2 Peter

२ पत्रुस

1 ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा नु कुसेःक्‌युक्‍मिबा इङ्‌गाॽ सिमोन पत्रुसलाम् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुङ्‌ङाङ् आनिगे़ कुइसिःक् इमे़ल्‍लुङ्‌बा नसाःन् के़घोःबा खिनिॽ के़रे़क् हाक्‍निङ्‌लो॥ खे़न् नसाःन्‍निन् आनिॽ साम्‌योनिबा निङ्‌वाॽफुमाङ् नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ आबिरे़आङ् आवाॽरो॥ 2 आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ खुन्‍छिॽ याःम्‍बेबा साम्‍जिक्‍कोलाम् लुङ्‌गुम् नु सनारुङ्‌ङिन् आत्तात्तान्‍ने यरिक् के़घोःम्‍सुम्‍लरो॥ 3 आबाङे कुमिमिदिङ् नु कुनो-कुदाओ याप्‍मि के़उःप्‍पे़न् नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् आनिःत्तुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ हिङ्‌मन्‍नो नु माङ्‌सेवा चोःक्‍माओ चाहाबा आजोःक्‍पा काक् पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम्‍बा खुने़ॽ आबिॽरो॥ 4 बा खे़न् कुमिमिदिङ् नु कुनो-कुदाओलाम् आनिॽ यम्‍बा नु इमे़ल्‍लुङ्‌बा माङ्‌हे़क्‍हाॽ आघोःसुम्‍माङ् आवाॽ॥ खुने़ॽ फे़न् निङ्‌वाॽलाम् के़दाःबा फे़न् पाःन्‍हाॽलाम् ताङ्‌से़ःप्‍मा नु निङ्‌वाॽफु नोस्रङ् खोःमा माङ्‌हे़क् आजोगे़आङ् आवाॽरो॥ 5 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‍नो कुनो-कुदा योॽमा खिनिॽ सुक्‍सुक् तम्‍सिन् चोगे़म्‍मे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् कुनो-कुदाओ साम्‍जिक्‍किन् योॽरे़म्‍मे़ॽ, 6 साम्‍जिक्‍को निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मान्, निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मो नासि थःप्‍मान्, नासि थःप्‍मो साप्‍चुवाःन् योॽरे़म्‍मे़ॽ, 7 साप्‍चुवाओ फुॽनुसाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मान्, हे़क्‍क्‍याङ् फुॽनुसाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मो मिःम्‍जिन् योॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ 8 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् सुम्‍बोधा पाःन्‍हाॽ के़योॽरुम्‍ल के़बिगिने़ फाॽग्र खे़न् पाःन्‍हाॽरे़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ कुसिङ् के़निःत्तुम्‍बा खिनिॽ साम्‍जिक्‍को कुसि मे़न्‌याःम्‍मनाबा नु कुजाॽ मे़म्‍भम्‍मनाबा पोःङ्‌मालाम् ताङ्‌गे़से़ःप्‍तिॽरो॥ 9 कर कन् सुम्‍बोधा पाःन्‍हाॽ मे़ङ्‌गप्‍मनाबाहाॽग माःङ्‌घाबा पाःन्‍हाॽ मे़न्‍निःमनाबा मिक्‍फःम्‍बा कुइसिःक्‍पासिरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ तगिबा लायोहाॽ वाहप्‍ते़बे़न्‍नाङ् निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छु मे़देःसुआङ् वाॽरो॥ 10 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ के़उःत्तिबान् नु के़सेगिबान् नुःरिक्‍काङ् निःन्‍धो चोःक्‍मा तम्‍सिन् चोगे़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ हे़क्‍के के़जोगुम्‍ने़ फाॽग्र आप्‍फाल्‍ले़आङ् के़न्‍जोःन्‍दिन्‍लो॥ 11 अक्‍खेलॽरिक् आनिॽ दाङ्‌बा नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा कुहाङ्‌जुम्‍मो लाःप्‍मारे़ लागि लाङ्‌दाःक्‍मा के़बिरिरो॥ 12 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ खे़न् काक् पाःन्‍हाॽ के़निःसुम् के़ले़स्‍सुम्‍माङ् से़क्‍खाओ मे़म्‍मुन्‍ने के़वयिसाङ् सदादिङ् कन् पाःन्‍हाॽ खिनिॽ निङ्‌वाॽसुम्‍मो ताःप्‍मा पिमा इङ्‌गाॽ आप्‍फाल्‍ले़साङ् यारिप् वाॽआरो॥ 13 कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को वाॽआर थारिक् खिनिॽ कन् पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽसुम्‍मो तारुङ्‌ङाङ्‌ चाङ्‌जाङ् मे़त्‍निङ् के़लॽबा निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌लो॥ 14 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ ओसेःन्‍धाक्‍ताङ्‌बा कुइसिःक् आसिःमा ये़न्‍निन् हाराए तार पत्‍लो॥ 15 हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सिःआ पेःक्‍कासाङ् सदादिङ् कन् पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽ के़इःत्तुम्‍ल फाॽआङ् आसुक्‍सुक् तम्‍सिन् चोगुङ्‌लो॥ 16 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमुक्‍साम् नु कुयुःमाल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खिनिॽनु पारिगे़ल्‍ले़ आनिगे़ पाःन् खे़दाॽहाॽ चोगुम्‍बेआङ्‌ पाःत्तुम्‍बे़बा मे़ःन्‍लो, कर आनिगे़ आबाङे मिक्‍किल्‍ले़ खुने़ॽ कुमिमिदिङ्‌ङिन् निःसुम्‍बे़रो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मिमिदिङ्‌गे़न् पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् खुने़ॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् नु मिमिदिङ् खोःसुल्‍ले़ कन् आमिःम् आस्‍साःरो, खुने़ॽनु इङ्‌गाॽ ओमु लॽराङ्‌ङाङ् वाॽआरो के़लॽबा इक्‍लाधिक् ये़रो॥ 18 सेसे कोःक्‍माओ खुने़ॽनु वाॽमनाःल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् के़युःबा कन् इक्‍लाःन् आनिगे़ आबाङे खे़म्‍मनारो॥ 19 हे़क्‍क्‍याङ् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़बाःत्तुबा पाःन्‍निन् से़क्‍खा पोःक्‍खे़आङ् वाॽ के़लॽबा निःन्‍धो आगत्तुम्‍लो॥ खामे़न्‍ओःत्ते नु खिनिॽ निङ्‌वाॽओ तान्‍छोःक्‍पे़न्‌ मे़न्‍लिङ्‌ङे थारिक् खामाक्‍माओ के़ओःप्‍पा सेमिःन् हे़क्‍के खे़न् पाःन्‍जाक्‍किन् निङ्‌वाॽओ के़युक्‍खुम्‍मिल्‍ले़ नुःबा पोःङ्‌लो॥ 20 काक्‍नुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा पाःन्‍निङ्‌ग साम्‌योसाप्‍लाबा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन्‍निन् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ आबाङे खुनिॽ निङ्‌वाॽबोलाम् त्‍ये़बा मे़ःन् फाॽआङ् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍लए पोःङ्‌लो॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन्‍निङ्‌ग मे़न्‍छाम् निङ्‌वाॽलाम् त्‍ये़बा मे़ःन्‍लो, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ थुक्‍तुसिआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ मे़बारे़बारो॥

२ पत्रुस 2

1 कर उन्‍छोःन् इस्राइलओ इङ्‌ले़क्‍पा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ मे़वये़बा कुइसिःक् खिनिॽ लुम्‍मोआङ् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽ मे़लःन् मे़दारो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग स्‍वाःत्ताङ् याप्‍मि के़मे़ङ्‌बा इङ्‌ले़क् पाःन्‍हाॽ मे़हुॽरुसिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मे़ल्‍लुङ्‌ के़हुङ्‌बाआङ्‌ के़धे़ॽबा दाङ्‌बान्‍नाङ् मे़नाॽरुआङ् हाराए आबाङे खुनिॽओ मे़क्‍मे़न् मे़दारुॽ॥ 2 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा लाम्‍मिन् यरिक्‍ले़ मे़दिम्‍दु मे़नाःत्तुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ से़क्‍खाबा लाम्‍मिल्‍ले़न्‍नाङ् कुजाःत्‍थि पेःक्‍लो॥ 3 खुनिॽ खिःम्‍ब्राक्‍मो कन् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ तादाबा इङ्‌ले़क्‍पा पाःन्‍हाॽ मे़जोगुआङ् खिनिॽ इङ्‌गे़म्‍ले़क्‍तिआङ् इन्‍धाःक् मे़धगु॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ खुम्‍दिङ्‌ङिन् तगिसा खासे़न् चोगुआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ मे़क्‍मे़न् निःन्‍धो पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लायो के़जोःक्‍पा माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽआङ् खासे़न्‍लाम् मे़दाङ्‌घुन्‍छिन्‍लो, कर खे़ङ्‌हाॽ इघेःक्‍खुसिआङ् खे़मायङ्‌सङ्‌ङो केःत्तुसिआङ् खासे़न् ये़न् थारिक् खे़न् खामाक्‍लुम्‍बाःत्तो मे़याक्‍लो॥ 5 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽ वादोःक्‍मोलाम् मे़क्‍खुसिल्‍ले़ खे़न् उन्‍छेःन्‍बा मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽआङ् मे़दाङ्‌घुन्‍छिन्‍लो, कर साम्‌योनिबा पाःन् इङ्‌गे़भोःबा नुहाःन्‌ नु वेॽ नुसि मनाहाॽरक् ताङ्‌घुसिरो॥ 6 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लायो कुधिम् सदोम नु गमोरा ये़क्‌यक्‍हाॽआङ् मिधिक्‍खुआङ् खाप्‍पु थ्‍यःङ् चोगुसिआङ् खे़न् ये़क्‌यक्‍हाॽरे़ कुमिङ् मासुरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबा खे़न् याप्‍मिहाॽरे़न् आक्‍तङ्‌बा हिङ्‌गत् पोःङ् के़लॽबा कुबि चोगुसिआङ् वाॽरो॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओबा साम्‌योनिबा लुःते़ङ्‌ग से़ःप्‍तुरो॥ खुने़ॽग खे़न् ये़म्‍मोबा मनाहाॽरे़ मे़जोगुबा खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा ये़प्‍ले़क्‍हाॽ निःसुआङ् कुनिङ्‌वाॽ तुगे़आङ् वये़रो॥ 8 (खुने़ॽ मनाहाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो थिक्‌याःन्‍धक् वये़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा फे़न् याःम्‍बक्‍किन् निःसु खे़प्‍सुल्‍ले़ साम्‌योनिबा लुःत्ते़न् साॽरिक् कुनिङ्‌वाॽ तुगे़आङ् वये़॥) 9 हे़क्‍केलॽरिक् दाङ्‌बाल्‍ले़ साम्‌योनिबा मनाहाॽ इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽलाम् से़ःप्‍मासिआङ्‌ ले़स्‍सुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् लायोबा मनाहाॽ खुम्‍दिङ् पिरुसिर खासे़न् ये़न्‍नो थारिक् कप्‍मासिआङ्‌ ले़स्‍सुरो॥ 10 अक्‍तङ्‌बाहाॽग आबाङे फे़न् निङ्‌वाॽ कुइसिःक् याम्‍दादाओ के़वाॽबा नु दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयुक्‍किन् के़नाॽबा मनासिरो॥ खे़न् आधिङ्‌गानि नु आङ्‌दिङ् के़लॽबा मनाहाॽरे़ग साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो के़वाॽबाहाॽ हिनाःम् मे़प्‍मासि मे़ङ्‌गिःने़न्‍लो॥ 11 कर कन् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽनुःल्‍ले़ माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ के़धुम्‍बा नु मुक्‍साम्‍साबा मे़जोःक्‍साङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुदगि खे़न् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो के़वाॽबाहाॽ आप्‍तिक् कुःप्‍मासि मे़न्‍आःन्‍छिङ्‌ङिन्‍लो॥ 12 कर कन् मनाहाॽरे़ग कुसिङ्‌ मे़न्‍निःत्तेबा पाःन्‍हाॽरे़ तक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन् मे़बाःत्तुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽ ते़म्‍मासिआङ् से़प्‍मासि फाॽआङ् सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽ मे़ःन्‍ने के़धाप्‍पा थक्‍साहाॽ कुइसिःक् मे़जोःक्‍लो॥ कन् इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽ खे़न् थक्‍साहाॽ कुइसिःक्‍के मे़मे़क्‍लो॥ 13 खे़ङ्‌हाॽरे़ग मे़जोगुबा ताप्‍फे़ःम्‍बा याःबक्‍किल्‍ले़ कुले़क्‌वा ताप्‍फे़ःम्‍बाए मे़दुमुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग ले़न्‍दिक्‍सा याम्‍दादा नु निङ्‌वाॽतादा चोःक्‍मा खुनिॽ सिराॽ थाङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग खिनिॽनु मे़ज मे़धुङुल्‍ले़ मे़सःत्‍ल इङ्‌गे़म्‍ले़क्‍तिआङ् नागे़म्‍धासि के़म्‍बिरिॽरो॥ 14 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मिक्‍किल्‍ले़ ताप्‍फे़ःम्‍बा याम्‍दादाबा चाराम्‍मा याःम्‍बक्‍हाॽ मे़जोगुआङ् आक्‍खे़न् लायो मे़जोगुसाङ् खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़दाने़न्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ कुदोःप्‍मा मनाहाॽ लायोओ मे़धासुसिॽ॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग खिःम्‍मा याःम्‍बक् चोःक्‍मा साॽरिक् मे़ले़स्‍सुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाङ्‌ग्रारे़ ते़त्तुसिबा मनासिरो॥ 15 खे़ङ्‌हाॽरे़ग तोःन्‍दोःम्‍बा लाम्‍मिन् मे़ले़रुआङ् खे़ङ्‌हाॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा लाम्‍मो मे़लाःसे़आङ् मे़वाॽरो॥ बोअररे़ कुस्‍साःहाॽ बालामरे़ कुलाम्‍मो मे़बेआङ् मे़वाॽ॥ बालाम्‍मिल्‍ले़ग लायोलाम् याङ्‌साकुन्‍धे थक्‍मा कुसिराॽ थाङे़आङ् वये़, 16 कर हे़क्‍तङ्‌बा फे़न् याःम्‍बक् चोगुबाल्‍ले़ कुबाःन् मे़न्‍लःम्‍मनाबा अदङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ फे़ःक्‍तु॥ खे़न् अदङ्‌ङिल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याप्‍मि पाःन्‍लाम्‍बा बालाम्‍मिल्‍ले़ के़नाङ्‌बा कुइसिःक् चोगुबा अदङ् कुयाःम्‍बक्‍किन् साक्‍तुरो॥ 17 अक्‍तङ्‌बा मनाहाॽग के़जप्‍पा वाबुन् नु सुरित्‍माल्‍ले़ मुःत्तु तेॽरुबा खाप्‍मिःप्‍पा हे़क्‍तङ्‌बासिरो॥ कङ्‌हाॽरे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खामाक् लुम्‍बाःत्तिन् यारिप् चोगुआङ् ने़रो॥ 18 खे़ङ्‌हाॽग कुसुम् मे़न्‍दम्‍मना आङ्‌दिङ् इसेःङ्‌बा पाःन् मे़बाःत्, हे़क्‍क्‍याङ् खारक् फे़न् याःम्‍बक् चोःक्‍मा के़ले़प्‍पाआङ् दाङ्‌बाओ के़दाःबाहाॽ फे़न् याःम्‍बक् चोःक्‍माल्‍ले़ थेआङ् मे़लॽने़न् लॽरिक् मे़हुसुसिर याम्‍मो लायोओ मे़धासुसिरो॥ 19 खे़ङ्‌हाॽग आबाङे फे़न् निङ्‌वाॽ ये़प्‍ले़क्‍किल्‍ले़ कुयोःक् मे़बोःक्‍खे़आङ् मे़वाॽसाङ् वेॽहाॽग चोःक्‌युम्‍भोरे़न् माङ्‌हे़क् मे़बिरुसिॽ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आत्तिन् पाःन्‍निल्‍ले़ मनाहाॽ युक्‍तुसिॽ, खे़ङ्‌हाॽ बा खे़न् पाःन्‍निल्‍ले़ कुयोःक्‍पा मे़बोःङ्‌लो॥ 20 कर खे़ङ्‌हाॽरे़ दाङ्‌बा नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा आजिःन्‍जिःम्‍बा पाःन्‍लाम् मे़लःन् हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो मे़नुःङ् मे़बेःक्‍ने़ फाॽग्र खे़ङ्‌हाॽरे़ लागि तगिनुःल्‍ले़आङ् कुनुप्‍मोग साॽरिक् ताप्‍फे़ःम्‍बा पोःङ्‌लो॥ 21 खे़ङ्‌हाॽरे़ साम्‌योनिबा लाम्‍मिन् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् मे़घोःसुबा सेसे इङ्‌जाःङ्‌ङिन् मे़नाॽरुनुःल्‍ले़ग खे़न् साम्‌योनिबा लाम्‍मिन् आप्‍फाल्‍ले़आङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍निल्‍ले़ नुरे़बारो॥ 22 खे़ङ्‌हाॽग सिवादिङ् खाहुन्‍निल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुबा कुइसिःक्‍के मे़जोःक्‍लो, “कोःत्‍चोःल्‍ले़ पे़स्‍सुआङ् कुबे़ॽमाःत्तिन् आबाङे चरो,”

२ पत्रुस 3

1 आमिःम् आन्‍जुम्‍से, खिनिॽ हाक्‍निङ्‌बा कन् निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ कन् ने़प्‍माङ् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो निङ्‌वाॽसुम् चोःक्‍निङ् पिनिङ्‌ल खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ चाङ्‌जाङ्‌वा चोःक्‍मा पिमा कोःत्तुङ्‌बारो॥ 2 यरिक् तङ्‌बे तगि सेसे माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़बाःत्तुबा पाःन्‍हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ दाङ्‌बा नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बाल्‍ले़ खिनिॽ सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽलाम् के़बिरिबा इङ्‌जाःङ्‌हाॽ निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽ के़लॽबा आनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ 3 काक्‍नु तगि खिनिॽ कन् पाःन्‍निन् कुसिङ्‌ निःप्‍माए पोःङ्‌लो॥ कुनुप्‍मा ये़न्‍हाॽओ किनाःन्‍दि के़बिबाहाॽ किनाःन्‍दि पिनु मे़दाआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ आबाङे खुनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा निङ्‌वाॽओ मे़वाॽ 4 हे़क्‍क्‍याङ् अक्‍खे मे़बाःत्तुॽरो, “इङ्‌गाॽ याम्‍मो युःआ लॽरिक् माङ्‌हे़क् चोगुआङ् वये़बा मे़ःम्‍बि? खुने़ॽ आत्तो ये़? आनिगे़ सुधे़बा ताक्‍थे़बाहाॽ काक् मे़स्‍ये़ मे़बे, हे़क्‍क्‍याङ् नावागे़न् चइःत् ने़स्‍से़आङ्धो काक् पाःन्‍हाॽ बा हे़क्‍केए ने़रो॥” 5 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ तरःङ्‌दिङ्‌ ताङ्‌साक्‍पे़न्‌ नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् पेलिगे़न् कुबाःन्‍जाक्‍लाम्‍बा नावागे़न् चइःत् ने़स्‍सुबा पाःन्‍निन् खे़ङ्‌हाॽरे़ निःनिःबाए निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छुरो॥ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् च्‍वाःत्‍लाम् लःत्तुआङ् च्‍वाःत्तिल्‍ले़ए चोगु, 6 हे़क्‍क्‍याङ् बा खे़न् च्‍वाःत्‍लाम्‍बा उन्‍छेःन्‍स्‍मा इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् हुमे़आङ् मे़गे़रो॥ 7 कर बा खे़न् पेलिगे़न् पाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़ आल्‍लोबा ताङ्‌साक्‍पे़न्‌ नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् मिलाम्‍बा मे़ङ्‌मा फाॽआङ् ताङ्‌घुआङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् इङ्‌धाःङ् मे़म्‍बिमना मनाहाॽ खासे़न् ये़न्‍नो मे़म्‍मे़ङ्‌सिङ्‌ङे थारिक् ताङ्‌साक्‍पे़न्‌ नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् बा याःक्‍ते़आङ् ने़रो॥ 8 कर आमिःम् आन्‍जुम्‍से, लत्‍छा पाःन्‍धिक् निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ–दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलागि थिक् ये़न्‍निन् तङ्‌बे हे़न्‍छिङ् (१०००) कुइसिःक् नु हे़न्‍छिङ् तङ्‌बेन् थिक् ये़न् कुइसिःक् पोःङ्‌लो॥ 9 कुभा मनाहाॽरे़ मे़इःत्तुबा कुइसिःक् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनुःङ्‌मा युःमा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ के़प्‍मा मे़सुःने़न्‍लो, कर खुने़ॽ नासि थःत्तुर खिनिॽ के़हाङ्‌घिर वाॽरो॥ खिनिॽ लायोलाम् के़हिन्‍दिआङ् आत्तिन्‍हाॽआङ्‌ के़म्‍मे़गिन्‍ल के़लॽबा खुने़ॽ निङ्‌वाॽ चोगुरो॥ 10 कर दाङ्‌बान् नुःङ् युःबा ये़न्‍निङ्‌ग से़न्‍दिक् के़घुःम्‍बान् खुःन्‍छे़ ताबा कुइसिःक् हक्‍चघत् पोःङ्‌लो॥ यम्‍बा इक्‍लाओ तरःङ्‌दिङ्‌ ताङ्‌साक्‍पे़न्‌ माबेःक्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो के़बप्‍पाहाॽ काक् मिदिक्‍काङ् योःम्‍बेःक्‌, हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक् नु खे़प्‍मो के़वाॽबा काक् पाःन्‍हाॽआङ् मिःल्‍ले़ खाप्‍पु थ्‍यःङ् चोगुसिरो॥ 11 हे़क्‍केलॽरिक् काक् पाःन्‍हाॽ मे़क्‍पाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽग सेसेबा नु साम्‌योनिबा हिङ्‌मन्‍नो वाॽमा पोःङ्‌लो॥ 12 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुये़न्‍निन् के़हाङ्‌घुम्, हे़क्‍क्‍याङ् कुये़न्‍निन् हारा तार के़लॽबा निङ्‌वाॽ के़जोगुम्, कर खे़न् ये़न्‍नो तरःङ्‌दिङ्‌ ताङ्‌साक्‍पे़न्‌ मिदिक्‍काङ् मे़क्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो के़बप्‍पा काक् पाःन्‍हाॽ योःम्‍बेःक्‍लो॥ 13 कर आनिॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌हे़क् चोगुबा कुसङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् नु कुसङ् तरःङ्‌दिङ्‌ ताङ्‌साक्‍पे़न्‌ निङ्‌साङ् आजोगुम्‍माङ् आहाङ्‌घुम्‍ल आवाॽरो॥ खे़प्‍मो साम्‌योनिबा मनाहाॽरक् मे़वाॽरो॥ 14 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् आन्‍जुम्‍से, कन् पाःन्‍हाॽ निङ्‌साङ् के़जोगुम्‍माङ् के़हाङ्‌घुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सुत्‍थो नु सेसेबा हिङ्‌मन्‍नो हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु सनारुङ्‌ङो वाॽमा खिनिॽ सुक्‍सुक् निङ्‌वाॽ चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 15 के़रे़क् मनाहाॽरे़ से़न्‍लप् मे़घोःसुर फाॽआङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ नासि थःत्तुबान् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ आनिॽ मिःम् नुसाॽ पावलरे़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् खोःसुबा सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽलाम् कन् पाःन्‍हाॽ साप्‍तुआङ् के़हाक्‍तिआङ् वये़रो॥ 16 कन् पाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओग पावलरे़ बा अक्‍खेलॽरिक्‍के कुसक्‍इङ्‌घङ्‌हाॽओ साप्‍तुआङ् वये़॥ खुने़ॽ साप्‍तुबा कुभा पाःन्‍हाॽ कुसिङ्‌ निःप्‍मा साक्‍लो॥ थेआङ् मे़ल्‍ले़मनाबा नु हिल्‍लिक्‍लिक्‍पा मनाहाॽरे़ग खे़न् पाःन्‍निल्‍ले़ कुबेःन् मे़ले़क्‍खुआङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ वेॽ साम्‌योसाप्‍लाओ के़बप्‍पा पाःन्‍हाॽरे़ कुबेःन्‍नाङ् बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के मे़ले़क्‍खुआङ् मे़वाॽ॥ हे़क्‍के मे़जोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मे़क्‍मान् आबाङे मे़दारुरो॥ 17 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् आन्‍जुम्‍से, खिनिॽग कन् पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽ के़घोःसुम्‍माङ् के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सिङ्सिङ् ये़क्‌ये़क् लॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ फे़न् पाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ इङ्‌ले़क्‍के पाःन्‍निल्‍ले़ खिनिॽ के़मे़न्‍भोःत्तिन्‍ल हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ के़धुम्‍बा नसाःन्लाम् के़न्‍जोःन्‍दिन्‍लरो॥ 18 कर आनिॽ दाङ्‌बा नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ आबिबा ने़हिनिङ्‌वाॽओ नु कुलुङ्‌गुम्‍मो पोःरे़म्‍मे़ॽओ॥ आल्‍लो नु सदादिङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिमिदिङ् पोःङ्‌लरो! आमे़न्॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE