Hebrews

हिब्रु

1 उन्‍छेःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽलाम्‍बा आनिॽ सुधे़बा ताक्‍थे़बाहाॽनु यरिक्‍ले़ङ् परिक् परिक्‍लाम्‍बा पारे़रो॥ 2 कर आल्‍ल कन् कुनुप्‍मा ये़न्‍हाॽओग खुने़ॽ आबाङे आबुगे़न् कुस्‍साःलाम्‍बा आनिॽनु पारे़आङ् वाॽरो॥ आबुगे़न् कुस्‍साःङ्‌ग खुने़ॽ काक् पाःन्‍नो लक् के़घोःबा चोगुआङ् खुने़ॽलाम्‍बाए काक् नावागे़न् चइःत्तिन्‍नाङ् ने़स्‍सुरो॥ 3 कन् आबुगे़न् कुस्‍साःल्‍लो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् ले़क्‍लो हे़क्‍क्‍याङ् आबुगे़न् कुस्‍साःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुत्‍नाःल्‍ले़ कुइत्‍छाप्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए मुक्‍साम्‍गे़न् कुबाःन्‍जाक्‍लाम्‍बा इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा काक् पाःन्‍हाॽ वाॽर याःन्‍दुॽरो॥ खुने़ॽ मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ लायोलाम् सेसेसाङ्‌साङ् पोःङ्‌मा तङ्‌गाम् चोगुआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो मिमिदिङ्‌गे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङ्‌सिङ्‌लो॥ 4 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबुगे़न् कुस्‍साःन् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनुःल्‍ले़आङ् पयम् यम्‍बा चोगुआङ् वाॽ॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा मिङ् खुने़ॽ पिरुआङ् वाॽरो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़आङ् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ अक्‍खेलॽरिक् मे़मे़त्तुन्‍छिन्,“खे़ने़ॽग इङ्‌गाॽ आबुगे़न् आस्‍साःने़ फाॽआङ् इङ्‌भोःसुङ्‌लो, आइन् इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽ पानुदिङ् के़म्‍बा पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥”याम्‍मो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तु,“इङ्‌गाॽग खुने़ॽ पानुदिङ् कुम्‍बा पोःङ्‌ङारो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ आबुगे़न् आस्‍साः पोःङ्‌लो॥” 6 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुसाःन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो तारुल्‍ले़ खुने़ॽ अक्‍खे पाःत्तुॽ,“निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् कुमाङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुने़ॽ सेवा मे़जोगुररो॥” 7 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बेओ अक्‍खे पाःत्तुॽ,“इङ्‌गाॽग आमाङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ सुरित् केजङ् चोगुङ्‌सिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् आसेवारोबाहाॽ मिराःक् चोगुङ्‌सिङ्‌लो॥” 8 कर खुने़ॽ आबुगे़न् कुस्‍साःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खे पाःत्तु, “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङे, खे़ने़ॽ के़हाङ्‌जुम्‍मिङ्‌ग सदादिङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ के़हाङ्‌तक्‍काःत्तिल्‍ले़ग के़मनाहाॽओ साम्‌योनिमान्‍नु हाङ् के़जोगुॽरो॥ 9 खे़ने़ॽ साम्‌योनिमान् मिःम्‍जि के़मे़त्तु हे़क्‍क्‍याङ् ताप्‍फे़ःम्‍बान् के़जिःत्तुआङ् वाॽ॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ग सःत्ते़आङ् निःङ्‌गेःल्‍ले़ माङ्‌थुक्‍मा के़बिरे़आङ् के़न्‍जुम्‍हाॽनुःल्‍ले़आङ् थाःङ् के़युक्‍खे़रो॥” 10 खुने़ॽ याम्‍मो पाःत्तुॽ,“यहवे दाङ्‌बे, तोलिङ्‌सोमुओ खे़ने़ॽग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़न् ने़म्‍भोगे़न् पाङ्‌यक् के़ने़स्‍सु हे़क्‍क्‍याङ् तरःङ्‌दिङ्‌ ताङ्‌साक्‍किन् के़हुक्‍किल्‍ले़ के़जोगुरो॥ 11 खे़ङ्‌हाॽ मे़मे़क् मे़बेःक् कर खे़ने़ॽ सदादिङ् के़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽग चाङ्‌देःत् कुइसिःक् मे़यःत् मे़दे़ःङ् मे़बेःक्‍लो॥ 12 खे़ने़ॽ लगेःत्तिन्‌ कुइसिःक् खे़ङ्‌हाॽ के़भाक्‍तुसिरो हे़क्‍क्‍याङ् कुद्रे़ःक् चाङ्‌देःत् कुइसिःक्‍के खे़ङ्‌हाॽ लाप्‍के़भुसुसिरो॥ कर खे़ने़ॽग आप्‍फाल्‍ले़आङ् के़न्‍ले़क्‍सिङ्‌ङिन् हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ सदादिङ् कुहिङ्‌वे़त् के़वाॽरो॥” 13 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबुगे़न् कुस्‍साःन् कुइसिःक् आत्तिन् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽआङ् अक्‍खेलॽरिक् मे़मे़त्तुन्‍छिन्‍लो,“खे़ने़ॽ के़निङ्‌मिहाॽ के़युक्‍को मे़न्‍दाःत्‍छिङ्‌ङे थारिक् आजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङे़ॽओ॥” 14 कर माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़न्‍लप् पिरुसिबाहाॽरे़ खुनिॽ लागि माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा साम्‍सिरक्‍लो॥

हिब्रु 2

1 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ आघे़प्‍सुम्‍बा ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओबा से़क्‍खाःन् आल्‍लसाङ् यरिक् नुःरिक्‍काङ् निङ्‌वाॽ पिमाए पोःङ्‌लो, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र आनिॽ खे़प्‍मोलाम् आले़ःङ् आबेःक्‍लो॥ 2 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ इङ्‌मे़भोःसुबा इङ्‌घङ्‌ङिन् से़क्‍खा पोःक्‍खे़आङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःन् के़भेःम्‍बाहाॽ नु इङ्‌जाःङ् खे़म्‍मा मे़न्‍दे़म्‍नाबाहाॽ के़रे़क् खोःमा के़बोःङ्‌बा खुम्‍दिङ् पिरुसि॥ 3 आनिॽआङ् कन् पयम् यम्‍बा से़न्‍लप्‍पिन् आनाॽरुम्‍ने़ फाॽग्र आक्‍खेलॽरिक् ताङ्‌मा आसुक्‍पाबे? कन् से़न्‍लप्‍पिन् दाङ्‌बाल्‍ले़ आबाङे काक्‍नु तगि इङ्‌भोःसुआङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽलाम् के़घे़म्‍बाहाॽरे़ कन् पाःन्‍निन् आनिॽ निःन्‍धो आम्‍जोगे़ आम्‍बिरे़आङ् वाॽरो॥ 4 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् खुने़ॽ चोगुबा मिक्‍सेःन्‍हाॽ नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽलाम्‍बा हे़क्‍क्‍याङ् आबाङे कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् नसानिबाहाॽ हाःत्तुसिबा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़न् पर्धाःम्‍हाॽलाम्‍बा कन् पाःन्‍निन् निःन्‍धो चोगुरो॥ 5 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़बा कन् के़दाःबार के़बप्‍पा इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ युक्‍को मे़बिरुन्‍छिन्‍लो॥ 6 कर साम्‌योसाप्‍लाओ थिक् ते़न्‍नो अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्,“मनाःन् थेआङ् निङ्‌वाॽ के़इःत्तुबे, इग्र मे़न्‍छाम् याप्‍मिःन् हाःत्ताङ् कम्‍ब्राङ् के़मे़त्तुबे? 7 खे़ङ्‌हाॽग माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनुःल्‍ले़ च्‍यॽरक् योयोक् के़जोगुसि, खे़ङ्‌हाॽ मिमिदिङ् नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ले़ तिचःन् के़घुःक्‍तुसिरो॥ 8 हे़क्‍क्‍याङ् काक् पाःन्‍हाॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ युक्‍को के़युक्‍खुरो॥”निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ युक्‍को युक्‍खुल्‍ले़ खुने़ॽ कुयुक्‍को मे़दारुन्‍बा थेआङ् होःप्‍लो॥ हे़क्‍केसाङ् कन् ये़म्‍मो काक् पाःन्‍हाॽ खुनिॽ युक्‍को वाॽबा आन्‍निःसुम्‍मिन्‍लो॥ 9 कर आनिॽ ये़सुःन् आनिःसुम्‍लो॥ खुने़ॽग माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनुःल्‍ले़आङ्‌ च्‍यॽरक् योयोक् वये़, आल्‍लग खुने़ॽ सिःमे़न्‍नो तुक्‍खे च्‍ये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मिमिदिङ् नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङिल्‍ले़न्‌ तिचःन् खुःक्‍तुआङ् वाॽ॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् खुने़ॽ काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिरे़ लागि सिःमे़न् साॽरुरो॥ 10 काक् पाःन्‍हाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़न्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् काक् पाःन्‍हाॽग कुमुक्‍साम्‍लाम्‍बा नावागे़न् चइःत्तिन् ने़स्‍से़बारो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ये़सुःन् इनोगे़न् तुक्‍खेलाम्‍बा कुलिङ्‌धो के़त्तुल्‍ले़ नुःबा नु कुदङ्‌बा पाःन् चोगुरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् ये़सुरे़ यरिक् मुॽइदाङ्‌साहाॽ से़न्‍लप्‍पो लाम्‍लोसुसिॽआङ् कुमिमिदिङ्‌ङिल्‍ले़न् लक् के़घोःबा मे़बोःक्‍खे़रो॥ 11 मनाहाॽ लायोलाम् सेसे के़जोःक्‍पा ये़सुःन् नु सेसे के़बोःङ्‌बाहाॽग लत्‍थिक् हिम्‍सयङ्‌सिरो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ आन्‍साॽसि मे़प्‍मासि खुने़ॽ मे़नुःन्‍ने़न्‍लो॥ 12 खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम्‍मो अक्‍खेलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मे़त्तुॽ,“इङ्‌गाॽ के़मिङ्‌ङिन् आन्‍साॽसि इङ्‌भोःसुङ्‌सिङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् के़मना लुम्‍मो इङ्‌गाॽ ने़म्‍भोगे़न् के़नारा फोःसुङ्‌लो॥” 13 हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो पाःत्तुॽ,“इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो नसाःन् युक्‍खुङ्‌लो॥”खुने़ॽ याम्‍मोआङ् पाःत्तुॽ,“इङ्‌गाॽ कप्‍मो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिराङ्‌बा मनाहाॽनु वाॽआरो॥” 14 खे़न् मनाहाॽरे़ग नासिङ्‌गे़न् थक् मे़गत्तुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ये़सुःन्‍नाङ् खे़ङ्‌हाॽ हे़क्‍केए पोःक्‍खे़रो॥ हे़क्‍केलॽरिक् आबाङे कुसिःमे़न्‍लाम्‍बा सिःमे़ल्‍ले़न् मुक्‍साम् के़गप्‍पा माफे़न्‍साम्‍मिन् मे़म्‍भै चोगु॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् सिःमे़न्‍नु के़गिःबाहाॽरे़ खुनिॽ किःमे़ल्‍ले़ हिङ्‌हिङ् थारिक् योःक् चोगुसिबाहाॽ चोःक्‌युम्‍भो पिमासि फाॽआङ् खुने़ॽ हे़क्‍के चोगुबारो॥ 16 से़क्‍खाःल्‍ले़ग खुने़ॽ माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽग मे़ःन्, कर अब्राहामरे़ कुमुॽइदाङ्‌साहाॽने़ कम्‍ब्राङ् मे़त्तुसिॽरो॥ 17 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा के़जोःक्‍पा लुङ्‌गुम्‍साबा नु नसाःन्‍साबा मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा पोःङ्‌से़ काक् परिक्‍ले़ आनिॽ हे़क्‍के पोःङ्‌मा पोःक्‍खे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ लायोःल्‍ले़न् ले़प्‍मि पिमा के़सुक्‍पा सिदुङ्‌जभा पोःक्‍खे़रो॥ 18 खुने़ॽ हङ्‌साॽमो थ्‍ये़आङ् आबाङे तुक्‍खे च्‍ये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ हङ्‌साॽमो के़धाःबाहाॽग खुने़ॽ कुभाॽ पिमा सुक्‍तुसिॽरो॥

हिब्रु 3

1 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे सेसे कुमना पोःङ्‌माआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् पेःक्‍मा लक् के़घोःसुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ सेःक्‌युक्‍मिबा नु मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा फाॽआङ् ते़न्‍दिङ् आजोगुम्‍बा ये़सुःन् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 2 मोसाःन् 3 हिम्‍मिन्‍नुःल्‍ले़आङ् हिम् के़जोःक्‍पे़न्‌ साॽरिक् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिमा लाॽरुबा कुइसिःक्‍के ये़सुःन् मोसाःन्‍नुःल्‍ले़आङ् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌साबा पोःक्‍खे़रो॥ 4 के़रे़क् हिम्‍हाॽग मनाहाॽरे़ मे़जोगुबारो, कर काक् पाःन्‍हाॽ के़जोःक्‍पाङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नेरो॥ 5 आल्‍ल मोसाःङ्‌ग के़दाःबा ये़म्‍मो पाःप्‍मा के़बोःङ्‌बा पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पाःप्‍मा फाॽआङ् खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् कुहिम्‍सयङ्‌ङो नसाःन्‍साबा सेवारोबा वये़रो॥ 6 कर ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहिम्‍सयङ्‌ङो नसाःन्‍साबा आबुगे़न् कुस्‍साःरो॥ ख्रिस्‍तओबा आनिॽ आजोगुम्‍बा निङ्‌साङ्‌ङिन् मे़ल्‍ले़त्ते हाङ्‌हाङ्‌ङाङ् आवाॽने़ फाॽग्र आनिॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहिम्‍सयङ्‌ङोबासिरो॥ 7 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुबा हे़क्‍के,“आइन् खुने़ॽ कुइक्‍लाःन् के़घे़प्‍सुम्‍मिल्‍ले़ 8 एःक्‍सादे़न्‍नो इस्राइलिहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् हङ्‌मे़साॽरुबा ये़म्‍मो बिफ्‍युङ् मे़जोगुबा कुइसिःक् खिनिॽ निङ्‌वाॽबान् के़धुङ्‌बा मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 9 खे़प्‍मो खिनिॽ थाःक्‍थे़बाहाॽरे़ इङ्‌गाॽ आनासि थःप्‍मान् मे़साॽरु हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ तङ्‌बे लिबोःङ्‌ (४०) थारिक् चोगुङ्‌बा आयाःम्‍बक्‍किन् मे़निःसु॥ 10 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् थाःक्‍हाॽनु इङ्‌गाॽ आसिक् पोगे़आङ् पाःत्तुङ्, ‘खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ सिक्‍लुङ्‌मान् सदादिङ् ताप्‍पे़ॽरो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ आलाम्‍मिन् कुसिङ्‌ मे़न्‍निःत्ते मे़वाॽरो॥’ 11 हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आसिक् पोःक्‍मो अक्‍खेलॽरिक् माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌ङाङ्‌लो, ‘खे़ङ्‌हाॽग इङ्‌गाॽ यारिप् चोगुङ्‌बा नाःम्‍सिङ्‌मा ते़न्‍नो आप्‍फाल्‍ले़आङ् लाःप्‍मा मे़ङ्‌घोने़न्‍लो॥’ ” 12 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ लुम्‍मो ताप्‍फे़ःम्‍बा नु नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबा निङ्‌वाॽबाल्‍ले़ खिनिॽ आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्‍बा माःङ्‌घा के़न्‍जोगिन्‍ल फाॽआङ् सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ 13 “आइन्” 14 आनिॽ तगि नसाःन् आजोगुम्‍बा ये़म्‍मो खुने़ॽ ताःक्‍पो आजोगुम्‍बा कुइसिःक् कुनुप्‍मो थारिक् नसाःन्‍साबा आबोःङ्‌ने़ फाॽग्र ख्रिस्‍ते़न्‍नु लक् के़घोःबा आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽरो॥ 15 साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् साम्‍दिङ् आबिॽरो,“आइन् खुने़ॽ कुइक्‍लाःन् के़घे़प्‍सुम्‍मिल्‍ले़ इस्राइलिहाॽरे़ बिफ्‍युङ् मे़जोगुबा कुइसिःक् खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ के़धःप्‍पा मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥” 16 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइक्‍लाःन् मे़घे़प्‍सुसाङ् खुने़ॽ कुदक्‍ले़ङ्वाओ बिफ्‍युङ् के़जोःक्‍पाहाॽ आत्तिन्‍हाॽ मे़वये़बे? हाबा खे़न् मोसारे़ मिस्र लाजेॽलाम् लःत्तुसिबा मनाहाॽए मे़ःन्‍छिबि? 17 हे़क्‍क्‍याङ् तङ्‌बे लिबोःङ्‌ थारिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाक्‍के़न् के़भोःङ्‌बाहाॽ आत्तिन्‍हाॽ मे़वये़बे? एःक्‍सादे़न्‍नो लायो के़जोःक्‍पाआङ् के़सिःबा मनाहाॽए मे़ःन्‍छिबि? 18 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ यारिप् चोगुबा नाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍नो आप्‍फाल्‍ले़आङ् लाःप्‍मा के़ङ्‌घोःसिन्‍लो लॽरिक् आत्तिन्‍हाॽनु माङ्‌हे़क् चोगुआङ् वये़बे? कुइङ्‌जाःङ् इःप्‍मा नाःप्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मनाबा मनाहाॽनुए मे़ःम्‍बि? 19 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽग खुनिॽ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबा निङ्‌वाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् नाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍नो लाःप्‍मा मे़ङ्‌घोःसुम्‍बान् आनिःसुम्‍लो॥

हिब्रु 4

1 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍नो लाःप्‍मा माङ्‌हे़क् वाॽरए खिनिॽ लुम्‍मो आत्तिन्‍हाॽआङ्‌ कन् माङ्‌हे़क्‍किन्‌ मे़ङ्‌घोःमनाबा मे़म्‍बोःङ्‌ने़न्‍ल फाॽआङ् आनिॽ सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क् लॽरिरो॥ 2 आनिॽओ कुइसिःक्‍के खे़ङ्‌हाॽरोआङ् सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़आङ् वये़, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् मे़घे़प्‍सुबा पाःन्‍निन् नसाःन् मे़न्‍जोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ थेआङ् इन्‍धाःङ्‌ मे़ङ्‌घोःसुन्‍लो॥ 3 कर आनिॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरक् कन् नाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍नो आलाःत्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तुआङ् वाॽ,“आसिक् पोगे़आङ् खे़ङ्‌हाॽग इङ्‌गाॽ यारिप् चोगुङ्‌बा नाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍नो आप्‍फाल्‍ले़आङ् लाःप्‍मा मे़ङ्‌घोने़न् फाॽआङ् माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌ङाङ्‌लो॥”हे़क्‍केसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍निङ्‌ग नावागे़न् चइःत् ने़स्‍से़ल्‍ले़सा चोगे़ सुरे़आङ् वये़रो॥ 4 लत्‍छा साम्‌योसाप्‍ला लक्‍को नुसिगेःक्‍पा ये़न्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुआङ् पत्,“निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा याःम्‍बक्‍कोनु नुसिगेःक्‍पा ये़न्‍नो नाःम्‍सिङ्‌लो॥” 5 हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो खे़न् वेॽस्‍मा लक्‍को खुने़ॽ अक्‍खे पाःत्तु,“खे़ङ्‌हाॽग इङ्‌गाॽ यारिप् चोगुङ्‌बा नाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍नो आप्‍फाल्‍ले़आङ् लाःप्‍मा मे़ङ्‌घोने़न्‍लो॥” 6 कुभारे़ग आल्‍लसाङ् खे़न् नाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍नो लाःप्‍मा मे़घोःसुॽ॥ कर वेॽहाॽरोग सुनाइङ्‌ङिन् तगि इङ्‌भोःसे़आङ् वये़साङ् खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌जाःङ् इःप्‍मा नाःप्‍मा मे़न्‍दे़न्‍दे़न्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़न्‍लाःसे़न्‍लो॥ 7 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍नो लाःप्‍मा वेॽस्‍मा ये़न्‍धिक् निःन्‍धो चोगुआङ् वाॽ॥ खे़न् ये़न्‍निङ्‌ग आइन्‍नेरो॥ खे़न् तगि पाःत्तुबा पाःन्‍निन् दाउद हाङ्‌लाम् खुने़ॽ यरिक् ये़म् एगाङ् याम्‍मो पाःत्तु,“आइन् खुने़ॽ कुइक्‍लाःन् के़घे़प्‍सुम्‍मिल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ के़धःप्‍पा मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥” 8 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ यहोसुरे़ 9 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ नाःम्‍सिङ्‌ ये़न्‍निन् ताःमा के़बोःङ्‌बा वाॽरो॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुयाःम्‍बक्‍लाम्‍बा नाःम्‍सिङ्‌बा कुइसिःक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनाःम्‍सिङ्‌दे़न्‍नो के़लाःप्‍पाहाॽआङ् खुनिॽ याःम्‍बक्‍लाम्‍बा मे़नाःम्‍सिङ्‌लो॥ 11 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ खे़न् नाःम्‍सिङ्‌मो लाःप्‍मा सिक् सम्‍ल निङ्‌वाॽ चोगुम्‍लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् इस्राइलिहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ् मे़भेःन्‍दुआङ् मे़मे़गे़बा कुइसिःक् आत्तिन्‍हाॽआङ् मे़म्‍मे़क्‍ने़न्‍लरो॥ 12 निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किङ्‌ग कुहिङ्‌वे़त् नु चोःक्‍साम्‍बा चोःक्‍लो॥ खे़ङ्‌ग ने़प्‍जाङ् ले़प्‍माङ् कुया के़बप्‍पा खागे़सुक्‍पा ताभेःन्‍नुःल्‍ले़आङ् खागे़सुक्‍पा चोःक्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ सक्‍मासाम्‍मिन्‍नु याम्‍साम्‍मिन् से़न्‍दुॽ हे़क्‍क्‍याङ् ये़प्‍पाल्‍ले़ कुदुम्‍बे़ॽ नु कुसिःन् लस्‍सुआङ् से़न्‍दुॽ॥ आनिॽ निङ्‌वाॽसुम्‍मिन् नु निङ्‌वाॽ इःप्‍मान् से़म्‍मा सुक्‍तुॽरो॥ 13 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओलाम्‍बा काक् नावागे़न् चइःत्तो थे़माःन्‍नाङ् चिङ्‌सिङ्‌मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो॥ खुने़ॽ कुदगि काक् पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् निधाःप्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ आजोगुम्‍बा काक् पाःन्‍हाॽरे़न् खाराःत् खुने़ॽए आनिॽ पिमा पोःङ्‌लो॥ 14 आल्‍ल, आनिॽ ते़न्‍दिङ् आजोगुम्‍बा नसाःन्‍निन् थरुम्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो के़बेःक्‍पाआङ् के़वाॽबा निङ्‌वाॽफुसाः ये़सु पयम् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बान् आनिॽ आगत्तुम्‍लो॥ 15 आनिॽ मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा आन्‍जोःक्‍ने़म्‍बा पाःन्‍निन् कुसिङ्‌ निःत्तुॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽआङ् आनिॽ हे़क्‍केए काक् परिक्‍पा हङ्‌साॽमान् ताःक्‍तु, कर खुने़ॽ लायो मे़जोगुन्‍लो॥ 16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ मे़ङ्‌गिए मे़न्‍नुःन्‍ने लुङ्‌गुम्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहाङ्‌युक्‍नाओ त्‍ये़ॽइरो॥ खे़प्‍मोग आनिॽ चाहाबो आधाःल्‍ले़ कुभाॽ खोःमा फाॽआङ् लुङ्‌दुक्‌ नु लुङ्‌गुम्‍मिन् आघोःसुम्‍लो॥

हिब्रु 5

1 आत्तिन् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बान्‍छाङ् मनाहाॽलाम्‍बाए सेःक्‍काङ् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोःक्‍से़ सेःक्‌युक् पोःङ्‌लो॥ खे़ल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ लायोःन् ले़प्‍मि खोःमा फाॽआङ् मनाहाॽरे़ लागि चोभाॽ नु सिदुङ्‌जभा तोःन्‍दुॽरो॥ 2 खुने़ॽग थेआङ् निङ्‌वाॽ मे़ङ्‌घोए के़वाॽबाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् ताप्‍के़बे़ॽबाहाॽनु चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍नःम्‍माङ् वाॽमा सुक्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ आबाङेआङ् पाःन् फेःम्‍मा के़सुक्‍पा मे़न्‍छाम् याप्‍मिएरो॥ 3 बा खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ए मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ लायोःल्‍ले़ लागिरक् मे़ःन्, कर खुने़ॽ आबाङे कुलायोःल्‍ले़ लागिआङ् सिदुङ्‌जभा तोःम्‍माए पोःङ्‌लो॥ 4 आत्तिल्‍ले़आङ् आबाङे कन् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङिन् ताःक्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो, कर मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा हारुने़न्‌ 5 ख्रिस्‍तरे़आङ् अक्‍खेलॽरिक् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा पोःङ्‌मा मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङिन् आबाङे मे़दाःक्‍तुन्‍लो, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ सेःक्‌युक् चोगुर मे़त्तु,“खे़ने़ॽग इङ्‌गाॽ आबुगे़न् आस्‍साःने़ फाॽआङ् इङ्‌भोःसुङ्‌लो, आइन् इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽ पानुदिङ् के़म्‍बा पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥” 6 हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योसाप्‍लाओबा वेॽस्‍मा लक्‍को खुने़ॽ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुॽ,“खे़ने़ॽग मल्‍किसे़दे़क 7 ये़सुःन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो नासिङ्‌गे़न् थक्‍को वये़ल्‍ले़ खुने़ॽ मिक्‌वानु चक्‍चक् साॽरिक् हाबे़र सिःमे़न्‍लाम् ताङ्‌से़ःप्‍मा के़सुक्‍पे़न्‌ पेलि फाक्‍तुर तुवा चोगुरो॥ खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिरुर सेवा चोगुबाल्‍ले़ खुने़ॽ चोगुबा तुवाःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताःक्‍तुरो॥ 8 खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे आबुगे़न् कुस्‍साः वये़साङ् तुक्‍खे च्‍ये़बाओलाम् इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा पोःङ्‌मा हुॽसिङ्, 9 हे़क्‍क्‍याङ् कुसाङ् लस्‍सुआङ् कुइङ्‌जाःङ्‌ के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा के़रे़क्‍ले़ लागि खुने़ॽ मे़न्‍नुप्‍मनाबा से़न्‍लप्‌रे़ कुबुन् पोःक्‍खे़रो॥ 10 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽग मल्‍किसे़दे़क कुइसिःक्‍पा मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा सेःक्‌युक् चोगुरो॥ 11 कल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओग आनिगे़ यरिक् पाःप्‍मा कत्तुम्‍बे़रो, कर खिनिॽ निङ्‌वाॽ के़धुङ्‌बा के़बोःक्‍खिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ पोधक् चोःक्‍मा साक्‍लो॥ 12 से़क्‍खाःल्‍ले़ कन् ये़म् थारिक्‍ले़ग खिनिॽग वेॽहाॽ के़हुॽबा सिक्‍साम्‍बा पोःङ्‌मा के़बोःङ्‌बा वये़, कर खिनिॽने़ निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़ कुहेःक्‍सिङ्‌मा निसाम्‍मिन् याम्‍मो हुॽमा के़बोःङ्‌बा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ खिनिॽग कुजा चामा मे़न्‍छुक्‍मना नुरक् के़धुङ्‌बा अङे़ःक्‌वा कुइसिःक् के़वयिॽरो॥ 13 नुरक् के़धुङ्‌बान् अङे़ःक्‌वा चोःक्‍काङ् खे़ल्‍ले़ नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा थेआङ् कुसिङ् निःप्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 14 कर कुजाःङ्‌ग तुम्‍स्‍याक् के़बोःङ्‌बाल्‍ले़ लागिने़रो॥ खे़ङ्‌ग चक्‍मे़ल्‍लॽए सधासिङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍निन् से़म्‍मा सुक्‍तुॽरो॥

हिब्रु 6

1 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽग ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओबा कुहेःक्‍सिङ्‌मा निसाम्‍हाॽ ले़रुम्‍माङ् कुसाङ् लःमा ले़प्‍माङ् तगि पोःरिरो॥ आनिॽग सिःमे़न्‍नो के़देॽबा लायोबा पाःन्‍हाॽलाम् हिम्‍मा पाःन्‍हाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् चोःक्‍मा पोःङ् के़लॽबा पाःन्‍हाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् बप्‍तिस्‍माहाॽरे़ कुयाःम्‍बेबा निसाम्‍हाॽ, हुक् ने़मा पाःन्‍हाॽ, सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌मा पाःन्‍हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा खुम्‍दिङ् हे़क्‍तङ्‌बा कुहेःक्‍सिङ्‌मा निसाम्‍हाॽ याम्‍मो पाःत्तुम् मे़ःन्‍लो॥ 3 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽ चोगुने़ फाॽग्र हे़क्‍केलॽरिक्‍के कुसाङ् लःमा ले़प्‍माङ् तगि आबोःरो॥ 4 कर तगिसा से़क्‍खाबा से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्ति के़निःबाहाॽ, साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङिल्‍ले़न् पर्धाःम् के़साॽबाहाॽ, सेसेमाङ् लक् के़घोःबा मनाहाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़ कुनो-कुदाःन् नु ताःये़म्‍ले़न् मुक्‍साम् के़साॽबाहाॽरे़ नसाःन्‍निन् मे़ले़रु मे़देःसुॽने़ फाॽग्र खे़ङ्‌हाॽ नुःक्‍मा ताःप्‍मासि सुक्‍मे़न्‍दे़त्‍ने़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍लाम्‍बा निङ्‌वाॽफुसाःन् याम्‍मो सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् मे़भोःन्‍दुआङ् मनालुम्‍मो कुजाःत्‍थि मे़देःसुबा हे़क्‍के पोःङ्‌लो॥ 7 पाङ्‌गे़न्‍दिङ् वाहित्तिल्‍ले़ प्‍याङ्‌सिगे़न् इक्‍ताप्‍पिन् वारक्‍खुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् इक् के़मःबान् चाहाबा के़जोःक्‍पा पोगुगे़न् कुजा के़धोःक्‍पा खे़न् प्‍याङ्‌सिगे़न् इक्‍ताप्‍पोग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मुॽइसाम् थाःसुआङ् यरिक् कुजा थोःक्‍ल चोगुॽरो॥ 8 कर खे़प्‍मो तिङ् नु सिध्राःक्‍पारक् लिङ्‌ने़ फाॽग्र खे़न् इक्‍ताप्‍पिन् इनाःम् पोःङ्‌ङाङ् इक् के़मःबाल्‍ले़ साङ्‌ग्रा मे़त्तुआङ् फाःत्‍त्रा केःत्तुॽरो॥ 9 आमिःम् तेःङ्‌जुम्‍से, आनिगे़ अक्‍खेलॽरिक् पारिगे़साङ् खिनिॽ याःम्‍बेओग से़न्‍लप्‍पिन् के़गाप्‍पा नुःबा पाःन्‍हाॽ के़जोगुम् के़लॽबा से़क्‍खाए निःसुम्‍बे़रो॥ 10 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ग नुःरिक्‍काङ् खासे़न् चोगुॽरो–हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुमनाहाॽ तगि कुभाॽ के़बिरुम्‍सिम्‍मिल्‍ले़ खुने़ॽ ओसेःन्‍दाङ् के़जोगुम्‍बा मिःम्‍जिन् खुने़ॽ निङ्‌वाॽ मे़भुःत्‍छुन्‍लो॥ खे़ङ्‌ग आल्‍लो थारिक्‍काङ् के़जोगुम्‍ल के़वयिॽरो॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ निङ्‌साङ् के़जोगुम्‍बा पाःन्‍हाॽ से़क्‍खाए के़घोःसुम्‍ल फाॽआङ् बा खे़न् याम्‍जाङ्‌वाःन् खिनिॽ हिङ्‌हिङ्‌ थारिक् कत्ते़म्‍मे़ॽ के़लॽबा आनिगे़ निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़ॽरो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ ले़म्‍स्‍वाबा मनाहाॽ कुइसिःक् मे़ःन्, कर नसाःन् नु निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मालाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबान्‌ लक् के़घोःबाहाॽरे़ खुनिॽ चोःङ् इःत्ते़म्‍मे़ॽओ के़लॽबा आनिगे़ निङ्‌वाॽ वाॽरो॥ 13 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अब्राहाम्‍मिन्‍नु माङ्‌हे़क् चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ आबाङे कुमिङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ यम्‍बा मिङ् होःप्‍ते़बाल्‍ले़ आबाङे कुमिङ्‌ङो अक्‍खेलॽरिक् माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌लो, 14 “से़क्‍खाए इङ्‌गाॽ यरिक् मुॽइसाम् पिने़रो हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ के़मुॽइदाङ्‌साहाॽ यरिक् फोःसुङ्‌सिङ्‌लो॥” 15 हे़क्‍केलॽरिक् अब्राहामरे़ निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌ल हाङ्‌घुआङ् माङ्‌हे़क्‍को के़वाॽबा पाःन्‍हाॽ खोःसुरो॥ 16 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मनाहाॽरे़ग आबाङेनुःल्‍ले़ यम्‍बा मिङ्‌ङो माङ्‌मे़हे़क्‍सिङ् हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् माङ्‌हे़क्‍किल्‍ले़ काक् पाःन्‍धङ् मे़नुप्‍सुॽरो॥ 17 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌हे़क्‍किन् आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़ले़क्‍खुन् के़लॽबान् कुमाङ्‌हे़क् के़घोःबाहाॽ ओसेःन्‍धाक्‍मासि साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुबाल्‍ले़ खुने़ॽ माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌लो॥ 18 अक्‍खेलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क्‌ चोगुआङ् माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌लो॥ कन् ने़त्‍छि पाःन्‍हाॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़ले़ङ्‌ने़न्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌ले़क् पाःप्‍माए मे़सुक्‍तुन्॥ आनिॽ खुने़ॽ कुगम्‍ब्राङ्‌ङो ताङ्‌से़ःप्‍सिङ्‌से़ के़बेःक्‍पाहाॽरे़ आघोःसुम् के़लॽबा निङ्‌साङ्‌ङिन् आल्‍ले़रुम्‍मिन्‍निल्‍ले़ हाङ्‌हाङ् आलॽरो॥ 19 कन् निङ्‌साङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ हिङ्‌मन्‍निन् थधप् मे़ल्‍लॽमनाबा चोगुॽरो॥ कन् निङ्‌साङ् आजोगुम्‍बा ये़सुःन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो फोःन्‍दा सिगाङ्‌बा सेसेबादे़न्‍नो लाःत्‍लो॥ 20 खे़प्‍मोग ये़सुःन् आनिॽ लागि तगिसा पेआङ् वाॽरो॥ खुने़ॽग मल्‍किसे़दे़क कुइसिःक्‍पा सदादिङ् के़वाॽबा मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥

हिब्रु 7

1 कन् मल्‍किसे़दे़क्‍किङ्‌ग साले़म् ये़क्‌यक्‍पा हाङ् नु के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ पयम् यम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़न् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा वये़रो॥ अब्राहाम्‍मिल्‍ले़ हाङ्‌हाॽ थङ् थक्‍मा नाःन्‍दुसिआङ् नुःक्‍खे़र पत्‍छे़ल्‍ले़ मल्‍किसे़दे़क्‍किल्‍ले़ खुने़ॽ तुमुआङ् मुॽइसाम् पिरु॥ 2 हे़क्‍क्‍याङ् अब्राहामरे़आङ् हाङ्‌हाॽ नाप्‍तुसिबा काक् चिगःक्‌वाहाॽरे़न् थिबोःङ्‌लक् खुने़ॽ पिरुरो॥ मल्‍किसे़दे़करे़ कुमिङ्‌ङिल्‍ले़ कुबेःङ्‌ग “साम्‌योनिबा हाङ्” पोःङ्, हे़क्‍क्‍याङ् सालेम्‍मोबा हाङ्‌रे़ कुबेःङ्‌ग “सनारुङ्‌ हाङ्” पोःङ्‌लो॥ 3 खुने़ॽ कुम्‍बा, कुम्‍मा, कुसुधे़बा कुधाःक्‍थे़बाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् कुसावाःन्‍छिङ्‌मान् नु कुसिःमाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ थेआङ् साप्‍ते़बा होःप्‍लो॥ खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुसाः कुइसिःक् सदादिङ् के़वाॽबा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बारो॥ 4 आल्‍ल मल्‍किसे़दे़क्‍किन् आनिॽ ताक्‍थे़बा अब्राहामरे़ए हाङ्‌हाॽ नाप्‍तुसिबा काक् पाःन्‍हाॽरे़न् थिबोःङ्‌लक् पिरुबाल्‍ले़ खुने़ॽ आक्‍खे़न् यम्‍बा चोगे़ के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 5 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा लॽरिक् सेःक्‌युक् के़बोःङ्‌बा ले़बिरे़ कुमुॽइदाङ्‌साहाॽरे़ आबाङे खुनिॽ फुॽनुसाॽ अब्राहामरे़ कुमुइदाङ्‌साहाॽलाम्‍बाए थिबोःङ्‌लक् ताःक्‍मा साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ इङ्‌जाःङ् पिरुसिरो॥ 6 कर कन् मल्‍किसे़दे़क्‍किङ्‌ग ले़बिरे़ कुमुॽइदाङ्‌सा होःप्‍ते़साङ् खे़ल्‍ले़ अब्राहामलाम् थिबोःङ्‌लक् ताःक्‍तुआङ् माङ्‌हे़क् के़घोःबा अब्राहाम्‍मिन् मुॽइसाम् थाःसु पिरुरो॥ 7 आल्‍ल चुक्‍पा मनाःल्‍ले़ यम्‍बालाम् मुॽइसाम् खोःसुॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् आत्तिल्‍ले़आङ् मे़अत्तुन्‍लो॥ 8 के़सिःबा के़बेःक्‍पा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़ थिबोःङ्‌लक् मे़दाःक्‍तु, कर मल्‍किसे़दे़क्‍किङ्‌ग खे़ङ्‌हाॽनुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा चोःक्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ सदादिङ् कुहिङ्‌वे़त् के़वाॽबा लॽरिक् साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ आमे़त्‍लो॥ 9 हे़क्‍क्‍याङ् थिबोःङ्‌लक् के़दाःक्‍पा ले़बिःल्‍ले़ अब्राहाम्‍लाम्‍बा थिबोःङ्‌लक् मल्‍किसे़दे़क्‍किन् हुङुरो पाःप्‍माआङ् आसुक्‍तुम्‍लो, 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मल्‍किसे़दे़करे़ अब्राहाम्‍मिन् तुमुल्‍ले़ ले़बिःङ्‌ग सामे़न्‌वाःन्‍छिङ्‌ङे वये़ कर ताःन्‍दि अब्राहामरे़ कुमुॽइदाङ्‌सा पोःङ्‌लो॥ 11 हारुनरे़ कुधाःक् ले़बिहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा याःम्‍बक् चोःक्‍मा युक् मे़घोःसु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽलाम् मनाहाॽरे़ साम्‌योथिम् मे़घोःसुआङ् मे़वये़॥ आल्‍ल हारुनरे़ कुधाःक्‍लाम्‍बाबा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ मनाहाॽ कुलिङ्‌धो के़प्‍मा सुक्‍तुसिआङ् वये़ल्‍ले़ग मल्‍किसे़दे़क कुइसिःक्‍पा वेॽस्‍मा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा चाहाबा मे़जोगे़म्‍बामे़न्‍लो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ परिक्‍पा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बान् ताःल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिन्‍नाङ् ले़क्‍माए पोःङ्‌लो॥ 13 आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़बा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बान् वेॽस्‍मा थाःक्‍लाम्‍बाबारो, कर खे़न् थाःक्‍कोलाम् आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा याःम्‍बक् मे़न्‍जोःक्‍के मे़वाॽरो॥ 14 आनिॽ दाङ्‌बाङ्‌ग यहुदाःल्‍ले़ कुधाःक्‍लाम्‍बा सावाःन्‍छिङ्‌ङे़बा फाॽआङ् के़रे़क्‍ले़ मे़निःसुएरो कर यहुदाःल्‍ले़ कुधाःक्‍लाम्‍बा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा सेःक्‍मनाबा पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ मोसारे़ थेआङ् मे़बाःत्तुन्‍लो॥ 15 आल्‍ल मल्‍किसे़दे़क कुइसिःक्‍पा वेॽस्‍मा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बान् ताःल्‍ले़ कन् साम्‌योथिम् ले़क्‍ते़बा पाःन्‍निन् आल्‍लसाङ् नुःरिक्‍काङ् कुसिङ्‌ निःप्‍मा सुक्‍ते़त्‍लो॥ 16 खुने़ॽग मे़न्‍छाम् थाःक्‍पा साक्‍थिम् कुइसिःक् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा पोःक्‍खे़बा मे़ःन्, कर मे़म्‍मे़क्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍ले़न् मुक्‍साम्‍लाम्‍बा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा पोःक्‍खे़बारो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुआङ् पत्,“खे़ने़ॽग मल्‍किसे़दे़क कुइसिःक्‍पा सदादिङ् के़वाॽबा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाने़रो॥” 18 अक्‍खेलॽरिक् तगिस्‍मा साम्‌योथिम् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् खारोःत्ति पोःक्‍खे़आङ् वाॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़न् थेआङ् चोःक्‍मा मे़न्‍छुक्‍मना नु यरिक् कुसुम्‍मे़न्‍दम्‍मनाबा चोगे़रो॥ 19 साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ थेआङ् कुलिङ्‌धो के़प्‍मा मे़सुक्‍तुन्, कर निङ्‌साङ् आजोगुम्‍बा पाःन्‍निन् खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् नुःबा चोःक्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुबेसाङ् आदेॽरो॥ 20 ख्रिस्‍ते़न्‌ सदादिङ् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा पोःङ्‌लो लॽरिक् माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌लो, कर वेॽ निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़ लागि आप्‍फाल्‍ले़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् हे़क्‍केलॽरिक् माङ्‌मे़हे़क्‍सिङ्‌ङिन्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओरक् अक्‍खे पाःत्तुआङ् वाॽरो,“ ‘खे़ने़ॽग सदादिङ् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाने़रो’ हे़क्‍क्‍याङ् आप्‍फाल्‍ले़आङ् आनिङ्‌वाॽ मे़ले़ङ्‌ङान्‍लो लॽरिक् यहवे दाङ्‌बान् माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌ङाङ् वाॽरो॥” 22 बा कन् माङ्‌हे़क्‍किल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ तगिबा माङ्‌हुप्‍पिन्‍नुःल्‍ले़आङ् पनुनुःबा माङ्‌हुप्‍पिन् ये़सुरे़ए निःन्‍धो चोगुआङ् वाॽरो॥ 23 तगिस्‍मा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ यरिक् मे़वये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ मे़स्‍ये़आङ् सदादिङ् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा याःम्‍बक् चोःक्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ 24 कर ये़सुःन् आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़सिःने़न्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सदादिङ्‌बा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा पोःङ्‌लो॥ 25 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो के़दाःबाहाॽ खुने़ॽ सदादिङ् ताङ्‌से़ःप्‍मा सुक्‍तुसिॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ लागि पेलिगे़न् तुवा चोःक्‍से़ सदादिङ् हिङ्‌लो॥ 26 खुने़ॽग आनिॽ चाहाबा के़जोःक्‍पा मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग सेसे नु फोत्‍या मे़ःन्‍ने, लायोःल्‍ले़ मे़दे़त्तुम्‍बा चोःक्‍लो॥ खुने़ॽग लायोबाहाॽलाम् से़न्‍दे़आङ् वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो काक्‍नुःल्‍ले़ यम्‍बा मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ले़ युक्‍नाःन् खोःसुआङ् वाॽरो॥ 27 खुने़ॽग वेॽ मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा कुइसिःक् थिक्‌याःन्‍धक् सिदुङ्‌जभा तोःम्‍मा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग काक्‍नुःल्‍ले़ तगि आबाङे लायोहाॽरे़ लागि हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ लायोहाॽरे़ लागि सिदुङ्‌जभा मे़जोगुरो॥ कर ये़सुरे़ग थिक्‍ले़ङ्‌माओ सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् मनाहाॽरे़ खुनिॽ लायोःन् ले़प्‍मि पिसे़ आबाङे तोःन्‍छिङ्‌ङाङ् सिदुङ्‌जभा पोःक्‍खे़रो॥ 28 साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ पाःन् फेःम्‍मा के़सुक्‍पा मे़न्‍छाम् याप्‍मि मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ सेःक्‌युक् चोगुसि, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योथिम् पिरुसिआङ् एगाङ् माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌बा पाःन्‍निल्‍ले़ आबाङे आबुगे़न् कुस्‍साःन् सदादिङ्‌ले़ लागि कुलिङ्‌धो के़त्तुआङ् सेःक्‌युक् चोगुरो॥

हिब्रु 8

1 आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़बा पाःन्‍निन् बा कन्‍लो–आनिॽनु अक्‍तङ्‌बा मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बान् वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो मिमिदिङ्‌गे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहाङ्‌युक्‍नाःल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङ्‌लो॥ 2 खुने़ॽग सेसेदे़न्‍नो माङ्‌सेवा चोगुॽरो, खे़न् सेसेदे़न्‍निङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मिरे़ मे़जोगुबा मे़ःन्, कर यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ आबाङे चोगुबा से़क्‍खाबा निङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम्‍लो॥ 3 के़रे़क्‌ मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽग चोभाॽ नु सिदुङ्‌जभा तोःम्‍मा फाॽआङ् सेःक्‌युक् मे़बोःक्‍खे़बारो, हे़क्‍केःल्‍ले़ कन् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़आङ् तोःम्‍मा फाॽआङ् थेइग कप्‍माए पोःङ्‌लो॥ 4 खुने़ॽ खाम्‍बेःक्‍मोए वये़ल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा मे़बोःक्‍खे़न्‍बारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ पाःत्तुबा कुइसिःक् चोभाॽ के़दोःम्‍बा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽग तगिनुसा मे़वाॽरो॥ 5 खे़ङ्‌हाॽरे़ माङ्‌सेवा मे़जोगुबा सेसेदे़न्‍निङ्‌ग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा से़क्‍खास्‍मा सेसेदे़न्‍निल्‍ले़ कुबिइत्‍छाप्‍लक्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मोसाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम् चोःक्‍मा इःत्तुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् साम्‍दिङ् पिरु, “खे़ने़ॽ निङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम्‍मिन् के़जोगुल्‍ले़ कोःक्‍मा सम्‍दाङ् के़निःसुबा हे़क्‍के योधो मे़म्‍बोःङ्‌ङे चोगे़ॽओ॥”lb00259c.tifनिङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम् 6 कर ये़सुरे़ खोःसुबा माङ्‌सेवाःङ्‌ग खे़ङ्‌हाॽरे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा चोःक्‍लो, हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ् नु मे़न्‍छाम् याप्‍मिलुम्‍मो खुने़ॽ पाःन्‍दङ् चोगुबा माङ्‌हुप्‍पिन् तगिस्‍मान्‍नुःल्‍ले़आङ् नुःबा चोःक्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् कुसङ् माङ्‌हुप्‍पिङ्‌ग नुःब्‌ नुःबा माङ्‌हे़क्‍हाॽओने़ चोगे़आङ् वाॽरो॥ 7 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तगिस्‍मा माङ्‌हुप्‍पिन् फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा वये़ल्‍ले़ग वेॽस्‍मा माङ्‌हुप्‍पिन् चाहाबा मे़जोगे़न्‍बारो॥ 8 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मनाहाॽओ फोत्‍या खोःसुआङ् पाःत्तु,“ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽ, के़दाःबार के़बप्‍पा ये़म्‍मो, इङ्‌गाॽ इस्राइलस्‍मा मनाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् यहुदास्‍मा मनाहाॽनु कुसङ् सेसेमाङ्‌हुप् चोगुङ् लॽरिक् यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुॽरो॥ 9 कन् कुसङ् माङ्‌हुप्‍पिङ्‌ग मिस्रलाम् आहुक्‍किल्‍ले़ ते़म्‍सुङ्‌सिङ्‌ङाङ् लाम्‍लोसुङ् लःत्तुङ्‌सिङ्‌बा खुनिॽ थाःक्‍थे़बाहाॽनु चोगुङ्‌बा माङ्‌हुप्‍पिन् कुइसिःक् मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽग इङ्‌गाॽ चोगुङ्‌बा माङ्‌हुप्‍पो नसाःन्‍साबा मे़म्‍बोःक्‍खे़न् हे़क्‍क्‍याङ् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा ले़रुङ्‌सिङ्‌लो लॽरिक् यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुॽरो॥ 10 खे़न् ये़म् एगाङ् इस्राइलि मनाहाॽनु कन् सेसेमाङ्‌हुप्‍पिन्‌ चोगुङ्, खुनिॽ निङ्‌वाॽबो आधिम्‍हाॽ केःत्तुङ् पिरुङ्‌सिङ्‌ङाङ् खुनिॽ सिक्‍लुङ्‌मो साप्‍तुङ् पिरुङ्‌सिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खुनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ् पोःङ्‌ङाआङ् खे़ङ्‌हाॽ आमना मे़बोःङ्‌लो लॽरिक् यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुॽरो॥ 11 आत्तिन् मनाःल्‍ले़आङ् कुलाजेॽबा मनाःन् हुॽमा चाहाबा मे़जोःक्‍ने़न्‍लो हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन् मनाःल्‍ले़आङ् कुम्‍भुॽ कुन्‍साॽसि दाङ्‌बान् कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽ लॽरिक् मे़प्‍मासि मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ यम्‍बा चुक्‍पा के़रे़क्‍ले़ इङ्‌गाॽ कुसिङ् मे़निःत्तारो॥ 12 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जोगुबा ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‍किन् ले़प्‍मि पिरुङ्‌सिङ् हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ लायोःन् आप्‍फाल्‍ले़आङ् निङ्‌वाॽ मे़इःत्तुङ्‌ङिन्‍लो॥” 13 अक्‍खेलॽरिक् खुने़ॽ कुसङ्‌ माङ्‌हुप्‌ पाःत्तुल्‍ले़ तगिस्‍मान् युक् मे़ःन्‍नेबा चोगुबा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् युक् मे़ःन्‍नेबा नु ओगप् मे़म्‍बोःङ्‌मना आत्तिन् पाःन्‍निन्‍छाङ् हाराए माबेःक्‍लो॥

हिब्रु 9

1 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ् नु इस्राइलिहाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो थिक्‍सिगेःक्‍स्‍मा माङ्‌हुप्‍पो सेवा चोःक्‍मा थिम्‍हाॽ वये़, हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍साओ सेसेबा ते़न्‍नाङ् ने़स्‍से़रो॥ 2 खे़न् निङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम्‍मो ने़त्‍छि याक्‍फा ने़स्‍से़॥ खे़प्‍मो थिक्‍सिगेःक्‍स्‍मा याक्‍फाओ सेमि युङ्‌दे़न्, चप्‍ते़न् नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तोःम्‍मनाबा सेसे खरे़ःङ्‌हाॽ ने़स्‍से़॥ कन् ते़न्‍निन् सेसेबा ते़न् मे़मे़त्तुरो॥ 3 हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो फोःन्‍दाधिक् पत्‍छे़॥ खे़न् फोःन्‍दाःल्‍ले़ थेःक्‍तुबा निसिगेःक्‍पा याक्‍फाःन् काक्‍नुःल्‍ले़ सेसेबा ते़न् मे़मे़त्तुरो॥ 4 खे़प्‍मो साम्‍म्‍याङ् साङ्‌सिङ् हाःम्‍मादे़न्‍धिक्‌ नु साम्‍म्‍याङ्‌ङिल्‍ले़ सुःप्‍मनाबा माङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़न् सन्‍दोःक्‍किन् युङे़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् सन्‍दोःक् सिगाङ् मन्‍ना 5 खे़न् सन्‍दोःक् सम्‍दाङ् करुब मे़प्‍मनाबा मिमिदिङ्‌गे़न् कुमाङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुन्‍छिॽ साम्‍ब्रिःप्‍पाल्‍ले़ लायोलाम् ले़प्‍मि खोःमा ते़न्‍निन् इःप्‍ते़त्‍छुआङ् ये़बे़त्‍छिरो॥ कर आल्‍लो कन् काक् पाःन्‍हाॽग आनिगे़ नुःरिक्‍काङ् पाःप्‍मा मे़सुक्‍तुम्‍बे़न्‍लो॥ 6 आल्‍ल काक् कन् पाःन्‍हाॽ यारिप्‌ पोःक्‍खे़आङ् निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽ थिक्‌याःन्‍धक् खे़न् लाःक्‍कात्‍पा सेसेबा ते़न्‍नो माङ्‌सेवा चोःक्‍से़ मे़लाःसे़॥ 7 कर सिगाङ् ले़प्‍माङ्‌बा काक्‍नुःल्‍ले़ सेसे ते़न्‍नोग मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बे़न्‍लक् तङ्‌बेरे़ थिक्‍ले़ङ् माक्‍खिॽनु लाःसे़रो॥ खे़न् माक्‍खिॽइङ्‌ग खुने़ॽ आबाङे कुलायोरे़ लागि नु मनाहाॽरे़ मे़न्‍नि मे़ल्‍ले़ए मे़जोगुबा लायोहाॽ ले़प्‍मि खोःमारे़ लागि खुने़ॽ तोःन्‍दुरो॥ 8 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कन् काक् पाःन्‍लाम्‍बा लाःक्‍कात्‍पा सेसेबा ते़न्‍निन् ने़र थारिक् सिगाङ्‌स्‍मा काक्‍नुःल्‍ले़ सेसेबा ते़न्‍नो लाःप्‍मा लाम्‍मिन् मे़हरे़न् फाॽआङ् मनाहाॽ ओसेःन्‍धाक्‍तुसिरो॥ 9 कङ्‌ग आइन् ताःन्‍दिक्‍पा ये़म्‍मिन् ओसेःन्‍दाङ् के़जोःक्‍पा मिक्‍सेःन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो मे़दोःन्‍दुबा चोभाॽइन् नु सिदुङ्‌जभाहाॽरे़ सेवा के़जोःक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ खासिङ्‌ङिन्‌ सुत्‍थो मे़न्‍जोगुन् के़लॽबा पाःन्‍निन् ओसेःन्‍आधाक्‍लो॥ 10 खे़न् पाःन्‍हाॽग चामा थुङ्‌मा नु परिक्‍परिक्‍पा सुत्‍थो चोःक्‍सिङ्‌मारे़ लागि वाहप्‍सिङ्‌मा थिम्‌रक्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽ कुसङ् मे़न्‍जोःक्‍के थारिक् खे़ङ्‌हाॽग नासिङ्‌गे़न् थक्‍को इःप्‍मा नाःप्‍मा के़बोःङ्‌बा थिम्‍हाॽ वये़रो॥ 11 के़रे़क् त्‍ये़ चुरे़बा नुःबा पाःन्‍हाॽ के़बिबा ख्रिस्‍ते़न्‌ मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा पोःक्‍खे़ल्‍ले़ खुने़ॽग पयम् यम्‍बा नु कुसाङ् के़लःबा साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा निङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम्‍मो लाःसे़रो॥ खे़न् निङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम्‍मिन् मे़न्‍छाम् हुक्‍किल्‍ले़ चोःक्‍मनाबा मे़ःन्‍लो, पाःप्‍माए पोःङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌ग नावागे़न् चइःत्तिल्‍ले़न्‍नाङ् मे़ःन्‍लो॥ 12 खुने़ॽग मे़न्‍दाक् नु पित् माक्‍खिॽइन् मे़ःन्, कर खुने़ॽग सदादिङ्‌ले़ लागि लायोलाम् चोःक्‌युम्‍भो पिसे़ खे़न् काक्‍नुःल्‍ले़ सेसेबा ते़न्‍नो थिक्‍ले़ङ्‌मो सदादिङ्‌ले़ लागि आबाङे कुमाक्‍खिॽइन् तोःन्‍दुर लाःसे़रो॥ 13 मे़न्‍दाक् नु कुम्‍बाबा पित् माक्‍खिॽइल्‍ले़ साङ्‌मासिल्‍ले़ हे़क्‍क्‍याङ् करःङ् पिप्‍माःन्‌ ओॽमाआङ् के़लःम्‍बा खाप्‍पुःल्‍ले़ आसुत्‍थो मनाहाॽ चुःप्‍मासिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ थक्‍किन् सुत्‍थो पोःङ्‌ने़ फाॽग्र 14 खे़न्‍नुःल्‍ले़ग ख्रिस्‍तरे़ कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ आक्‍ख्‍याक् यरिक्‌ सुत्‍थो आजोःक्! खुने़ॽ मे़न्‍नुप्‍मनाबा सेसेमाङ्‌लाम् कुसाङ् के़लःबा सिदुङ्‌जभा पोःङ्‌से़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो आबाङे तोःन्‍छिङ्‌लो॥ आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोःक्‍मा आसुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ सिःमे़न्‍नो के़देॽबा याःम्‍बक्‍लाम् आनिॽ खासिङ्‌ङिन्‌ सुत्‍थो चोगुॽरो॥ 15 बा खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबा मे़न्‍नुप्‍मनाबा लक्‍किन् उःत्तुसिबाहाॽरे़ मे़घोःसुर फाॽआङ् ख्रिस्‍ते़न्‌ कुसङ् माङ्‌हुप्‍ले़न्‌ पाःन्‍दङ्‌साबारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ थिक्‍सिगेःक्‍समा माङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़जोगुबा लायोलाम् खे़ङ्‌हाॽ थे़ॽमासि फाॽआङ् खुने़ॽ स्‍ये़बारो॥ 16 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सिःआल्‍ले़ आयाङ्‌साकुन्‍धेःन्‌ खुने़ॽ खोःसुॽ फाॽआङ् चोगुबा साप्‍ला मुन्‍धेःङ्‌ग, खे़न् साप्‍ला मुन्‍धे के़साप्‍पा मनाःन् स्‍ये़ के़लॽबा पर्माङ्‌गि पोःङ्‌ङाङ्‌लक् से़क्‍खा पोःङ्‌लो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ कुहिङ्‌वे़त् वाॽर थारिक् खे़न् आप्‍फाल्‍ले़आङ् से़क्‍खा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो, कर मनाःन् सिःआङ्‌लक् से़क्‍खा पोःङ्‌लो॥ 18 बा खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ थिक्‍सिगेःक्‍समा माङ्‌हुप्‍पिन्‍नाङ् माक्‍खिॽ वामे़न्‍दे़ःन्‍ने थारिक् से़क्‍खा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मोसारे़ मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् कुसाम्‌यो इङ्‌जाःङ्‌हाॽ पिरुसिआङ् खे़ल्‍ले़ हिसप् सिङ्‌बोराःक् नु हे़ःक्‍के़लॽबा से़मुरिक्‍किन् च्‍वाःत्तो फुप्‍मनाबा पित्‍सात् नु मे़न्‍दाक् माक्‍खिॽओ निःप्‍सुआङ् साम्‌योथिम् साप्‍ला नु काक् मना सम्‍दाङ् साक्‍खुरो॥ 20 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुसि, “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरिबा माङ्‌हुप्‍पिन् से़क्‍खा के़जोःक्‍पा माक्‍खिॽइन् हाबा कन्‍लो॥” 21 हे़क्‍केलॽरिक्‍के मोसाःल्‍ले़ सेसे साःङ्‌गाहिम्‍मो नु सेवा चोःक्‍माल्‍ले़ चाहाबा के़जोःक्‍पा काक् सामाफुमा सम्‍दाङ् माक्‍खिॽइन् साक्‍खुरो॥ 22 से़क्‍खाःल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ पाःत्तुबा कुइसिःक् यरिक् कुसिक् पाःन्‍हाॽग माक्‍खिॽरे़ सुत्‍थो पोःङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् माक्‍खिॽ वामे़न्‍दे़ःन्‍नेग लायोःन् ले़प्‍मि मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 23 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् हे़क्‍तङ्‌बा सिदुङ्‌जभाःल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा पाःन्‍हाॽरे़ कुबिहाॽ सेसे सुत्‍थो चोःक्‍मा पोःक्‍खे़, कर साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा पाःन्‍हाॽए सुत्‍थो चोःक्‍मा फाॽआङ् खे़न्‍नुःल्‍ले़ नुःबा सिदुङ्‌जभाःन् चाहाबा चोगे़॥ 24 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग निङ्‌वाॽफु साःङ्‌गाहिम्‍मिल्‍ले़ कुबि कुइसिःक्‍पा मे़न्‍छाम् हुक्‍किल्‍ले़ चोःक्‍मना सेसेबा ते़न्‍नो मे़लाःसे़न्, कर खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदगिए आनिॽ लागि साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो लाःसे़रो॥ 25 मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बान् काक्‍नुःल्‍ले़ सेसेबा ते़न्‍नो तङ्‌बे थप्‍मे थक्‍सा माक्‍खिॽनु लाःसे़बा कुइसिःक् ख्रिस्‍ते़न्‌ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो लाःसे़ल्‍ले़ खुने़ॽ ए़त्‍ले़ङ् आबाङे सिदुङ्‌जभा पोःङ्‌से़ मे़लाःसे़न्‍लो॥ 26 मे़ःन्‍निल्‍ले़ग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् नावागे़न् चइःत् पोःक्‍खे़आङ्‌धो खुने़ॽ यरिक्‍ले़ङ् इनोगे़न् तुक्‍खे चामा के़बोःङ्‌बा वये़, कर खुने़ॽग कन् कुनुप्‍मा ये़म्‍मो यरिक्‍ले़ खुनिॽ लायोःन् ले़प्‍मि पिमासि फाॽआङ् थिक्‍ले़ङ्‌माल्‍ले़ खुने़ॽ आबाङे सिदुङ्‌जभा पोःक्‍खे़रो॥ 27 मे़न्‍छाम् याप्‍मि के़रे़क् थिक्‍ले़ङ्‌ग सिःमा पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुघासे़न्‍नो ये़प्‍मा पोःङ्‌बा कुइसिःक् 28 ख्रिस्‍ते़न्‌ काक् मनाहाॽरे़ खुनिॽ लायोहाॽ कुःसे़ थिक्‍ले़ङ्‌मो सिदुङ्‌जभा पोःक्‍खे़, हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो युःल्‍ले़ आनिॽ लायोहाॽ कुःसे़ग मे़ःन्, कर खुने़ॽ कुयुःमान् निङ्‌वाॽ इगेःक्‍काङ् के़हाङ्‌बाहाॽ से़न्‍लप् पिसे़ने़ युःरो॥

हिब्रु 10

1 मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिङ्‌ग ताःन्‍दि के़दाःबार के़बप्‍पा नुःबा पाःन्‍हाॽ ओसेःन्‍के़धाक्‍पा साम्‍ब्रिःप्‍पा कुइसिःक्‍लक्‍लो, से़क्‍खाबा पाःन् मे़ःन्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ नाःक्‍तुबा तङ्‌बे थप्‍मे ए़त्‍ले़ङ् तोःम्‍मनाबा सिदुङ्‌जभाःल्‍ले़ खे़न् सेसे माङ्‌गे़घबाहाॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् कुलिङ्‌धो मे़गे़त्तुन्‍छिन्‍लो॥ 2 साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुलिङ्‌धो के़प्‍मा सुक्‍तुसिल्‍ले़ग सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मा याःम्‍बक्‍किन् चक् लॽरे़बारो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ सेवा के़जोःक्‍पाहाॽ थिक्‍ले़ङ्‌मो काक् परिक्‍ले़ सुत्‍थो मे़बोःक्‍खे़मे़न्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ लायो मे़जोगुल्‍ले़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़लोःरे़न्‍बामे़न्॥ 3 कर खे़न् सिदुङ्‌जभाहाॽरे़ लायोःन् तङ्‌बे थप्‍मे निङ्‌वाॽसुम्‍मो तारुरो, 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुम्‍बाबा पित् नु मे़न्‍दाक् माक्‍खिॽइल्‍ले़ लायोहाॽ वादेॽमा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 5 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो ये़ःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् अक्‍खे मे़त्तु,“सिदुङ्‌जभा नु चोभाॽहाॽ खे़ने़ॽ निङ्‌वाॽ के़न्‍जोगुन्‍लो, कर नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् तोःम्‍मा फाॽआङ् के़बिराङ्‌लो॥ 6 मिधिङ्‌मनाआङ्‌ तोःम्‍मनाबा नु लायोरे़ लागि तोःम्‍मनाबा सिदुङ्‌जभाहाॽरे़ खे़ने़ॽ के़निङ्‌वाॽ मे़द्‌ये़ने़न्‍लो॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌, ‘ओमे़त्ते़ॽओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङे, साम्‌योसाप्‍लाओ इङ्‌गाॽ आयाःम्‍बेओ साप्‍ते़आङ् पप्‍पा कुइसिःक् इङ्‌गाॽ के़निङ्‌वाॽ हे़क्‍के चोःक्‍से़ कप्‍मो त्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥’ ” 8 ख्रिस्‍तरे़ तगि पाःत्तु, “खे़ने़ॽ सिदुङ्‌जभा नु तोःम्‍मनाबा हे़क्‍क्‍याङ् मिधिङ्‌मनाआङ्‌ तोःम्‍मनाबा नु लायोरे़ लागि तोःम्‍मनाबा सिदुङ्‌जभाहाॽ ताःक्‍मा निङ्‌वाॽ के़न्‍जोगुन्‍लो हे़क्‍क्‍याङ् के़निङ्‌वाॽआङ् मे़द्‌ये़ने़न्‍लो॥” (हे़क्‍केसाङ् साम्‌योथिम् कुइसिःक् खे़ङ्‌हाॽ मे़दोःन्‍दुरो)॥ 9 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ पाःत्तु, “ओमे़त्ते़ॽओ, इङ्‌गाॽ के़निङ्‌वाॽ हे़क्‍के चोःक्‍से़ कप्‍मो त्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥” खुने़ॽ कुसङ् माङ्‌हुप्‍पिन् युक्‍सिङ् चोःक्‍से़ तगिस्‍मा माङ्‌हुप्‍पिन् खारोःत्ति चोगुरो॥ 10 हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽलाम्‍बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍किन् थिक्‍ले़ङ्‌मो सदादिङ्‌ले़ लागि तोःन्‍दुबा सिदुङ्‌जभालाम् आनिॽ सेसे आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽरो॥ 11 तगिबा माङ्‌हुप्‍पोग निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा के़रे़क्‍ले़ थिक्‌याःन्‍धक् साम्‌योबा याःम्‍बक् मे़जोगुर लत्‍छा परिक्‍पा सिदुङ्‌जभाःन्‌ ए़त्‍ले़ङ् मे़दोःन्‍दुरो, कर खे़ल्‍ले़ग आप्‍फाल्‍ले़आङ् लायोःन् तेॽमा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 12 कर आनिॽ मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो थिक्‍ले़ङ्‌मो सदादिङ्‌ले़ लागि लायोःन् तेॽमा फाॽआङ् आबाङे सिदुङ्‌जभा पोःक्‍खे़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङ्‌सिङ्‌लो॥ 13 खे़न् ये़म्‍माङ्धो खुने़ॽ कुनिङ्‌मिहाॽ कुयुक्‍को मे़न्‍दाःत्‍छिङ्‌ङे थारिक् हाङ्‌घुसिर युङ्‌लो॥ 14 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् लत्‍थिक् सिदुङ्‌जभाःल्‍ले़ लायोलाम् सेसे के़बोःङ्‌बार के़बप्‍पाहाॽ सदादिङ्‌ले़ लागि कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा चोगुसिआङ् वाॽरो॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् कल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ आनिॽ अक्‍खे आमे़त्‍लो, 16 “यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तु, ‘खे़न् एगाङ् खे़ङ्‌हाॽनु चोगुङ्‌बा कुसङ् माङ्‌हुप्‍पिन् बा कन्‍लो–इङ्‌गाॽ आधिम्‍हाॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ सिक्‍लुङ्‌मो युक्‍खुङ् पिरुङ्‌सिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ निङ्‌वाॽबो साप्‍तुङ् पिरुङ्‌सिङ्‌लो॥’ ” 17 खुने़ॽ याम्‍मोआङ् पाःत्तु,“इङ्‌गाॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जोगुबा लायोहाॽ नु फे़न् याःम्‍बक्‍हाॽ याम्‍मो आप्‍फाल्‍ले़आङ् निङ्‌वाॽ मे़इःत्तुङ्‌ङिन्‍लो॥” 18 आल्‍ल लायोहाॽ ले़प्‍मि पोःक्‍खे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ याम्‍मो लायोहाॽ ले़प्‍मि पोःङ्‌मा फाॽआङ् सिदुङ्‌जभा चाहाबा मे़जोःक्‍ने़न्‍लो॥ 19 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् ने़ॽनुसाॽ नु फुॽनुसाॽसे, आनिॽग काक्‍नुःल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा सेसेबा ते़न्‍नो ये़सुरे़ कुमाक्‍खिॽलाम् हाङ्‌हाङ्‌ङाङ् लाःप्‍मा आघोःसुम्॥ 20 कन् कुसङ् नु हिङ्‌मन् के़बिबा लाम्‍मिन् आनिॽ लागि सेसे फोःन्‍दाःन् हम्‍बा कुइसिःक् हरे़आङ् वाॽरो–खे़न्‌ सेसे फोःन्‍दाःङ्‌ग ये़सुरे़ नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍लो॥ 21 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहिम् सम्‍दाङ् युक् के़गप्‍पा आनिॽ पयम् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा आगत्तुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, 22 आनिॽ तोःन्‍दोःम्‍बा सेसे सिक्‍लुङ्‌मान्‍नु हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌हाङ्‌बा नसाःन्‍निन्‍नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुबेसाङ् पेगिरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ सेसे चोःक्‍से़ ख्रिस्‍तरे़ कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ आनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा खासिङ्‌ङिन्‌ साक्‍खुआङ् वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् सेसेबा च्‍वाःत्तिल्‍ले़ वाहप्‍तुआङ् वाॽरो॥ 23 हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ आगत्तुम् लॽरिक् ते़न्‍दिङ् आजोगुम्‍बा निङ्‌साङ्‌ङिन् मे़ल्‍ले़त्ते कत्तुम्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ माङ्‌हे़क् के़जोःक्‍पाङ्‌ग नसाःन्‍साबा चोःक्‍लो॥ 24 आल्‍ल आनिॽ लुम्‍मो लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मा नु नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍माओ हाङ्‌हाङ् मे़त्‍छिङ्‌मा आक्‍खेआङ् आसुक्‍तुम् खे़न् पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्तुम्‍लो॥ 25 कुभा नसानिबाहाॽरे़ सोरिक् चुम्‍मा ये़प्‍ले़क् मे़ङ्‌गत्तुन्, कर आनिॽग सोरिक् चुम्‍मा ले़रुम् मे़ःन्‍लो॥ कर दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयुःमा ये़न्‍निन् निःत्ताङ् तार पप्‍पा खिनिॽ के़निःसुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍लसाङ् यरिक् हाङ्‌हाङ् मे़त्तासिॽरो॥ 26 आनिॽ से़क्‍खाःन् नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् आनिःत्तुम्‍साङ् निःनिःबाए लायो आजोगुम्‍ल आवाॽने़ फाॽग्र खे़न् लायोलाम् ले़प्‍मि पिमा के़सुक्‍पा सिदुङ्‌जभा थेआङ् होःप्‍लो॥ 27 कर खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा खे़न् हे़क्‍तङ्‌बा लायो के़जोःक्‍पाल्‍ले़ किप्‍मा के़घुःबा खुम्‍दिङ्‌ङिन् से़क्‍खाए खोःसुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ के़बोःक्‍पा खे़न् मनाःन् हुरुरुना के़दिःप्‍पा मिःल्‍ले़ मे़क्‍खुॽरो॥ 28 मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिन् के़नाॽबा मनाःन् ने़त्‍छि इग्र सुम्‍सिरे़ मे़बिरुबा पर्माङ्‌गि वाॽने़ फाॽग्र लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मा मे़ःन्‍ने़ सिःमा पोःङ्॥ 29 निङ्‌वाॽफुसाःन् कुनामे़न्‍छाॽ के़मे़प्‍पे़न्‌, आबाङे सेसे के़जोःक्‍पा माङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़न् माक्‍खिॽइन् आसुत्‍थो के़जोःक्‍पे़न्‌ हे़क्‍क्‍याङ् लुङ्‌गुम् के़बिबा सेसेमाङ्‌ङिन् के़अप्‍पे़न्‌ खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् के़साक्‍पा खुम्‍दिङ् खोःमा लाॽरुरो॥ 30 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‌ के़जोःक्‍पे़न्‌ खुम्‍दिङ् पिमा आलक्‍पे़न्‍लो, इङ्‌गाॽए कुले़क्‌वा नुःक्‍तुङ् पिरुङ्‌ लॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तुबान् आनिॽ कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो॥ अक्‍खेआङ् पाःत्तुआङ् वाॽरो, “यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ आबाङे कुमनाहाॽ खासे़न् लोःन्‍दुसिॽरो॥” 31 आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहुक्‍को थामाग साॽरिक् किप्‍मा के़घुःबा पाःन्‍लो! 32 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुओःत्तिःन् के़निःसुम्‍माङ् नसाःन् के़जोगुम्‍बा तगिबा ये़न्‍हाॽ निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ खिनिॽ साॽरिक् इनोगे़न् तुक्‍खे के़दुमुम्‍साङ् नसाःन्‍नो अयाक् मे़ल्‍लॽए के़वयिबान् इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 33 कुभा ये़म्‍मोग खिनिॽ मनाहाॽरे़ खुनिॽ तगि हिनाःम् के़म्‍मे़त्तिआङ् तुक्‍खे के़म्‍जाःत्तिॽ॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुभा ये़म्‍मोग हे़क्‍तङ्‌बा पाःन्‍नो के़धाःबाहाॽनु सोरिक् के़वयिआङ् कुभाॽ के़बिरुम्‍सिम्‍लो॥ 34 खिनिॽग पुङ्‌लाहिम्‍मो के़धाःबाहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्॥ मनाहाॽरे़ खिनिॽ याङ्‌साकुन्‍धेहाॽ के़म्‍नाप्‍ति के़म्‍देॽरिसाङ् के़सःत्तिर नासिके़धःत्तुम्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग के़गत्तुम्‍बा पाःन्‍हाॽनुःल्‍ले़आङ् नुःबा नु सदादिङ् के़वाॽबा याम्‍साम्‍गे़न् याङ्‌साकुन्‍धेःन् के़गत्तुम् के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍लो॥ 35 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ निस्‍सेबा नसाःन्‍निन् मे़ले़रे़म्‍मिम्‍ने़ॽओ॥ खे़ल्‍ले़ यम्‍बा हाङ्‌से़म्‍मिन् तारुरो॥ 36 खिनिॽ नासिके़धःत्तुम्‍ल पोःङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ खुने़ॽ चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ के़घोःसुम्‍लो॥ 37 साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ पाःत्तुॽ,“आक्‍खो सप्‍माआङ् के़दाःबार के़बप्‍पे़न्‌ ताःएरो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ मे़सुःने़न्‍लो॥ 38 कर इङ्‌गाॽ आसाम्‌योनिबा मनाहाॽ नसाःन्‍लाम्‍बाए मे़हिङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌गाॽलाम् मे़नुःङ् मे़बेःक्‍ने़ फाॽग्र खे़ङ्‌हाॽनु आसिक् खे़ङ्‌लो॥” 39 कर आनिॽग के़नुःङ्‌बा के़बेःक्‍पाआङ् के़मे़क्‍पा मनासि मे़ःन्‍लो, कर आनिॽग ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पाआङ् मे़क्‍मालाम् ताङ्‌से़ःप्‌ के़घोःबासिरो॥

हिब्रु 11

1 आल्‍ल नसाःन् फाॽइन् थे़मा फाॽले़ निङ्‌साङ् आजोगुम्‍बान् से़क्‍खाए पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् आन्‍निःसुम्‍मिन्‍बान् से़क्‍खाए वाॽ फाॽआङ् निस्‍से चोःक्‍मारो॥ 2 उनाहुरिबा मनाहाॽरे़ मे़जोगुबा खुनिॽ नसाःन्‍लाम्‍बाए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ त्‍ये़रो॥ 3 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुबाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़ काक् नावागे़न् चइःत् चोगुबा फाॽआङ् आनिॽ नसाःन्‍लाम्‍बा कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो, हे़क्‍केलॽरिक् निःमनाबा पाःन्‍हाॽग निःमे़न्‍दे़प्‍मनाबा पाःन्‍हाॽलाम् पोःक्‍खे़बारो॥ 4 नसाःन्‍लाम्‍बाए हाबिलरे़ कुम्‍भुॽ कयिने़न्‍नुःल्‍ले़आङ् नुःबा सिदुङ्‌जभा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तोःन्‍दुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ तोःन्‍दुबा सिदुङ्‌जभाःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताःक्‍तुआङ् खे़न्‍लाम्‍बाए खुने़ॽ साम्‌योनिबा मना मे़त्तुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ स्‍ये़साङ् आल्‍लो थारिक् खुने़ॽ कुनसाःन्‍निल्‍ले़ नुःबा पाःन् आहुॽरो॥ 5 नसाःन्‍लाम्‍बाए हनोक्‍के़न् मे़न्‍छिए कुहिङ्‌वे़त् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो थाःङ् तेॽरे़रो॥ खुने़ॽ कुधक्‍किन् खोःमे़दे़त्ते़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ थाःङ् तेॽरुरो॥ खुने़ॽ थाःङ् तेॽमानुःल्‍ले़ तगि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुनिङ्‌वाॽ तासुआङ् वये़ फाॽआङ् साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ तोःन्‍दि पिरुॽरो॥ 6 हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन् मे़ःन्‍ने निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा सुक्‍मे़दे़त्‍ने़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽओ के़दाःबाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् से़क्‍खाए वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽ इगेःक्‍काङ् खुने़ॽ के़गोःप्‍पाहाॽ हाङ्‌से़म् पिरुसिॽरो लॽरिक् नसाःन् चोःक्‍माए पोःङ्‌लो॥ 7 नसाःन्‍लाम्‍बाए नुहारे़ कुहिम्‍सयङ्‌हाॽ ताङ्‌से़ःप्‍से़ वालाधा चोगुरो॥ तगि आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़म्‍बोःङ्‌ङे के़वाॽबा पाःन्‍हाॽ आल्‍ल पोःङ्‌लो लॽरिक् साम्‍दिङ् के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् खे़प्‍सुआङ् हे़क्‍के चोगुरो॥ खुने़ॽ कुनसाःन्‍लाम्‍बाए खे़न् ये़म्‍मोबा इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा मनाहाॽ आप्‍तिक्‍को मे़ध्‍ये़ हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन्‍लाम् के़दाःबा साम्‌योनिबा लक् के़घोःबा पोःक्‍खे़रो॥ 8 नसाःन्‍लाम्‍बाए अब्राहामरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् खे़प्‍सु॥ हे़क्‍क्‍याङ् उःत्तुआङ् पेगे़ॽ मे़त्तुबा लाजेॽओ पेरो॥ खे़न् लाजेॽइङ्‌ग ताःन्‍दि खुने़ॽ खोःमा के़बोःङ्‌बा कुलक् वये़रो॥ खुने़ॽ आत्तान् पेःक्‍कार पत्ता फाॽआङ् थेआङ् मे़निःसुन्‍लो॥ 9 नसाःन्‍लाम्‍बाए खुने़ॽ माङ्‌हे़क्‍को खोःसुबा लाजेॽओ हिम् चोगुआङ् याःक्‍ते़साङ् खुने़ॽग माःङ्‌घा लाजेॽओ ताप्‍के़बे़ॽबाआङ् के़वाॽबा कुइसिःक् वये़रो॥ खुने़ॽनु सोरिक् माङ्‌हे़क्‍ले़न् लक् के़घोःबा इसहाक नु याकुब कुइसिःक् खुने़ॽआङ् साःङ्‌गाहिम्‍मो वये़गत्ते़रो॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग मे़न्‍नुप्‍मनाबा पाङ्‌यक् के़ने़बा ये़क्‌यक्‍थिक् कोःत्तुर वये़रो॥ खे़न् ये़क्‌यक्‍किल्‍ले़न् इत्‍छाप् के़साप्‍पाआङ् के़जोःक्‍पाङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नेरो॥ 11 अब्राहामरे़ कुमेःत् साराःन् सामे़ङ्‌गप्‍मनामा वये़ हे़क्‍क्‍याङ् सागप्‍मा ले़त्तुआङ् वये़साङ् नसाःन्‍लाम्‍बाए सागप्‍मा सुक्‍तुरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ माङ्‌हे़क् के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन्‍साबा चोःक् फाॽआङ् इःत्तुरो॥ 12 हे़क्‍केलॽरिक् कन् सिःमा के़इःप्‍पा मनाधिक्‍लाम्‍बा आत्तात्तान्‍ने निःप्‍मे़न्‍दे़प्‍मनाबा ताङ्‌साक्‍पोबा खेःम्‍सिक् नु वाहङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाओबा ये़ःङ्‌घा कुइसिःक् कुमुॽइदाङ्‌सा मे़बोःक्‍खे़रो॥ 13 कन् काक् नसाःन्‍साबाहाॽरे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽनु चोगुबा माङ्‌हे़क् मे़ङ्‌घोए मे़स्‍ये़, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ग माःङ्‌घालाम् खे़न् मे़निःसुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌हे़क्‍किन् लाङ्‌मे़दाःक्‍तुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽग कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो वेॽ लाजेॽबा नु ताक्‍के़गम्‍बा वयिगे़रे़त्‍छ लॽरिक् ते़न्‍दिङ् मे़जोगुरो॥ 14 अक्‍खेलॽरिक् के़बाःप्‍पा मनाहाॽरे़ग से़क्‍खासाङ् आबाङे खुनिॽ लाजेॽइन्‌ मे़गोःत्तुर मे़वाॽबा निःन्‍धो पोःङ्‌लो॥ 15 खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़ले़रु मे़धबा लाजेॽइल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ निङ्‌वाॽ मे़इःत्तुआङ् मे़वये़ल्‍ले़ग खे़प्‍मो खे़ङ्‌हाॽरे़ याम्‍मो नुःङ्‌मा पेःक्‍मा ये़म् मे़घोःसुबामे़न्॥ 16 कर खे़ङ्‌हाॽरे़ग खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् नुःबाग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा लाजेॽइन्‌ खोःमा साॽरिक् निङ्‌वाॽ मे़जोगुरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌आ पाःप्‍मा खे़ङ्‌हाॽनु सिरिङ् मे़मये़न्‍नाङ् खुनिॽ लागि नुःबा ये़क्‌यक्‍थिक् यारिप् चोगु पिरुसिआङ् वाॽरो॥ 17 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अब्राहाम्‍मिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ साॽरुल्‍ले़ खुने़ॽ नसाःन्‍लाम्‍बाए इसहाक्‍किन् सिदुङ्‌जभा कुइसिःक् तोःन्‍दुरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इसहाकलाम्‍बाए खे़ने़ॽ के़मुॽइदाङ्‌साहाॽ मे़बोःङ्‌लो 19 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़सिःबाहाॽ याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् चोःक्‍मा सुक्‍तुसिॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् अब्राहामरे़ निङ्‌वाॽ इःत्तुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाःल्‍ले़ग, खुने़ॽ कुसिवे़त् कुइसिःक् पोःक्‍खे़बा इसहाक्‍किन् याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त्ते खोःसुरो॥ 20 नसाःन्‍लाम्‍बाए इसहाकरे़आङ् याकुब नु ए़साउःन् खुन्‍छिॽ के़दाःबा ये़म्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ मुॽइसाम् थाःसुपिरुसिरो॥ 21 नसाःन्‍लाम्‍बाए याकुबे़न् सिःमा ये़म्‍मो कुदक्‍काःत्तिल्‍ले़ तक्‍सिङ्‌ङाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोगुर युसुफरे़ काक् कुस्‍साःहाॽ मुॽइसाम् थाःसुपिरुसिरो॥ 22 नसाःन्‍लाम्‍बाए युसुफरे़आङ् सिःमा इःत्ते़ल्‍ले़ इस्राइलिहाॽ मिस्र लाजेॽलाम् मे़लःन् मे़बेःक्‍पा पाःन्‍निन् चे़क्‍खुआङ् खे़न् ये़म्‍मो कुये़प्‍पिन्‍नाङ् खुनिॽनुए मे़देॽरुर लॽरिक् इङ्‌जाःङ् पिरुसिरो॥ 23 नसाःन्‍लाम्‍बाए मोसाःन् सावाःन्‍छिङ्‌ङिल्‍ले़ कुम्‍मा कुम्‍बासिरे़ ला सुम्‍सि थारिक् चिक्‍खे़त्‍छुआङ् कत्ते़त्‍छु, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़न् अङे़ःक्‌वाःन् साॽरिक् नुःबा निःसे़त्‍छु, हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन्‍नाङ् मे़गिरे़त्‍छुन्‍लो॥ 24 मोसाःन् थाङ्‌बे़न् के़रे़ल्‍ले़ नसाःन्‍लाम्‍बाए फारो हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साः मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ कुस्‍साःआ पाःप्‍मा मे़दे़न्‍दे़न्‍लो॥ 25 खुने़ॽ लायोबा सुक्‍खेवाओ सप्‍फाधिक् वाॽमानुःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाप्‍मिहाॽनु तुक्‍खेवाओ वाॽमाए निङ्‌वाॽ चोगुरो॥ 26 मिस्र लाजेॽस्‍मा याङ्‌साकुन्‍धेःन्‍नुःल्‍ले़ग ख्रिस्‍तरे़ कुलागि निङ्‌घुम्‍मो थामाए नुःबा इःत्तुरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽइन्‌ ताःन्‍दि खोगे़दे़प्‍पा थुम्‍घोओ पत्‍छे़रो॥ 27 नसाःन्‍लाम्‍बाए खुने़ॽग निःमे़न्‍धाःप्‍मनाबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् निःसुबा कुइसिःक्‍के हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिक्‍किन्‍नु मे़गिसे़न्‍नाङ् मिस्रलाम् लःन्‍दे़पेबान् पेबाए पोःक्‍खे़आङ् मे़नुःक्‍खे़न्॥ 28 नसाःन्‍लाम्‍बाए यहुदिहाॽरे़ खुनिॽ तुम्‍बा साःहाॽ के़मे़ङ्‌बाल्‍ले़ 29 नसाःन्‍लाम्‍बाए इस्राइलिहाॽ से़ङ्‌से़ङ्‌बा खाम्‍मो लाङ्‌मे़घेगे़र हे़ःत्ताङ्‌बा वाहङ्‌ङिन् मे़गाःक्‍तुआङ् नाधाःम्‍बि मे़बेरो, कर मिस्रिहाॽरे़आङ् बा हे़क्‍के चोःक्‍मा मे़गोःत्तुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽ काक् ख्‍याम् मे़हुमे़ मे़स्‍ये़रो॥ 30 नसाःन्‍लाम्‍बाए इस्राइलिहाॽरे़ नुसि ये़न् थारिक् ये़रिहो ये़क्‌यक्‍किन् मे़गबुआङ् खे़ल्‍ले़ कुघिरिबा लुङ्‌धाक्‍किन् लुःन्‍दे़रो॥ 31 नसाःन्‍लाम्‍बाए ये़रिहोओमा के़त्‍निमा राहाबरे़ इस्राइलि थोःम्‍जिबाहाॽ तरे़दोःसुसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ् मे़ङ्‌घे़मनाबाहाॽनु मे़स्‍ये़ने़न्‍लो॥ 32 खे़न् यारिक्‍काङ्धो इङ्‌गाॽ थे पाःप्‍माबे? गिदियोन, बाराक, सिम्‍सन, यिप्‍ताह, दाउद, सामुए़ल हे़क्‍क्‍याङ् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बेओ पाःप्‍मा ये़म् मे़गत्तान्‍लो॥ 33 खे़ङ्‌हाॽरे़ग नसाःन्‍लाम्‍बाए हाङ्‌जुम्‍हाॽ मे़नाःन्‍दु, साम्‌योनिबा खासे़न् मे़लोःन्‍दु, माङ्‌हे़क् चोःक्‍मनाबा पाःन्‍हाॽ मे़घोःसु॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ थे़रिङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ मुराःन् मे़सुबु, 34 पयम् यम्‍बा मिराःक्‍हाॽ मे़से़रु, ताभेलाम्‍बा ताङ्‌मे़से़ःप्‍ते़, खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ साॽइ होःप्‍ते़साङ् के़धुम्‍बा मे़बोःक्‍खे़ हे़क्‍क्‍याङ् थङ्‌ङो मुक्‍के़गुबा मे़बोःक्‍खे़आङ् निङ्‌मिहाॽ मे़नाःन्‍दुसिरो॥ 35 मे़न्‍छुमाहाॽरे़ के़सिःबा के़बेःक्‍पा आबाङे खुनिॽ मनाहाॽ याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् मे़घोःसुसिरो॥वेॽहाॽरे़ सिःमे़न् एगाङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निन् खोःमा फाॽआङ् चोःक्‌युम्‍भो पोःङ्‌मा मे़न्‍दे़न्‍दे़न्‍नाङ् निङ्‌घुम्‍मिन् मे़दाःक्‍तुरो॥ 36 कुभाग हिनाःम् मे़मे़त्तुसिआङ् ते़ःम्‍भुक् मे़याक्‍तुसि, कुभाग इमे़घेःक्‍खुसिआङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो मे़साक्‍तुसिरो॥ 37 कुभा लुङ्‌ङिल्‍ले़ मे़ले़प्‍तु मे़से़रुसि, कुभा चे़न्‍दिरिःल्‍ले़ मे़जे़रु मे़से़रुसि, कुभाग ताभेःल्‍ले़ मे़जे़प्‍तु मे़से़रुसिरो॥ कुभाग निङ्‌घुम् नु तुक्‍खे मे़ज्‍ये़आङ् चाहाबो मे़वये़ल्‍ले़ मे़ल्‍लुक् नु मे़न्‍दाक् से़होबा चाङ् मे़जाक्‍खु॥ 38 खे़ङ्‌हाॽग लुङ्‌भुक्‍कु नु खाम्‍भुक्‍कुहाॽओ याङ्‌धोःक्‍कि ये़ःङ्‌घादे़न्‍नो नु कोःक्‍मा फाङ्‌जङ् हे़ङ्‌घाःत्ति मे़इरे़र मे़वये़रो॥ खे़न् हे़क्‍तङ्‌बा मनाहाॽरे़ लागि कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् सुम्‍बोधाबा होःप्‍ते़रो॥ 39 खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क्‍ले़ खुनिॽ नसाःन्‍लाम्‍बाए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ मे़दासुसाङ् खे़ङ्‌हाॽनु चोगे़बा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ मे़ङ्‌घोए मे़स्‍ये़ मे़बेरो॥ 40 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आल्‍लसाङ् साॽरिक् नुःबा निङ्‌सेःक् आनिॽ के़रे़क्‍ले़ लागि कत्तुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽग आनिॽनुरक् कुलिङ्‌धो मे़गे़त्‍लो॥

हिब्रु 12

1 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नसानिबा हिङ्‌मन्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ कम्‍म्‍याक् यरिक् तोःन्‍दिहाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो आवाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ याप्‍मि के़हम्‍बा पाःन्‍हाॽ नु के़रे़क् परिक्‍ले़न् याप्‍मि के़घःबा लायोहाॽ लाप्‍फुसुम्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ने़स्‍सु आबिरे़बा लोःक्‍लोःक्‍के चाःत्तो नासि थःत्तुम्‍ल लोःक्‍तिरो॥ 2 आनिॽ नसाःन्‍निन् के़हेःक्‍पा नु कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा ये़सुःन् ओमे़त्तुम्‍लो॥ ताःन्‍दि के़दाःबा ओमु लॽमाल्‍ले़ लागि सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ्‌बा इनोगे़न् तुक्‍खेःन् नु नाधामान् खुने़ॽ थेआङ् मे़न्‍इःत्ते थरुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहाङ्‌युक्‍नाःल्‍ले़ कुजुप्‍साङ्‌ले़प्‍माङ् युङ्‌सिङ्‌लो॥ 3 लायोबा मनाहाॽरे़ खुने़ॽ कुदक्‍ले़ङ्‌ङो मे़दारुबा अक्‍तङ्‌बा पाःन्‍हाॽ के़धम्‍बा ये़सुःन् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽबो नायो के़म्‍बोःक्‍खिन्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ सक्‍माआङ् मे़बुॽने़न्‍लो॥ 4 खिनिॽ लायोःल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओबा थङ्‌ङो के़वयिसाङ् सिःमालिङ्‌धोओ थारिक् मे़ङ्‌गे़त्ते के़वयिॽरो॥ 5 खिनिॽ आबुगे़न् आस्‍साःसे लॽरिक् के़म्‍मे़त्तिबा खाहुन्‍निन् निङ्‌वाॽ के़भेःत्‍छुम्‍बि?“आबुगे़न् आस्‍साःए, यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ कुहे़न्‍थिम्‍मिन् याङ्‌याङ् मे़इःत्ते़न्‍ने़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ के़भे़ःक्‍किल्‍ले़ के़निङ्‌साङ्‌ मे़बुगे़न्‍ने़ॽओ, 6 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आत्तिन् यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुॽ, खे़न् हे़न्‍थिम् याक्‍तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ ते़न्‍दिङ् चोगुबा आत्तिन् कुस्‍साःन्‍छाङ् खुम्‍दिङ् पिरुॽरो॥” 7 इनोगे़न् तुक्‍खेःन् हे़न्‍थिम् कुइसिःक् थरे़म्‍मे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ आबुगे़न् कुस्‍साः कुइसिःक् के़इःत्तिॽरो॥ आत्तिन् पाःल्‍ले़ आबुगे़न् कुस्‍साःन् हे़न्‍थिम् मे़याक्‍तुन्‍बे? 8 खिनिॽ आत्तिन्‍हाॽरे़ पाःलाम् काक् साःहाॽरे़ खोःमा के़बोःङ्‌बा हे़न्‍थिम्‍मिन् के़ङ्‌घोःसुम्‍मिन्‍ने़ फाॽग्र खिनिॽग से़क्‍खाबा साः मे़ःन्, कर खोॽसानिङ्‌लो॥ 9 आल्‍ल इक्‍साबा आनिॽ पाःहाॽरे़ हे़न्‍थिम् आम्याक्‍ते़ल्‍ले़ग आनिॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् आबिरुम्‍सिम्‍लो॥ खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् आनिॽ याम्‍साम्‍मिल्‍ले़न् पाःल्‍ले़ हे़न्‍थिम् आयाक्‍किल्‍ले़ आनिॽ से़क्‍खाबा हिङ्‌मन् खोःमा फाॽआङ् खे़न् हे़न्‍थिम्‍मिल्‍ले़ कुयुक्‍को ताःमा पोःङ्‌लो॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इक्‍साबा आनिॽ पाःहाॽरे़ कुभा तङ्‌बे थारिक् खुनिॽ मे़ले़स्‍सु मे़निःसुबा यारिक् हे़न्‍थिम् आम्‌याक्‍लो॥ कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुइसिःक् सेसेबा आबोःङ्‌ल फाॽआङ् आनिॽ इन्‍धाःक्‍ले़ लागि खुने़ॽ हे़न्‍थिम् आयाक्‍लो॥ 11 आत्तिन् हे़न्‍थिम्‍मिन्‍नाङ् खोःमा ये़म्‍मो खे़न् सिराॽ के़धाङ्‌बा मे़जोःक्‍ने़न्‍लो कर कङ्‌ग साक्‍लो, हे़क्‍केसाङ् याङ्‌सि खे़न् हे़न्‍थिम्‍लाम् सगे़धासिङ्‌बाहाॽ साम्‌योनिबा हिङ्‌मन्‍नो मे़हिङ्‌ङाङ् सनारुङ् मे़घोःसुॽरो॥ 12 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सोरो के़लॽबा हुक्‍हाॽ फोःक्‍खे़म्‍मे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् थे़गक्‍कक् के़यङ्‌बा थुङ्‌बोहाॽ के़धुम्‍बा चोगे़म्‍मे़ॽ॥ 13 लाङ्‌सक्‍पाहाॽ मे़वेःत्ताङ् मे़न्‍जोःन्‍ने मे़ङ्‌गे़ङ्‌ङे लाङ्‌घेःक्‍मा मे़सुक्‍ल फाॽआङ् खिनिॽ लाम्‍मिन् तोःन्‍दे़म्‍मे़ॽओ॥ 14 काक् मनाहाॽनु सनारुङ्‌ङो वाॽमा नु सेसे पोःङ्‌मा काक् परिक्‍ले़ तम्‍सिन् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ सेसे मे़म्‍बोःङ्‌ङेग आत्तिन् मनाःल्‍ले़आङ् यहवे दाङ्‌बान् मे़निःसुन्‍लो॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ लुम्‍मो आत्तिन्‍नाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम् मे़ङ्‌घोःमनाबा मे़बोःङ्‌ने़न्‍ल, सिक् पोःक्‍माल्‍ले़ खेमा थक्‍मा मे़भोःक्‍खुन्‍ल, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् निङ् कुइसिःक्‍पा सिक्‍कुःमाल्‍ले़ वेॽ मनाहाॽआङ् मे़जिःन्‍दुन्‍छिल्‍ल फाॽआङ् सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन्‍नाङ् चागे़लाम्‍बा इग्र ए़साउ हे़क्‍तङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‌ मे़ङ्‌गोःप्‍मना मे़म्‍बोःङ्‌ने़न्‍लरो॥ खे़ल्‍ले़ग चामा थुङ्‌मारे़लागि तुम्‍बा कुयुक्‍किन् ले़क्‍तुरो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् याङ्‌सि कुम्‍बालाम्‍बा मुॽइसाम् खोःमा फाॽआङ् आक्‍खे़न् कोःत्तुसाङ् खे़न् नाॽरे़बा पाःन्‍निन् खिनिॽ के़निःसुम्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ कुमिक्‌वा थाःसुर मुॽइसाम् खोःमा निङ्‌वाॽ चोगुसाङ् ताप्‍फे़ःम्‍बा कुयाःम्‍बक्‍लाम्‍बा नुःङ्‌मा ये़म्‍मिन्‌ ले़क्‍ते़बेआङ् वये़रो॥ 18 खिनिॽग सिनाइ कोःक्‍मा हे़क्‍तङ्‌बा सुःमा सुक्‍के़दे़प्‍पा दे़न्‍नो मे़न्‍दाए के़वयिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् मि के़दिःप्‍पा, खागे़दाम्‍बा, माक्‍के़लॽबा हे़क्‍क्‍याङ् किप्‍मा के़घुःबा सोरित्‌ केजङ् के़हुबा दे़न्‍नो, थुत्तुरिःप्‍पा मुक्‍ते़बा इक्‍ला नु किप्‍मा के़घुबा इक्‍लाःल्‍ले़ कुबेसाङ् मे़न्‍दाए के़वयिॽरो॥ खे़न् के़घे़म्‍बाहाॽरे़ याम्‍मो अक्‍तङ्‌बा किप्‍मा के़घुःबा इक्‍लाओ खुनिॽनु मे़बाःत्‍ने़न्‍ल फाॽआङ् पेलि मे़भाक्‍तुरो॥ 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ “कन् कोःक्‍मान् के़सुबा आत्तिन् थक्‍साःन्‍छाङ् लुङ्‌ङिल्‍ले़ ले़प्‍ते़म् से़रे़म्‍मे़ॽ” 21 कन् नियाराःङ्‌ग साॽरिक् किप्‍मा के़घुःबा चोगे़, हे़क्‍क्‍याङ् मोसारे़आङ् इङ्‌गाॽग आगिःमाल्‍ले़ यङ्‌ङारो 22 कर खिनिॽग सियोन कोःक्‍माओ, आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुये़क्‌यक् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा यरुसले़म्‍मो के़द्‌ये़ॽइआङ् के़वयिरो॥ खिनिॽग हे़न्‍छिङ् हे़न्‍छिङ्‌ङाङ्धो माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ ओमु लॽमारे़ कुधिम्‍बा खुनिॽ चुम्‍लुङ्‌ङो के़द्‌ये़ॽइआङ् के़वयिॽरो॥ 23 खिनिॽग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो खुनिॽ मिङ्‌हाॽ साप्‍ते़आङ् के़वाॽबा तुम्‍बा लक् के़घोःबाहाॽरे़ खुनिॽ चुम्‍लुङ्‌ङो के़द्‌ये़ॽइआङ् के़वयिॽरो॥ खिनिॽग काक् मनाहाॽरे़ खुनिॽ खासे़न्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा मे़जोगे़बा साम्‌योनिबाहाॽरे़ खुनिॽ याम्‍साम्‍लुम्‍मो के़द्‌ये़ॽइआङ् के़वयिॽरो॥ 24 खिनिॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु मनाहाॽ लुम्‍मो कुसङ् माङ्‌हुप्‍ले़न्‌ पाःन्‍दङ्‌साबा ये़सुरो के़द्‌ये़ॽइआङ् के़वयिॽ॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽग हाबिलरे़ कुमाक्‍खिॽनुःल्‍ले़आङ् साॽरिक् नुःबा पाःन् के़बाःप्‍पा साङ्‌मनाबा ये़सुरे़ कुमाक्‍खिॽओ के़द्‌ये़ॽइआङ् के़वयिरो॥ 25 खिनिॽनु के़बाःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मे़न्‍नाॽमा फाॽआङ् सिङ्‌सिङ् लॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इक्‍साबा इङ्‌गे़साबा मोसाःल्‍ले़ कुसाम्‍दिङ्‌ङिन् खे़म्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मनाबा इस्राइलिहाॽ ताङ्‌मे़न्‍छे़ःप्‍ते़न्‍निल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‍दिङ् आबिःल्‍ले़ आनिॽ आनाॽरुम्‍ने़ फाॽग्र आनिॽआङ् आन्‍दाङ्‌ने़न्‍लो॥ 26 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सिनाइ कोःक्‍मालाम् पारे़ल्‍ले़ कुइक्‍लाःल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् यक्‍खु, कर आल्‍लो खुने़ॽ माङ्‌हे़क् चोगुआङ् वाॽ, “याम्‍मो थिक्‍ले़ङ् कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान्‍लक् मे़ःन्, कर साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङिन्‍नाङ् यक्‍खुङ्‌लो॥” 27 कन् “याम्‍मो थिक्‍ले़ङ्” पाःप्‍मनाबा सुत्‍लाःल्‍ले़ग काक् नावागे़न् चइःत्तिन् यङ्‌ङाङ् चत्‍छिङ् पेःक्‍लो के़लॽबान् ओसेःन्‍आधाक्‍लो, कर यङ्‌मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मनाबा पाःन्‍हाॽरक् ने़याःक्‍लो॥ 28 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ यङ्‌मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मनाबा हाङ्‌जुम्‍मिन् आघोःसुम्‍ल आवाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नोगे़न्‍साबा पोःक्‍खिरो, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुनिङ्‌वाॽ ताःमा फाॽआङ् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिइ किरुम्‍ल सेवा चोगुम्‍लो॥ 29 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिङ्‌ग काक् मिदिक्‍मा के़सुक्‍पा पाःन्‍हाॽ खाप्‍पु थ्‍यःङ् के़जोःक्‍पा मिरो॥”

हिब्रु 13

1 आल्‍ल नसानिबा फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽ के़बोःक्‍खिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ चक्‍मे़ल्‍लॽए लुङ्‌माॽ तुक्‍कासिम्‍मे़ॽओ॥ 2 हिम्‍मो के़दाःबाहाॽ तरे मे़न्‍दोःसिङ्‌ङे मे़बाङ्‌घे़म्‍सिम्‍मे़न्‍ने़ॽओ॥ कुभारे़ हे़क्‍के मे़जोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽ मे़ङ्‌घोए माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ तरे मे़दोःसुसिआङ् वाॽरो॥ 3 खिनिॽआङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍पा के़ध्‍ये़ॽइआङ् के़वयिबा कुइसिःक्‍के पुङ्‌लाहिम्‍मो के़याक्‍पाहाॽ निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ आबाङे नासिङ्‌गे़न् थक्‍को इनोगे़न् तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइआङ् के़वयिबा हे़क्‍के इःत्ते़म्‍मे़ॽआङ् ताप्‍फे़ःल्‍लिक् मे़मे़त्तुसिबाहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ 4 ते़न्‍धाम्‍गे़न् मेःक्‍खिम्‍मिन् के़रे़क् मनाहाॽरे़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़बिरुबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् मेःत् ये़म्‍बाॽ लुम्‍मो नसाःन्‍साबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चाराम्‍मा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा नु के़रे़क् परिक्‍ले़न् ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽ खासे़न् चोगुसिॽरो॥ 5 याङ्‌साकुन्‍धे थक्‍माओ स्‍याङ्‌पे़न्‍दाङ् मे़बत्‍छे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, कर के़गत्तुम्‍बा पाःन्‍हाॽओए खिनिॽ निङ्‌वाॽ तासे़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तुआङ् वाॽ,“इङ्‌गाॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़ले़त्‍निङ्‌ङिन्, आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़नाॽनिङ्‌ङिन्‍लो॥” 6 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ हाङ्‌हाङ्‌ङाङ् अक्‍खे पाःप्‍मा आसुक्‍तुम्‍लो,“इङ्‌गाॽ याप्‍मि कुभाॽ के़बिबे़ङ्‌ग दाङ्‌बाल्‍लो, इङ्‌गाॽ मे़गिआन्‍लो॥ इङ्‌गाॽ हाःत्‍ले़ थे मे़प्‍मा सुक्‍काबे?” 7 निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक् के़हुॽबा खिनिॽ लाम्‍लोःबाहाॽ निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ खुनिॽ हिङ्‌मन्‍नोबा नुःबा पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽआङ् नसाःन् मे़जोगुबा कुइसिःक्‍के खिनिॽआङ् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 8 ये़सु ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग मिःप्‍मा, आइन् हे़क्‍क्‍याङ् आभे़ल्‍ले़साङ् कुइसिःक् वाॽरो॥ 9 परिक् परिक्‍पा कुसङ् निसाम्‍हाॽओ लाम्‍मे़बोःत्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ साक्‍थिम् कुइसिःक्‍पा चामा थुङ्‌माल्‍ले़ग मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफु लुङ्‌गुम्‍लाम्‍बाने़ खिनिॽ याम्‍साम्‍मिन् के़धुम्‍बा पोःङ्‌मा नुःबा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍तङ्‌बा चामा थुङ्‌मा थिम् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽरे़ थेआङ् इन्‍धाःक् मे़ङ्‌घोःसुन्‍लो॥ 10 हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ ले़त्तिङ्‌ तोःम्‍मादे़न्‍धिक् आगत्तुम्॥ खे़प्‍मो तोःम्‍मनाबा चोभाॽहाॽ सेसे साःङ्‌गाहिम्‍मो माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽरे़ थेआङ् चामा युक् होःप्‍ते़रो॥ 11 मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बाल्‍ले़ काक्‍नुःल्‍ले़ सेसेबा दे़न्‍नो थक्‍सा माक्‍खिॽइन् याङ्‌सिङ्‌ङाङ् लायोरे़न् सिदुङ्‌जभा तोःन्‍छे़ लाःत्‍लो, कर थक्‍साःङ्‌ग मना वाॽमा पाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ लाःक्‍कात् मि मे़धिक्‍खुरो॥ 12 बा कल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ये़सुःन्‍नाङ् आबाङे कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ मनाहाॽ सुत्‍थो चोःक्‍से़ ये़क्‌यक् लाःक्‍कात् स्‍ये़रो॥ 13 हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽआङ् खुने़ॽओ पोःक्‍खिआङ्‌ लाःक्‍कात् पिगि, हे़क्‍क्‍याङ्‌ खुने़ॽ ताःक्‍तुबा हिनाःम्‍मिन् ताःक्‍तुम्‍लो॥ 14 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो सदादिङ् के़ने़बा ये़क्‌यक् आङ्‌गत्तुम्‍मिन्‍लो, कर आनिॽग के़दाःबार के़बप्‍पा ये़क्‌यक्‍किन् निङ्‌वाॽ इगेःक्‍काङ् आहाङ्‌घुम्‍ल आवाॽरो॥ 15 आल्‍ल ये़सुरे़ कुभाॽलाम्‍बा आनिॽ सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मनाबा कुइसिःक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् चक्‍मे़ल्‍लॽए कुनारा फोःसुम्‍लो॥ खे़ङ्‌ग खुने़ॽ दाङ्‌बा लॽरिक् ते़न्‍दिङ् चोःक्‍मनाबा मुराओलाम् के़लःम्‍बा चोभाॽरो॥ 16 आल्‍ल नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा नु कम्‍ब्राङ् मे़त्‍छिङ्‌मा कुभाॽ पिसिङ्‌मा निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ अक्‍तङ्‌बा सिदुङ्‌जभाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तासुरो॥ 17 खिनिॽ लाम्‍लोःबाहाॽरे़ के़म्‍मे़त्तिबा पाःन्‍निन् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ युक्‍को वये़म्‍मे़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खिनिॽ कम्‍ब्राङ् के़म्‍मे़त्तिआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो लक्‍पे़न्‍साबा मे़बोःङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् याःम्‍बक्‍किन् मे़सःत्‍ल निङ्‌वाॽ मे़न्‍दुक्‍के मे़जोगुररो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ के़दुक्‍सुम्‌ के़बिरुम्‍सिम्‍ने़ फाॽग्र खिनिॽ लागि थेआङ् इन्‍धाःक् मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 18 आनिगे़ लागि तुवा चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ आनिगे़ग सेसे खासिङ् कत्तुम्‍बा हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क् परिक्‍ले़न् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङो हिङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़रो फाॽआङ् निस्‍से वयिगे़रो॥ 19 आल्‍लो इङ्‌गाॽ खिनिॽओ याम्‍मो हाराए ताःमा सुक्‍कानिरो फाॽआङ् आलागि तुवा चोगे़म्‍मे़ॽ लॽरिक् पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ 20 आल्‍ल पयम् यम्‍बा मे़ल्‍लुक्‍कम्‍बा आनिॽ दाङ्‌बा ये़सुःल्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा माङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़ कुमाक्‍खिॽइन् वागे़देःम्‍बाआङ् सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पा सनारुङ्‌दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ 21 खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् चोःक्‍मा चाहाबा के़जोगिबा काक् पाःन्‍हाॽरे़ के़गाप्‍तिररो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ के़दाःबा काक् पाःन्‍हाॽ ये़सु ख्रिस्‍तलाम्‍बा खिनिॽओ चोगुनिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सदादिङ् सदादिङ् ख्रिस्‍तरे़ कुमिमिदिङ् पोःङ्‌निरो॥ आमे़न्॥ 22 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, इङ्‌गाॽ साप्‍तुङ्‌बा कन् ताङ्‌सा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो के़बप्‍पा खाहुन्‍हाॽ निङ्‌वाॽबो ताःक्‍ते़म्‍मे़ॽ फाॽआङ्‌ पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ 23 आनिॽ नुसाॽ तिमोथिःन् पुङ्‌लाहिम्‍मोलाम् ले़रे़आङ् वाॽबान् खिनिॽ निङ्‌वाॽ खोःसे़म्‍मे़ॽ के़लॽबा इङ्‌गाॽ आनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ खुने़ॽ कप्‍मो इङ्‌गाॽओ हाराए ताःने़ फाॽग्र खिनिॽ तुम्‍से़ आन्‍छिगे़ सोरिक् फे़न्‍छिगे़ॽरो॥ 24 खे़प्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा के़रे़क् लाम्‍लोःबाहाॽ नु नसानिबाहाॽ आसेवारो मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ कप्‍मो इतालि लाजेॽबा नसानिबाहाॽरे़आङ् सेवा के़म्‍हाक्‍तिआङ् वाॽरो॥ 25 निङ्‌वाॽफु लुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽ के़रे़क्‍नु वाॽररो॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE