Revelation

२ थिस्‍सलोनिकि

1 आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तओ थिस्‍सलोनिकास्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा कुयाप्‍मिहाॽओ इङ्‌गाॽ पावल, सिलास नु तिमोथिरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍कासिगे़बारो॥ 2 पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ खिनिॽ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ् के़बिरिर॥ 3 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ याःम्‍बेओ आनिगे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सदादिङ् नोगे़न् पिमाए पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् हे़क्‍के चोःक्‍माग लाॽरुएरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‍नो के़बोःरिर के़बत्‍छिआङ् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍कासिबा पाःन्‍निन् पोःर पत्‍लो॥ 4 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ याःम्‍बेओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ वेॽ कुसेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ आनिगे़ ने़बो चाङ्‌जाङ्‌ मे़त्तुम्‍बे़रो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‌ के़जोगुम्‍माङ्‌ काक् के़साक्‍पा पाःन् नु तुक्‍खेहाॽ चक्‍मे़ल्‍लॽए के़धरुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 5 कल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योनिबा खासे़न् चोगु के़लॽबा पाःन्‍निन् ओसेःन्‍दाङ्‌ चोगुरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ तुक्‍खे के़धःरुम्‍ल के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍ले़न् सुम्‍बोधासाबा के़बोःक्‍खिॽरो॥ 6 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् साम्‌योनिबा चोःक्‍पाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ तुक्‍खे के़जाःप्‍पाहाॽ खुने़ॽ खुम्‍दिङ् पिरुसिॽरो॥ 7 दाङ्‌बा ये़सुःन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् नुःङ् युःल्‍ले़ खिनिॽ तुक्‍खेओलाम् नाःम्‍सिङ्‌मा के़बिरिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़आङ् नाःम्‍सिङ्‌मा खोःसुम्‍बे़ॽरो॥ खुने़ॽ कुमुक्‍साम्‍गे़न् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनु मिराःक्‍को युःआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् मे़न्‍निःप्‍मनाबाहाॽ नु मिःम्‍जि दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुसुनाइङ् ते़न्‍दिङ् चोःक्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मनाबाहाॽ खुम्‍दिङ् पिरुसिरो॥ 9 खे़ङ्‌हाॽरे़ग मे़न्‍नुप्‍मनाबा मे़क्‍मा खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुदगिलाम् नु मुक्‍साम्‍गे़न् कुमिमिदिङ्‌लाम् वेॽ मे़से़न्‍लो॥ 10 खुने़ॽ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न्‍नो आबाङे सेसे कुमनाहाॽ नु खुने़ॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽओलाम् मिमिदिङ् ने़म्‍भोःमा ताःक्‍तुरो॥ खे़प्‍मोग खिनिॽआङ् के़वयिॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ इङ्‌भन् चोःक्‍कासिगे़बा सुनाइङ्‌ङिन्‌ नसाःन् के़जोगुम्‍लो॥ 11 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़उःत्तिबा हिङ्‌मन्‍नो सुम्‍बोधासाबा के़बोःक्‍खिनि, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ नोनिङ्‌वाॽसोःक्, नसाःन्, नु के़जोगुम्‍बा नोयाःम्‍बक्‍हाॽ खुने़ॽ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुलिङ्‌धो के़गे़त्ति के़बिरिनि फाॽआङ् आप्‍फाल्‍ले़साङ् चक्‍मे़ल्‍लॽए खिनिॽ निङ्‌वाॽ इःत्तासिगे़र खिनिॽ याःम्‍बोओ तुवा चोगुम्‍बे़ॽरो॥ 12 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुनारा के़भोःसुम्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽलाम् खिनिॽआङ् इङ्‌धाःङ् के़घोःसुम्‍लो॥

२ थिस्‍सलोनिकि 2

1 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमे़न् नु खुने़ॽओ आनिॽ काक् नसानिबा फुङ्‌सिङ्‌माल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ, दाङ्‌बारे़ कुयुःमे़न् पोःक्‍खे़ चुरे़ फाॽआङ् वेॽहाॽरे़ मे़बाःत्तुबा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःप्‍माआङ् लुङ्‌माॽ सोःम्‍मा मे़ःन्‍लो लॽरिक् पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ हे़क्‍केलॽरिक् कुभारे़ग आनिगे़लाम्‍बा के़दाःबा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन्, इङ्‌भन्, हे़क्‍क्‍याङ् साप्‍तुम्‍बे़बा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़ कुबेःन् पिर्बेःन् मे़इःत्तु मे़बाःत्तुरो॥ 3 कर अक्‍खेलॽरिक् आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् इङ्‌ले़क् के़मे़म्‍मे़त्तिन्‍ल, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़न् ये़म्‍मिन् मे़न्‍दाए वाॽरो॥ खे़न् ये़म्‍मिन् तामानुःल्‍ले़ तगिग कुनुप्‍माओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ पयम् बिफ्‍युङ् पोःङ्, हे़क्‍क्‍याङ् पयम् लायो के़जोःक्‍पा पाक्‍कुम्‍भिओ के़बेःक्‍पा मनाःन् थाःम्‍सिङ्‌लो॥ 4 खे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ् नु मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिहाॽरे़ सेवा मे़जोगुबा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ अत्तुसिआङ् काक्‍नुःल्‍ले़ यम्‍बा ले़ङ्‌सिङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌आरो लॽरिक् मे़त्‍छिङ्‌ल निङ्‌वाॽफु माङ्‌हिम्‍मो लाःत्ताङ् युङ्‌सिङ्‌लो॥ 5 इङ्‌गाॽ खिनिॽनु वयाङ्‌ङिल्‍ले़सा मे़त्‍निङ्‌बा कन् पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽ के़न्‍इःत्तुम्‍मिन्‍बि? 6 पयम् लायो के़जोःक्‍पे़न्‌ हाराॽ कुये़म् के़त्ताङ्‌लक् थाःम्‍सिङ्‌ल फाॽआङ् कुलाम् के़साक्‍पे़न् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍मेरो॥ 7 तगिनुए लायोःल्‍ले़ सिगाङ्‌गे़न् मुक्‍साम्‍मिन्‌ याःम्‍बक् चोःक्‍नु याक्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् लाम् के़साक्‍पे़न् कुलाम्‍मोलाम् मे़ङ्‌घे़त्ते थारिक् खे़ल्‍ले़ कुयाःम्‍बक्‍किन् लाःक्‍कात् मे़धाःप्‍ने़न्‍लो॥ 8 हे़क्‍क्‍याङ् पयम् यम्‍बा लायो के़जोःक्‍पे़न्‌ थाःम्‍सिङ्‌लो॥ कर दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुमुराओलाम् के़लःम्‍बा साःङ्‌गुगे़न् सक्‍माःल्‍ले़ मुःत्तु से़रुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुयुःमाल्‍ले़ मिमिदिङ्‌गे़न् कुओःन्‍धाक्‍किल्‍ले़ खे़न् मे़म्‍भै चोगुरो॥ 9 पयम् लायो के़जोःक्‍पे़ल्‍ले़ माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् यरिक् परिक्‍ले़न् फोत्‍याबा मिक्‍सेःन् नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक् चोगुर ताःरो॥ 10 खे़ल्‍ले़ मे़म्‍भै के़बोःङ्‌बाहाॽ काक् परिक्‍ले़न् फे़न् याःम्‍बक्‍हाॽरे़ इङ्‌ले़क् मे़त्तुसिॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ से़क्‍खाःन् मिःम्‍जि मे़प्‍मार ताङ्‌से़ःप्‍सिङ्‌मा मे़नाॽरुआङ् मे़वाॽरो॥ 11 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ हाराॽ इङ्‌ले़क्‍किन् नसाःन् मे़जोगुर फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽओ इङ्‌ले़क्‍के मुक्‍साम्‍मिन् पाङ्‌घुरो॥ 12 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ से़क्‍खाःन् नसाःन् मे़न्‍जोगुन्, कर फे़न् याःम्‍बक् चोःक्‍माए खुनिॽ सिराॽ थाङ्‌लो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽरो॥ 13 दाङ्‌बाल्‍ले़ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिबा फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ याःम्‍बेओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिगे़ सदादिङ् नोगे़न् पिमाए पोःङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तोलिङ्‌सोमुआङ्धोए सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेगे़न् सुत्‍थो चोगुबा कुयाःम्‍बक्‍लाम् नु से़क्‍खाओ नसाःन् चोःक्‍मालाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ ताङ्‌से़ःप्‍सिङ्‌मा फाॽआङ् के़सेगिरो॥ 14 बा कन् पाःन्‍निल्‍ले़ लागि आनिगे़ इङ्‌भोःसुम्‍बे़बा सुनाइङ्‌लाम् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् के़घोःसुम्‍ल फाॽआङ् के़उःत्तिबारो॥ 15 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, के़धुम्‍बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽआङ् आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़बा पेलिगे़न् पाःन्‍जाक्‍किन्‌ नु सक्‍इङ्‌घङ्‌लाम्‍बा के़घोःसुम्‍बा निसाम्‍मिन् तक्‍ते़म्‍मे़ॽओ॥ 16 आल्‍ल आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍त नु पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे आनिॽ लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़आङ् कुलुङ्‌गुम्‍बा मे़न्‍नुप्‍मनाबा हाङ्‌हाङ् नु पनुनुःबा निङ्‌साङ्‌ङिन्‌ आबिरे़रो॥ 17 खुने़ॽए खिनिॽ हाङ्‌हाङ् के़मे़त्तिर हे़क्‍क्‍याङ् काक् के़जोगुम्‍बा नुःबा याःम्‍बक्‍को नु के़बाःत्तुम्‍बा पाःन्‍नो के़धुम्‍बा के़जोगिररो॥

२ थिस्‍सलोनिकि 3

1 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, कुनुप्‍मो आनिगे़ याःम्‍बेओ तुवा चोगे़म् आबिरे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् मे़त्तासिगे़ॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङिन् काक् पिसाङ् हारा से़ःर हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् के़बिरुम्‍बा हे़क्‍केए वेॽहाॽरे़आङ् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़बिरुररो॥ 2 आनिगे़ ताप्‍फे़ःम्‍बा नु कुॽइ के़भे़ॽबा मनाहाॽरोलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याप्‍मि ताङ्‌से़ःप्‍तिगे़र फाॽआङ् तुवा चोगे़म् आबिरे़म्‍मे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ग सुनाइङ्‌ङिन्‌ नसाःन् मे़न्‍जोगुन्‍लो॥ 3 कर दाङ्‌बाङ्‌ग नसाःन्‍साबा चोःक्‍लो॥ खुने़ॽए खिनिॽ कुॽइगे़भे़ॽबा माफे़न्‍साम्‍मोलाम् ताङ्‌गे़से़ःप्‍तिआङ् के़धुम्‍बा के़जोगिॽरो॥ 4 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ हुॽआसिगे़बा काक् पाःन्‍हाॽ खिनिॽ के़जोगुम् हे़क्‍क्‍याङ् के़दाःबा ये़म्‍मोआङ् के़जोगुम् के़लॽबा दाङ्‌बाओ ताःक्‍पो चोःक्‍कासिगे़आङ् वयिगे़रो॥ 5 हाराॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिःम्‍जि नु ख्रिस्‍तरे़ के़बिरिबा निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मो लाम्‍गे़लोःसिररो॥ 6 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुयुक्‍किल्‍ले़ आनिगे़ खिनिॽ इङ्‌जाःङ् पिआसिगे़ॽरो॥ आत्तिन् ले़म्‍स्‍वाबा चोःक्‍काङ् आनिगे़ ओःन्‍धाक् पिरुम्‍बे़बा पाःन्‍नो मे़बत्‍ने़न्, खे़न्‍नु लाःत्‍लाःत् वये़म्‍मे़ॽओ॥ 7 आनिगे़ खिनिॽनु वयिगे़ल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् आनिगे़ चोःङ् इःप्‍मा नाःप्‍मा पोःङ् के़लॽबान् नुःरिक्‍काङ् के़निःसुम्‍लो॥ आनिगे़ग खिनिॽनु वयिगे़ल्‍ले़ ले़म्‍स्‍वाबा मे़जोगिगे़न्, 8 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ मनाहाॽरे़ मे़बिरिगे़बा चामा थुङ्‌मान्‌ कुमे़ल्‍लुङ् मे़न्‍हुङ्‌ङे हने़ मे़जाम्‍बे़न् मे़धुङुम्‍बे़न्‍लो॥ कर खिनिॽ तुक्‍खे मे़जाःत्तासिगे़न्‍ल फाॽआङ् आनिगे़ से़न्‍दिक् ले़न्‍दिक् याम्‍बुधिक्‍पा पोःक्‍खिगे़आङ् याःम्‍बक् चोगुम्‍बे़रो॥ 9 आनिगे़ हे़क्‍केलॽरिक् याःम्‍बक् चोगुम्‍बे़बाङ्‌ग कुभाॽ खोःमा लाघो मे़गत्तुम्‍बे़न्‍नाङ् मे़ःन्, कर खिनिॽ लागि कुबि पोःङ्‌ङाङ् खिनिॽ याप्‍मि चोःङ् के़इःत्तिर फाॽआङ् हे़क्‍के चोगुम्‍बे़बारो॥ 10 खिनिॽनु वयिगे़ल्‍सा याःम्‍बक् चोःक्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मनाबाल्‍ले़ हाराॽ चाआङ् मे़जने़न्‍ल फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिआसिगे़आङ् वयिगे़रो॥ 11 थेआङ् कन् पाःन्‍हाॽ मे़त्तासिगे़बा फाॽले़ खिनिॽ लुम्‍मो याःम्‍बक् मे़न्‍जोःक्‍मनाबा कुभा ले़म्‍स्‍वाबा मनाहाॽ मे़वाॽ॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ वेॽ मनाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍को नु पाःन्‍नोरक् हुक्‍मे़गेःत्तु के़लॽबान् खे़प्‍सुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ 12 दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमिङ्‌ङो इङ्‌जाःङ्‌गे़न् साम्‍दिङ् खे़ङ्‌हाॽ पिरुम्‍सिम्‍बे़ॽ–खे़ङ्‌हाॽरे़ वेॽहाॽ मे़न्‍हम्‍सिङ्‌ङे आबाङे याःम्‍बक् मे़जोःक्‍काङ् मे़जर॥ 13 कर फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, निङ्‌साम्‍मो खिनिॽ के़वयिसाङ् सुयाःम्‍बक् चोःक्‍मा आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़नासे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 14 आनिगे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ् साप्‍तुम्‍बे़बा पाःन् मे़ङ्‌घे़म्‍मना मनाःन् खिनिॽ लुम्‍मो वाॽने़ फाॽग्र खे़न् नुःरिक्‍काङ् मिक्‍चो मे़त्ते़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् खे़न् सिरिङ् मःर फाॽआङ् खे़न्‍नु लाःत्‍लाःत् वये़म्‍मे़ॽओ॥ 15 हे़क्‍केसाङ् खे़न् निङ्‌मि हे़क्‍केग मे़ःन्, कर आबाङे फुॽनुसाॽ कुइसिःक् इःत्ते़म्‍मे़ॽर साम्‍दिङ् पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ 16 आल्‍ल सनारुङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ काक् परिक्‍लाम् चक्‍मे़ल्‍लॽए सनारुङ् के़बिरिर॥ दाङ्‌बाङ्‌ग खिनिॽ के़रे़क्‍नु वाॽररो॥ 17 इङ्‌गाॽ पावलरे़ कन् सेवाःन् आबाङे आहुक्‍किल्‍ले़ साप्‍तुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ इङ्‌गाॽ आसक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़न्‌ मिक्‍सेःन्‍निन् बा कन्‍लो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के साप्‍तुङ्‌ल पत्तारो॥ 18 आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽ के़रे़क्‍नु वाॽरो॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE