2 Timothy

२ तिमोथि

1 आमिःम् आस्‍साः तिमोथिए, 3 इङ्‌गाॽ आधाःक्‍थे़बाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा मे़जोगुबा कुइसिःक् इङ्‌गाॽ सेसे खासिङ्‌ले़ खुने़ॽ कुसेवा चोगुङ्॥ हे़क्‍क्‍याङ् सदादिङ् इङ्‌गाॽ तुवा चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ से़न्‍दिक् ले़न्‍दिक् खे़ने़ॽ निङ्‌वाॽ इःत्‍ने़आङ् खुने़ॽ नोगे़न् पिरुङ्‌लो॥ 4 खे़ने़ॽ के़मिक्‌वाःन् निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌ङिल्‍ले़ के़साॽसे़ ताःमा साॽरिक्‌ निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ ओमुलॽमाल्‍ले़ कुधिम् पोःङ्‌ङामे़न्॥ 5 इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽ से़क्‍खाबा के़नसाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌लो॥ खे़ने़ॽआङ् के़युमाॽ लोइस नु के़म्‍मा युनिसरे़ कत्ते़त्‍छुबा हे़क्‍तङ्‌बा नुःबा नसाःन् के़गत्तुॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ निस्‍सेॽ पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 6 कन् नसाःन्‍निल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽ सम्‍दाङ् हुक् ने़स्‍सुङ् पिने़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरे़बा पर्धाःम्‍मिन् के़दिःप्‍पा मि कुइसिःक् कत्ते़ॽओ फाॽआङ् मे़त्‍ने़ॽरो॥ 7 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबिरे़बा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ किस्रुक्‍पा आन्‍जोःक्‍ने़न्‌, कर मुक्‍साम्, मिःम्‍जि, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मा आबिॽ॥ 8 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़न् साःक्‍खि पिमा नु कुलागि इङ्‌गाॽ साक्‍पा के़धाःबान्‍नु खे़ने़ॽ सिरिङ् मे़मये़न्‍ने़ॽओ॥ कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मो आनिगे़नु सोरिक्‌ खे़ने़ॽआङ् सुनाइङ्‌ले़ लागि तुक्‍खे चे़ॽओ॥ 9 खुने़ॽए आनिॽ ताङ्‌आसे़ःप्‍ते़आङ् आप्‍फेःक् सेसे कुमना पोःङ्‌से़ आसेगे़आङ् आवाॽरो॥ कङ्‌ग आनिॽ आजोगुम्‍बा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ पोःक्‍खे़बा मे़ःन्‍लो, कर खुने़ॽ आप्‍फेःक् कुनिङ्‌वाॽसोःक् नु कुलुङ्‌गुम्‌रे़ चोगुबारो॥ तोलिङ्‌सोमुआङ्धो ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कन् लुङ्‌गुम्‍मिन् आबिर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌सेःक् चोगुआङ् वये़॥ 10 कर आल्‍लो आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुःन् त्‍ये़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम् खुने़ॽओ ओसेःन्‍दाङ् पोःक्‍खे़रो॥ खुने़ॽए सिःमे़ल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिन् मे़क्‍खुआङ् सुनाइङ्‌लाम् ने़त्तिगे़न् हिङ्‌मन् नु आजुनि हिङ्‌मन् ओसेःन्‍दाङ् चोगुरो॥ 11 कन् सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ लागि इङ्‌गाॽ सेसे सेःक्‌युक्‍मिबा, सिक्‍साम्‍बा, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गे़भोःबा पोःङ्‌से़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेःक्‌युक् चोगाङ्‌लो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् बा खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ए इङ्‌गाॽ तुक्‍खे चाआर वाॽआरो॥ कर इङ्‌गाॽ सिरिङ् मे़मआन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हाःत् इङ्‌गाॽ नसाःन् चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआ फाॽआङ् नुःरिक्‍काङ् निःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ कुहुक्‍को पिरुङ्‌बा पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न् थारिक् से़ःप्‍तुआङ् कत्तुॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ निस्‍से वाॽआरो॥ 13 इङ्‌गाॽ हुॽने़बा से़क्‍खा निसाम्‍हाॽरे़ कुबिहाॽ इःत्ते़ नाःत्ते़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍त ये़सुओ खोगे़दे़प्‍पा मिःम्‍जि नु नसाःन्‍नो नुःरिक्‍काङ् वये़ॽओ॥ 14 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरे़बा नुःबा पाःन्‍हाॽ आनिॽओ के़वाॽबा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुभाॽलाम् नुःरिक्‍काङ् कत्ते़ॽओ॥ 15 एसियास्‍मा थुम्‍मोलाम् के़दाःबा काक् नसानिबाहाॽरे़ इङ्‌गाॽ मे़ले़राङ् मे़देःसाङ्‌बा पाःन्‍हाॽग खे़ने़ॽ के़निःसुरो॥ खे़ङ्‌हाॽओ फुगेलस नु हर्मोजेनसे़न्‍नाङ्‌लो॥ 16 दाङ्‌बाल्‍ले़ हाराॽ ओनेसिफोरसरे़ कुहिम्‍सयङ्‌ङिन् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुररो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ पुङ्‌लाहिम्‍मो वयाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ यरिक् ले़ङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्‍छे़ आदुम्‍से़ ताःमा मे़नुःन्‍दे़न्, 17 कर खुने़ॽ रोम ये़क्‌यक्‍को के़रे़आङ् साॽरिक् कोःत्ताङ्‌ङाङ्‌ इङ्‌गाॽ तुमाङ्‌लो॥ 18 ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न्‍नो हाराॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ खुने़ॽ लुङ्‌गुम् ओसेःन्‍धाक्‍तुनिरो॥ इङ्‌गाॽ एफिससओ वयाङ्‌ङिल्‍ले़ आक्‍खे़न् साॽरिक् कुभाॽ पिराङ् के़लॽबा पाःन्‍निङ्‌ग खे़ने़ॽ के़निःसुएरो॥

२ तिमोथि 2

1 हे़क्‍केःल्‍ले़ आस्‍साःए, खे़ने़ॽग ख्रिस्‍त ये़सुओ के़वाॽबा लुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा के़धुम्‍बा पोःक्‍खे़ॽओ॥ 2 यरिक् तोःन्‍दिहाॽरे़ खुनिॽ तगि के़घे़प्‍सुबा आबाःन्‍निन् के़निङ्‌वाॽइरे़ खोःप्‍तुसिबा मनाहाॽ हुॽमा के़सुक्‍पा नसाःन्‍साबा वेॽ मनाहाॽ हुक्‍सुप्‍ते़से़ॽओ॥ 3 ख्रिस्‍त ये़सुरे़ से़क्‍खाएबा कुधक्‍सुबा कुइसिःक् खे़ने़ॽ आनिगे़नु तुक्‍खे चामाओ चुम् पोःक्‍खे़ॽओ॥ 4 थक्‍सुबा तुराओ के़याक्‍पा आत्तिन् थक्‍सुबान्‍नाङ् हिम् याःम्‍बक्‍को मे़हम्‍सिङ्‌ङिन्, कर खे़ल्‍ले़ग खुने़ॽ कुधक्‍तुम्‍बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा निङ्‌वाॽ चोगुॽरो॥ 5 हक्‍चाःत्तो के़लोःक्‍पे़न्‌ हक्‍चाःत्तोबा थिम्‍हाॽ कुइसिःक् मे़लोःक्‍ने़न्‍ने़ फाॽग्र खे़ल्‍ले़ थुम्‍घो मे़घोःसुन्‍लो॥ 6 याम्‍बुधिक्‍काङ् याःन्‍गे़मःबा मनाःल्‍ले़ए के़दुम्‍बा चाःन् काक्‍नु तगि खुने़ॽए चामा खोःमा पोःङ्‌लो॥ 7 इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌बा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् निङ्‌वाॽ इःत्ते़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़ खे़ने़ॽ काक् पाःन्‍हाॽ कुसिङ्‌ निःप्‍मा फाॽआङ् इःत्‍छिङ्‌साम् के़बिॽरो॥ 8 सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो के़हिङ्‌बा दाउद 9 बा खे़न् सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌गाॽ इङ्‌भोःसुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ तुक्‍खे चाआर वाॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् कुभाङ्‌ के़भेःम्‍बा कुइसिःक्‍काङ् इघेःङ्‌ङो थाःआरो॥ कर निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किङ्‌ग आप्‍फाल्‍ले़आङ् इघेःङ्‌ङो मे़धाने़न्‍लो॥ 10 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबा कुमनाहाॽ ख्रिस्‍त ये़सुओ से़न्‍लप् नु मे़न्‍नुप्‍मनाबा मिमिदिङ् मे़घोःसुर फाॽआङ् काक् तुक्‍खेहाॽ इङ्‌गाॽ थम्‍मा सुक्‍तुङ्‌लो॥ 11 कन् पाःप्‍मनाबा पाःन्‍निङ्‌ग से़क्‍खाएरो,आनिॽ खुने़ॽनुए आस्‍ये़आङ् आवाॽने़ फाॽग्र खुने़ॽनुए आहिङ्‌लो॥ 12 आनिॽ चक्‍मे़ल्‍लॽए नासि आधःत्तुम्‍ने़ फाॽग्र आनिॽआङ् खुने़ॽनुए हाङ् आजोगुम्॥आनिॽ खुने़ॽ आनाॽरुमने़ फाॽग्र, खुने़ॽआङ् आनिॽ आनाॽरो॥ 13 आनिॽ नसाःन्‍साबा आम्‍बोःङ्‌ने़न्‍छाङ् खुने़ॽग नसाःन् नसाःन्‍साबा चोःक्‍लो॥थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग आप्‍फेःक् नाॽसिङ्‌मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो॥ 14 सेसेहुप्‍लक्‍कोबा काक् मनाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ हाराॽ खे़ङ्‌हाॽ पाःन्‍सुत्‍लाओ पाःन्‍धङ् मे़न्‍जोःक्‍ने़न्‍ल फाॽआङ्‌ साम्‍दिङ् पिरे़से़ॽओ॥ खे़न् पाःन्‍धङ्‌ङिल्‍ले़ नुःबा मे़बोःङ्‌ने़न्, कर के़घे़म्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ इम्‍मोःक्‍लक् पोःङ्‌लो॥ 15 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिराॽ थाङ्‌ल फाॽआङ् नुःरिक्‍काङ् के़सुक्‍सुक् याःम्‍बक् चोगे़ॽओ॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़क्‍खाबा पेलिगे़न् कुबाःन्‍जाक्‍किन् थो यो मे़न्‍जोःक्‍के हुॽरे़से़ॽर सिरिङ् मःमा मे़म्‍बोःङ्‌ङे याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा पोःक्‍खे़ॽओ॥ 16 कर खे़ने़ॽग कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा अदङ् पाःन्‍धङ्‌ङोलाम् एःक् वये़ॽओ॥ हे़क्‍तङ्‌बा पाःन्‍धङ्‌ङिल्‍ले़ नसानिबाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् माःङ्‌घा तेॽरुसिरो॥ 17 हे़क्‍तङ्‌बा पाःन्‍हाॽग आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़न्‌वेःप्‍मनाबा याङ्‌घेःक् कुइसिःक्‍लो॥ अक्‍तङ्‌बा सिक्‍साम्‍बाहाॽओग हाइमेनियस नु फिलेतससिरो॥ 18 खे़ङ्‌हाॽरे़ग से़क्‍खाबा माराम्‍मिन् ले़रे़त्‍छुआङ् आनिॽ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌माङ्‌ग तगि पोःक्‍खे़ चुरे़रो लॽरिक् हुॽसुसिआङ् कुभा नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ नसाःन्‍निन् ले़ङ्‌सुर वाॽसिरो॥ 19 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिसाम्‍मिल्‍ले़न् युक्‍सिङ्‌गे़न् पाङ्‌युक्‍किन् मे़म्‍मुन्‍नेए ने़रो, हे़क्‍क्‍याङ् अक्‍खेलॽरिक् साप् लक्‍सिङ्‌ङाङ् वाॽरो, “दाङ्‌बाल्‍ले़ आप्‍फेःक् कुमनाहाॽ कुसिङ्‌ निःत्तुसिॽरो,” हे़क्‍क्‍याङ् “दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिङ् के़लोःङ्‌बाहाॽ काक् लायोलाम् माःङ्‌घाए मे़बोःङ्‌लरो॥” 20 यम्‍बा हिम्‍मो यरिक् परिक्‍ले़न् साम्‍म्‍याङ् नु युप्‍पा हे़क्‍क्‍याङ् सिङ् नु खाम्‍मिल्‍ले़न् चे़त्‍थ्‍या नु खप्‍प्‍याहाॽ मे़वाॽरो॥ कुभाग इङ्‌धाःङ्‌बा नु कुभा इङ्‌धाःङ्‌मे़ःन्‍बा याःम्‍बक्‍को ओगप् पोःङ्‌लो॥ 21 आत्तिल्‍ले़ फे़न् याःम्‍बक्‍किन्‌ ले़रुआङ्‌ सेसे चोःक्‍सिङ्, खे़ङ्‌ग इङ्‌धाःङ्‌बा याःम्‍बक्‍को ओगप् पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् कुन्‍दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयाःम्‍बक्‍को आत्तिन् नुःबा याःम्‍बक्‍कोसाङ् खे़ङ्‌ग ओगप् पोःङ्‌मा यारिप् पोःङ्‌लो॥ 22 थाङ्‌बे़न् मे़न्‍छियाॽ लॽमालाम्‌ के़दाःबा फे़न् निङ्‌वाॽलाम् एःक् वये़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् सेसे निङ्‌वाॽओलाम् दाङ्‌बान्‍नु तुवा के़जोःक्‍पा मनाहाॽनु साम्‌योनिमो, नसाःन्‍नो, मिःम्‍जिओ हे़क्‍क्‍याङ् सनारुङ्‌ङो वये़ॽओ॥ 23 कर कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा पाःन्‍धङ्‌ङिन् नाॽरे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ग खे़माॽरक् फोःक्‍खुॽरो॥ 24 दाङ्‌बाल्‍ले़ कुसेवारोबान् खेमा मे़नुॽने़न्‍लो॥ खुने़ॽग काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा, हुॽमा के़सुक्‍पा, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़गे़म्‍सिङ्‌बा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 25 हे़क्‍क्‍याङ् तक्‍ले़ङ्‌वाओ के़बोःक्‍पाहाॽआङ् सिक् नःम्‍नःम्‍माङ् खाहुन् पिमा के़सुक्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ्, हे़क्‍केलॽरिक् से़क्‍खाबा पाःन् कुसिङ्‌ मे़निःत्तुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुनिॽ लायोलाम् नुःक्‍तु तारुसिररो॥ 26 हे़क्‍क्‍याङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हे़क्‍के चोःक्‍मा पाङ्‌मासि फाॽआङ् इजो युक्‍तुसिबा पाःन्‍निन् खुनिॽ निङ्‌वाॽ सेःआङ् कुसिङ्‌ मे़निःत्तुआङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुइजोलाम् पिम्‍मा मे़सुक्‍लो॥

२ तिमोथि 3

1 आल्‍ल कुनुप्‍मा ये़न्‍हाॽओ के़साक्‍पा ये़म् ताः फाॽआङ् के़निङ्‌वाॽसोओ युक्‍खे़ॽओ॥ 2 खे़न् ये़म्‍मोबा मनाहाॽग आप्‍फेःक्‍लक् मिःम्‍जि के़मे़त्‍छिङ्‌बा, याङ्‌साकुन्‍धेरक् मिःम्‍जि के़मे़प्‍पा नु आप्‍फेःक्‍लक् यम्‍बासिगे़ फाॽआङ् निङ्‌वाॽ के़इःप्‍पा, आङ्‌दिङ् के़लॽबा हे़क्‍क्‍याङ् मना चाःत्‍थि के़देःबा मे़बोःङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽग पा माहाॽरे़ खुनिॽ पाःन्‍नो मे़म्‍बप्‍मनाबा, ओबे़ के़जोगु के़बिराङ्बे़ फाॽआङ् निङ्‌वाॽ मे़न्‍इःप्‍मनाबा, हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌यो मे़न्‍इःप्‍मनाबा आजिःन्‍जिःम्‍बा मे़बोःङ्‌लो॥ 3 खे़ङ्‌हाॽरे़ आत्तिन्‍हाॽआङ् लुङ्‌माॽ मे़न्‍दुक्‍तुन्‍सिन्, वेॽहाॽ ले़प्‍मि मे़म्‍बिरुन्‍छिन्, हे़क्‍क्‍याङ् चे़ॽया के़मःबा, हे़ॽले़ॽले़बा, किप्‍मा के़घुःबा, नुःबा पाःन् सिराॽ मे़न्‍धाङ्‌मनाबा मे़बोःङ्‌लो॥ 4 खे़ङ्‌हाॽ वेॽ मना इङ्‌ले़क् के़मे़प्‍पा, निङ्‌वाॽतादा के़जोःक्‍पा, आङ्‌दिङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽएःक् के़लॽबा मे़बोःङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुले़क्‌वा याम्‍दादा निङ्‌वाॽतादा चोःक्‍माए खुनिॽ सिराॽ थाङ्‌लो॥ 5 खे़ङ्‌हाॽग साम्‌योबा मे़ले़ङ्‌सिङ् कर मुक्‍साम्‍मिन् मे़न्‍हे़प्‍तुन्‍लो॥ अक्‍तङ्‌बा मनाहाॽनु खे़ने़ॽग एःक् वये़ॽओ॥ 6 कुभाग हिम् हिम् मे़बेःक्‍काङ् लायोःल्‍ले़ के़प्‍तुसिमाहाॽ नु काक् परिक्‍ले़न् याम्‍निङ्‌वाॽओ के़बप्‍मा निङ्‌वाॽ सुङ्‌गिक्‍मा मे़न्‍छुमाहाॽ युक्‍को मे़दारुसिरो॥ 7 खे़न् मे़न्‍छुमाहाॽ आक्‍खे़न् मे़हुॽसिङ्‌साङ् आप्‍फाल्‍ले़आङ् से़क्‍खाःन् कुसिङ्‌ निःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ 8 जेन्‍नस नु जेम्‍ब्रससिरे़ मोसाःन् मे़अत्तुबा कुइसिःक् खे़न् मनाहाॽरे़ से़क्‍खाःन् मे़अत्तुरो॥ खे़न् मनाहाॽ फे़न्‍निङ्‌वाॽबासिरो, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ नसाःन्‍निन् से़क्‍खाबा मे़जोःक्‍ने़न्॥ 9 कर खे़ङ्‌हाॽरे़ बा हे़क्‍केरक् चोःक्‍मार वाॽमा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ जेन्‍नस नु जेम्‍ब्रससि कुइसिःक् खे़ङ्‌हाॽरे़आङ् खुनिॽ अदङ् चोःक्‍मान्‍नाङ् के़रे़क् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़घोःसुॽरो॥ 10 कर खे़ने़ॽग इङ्‌गाॽ आनिसाम्‍मिन्, आये़प्‍ले़क्‍किन्, हिङ्‌मन्‍ले़न् आनिङ्‌वाॽसोःक्‍किन्, आनसाःन्‍निन्, आहाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मान्, आमिःम्‍जिन्, आनासि थःप्‍मान्, तुक्‍खे च्‍याङ्‌बा पाःन्‍हाॽ, आदुक्‍खेहाॽ के़रे़क् के़नाःत्तु के़इःत्तुआङ् के़वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् एन्‍तिओक, आइकोनियम नु लुस्‍त्राओ इङ्‌गाॽ तुमुङ्‌बा के़रे़क् तुक्‍खेहाॽ नुःरिक्‍काङ् कुसिङ्‌ के़निःत्तुआङ् के़वाॽरो॥ कर दाङ्‌बाल्‍ले़ काक् खे़न् तुक्‍खे लाक्‍खेलाम् इङ्‌गाॽ से़ःप्‍ताङ्‌लो॥ 12 ख्रिस्‍त ये़सुओ साम्‌योनिबा हिङ्‌मन्‍नो हिङ्‌मा निङ्‌वाॽ के़जोःक्‍पाङ्‌ग तुक्‍खे चाएरो॥ 13 कर फे़न् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा मना नु इङ्‌गे़ले़क्‍पा मनाहाॽग वेॽ मनाहाॽ इङ्‌ले़क्‍तुम्‍सिम्‍बा, ताप्‍फे़ःल्‍लिक्‌ मे़त्तुम्‍सिम्‍बा लॽरिक् मे़इःत्तुर मे़बेःक्‍किल्‍ले़ आप्‍फेःक् इङ्‌मे़ले़क्‍सिङ्‌ल साॽरिक्‍काङ् ताप्‍फे़ःम्‍बा मे़बोःङ्‌ल मे़बेःक्‍लो॥ 14 कर खे़ने़ॽग के़घोःसुबा निसाम्‍मो चक्‍मे़ल्‍लॽए पत्‍छे़ॽओ॥ खे़न् निसाम्‍हाॽ से़क्‍खाए मे़जोःक् फाॽआङ् कुसिङ्‌ के़निःत्तुॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽ निसाम् के़हुॽबाहाॽ ताःक्‍पो युङ्‌मा के़सुक्‍तुसिॽरो॥ 15 खे़ने़ॽ के़जुःक्‍ते़आङ्‌धो नुःरिक्‍काङ् सेसे साम्‌योसाप्‍ला के़ले़स्‍सुआङ् के़वाॽरो॥ बा कन् पाःन्‍हाॽओलाम् ख्रिस्‍त ये़सुःन्‌ नसाःन् चोःक्‍मा खोगे़दे़प्‍पा से़न्‍लप्‌रे़न्‌ सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽइन्‌ के़घोःसुॽरो॥ 16 काक् साम्‌योसाप्‍लाःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाम्‍जाङ्‌वालाम् आबिरे़बारो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌ग साम्‌योनिबा निसाम् पिमा, फे़न् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पे़न्‌ नुःरिक्‍काङ् तोःम्‍मा, हे़क्‍क्‍याङ् नसानिबा हिङ्‌मन्‍नो हिङ्‌मा ओःन्‍धाक् पिमा, साॽरिक् याःम्‍बक् आबिॽरो॥ 17 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽरे़ काक् नुःबा याःम्‍बक्‍हाॽ चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुर फाॽआङ् साम्‌योसाप्‍ला आबिरे़बारो॥

२ तिमोथि 4

1 ख्रिस्‍त ये़सुःन् हाङ् चोःक्‍से़ युःल्‍ले़ काक् कुहिङ्‌वे़त् नु कुसिवे़त् मनाहाॽ खासे़न् चोगुसिॽरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ खुन्‍छिॽ तगि इङ्‌जाःङ् पिने़रो– 2 सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ॽ॥ आप्‍फाल्‍ले़साङ् सुनाइङ् से़ःमा खे़ने़ॽग यारिप् पोःक्‍खे़आङ् वये़ॽओ॥ निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌ल निसाम्‍नु मनाहाॽ नुःरिक्‍काङ् खाहुन् पिरे़से़ॽ, फे़ःक्‍ते़से़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्ते़से़ॽओ॥ 3 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मनाहाॽरे़ से़क्‍खा निसाम् खे़म्‍मा खुनिॽ सिराॽ मे़न्‍धाङ्‌मना ये़म् तार पत्॥ कर खे़ङ्‌हाॽरे़ग आबाङे याम्‍निङ्‌वाॽओ मे़बेःक्‍काङ् खुनिॽ खे़म्‍मा सिराॽ के़धाङ्‌बा पाःन्‍लक् खे़म्‍मा फाॽआङ् बा हे़क्‍तङ्‌बा पाःन् के़बाःप्‍पा सिक्‍साम्‍बाहाॽ मे़लुप्‍सुसिरो॥ 4 खे़ङ्‌हाॽरे़ग से़क्‍खाबा पाःन्‍निन् मे़नाॽरुआङ् खुनिॽ कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा खे़दाॽहाॽ ले़प्‍माङ् निङ्‌वाॽ मे़बिरुॽरो॥ 5 कर खे़ने़ॽग काक् परिक्‍पा वानाम्‍मो हाङ्‌हाङ् वये़ॽआङ् तुक्‍खेःन् थरे़ॽ, सुनाइङ् से़ःस्‍से़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ माङ्‌सेवा चोःक्‍मा के़याःम्‍बक्‍किन् चोगे़ सुरे़ॽओ॥ 6 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आसिःमा ये़म्‍मिङ्‌ग निःत्ताङ्‌ङे त्‍ये़आङ् वाॽरो॥ इङ्‌गाॽ आहिङ्‌मन्‍निङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् तोःम्‍मनाबा सिदुङ्‌जभा कुइसिःक् चोःक्॥ 7 इङ्‌गाॽग आसुक्‍सुक् नुःरिक्‍काङ् नसाःन्‍ले़न् थङ् थक्‍ताङ्‌ङाङ्, आलोःक्‍मान् सुरुङ्‌ङाङ् वाॽआ हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन्‍निन् मे़म्‍माए कत्तुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 8 आनिॽ कुदोःप्‍मा खासे़न् के़जोःक्‍पा दाङ्‌बाल्‍ले़ खे़न् ये़न्‍नो साम्‌योनिबा तिचःन्‌ हाङ्‌से़म् कुइसिःक् पिआरो॥ इङ्‌गाॽरक् मे़ःन्, कर खुने़ॽ कुधाःन्‍छिङ्‌मान् निङ्‌वाॽ इगेःक्‍काङ् के़हाङ्‌बा काक्‍ले़ मे़घोःसुॽरो॥ 9 खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽओ हारा फे़म्‍मा के़सुक्‍सुक् तम्‍सिन् चोगे़ॽओ॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ देमासरे़ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा पाःन्‍हाॽ मिःम्‍जि मे़त्तु हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ ले़राङ्‌ङाङ् थिस्‍सलोनिका पेआङ् वाॽरो॥ क्रेसेन्‍से़न् गलातिया थुम्‍मो पेआङ् वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् तितसे़न् दाल्‍मातिया थुम्‍मो पेरो॥ 11 इङ्‌गाॽनुग लुकारक् वाॽरो॥ खे़ने़ॽ के़भे़न्‍निल्‍ले़ मर्कुसे़न्‍नाङ् खे़ने़ॽनु सोरिक् फे़त्ते़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आयाःम्‍बक्‍को खे़ल्‍ले़ यरिक् कुभाॽ पिआरो॥ 12 इङ्‌गाॽ तुखिकसे़न् एफिससओ पाङ्‌घुङ्‌देःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 13 खे़ने़ॽ के़भे़न्‍निल्‍ले़ त्रोआसलाम् कार्पसे़ल्‍लो ने़स्‍सुङ्‌धाङ्‌बा चुङ्‌गा नु साप्‍पन्‍हाॽ फे़त्ते़से़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् से़होबा साप्‍पन्‍निन् निङ्‌वाॽ मे़म्‍भेःन्‍ने फे़त्ते़ॽओ॥ 14 फे़न् के़धक्‍पा अले़क्‍जे़न्‍दरले़ इङ्‌गाॽ साॽरिक्‌ तुक्‍खे चाःत्ताङ्‌लो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ हाराॽ कुयाःम्‍बक् कुइसिःक् पिरुनिरो॥ 15 खे़ने़ॽआङ् खे़न्‍नु सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क् वये़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ आनिगे़ निसाम्‍मिन् साॽरिक् अत्तुरो॥ 16 थिक्‍सिगेःक्‍पो इङ्‌गाॽ खासे़न्‍लोबाल्‍लो मे़दाराङ्‌ङिल्‍ले़ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् याप्‍मि कुभाॽ मे़म्‍बिराङ्‌ङिन्, कर के़रे़क्‍ले़ इङ्‌गाॽ मे़ले़राङ्‌ङाङ्‌ मे़बेरो॥ कन् पाःन्‍नो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ खासे़न् मे़जोगुन्‍निरो॥ 17 कर दाङ्‌बान् इङ्‌गाॽनु वये़आङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ सुनाइङ् खे़म्‍मा मे़घोःसुनि फाॽआङ् सुनाइङ् इङ्‌भोःमा के़सुक्‍पा पोःङ्‌मा थुम् पिराङ्‌लो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ग इङ्‌गाॽ थे़रिङ्‌बाल्‍ले़ कुमुराओलाम्‍माङ् से़ःप्‍ताङ्‌लो॥ 18 दाङ्‌बाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ काक् फे़न् पाःन्‍नोलाम् से़ःप्‍पाआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा कुहाङ्‌जुम्‍मो कम्‍ब्राङ् मे़त्तार तेॽआरो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् सदादिङ् नु सदादिङ् पोःङ्‌निरो॥ आमे़न्॥ 19 इङ्‌गाॽ प्रिस्‍किला नु अक्‍विला हे़क्‍क्‍याङ् ओनेसिफोरसरे़ कुहिम्‍सयङ्‌हाॽ आसेवामु मे़त्ते़से़ॽओ॥ 20 इरास्‍तसे़न् कोरन्‍थिओ वये़ लारे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् त्रोफिमसे़न् तुगे़र वये़बाल्‍ले़ मिलेतसओए पक्‍थाङ्‌लो॥ 21 के़सुक्‍तुने़ फाॽग्र चुङ्‌वाःम्‍मा तामानुःल्‍ले़ तगिए खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽओ ताःमा तम्‍सिन् चोगे़ॽओ॥ युबलस, हे़क्‍क्‍याङ् पुदेनस, लिनस, क्‍लौदिया हे़क्‍क्‍याङ् काक् वेॽ फुॽनुसाॽहाॽरे़आङ् खे़ने़ॽ सेवा के़म्‍हाक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ 22 दाङ्‌बान् खे़ने़ॽनु वाॽररो॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् के़रे़क्‍नु वाॽररो॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE