुने़ॽ थाःसुॽबि मे़ःम्‍बि?” 37 हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् याम्‍मो यम्‍बा इक्‍लाओ अःक्‍ते़आङ्‌ कुसक्‍मा पेरो॥ 38 खिमो माङ्‌हिम्‍मोबा फोःन्‍दाःन् थोनु यो थारिक् खे़ल्‍ले़क् ते़ःक्‍खे़॥lb00265c.tifमाङ्‌हिम्‍मोबा फोःन्‍दाःन् थोनु यो थारिक् ते़ःक्‍खे़ 39 ये़सुःन् मे़भोःन्‍दुबा सिलाम्‍साक्‍मा सिङ् तगि के़ये़प्‍पा रोमि थक्‍तुम्‍बाल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् खुने़ॽ स्‍ये़बान्‌ ओमे़त्तुर पाःत्तु, “से़क्‍खासाङ् कन् मनाःन् निङ्‌वाॽफुसाःए वये़रे़त्‍छ॥” 40 खे़प्‍मो माःङ्‌घालाम् कुभा मे़न्‍छुमाहाॽ ओमइ मे़ये़बे़॥ खे़ङ्‌हाॽओ मरियम मग्‍दलिनि, चुक्‍पा याकुब नु युसुफरे़ खुन्‍छिॽ मा मरियम नु सालोमिसि मे़वये़रो॥ 41 ये़सुःन् गालिलओ वये़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुःन् मे़दिःक्‍तुर कुभाॽ मे़बिरुर मे़वये़॥ खे़प्‍मो यरुसले़म थारिक् ये़सुःन्‍नु के़दाःबा वेॽ मे़न्‍छुमाहाॽआङ् यरिक् मे़वये़रो॥ 42 आल्‍ल युःन्‍छिक् पोःक्‍खे़ल्‍ले़ आरिमाथिया पाङ्‌जुम्‍बा युसुफे़न् खे़प्‍मो त्‍ये़॥ खुने़ॽ यहुदि ये़जुम्‍भोरे़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌साबा पासिङ्‌पादाङ्‌ला नु निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम् के़हाङ्‌बाआङ् के़वाॽबा वये़रो॥ खे़न् यारिप् चोःक्‍मा ये़म्‌ वये़ (नाःम्‍सिङ्‌ ये़न्‍निन् कुदाःन्‍दिक्‍मा वये़)॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् आःन्‍छिङ्‌ङाङ् पिलातसरो पे हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुधक्‍किन् नाःक्‍तुरो॥ 44 पिलातसरे़ ये़सुःन् आन्‍दे़ःन्‍छा स्‍ये़बा खे़प्‍सुआङ् कुनिङ्‌वाॽ मये़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ खे़न् थक्‍तुम्‍बान् उःत्तुआङ् ये़सुःन् आन्‍दे़ःन्‍छा स्‍ये़बाबि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् सेःन्‍दोसु॥ 45 खे़ल्‍ले़ थक्‍तुम्‍बे़ल्‍लोलाम् ये़सुःन् आन्‍दे़ःन्‍छा स्‍ये़बा पाःन्‍निन् खे़प्‍सुआङ् युसुफे़न् ये़सुरे़ कुधक्‍किन् तेॽमा पाङ्‌घुरो॥ 46 हे़क्‍केःल्‍ले़ युसुफरे़ नुःबा चे तेःत्तिन् इङु, हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ कुधक्‍किन् सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङोनु थाःसुआङ् खे़न् तेःत्तिल्‍ले़ कित्तुआङ् लुङ्‌ङो खोःम्‍मनाबा इप्‍पुङ्‌ङो ने़स्‍सुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इप्‍पुङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुराओ लाःक्‍कात्‍लाम् यम्‍बा लुङ्‌ङिन् इसुधःरो॥ 47 मरियम मग्‍दलिनि नु युसुफरे़ कुम्‍मा मरियमरे़ ये़सुरे़ कुधक्‍किन् मे़ने़स्‍सुबा ते़न्‍निन् मिक्‍सेःन् मे़त्ते़त्‍छुरो॥

मर्कुस 16

1 आल्‍ल नाःम्‍सिङ्‌मा ये़न् काःक्‍तुआङ् मरियम मग्‍दलिनि, याकुबरे़ कुम्‍मा मरियम नु सालोमिसिरे़ मुर्रःन् ये़सुरे़ कुधक्‍को हुःप्‍मा फाॽआङ् मे़इङु॥ 2 हे़क्‍क्‍याङ् ते़ने़बा ये़न्‍नो खाओःत्ते़र पत्‍छे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ ये़सुःन् मे़ने़स्‍सुबा इप्‍पुङ्‌ङो मे़धाःसिङ्‌॥ 3 हे़क्‍क्‍याङ् लाम्‍मो मे़बेर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्, “आनिॽ लागि खे़न् इप्‍पुङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुराओ मे़ये़प्‍सुबा यम्‍बा लुङ्‌ङिन् हाःत्‍ले़ आइन्‍आबिबाबे?” 4 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ खे़प्‍मो मे़गे़रे़आङ् ओमे़मे़त्तुल्‍ले़ इप्‍पुङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुराओ के़ये़प्‍पा लुङ्‌ङिन् थिक्‍ले़प्‍माङ् मे़इसुआङ् ने़स्‍से़बा मे़निःसु॥ खे़न् लुङ्‌ङिन् साॽरिक् यम्‍बा चोगे़॥ 5 खे़ङ्‌हाॽ सिगाङ् मे़लाःस्‍से़ल्‍ले़ खे़प्‍मो फःदाङ्‌बा तेःत् के़जाङ्‌बा नालिङ्‌गे़न् थाङ्‌बे़न्‍धिक् चुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् ये़बे़बा मे़निःसुआङ् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मये़रो॥ 6 खे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “खिनिॽ निङ्‌वाॽ मे़मये़म्‍मिन्‍ने़ॽओ! खिनिॽ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् मे़भोःन्‍दुबा नासरतबा ये़सुःन् के़गोःत्तुम्‍बा मे़ःम्‍बि? खुने़ॽग कप्‍मो होःप्‍लो! खुने़ॽग सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङे़, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र खुने़ॽ मे़ने़स्‍सुबादे़न्‍निन् ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 7 खिनिॽ पेगे़म्‍मे़ॽआङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ नु पत्रुसे़न् कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽ, ‘खुने़ॽ तगि के़मे़त्तिबा हे़क्‍केए खिनिॽनुःल्‍ले़ तगि गालिलओ पेःक्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़त्‍थोए खुने़ॽ के़दुमुम्‍लो॥’ ” 8 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ इप्‍पुङ्‌लाम् लाःक्‍कात् मे़लःन्‍दे़आङ् मे़लोःक्‍ते़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ साॽरिक् मे़गिसे़आङ् मे़वये़रो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ हाःत्ताङ् थेआङ् मे़म्‍मे़त्तुन्॥ 9 ((आल्‍ल ते़ने़बा ये़न्‍नो खाओःत्ते़र पत्‍छे़ल्‍ले़ ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङे़आङ् मरियम मग्‍दलिनिरो ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌लो॥ खे़ल्‍लोलाम् नुसि फे़न्‍साम्‍हाॽ ये़सुरे़ नाःत्तु लःत्तुसिआङ् वये़॥ 10 मरियम मग्‍दलिनिःन् पेआङ् ये़सुःन् तुमुबा पाःन्‍निन् कुहुॽसाम्‍बाहाॽ मे़त्तुसि॥ खे़ङ्‌हाॽ मेरिङ् थक्‍नु मे़हाबे़र मे़वये़रो॥ 11 खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङे़बा नु खे़ल्‍ले़ निःसुबा पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुसाङ् नसाःन् मे़न्‍जोगुन्‍लो॥ 12 खे़ङ्‌हाॽओ ने़प्‍फु हुॽसाम्‍बाहाॽ पाङ्‌भेॽओ पेगे़त्‍छिर पत्‍छे़त्‍छिल्‍ले़ ये़सुःन् कुसिङ्‌ निःप्‍मे़न्‍दे़प्‍मना पोःक्‍खे़आङ् खे़ङ्‌हाॽओ ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌लो॥ 13 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ ने़प्‍माङ् नुःक्‍खे़त्‍छिआङ् खुन्‍छिॽ निःसे़त्‍छुबा पाःन्‍निन् वेॽहाॽ चे़क्‍ते़त्‍छु, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ नसाःन् मे़न्‍जोगुन्‍लो॥ 14 याङ्‌सि थिक्-थिक् (११) हुॽसाम्‍बाहाॽरे़ मे़जर मे़युङे़ल्‍ले़ ये़सुःन् खे़प्‍मो ओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌॥ हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ फे़ःक्‍तुसि, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुनिॽ नसाःन् सुःम्‍मान् नु निङ्‌वाॽ थुङ्‌माल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङे़बा के़निःबाहाॽरे़ खुनिॽ पाःन्‍निन् नसाःन् मे़न्‍जोगुन्‍लो॥ 15 ये़सुरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “आल्‍ल खिनिॽ काक् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो पेगे़म्‍मे़ॽआङ् के़रे़क् मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिहाॽ कन् सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भोःसे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ! 16 हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन् के़जोःक्‍पा नु बप्‍तिस्‍मा के़बोःङ्‌बाल्‍ले़ से़न्‍लप् खोःसुॽ, कर नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाल्‍ले़ खासे़न्‍नो थाआङ् खुम्‍दिङ् खोःसुॽरो॥ 17 नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ कन् मिक्‍सेःन्‍निल्‍ले़ काप्‍तुसिरो–खे़ङ्‌हाॽरे़ इङ्‌गाॽ आमिङ्‌ङो फे़न्‍साम्‍हाॽ मे़नाःत्तुसिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् कुसङ् पाःन्‍दाङ्‌हाॽ मे़बाःत्तुॽरो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ असेःक्‍पाहाॽ मे़दे़म्‍सुसिॽ, निङ् के़याक्‍पा च्‍या मे़धुङुसाङ् थेआङ् हम् मे़म्‍बोःङ्‌ङिन्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् के़दुक्‍पा के़यॽबाहाॽ सम्‍दाङ् हुक् मे़ने़स्‍सु मे़बिरुसिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़वेःत्‍लो॥” 19 हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सुरे़ हे़क्‍के पाःत्तु सुरुआङ् खुने़ॽ थाःङ्‌धाःङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् ले़प्‍माङ् थो पक्‍खे़र पेआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङ्‌सिङ्‌लो॥ 20 हे़क्‍क्‍याङ् कुहुॽसाम्‍बाहाॽरे़ काक् पिसाङ् मे़बेआङ् सुनाइङ् मे़से़ःसुरो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़आङ् खुनिॽलाम् याःम्‍बक् चोगुर यरिक् निङ्‌वाॽ के़माबा मिक्‍सेःन्‍निल्‍ले़ सुनाइङ्‌ङिन् से़क्‍खारो फाॽआङ् ओसेःन्‍दाङ् चोगुरो॥))AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE