JUDE

यहुदा

1 ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा नु याकुबरे़ कुन्‍साॽ इङ्‌गाॽ यहुदालाम्, पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ उःत्तुसिबा, लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबा नु ये़सु ख्रिस्‍तलाम्‍बा कम्‍ब्राङ् मे़त्तुसिबाहाॽ, कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍निङ्‌लो॥ 2 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साॽरिक् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिर, यरिक् सनारुङ्‌ङिन् के़बिरिर हे़क्‍क्‍याङ् नुःरिक् के़मे़त्तिररो॥ 3 आमिःम् आन्‍जुम्‍से, आनिॽ के़रे़क्‍ले़ आघोःसुम्‍बा से़न्‍लप्‌रे़ कुयाःम्‍बेओ खिनिॽओ सक्‍इङ्‌घङ् हाङ्‌मा साॽरिक्‍के इङ्‌गाॽ आसिराॽ थाङे़आङ् वये़रो॥ कर खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसे कुमनाहाॽ सदादिङ्‌ले़ लागि हुक्‍सुप्‍तुसिबा नसाःन्‍निन् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽलाम्‍बा ताङ्‌गे़से़ःप्‍तुम्‍ल फाॽआङ् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍माए के़बोःङ्‌बा निःसुङ्‌लो॥ 4 इङ्‌गाॽ कन् पाःन्‍हाॽ मे़त्‍निङ्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ् मे़ःन्‍नेबा कुभा मनाहाॽ स्‍वाःत्ताङ् खिनिॽ लुम्‍मो मे़लाःसे़आङ् मे़वाॽरो॥ तगिसा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ खे़न् हे़क्‍तङ्‌बा मनाहाॽरे़ खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽ लॽरिक् मे़बाःत्तुआङ् मे़वये़रो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ आदुक्‍पाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़रे़क्‌ ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् चोःक्‍मा आबिॽ लॽरिक् मे़बाःत्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ थिक्‍लक् हाङ् के़जोःक्‍पा नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् चोःक्‍मा मे़न्‍दे़न्‍ने़न्‍लो॥ 5 कन् काक् पाःन्‍हाॽ के़निःसुम्‍साङ् याम्‍मो खिनिॽ निङ्‌वाॽसोओ इङ्‌गाॽ तारुङ् पिनिङ्‌लो–यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमनाहाॽ मिस्र लाजेॽलाम् ताङ्‌से़ःप्‍तुसिआङ् लःत्तुसिसाङ् नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽ याङ्‌सि मे़क्‍खुसिरो॥ 6 हे़क्‍क्‍याङ् आबाङे खुनिॽ वाॽमा ते़न् नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिरुसिबा युक्‍को मे़न्‌वाॽमनाबा माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ यम्‍बा खासे़न् ये़न् थारिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खामाक्‍लुम्‍बाःत्तो इघेःक्‍खु युक्‍खुसिआङ्‌ मे़युङ्‌लो॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् सदोम नु गमोरा हे़क्‍क्‍याङ् खिरिबा ये़क्‌यक्‍कोबा मनाहाॽआङ् इःत्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽ॥ खे़ङ्‌हाॽग याम्‍बोःप्‍मा याःम्‍बक् मे़जोगुआङ् काक् परिक्‍पा याम्‍गे़सिङ्‌बा याम्‍बोःप्‍मा याःम्‍बक्‍को लाम् मे़बोःत्ते़आङ् मे़वये़॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़न्‍छिःमना के़दिःप्‍पा मिलाम्‍बा खासे़न्‍नो मे़ध्‍ये़बा पाःन्‍निन् मिक्‍सेःन् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 8 से़प्‍माङ् मे़माक्‍तुबा कुइसिःक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा खे़न् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽरे़ आबाङे खुनिॽ थक्‍को लायो मे़जोगुॽ, दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयुक्‍किन् मे़नाॽरुआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो के़वाॽबाहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बाःत्‍लो॥ 9 कर तुम्माङ्‌लाइङ्‌बा मिखाए़लरे़आङ् मोसारे़ के़सिःबा कुधक्‍किल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ माफे़न्‍साम्‍मिन्‍नु पाःन्‍धक्‍ते़ल्‍ले़ माफे़न्‍साम्‍मिन् पाःन्‍धिक्‍मा मे़आःन्‍छिङ्‌ङिन्‍लो, कर दाङ्‌बाल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़भे़ःक्‍ल! रक् मे़त्तुरो॥ 10 कर कन् मनाहाॽग कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुम्‍बा पाःन्‍हाॽरे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ चे़ॽया पाःन् मे़बाःत्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽ के़होःप्‍पा थक्‍सा कुइसिःक्‍लक् पाःन् कुसिङ् मे़निःत्तुॽआङ् हे़क्‍तङ्‌बा पाःन्‍हाॽरे़ए मे़क्‍खुसिॽरो॥ 11 चिःत्ते़आङ्‌लक् स्‍ये़रो! थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ग कयिनरे़ कुलायोबा लाम्‍मिन् मे़नाःत्तुआङ् वाॽ, याङ्‌साकुन्‍धेरे़ लागि बालामरे़ चोगुबा ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् कुइसिःक् मे़जोगुआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽग कोरहरे़ बिफ्‍युङ् चोगुआङ् मे़गे़बा कुइसिःक् मे़मे़क्‍लो॥ 12 खे़ङ्‌हाॽग खिनिॽ सेसेहुप्‍लक्‍को सोरिक् चुम्‍माआङ् चाःमनाबा साभाङ्‌जा के़जिःम्‍बासिरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ वेॽहाॽ ओमे़म्‍मे़त्‍छिङ्‌ङे आबाङेरक् मे़ज मे़धुङ्‌ङुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽग सुरित् केजङ्‌ङिल्‍ले़ पक्‍खु तेॽरुबा च्‍वाःत् मे़ःन्‍नेबा खाम्‍दःम्‍बा नु सिङ्‌सेॽ मे़न्‍धोःक्‍मनाबा सिङ्‌बुङ् कुइसिःक् मे़जोःक्‌॥ खे़ङ्‌हाॽ के़सिःबा सिङ्‌बुङ् हे़क्‍केरक् मे़ःन् कर के़आःक्‍पाआङ् के़हेबा के़सिःबा सिङ्‌बुङ् कुइसिःक् मे़जोःक्‍लो॥ 13 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ सिक्‍के़ले़ःङ्‌बा याःम्‍बक्‍किन् वाहङ्‌ङो के़बोःक्‍पा यम्‍बा वाभे़ल्‍ले़ङ्‌ङिल्‍ले़ कुबुत्‍थुङ्‌वा कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽग के़इबार के़वाॽबा खेःम्‍सिक् कुइसिःक्‍पा मनासिरो, खे़ङ्‌हाॽरे़ लागि खामाक् ते़न्‍निन् सदादिङ् यारिप् चोगे़आङ् वाॽरो॥ 14 आदम्‍लाम् नुसिगेःक्‍पा कुमुॽइदाङ्‌सा हनोकरे़ कन् मनाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बेओ तगिसा अक्‍खेलॽरिक् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् पाःत्तुआङ् वाॽ, “ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽओ, दाङ्‌बान् आत्तात्तान्‍ने यरिक् सेसे कुमाङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनु युःर पत्‍लो॥ 15 खुने़ॽ काक् मनाहाॽ खासे़न् चोगुसिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् काक् लायो के़जोःक्‍पाहाॽरे़ मे़जोगुबा फे़न् याःम्‍बक्‍हाॽ नु कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बाःत्तुबा फे़न् पाःन्‍हाॽरे़ लागि खे़ङ्‌हाॽ खुम्‍दिङ् पिरुसिॽरो॥” 16 कङ्‌हाॽग कानाक्‍नाक् के़लॽबाहाॽ, कुनिङ्‌वाॽ मे़न्‍दाःमना लुङ्‌गे़हाःप्‍पाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् आबाङे निङ्‌वाॽ थाप्‍थाप् फे़न् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽ, आङ्‌दिङ् के़लॽबाहाॽ नु आबाङे इन्‍धाःक्‍ले़ लागि वेॽहाॽ के़ले़म्‍बासिरो॥ 17 कर आमिःम् आन्‍जुम्‍से, आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़ तगिसा मे़बाःत्तुबा पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 18 खे़ङ्‌हाॽरे़ग अक्‍खेलॽरिक् मे़बाःत्तुआङ् मे़वये़, “कुनुप्‍मा ये़म्‍मो किनाःन्‍दि के़जोःक्‍पाहाॽ मे़दाआङ् आबाङे फे़न् निङ्‌वाॽइल्‍ले़ निङ्‌वाॽतादा मे़जोगुरो॥” 19 बा कन् मनाहाॽरे़ए खिनिॽ लुम्‍मो खे़माॽ मे़भोःक्‍खुआङ् के़म्‍से़न्‍दिॽरो॥ खे़न् सेसेमाङ् मे़ःन्‍नेबा मनाहाॽरे़ कन् हिङ्‌मन्‍नोबा याम्‍निङ्‌वाॽ पाःन्‍हाॽओरक् निङ्‌वाॽ मे़बिरुॽ, 20 कर आमिःम् आन्‍जुम्‍से, खिनिॽ सेसे नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् सेसेमाङ्‌ङो तुवा चोगे़म्‍मे़ॽर वये़म्‍मे़ॽओ॥ 21 आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिआङ् के़बिरिबा मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् के़हाङ्‌घुम्‍मिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् चक्‍मे़ल्‍लॽए मिःम्‍जि मे़त्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 22 ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् चोःक्‍मो चप्‍चि के़जोःक्‍पाहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽ, 23 हे़क्‍क्‍याङ् लायोःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मिओ लाःप्‍मा के़इःप्‍पाहाॽग उःक्‍खे़म्‍सिम्‍मे़ॽआङ् ताङ्‌से़ःप्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍मिल्‍ले़ खुनिॽ लायोःल्‍ले़ के़न्‍लिःक्‍तिन्‍ल फाॽआङ् सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ 24 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ए लायोओ थाःमालाम् खिनिॽ से़ःप्‍मा के़सुक्‍तिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए कुमिमिदिङ्‌ङिल्‍ले़ कुदगि लायो मे़ःन्‍ने पयम् सःप्‍मान्‍नु ताःप्‍मा के़सुक्‍तिॽरो॥ 25 ये़सु ख्रिस्‍तलाम्‌ आनिॽ से़न्‍लप् के़बिबा थिक्‍लक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिमिदिङ्, हाङ्‌युक्, मुक्‍साम् हे़क्‍क्‍याङ्‌ युक्‍किन् तोलिङ्‌सोमुआङ्धो सदादिङ् सदादिङ् खोःमा लाॽरुरो! आमे़न्!AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE