2 Corinthians

२ कोरन्‍थि

1 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽलाम्‍बा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ सेगाङ्‌बा इङ्‌गाॽ पावल नु आनिॽ नुसाॽ तिमोथिरे़ 2 आनिॽ पानुदिङ्‌ पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ्‌ खिनिॽ के़बिरिररो॥ 3 आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुम्‍बा याप्‍मि लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा नु आःन्‍छिङ्‌मा याप्‍मि के़बिबा पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा पोःररो॥ 4 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् आघोःसुम्‍बा आःन्‍छिङ्‌माल्‍ले़ इनोगे़न् तुक्‍खेओ के़वाॽबाहाॽ आःन्‍छिङ्‌मा पिमा आसुक्‍तुम्‍सिम्‍ल फाॽआङ् खुने़ॽए काक् आनिॽ इनोगे़न् तुक्‍खेओ आःन्‍छिङ्‌मा आबिॽरो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ये़सुःन् तुक्‍खे च्‍ये़बा हे़क्‍के आनिॽआङ् यरिक् तुक्‍खे आजाःॽ॥ बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तलाम् यरिक् आःन्‍छिङ्‌मान् आबिॽरो॥ 6 आनिगे़ इनोगे़न् तुक्‍खेःल्‍ले़ के़ःप्‍तिगे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌ग खिनिॽ आःन्‍छिङ्‌मा नु से़न्‍लप्‌रे़ लागिने़ पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आःन्‍छिङ्‌मा पिरिगे़ल्‍ले़ खे़न्‍नाङ् खिनिॽ आःन्‍छिङ्‌माल्‍ले़ लागिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ पिआसिगे़बा आःन्‍छिङ्‌मालाम् आनिगे़ थरुम्‍बे़बा इनोगे़न् तुक्‍खेःन् खिनिॽआङ् नासि थःप्‍मा के़सुक्‍तुम्‍लो॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ इनोगे़न् तुक्‍खे च्‍ये़ॽइगे़बा हे़क्‍के खिनिॽआङ् तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइरो, हे़क्‍केलॽरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आःन्‍छिङ्‌मा पिरिगे़बा हे़क्‍के खिनिॽआङ् आःन्‍छिङ्‌मा के़बिरिॽ के़लॽबा आनिगे़ निङ्‌साङ्‌ङिन् मे़मुन्‍ने़न्‍लो॥ 8 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, एसियाबा ते़ङ्‌गप्‍पो आनिगे़ तुमुम्‍बे़बा के़साक्‍पा इनोगे़न् तुक्‍खेःन् खिनिॽ निङ्‌वाॽओ ताःप्‍मा के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ खे़न् तुक्‍खेःङ्‌ग थम्‍मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मना कुइसिःक् चोगे़, हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिगे़ हिङिगे़ॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽए मे़न्‍इःप्‍मनारो॥ 9 से़क्‍खाए आनिगे़ग स्‍ये़ॽइगे़बि फाॽआङ् निङ्‌वाॽ इःत्तुम्‍बे़रो॥ कर कङ्‌ग आनिगे़ आबाङे ताङ्‌से़ःप्‍सिङ्‌मा फाॽआङ् मे़ःन्, कर के़सिःबाहाॽ कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़रक् ताङ्‌से़ःप्‍मा आसुक् के़लॽबा इःप्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़र फाॽआङ् अक्‍खे पोःक्‍खे़बारो॥ 10 खुने़ॽग अक्‍तङ्‌बा किप्‍मा के़घुःबा सिःमे़न्‍लाम् से़ःप्‍तिगे़ हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दिआङ् से़ःप्‍तिगे़रो॥ खुने़ॽ चक्‍मे़ल्‍लॽए याम्‍मोआङ् से़ःप्‍तिगे़ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ तुवा चोःक्‍नु कुभाॽ याप्‍मि के़बिरिॽ फाॽआङ् खुने़ॽओ निङ्‌साङ् चोगुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् मनाहाॽरे़ आनिगे़ लागि मे़जोगुबा तुवाःल्‍ले़न् नोगप्‍पो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिगे़ मुॽइसाम् पिरिगे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् मे़बिरुॽरो॥ 12 कन् इक्‍सा खाम्‍बेःक्‍मोरक् मे़ःन्, कर खिनिॽ तगिआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् आनिगे़ ये़प्‍ले़क्‍किन् सेसे नु कुदोःप्‍मा कत्तुम्‍बे़ के़लॽबा पाःन्‍निन् मुरा मे़न्‌याए पाःप्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़रो॥ कङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मि सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽरे़ कत्तुम्‍बे़बा मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा कत्तुम्‍बे़बारो॥ 13 खिनिॽ निःप्‍मा के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिम्‍बा नु कुसिङ्‌ निःप्‍मा के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिम्‍बा पाःन्‍हाॽ सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो थेआङ् मे़साप्‍तुम्‍बे़न्‍लो॥ आल्‍लो आनिगे़ याःम्‍बेओ मिसाक्‍लक् कुसिङ्‌गे़न्‍निःत्तुम्, कर थिक्‌ये़न् खिनिॽ काक् पाःन्‍हाॽ कुसिङ्‌ निःप्‍मा के़सुक्‍तुम् के़लॽबा इङ्‌गाॽ निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सुःन् नुःङ् युःबा ये़न्‍नो खिनिॽ याःम्‍बेओ वेॽ मनाहाॽ नुःबा पाःन् मे़त्तुम्‍सिम्‍बे़बा कुइसिःक् खिनिॽआङ् आनिगे़ याःम्‍बेओ नुःबा पाःन् के़जे़क्‍तुम्‍सिम्‍लो॥ 15 आनिॽ नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् आनिःत्तासि के़लॽबा पाःन्‍निन् से़क्‍खाए इगु कत्तुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मुॽइसाम् के़घोःसुम्‍ल फाॽआङ् याम्‍मो खिनिॽओ ताःमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वयाङ्‌लो॥ 16 इङ्‌गाॽ मे़सोदोनिया ते़ङ्‌गप् पेःक्‍काल्‍ले़ खिनिॽओ लःम्‍मार पेःक्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मोलाम् नुःङ्‌ङाइल्‍ले़आङ् खिनिॽओ लःम्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् यहुदिया थुम्‌ पेःक्‍काल्‍ले़ कुभाॽ याप्‍मि के़बिरिर के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआ॥ 17 खिनिॽओ ताःमा मे़न्‍छुक्‍पे़न्‌, कर इङ्‌गाॽ कन् हने़ निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बा मे़ःन्, हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍साबा मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक् लत्‍थिक् मुराःल्‍ले़ ओ नु मे़ःन् लॽरिक् पाःप्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बा मे़ःन्‍लो॥ 18 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन्‍साबा चोःक्‍पा कुइसिःक् इङ्‌गाॽआङ् नसाःन्‍साबा चोःक्‍का॥ इङ्‌गाॽ चोगुङ् नु मे़जोगुङ्‌ङिन् लॽरिक् के़बाःप्‍पा मना मे़ःन्‍नाॽरो॥ 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ, तिमोथि नु सिलासलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुसाः ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ खिनिॽओ इङ्‌भोःसुम्‍बे़ल्‍ले़ ओ नु मे़ःन् के़लॽबा पाःन् होःप्‍ते़रो॥ कर खुने़ॽ “ओरो” पाःत्तुबा पाःन्‍निन् चोगुॽएरो॥ 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा आक्‍खे़न् माङ्‌हे़क्‍हाॽसाङ् खे़ङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तओ “ओरो” पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽलाम्‍बाए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ् पोःङ्‌ल फाॽआङ् आनिगे़ “आमे़न्”, (ओरो, हे़क्‍के पोःङ्‌लरो), पाःत्तुम्‍बे़रो॥ 21 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् आनिॽ के़रे़क् के़धुम्‍बा आजोःक्॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए याप्‍मि माङ्‌धोःक्‍ना आबिरे़आङ् 22 आनिॽ खुने़ॽइन् फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍मारे़ लागि सेसेमाङ्‌ङिन् ते़न्‌याङ् कुइसिःक् आनिॽ सिक्‍लुङ्‌मो आबिरे़आङ् आवाॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् सेसेमाङ्‌ङिन् आबिरे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ काक् माङ्‌हे़क् चोगुबा पाःन्‍हाॽ से़क्‍खाए ताःरो फाॽआङ् निःन्‍धो पोःङ्‌लो॥ 23 खिनिॽ पाःन् मे़मे़त्‍निङ्‌ङिन्‍ल फाॽआङ् कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को याम्‍मो मे़न्‍दाबान्‍बा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ए निःसुॽरो॥ 24 आनिगे़ग खिनिॽ नसाःन्‍नो युक् चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ मे़गत्तुम्‍बे़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा के़जोगिॽ, कर खिनिॽ के़सःत्तिर फाॽआङ् खिनिॽनु सोरिक् याःम्‍बक् चोगिगे़रो॥

२ कोरन्‍थि 2

1 हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ पाःन् मे़त्‍छे़ इङ्‌गाॽ याम्‍मो खिनिॽओ मे़न्‍दाःमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ 2 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ नामाक्‍मो थानिङ्‌ने़ फाॽग्र नामाक्‍मो थाःसुङ्‌सिङ्‌बाहाॽनुःल्‍ले़ वेॽ हाःत्‍ले़ इङ्‌गाॽ सःत्तार याःम्‍मा सुक्‍काबे? 3 इङ्‌गाॽ खिनिॽओ ताआल्‍ले़ सःप्‍मा के़बाङ्‌बाल्‍ले़ए आनिङ्‌वाॽ मे़दुक्‍खुन्‍ल फाॽआङ् तगिबा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो हे़क्‍तङ्‌बा के़साक्‍पा पाःन् साप्‍तुङ्‌बारो॥ इङ्‌गाॽ सःत्ताल्‍ले़ खिनिॽआङ् के़सःत्तिॽ के़लॽबा से़क्‍खाए निःसुङ्‌लो॥ 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽ तुक्‍ल फाॽआङ् मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ्‌बान्‌ कुसिङ् के़निःत्तुम्‍ल फाॽआङ्‌ङे आनिङ्‌वाॽ तुगे़आङ् साॽरिक् आयोःम्‌ पुॽरे़ हे़क्‍क्‍याङ् आमिक्‌वा थाःसुङ्‌ल खे़न् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् इङ्‌गाॽ हाक्‍निङ्‌ङाङ् वयाङ्‌लो॥ 5 इङ्‌गाॽ खिनिॽ साॽरिक् निङ्‌वाॽ के़दुक्‍पा पाःन् पाःप्‍मा आनिङ्‌वाॽ होःप्‍लो, कर इङ्‌गाॽ याप्‍मि तुक्‍खे के़जाःप्‍पाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ तुक्‍खे चाःत्ताङ्‌बानुःल्‍ले़आङ् माङ्‌भा यरिक् खे़ल्‍ले़ खिनिॽ तुक्‍खे के़जाःत्तिआङ् वाॽरो॥ 6 खिनिॽ थिक्‍हुप् के़बोःक्‍खिआङ् के़बिरुम्‍बा खुम्‍दिङ्‌ङिन् खुने़ॽ कुलागि के़रे़आङ् वाॽरो॥ 7 हे़क्‍केःल्‍ले़ आल्‍ल खे़न् ले़प्‍मि के़बिरुम्‍ल पोःङ्, आःन्‍छिङ्‌मा के़बिरुम्‍ल पोःङ्, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र खे़ङ्‌ग साॽरिक् कुनिङ्‌वाॽ तुक्‍काङ् निङ्‌साम्‍मो थाःरो॥ 8 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍ल खिनिॽ खे़न् मनाःन् आल्‍लसाङ् साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ 9 थेआङ् खिनिॽ अक्‍खेलॽरिक् सक्‍इङ्‌घङ् हाक्‍निङ्‌बा फाॽले़ काक् आइङ्‌जाःङ्‌हाॽ के़नाःत्तुम् के़इःत्तुम्‍ल के़वयिॽबि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽ साॽरुङ्‌बारो॥ 10 खिनिॽ ले़प्‍मि के़बिरुम्‍बा मनाःन् इङ्‌गाॽआङ् ले़प्‍मि पिरुङ्‌लो॥ ले़प्‍मि पिमा के़बोःङ्‌बा पाःन् वाॽने़ फाॽग्र, खे़न् ले़प्‍मि पिरुङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽग ख्रिस्‍तरे़ कुयुक्‍किल्‍ले़ खिनिॽ लागिए हे़क्‍के चोगुङ्‌लो॥ 11 माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ आनिॽ इङ्‌आन्‍ले़क्‍ने़ल्‍ल फाॽआङ् हे़क्‍के चोगुङ्‌बारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌ले़क्‍के कुयाःम्‍बक्‍किन् आनिॽ कुसिङ्‌ आनिःत्तुम्‍माङ् वाॽरो॥ 12 आल्‍ल इङ्‌गाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ त्रोआस पेगाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़प्‍मो दाङ्‌बाल्‍ले़ इङ्‌भोःमा सुये़म्‍धिक् पिराङ्‌लो॥ 13 हे़क्‍केसाङ् इङ्‌गाॽ आनिङ्‌वाॽओ सनारुङ् होःप्‍ते़रो थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़प्‍मो खिनिॽ याःम्‍बेओ इङ्‌घङ् के़दाःप्‍पा आन्‍साॽ तितसे़न् मे़न्‍दुम्‍बान्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़प्‍मोबा मनाहाॽ से़म्‍मुॽइ नाःक्‍तुङ्‌सिङ्‌ङाङ् मे़सेदोनिया ते़ङ्‌गप्ले़प्‍माङ् पेगाङ्‌लो॥ 14 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ सदादिङ् ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् थङ्‌नाःम्‍बा ससःत्‍सराङ्‌ङो लाम्‍आलोःरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुनाम्‍गे़नुॽबा फुङ्‌नाम्‍मिन् से़ःबा कुइसिःक् खुने़ॽ ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओबा ने़हिनिङ्‌वाॽइन्‌ आनिॽलाम्‍बा के़रे़क् पिसाङ् से़ःसुरो, 15 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ से़न्‍लप् के़घोःबार के़बप्‍पा हे़क्‍क्‍याङ् के़मे़क्‍पार के़बप्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो आनिॽ हिङ्‌मन्‍निङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो ख्रिस्‍तरे़ तोःन्‍दुबा फुङ्‌नाम्‌ कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ 16 के़मे़क्‍पार के़बप्‍पाहाॽरे़ लागि कङ्‌ग सिःमे़ल्‍ले़ कुनाम् कुइसिःक् पोःङ्, कर से़न्‍लप् के़घोःबार के़बप्‍पाहाॽरे़ लागि कन् ने़त्तिगे़न् हिङ्‌मन् के़बिबा फुङ्‌नाम् कुइसिःक् पोःङ्‌लो॥ अक्‍तङ्‌बा यम्‍बा याःम्‍बक् चोःक्‍मारे़ लागि हाःत् लाॽरुबे? 17 आनिगे़ग वेॽहाॽ कुइसिःक् निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक् ले़ङ्‌हङ् के़जोःक्‍पासिगे़ग मे़ःन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वाग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाङ्‌घुसिबा कुदोःप्‍मा मनाहाॽ कुइसिःक् ख्रिस्‍तरे़ कुयुक्‍किल्‍ले़ पारिगे़ॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ओमत्तिगे़र वाॽ के़लॽबान् निःसुम्‍बे़रो॥

२ कोरन्‍थि 3

1 आल्‍ल आनिगे़ आबाङे चम्‍सिङ्‌मा हेःक्‍तिगे़बाबि? हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ मनाहाॽ कुइसिःक् आनिगे़आङ् खिनिॽ लागि इग्र खिनिॽलाम्‍बा कन् मनाहाॽ नुःरिक्‍काङ् लाङ्‌दाःक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽ के़लॽबा सक्‍इङ्‌घङ् चाहाबा मे़जोगिगे़न्‍लो॥ 2 खिनिॽ हिङ्‌मन्‍निङ्‌ग काक् मनाहाॽरे़ निःप्‍मा मे़सुक्‍तुबा नु कुसिङ् मे़निःत्तुबा मे़न्‍छाम् सिक्‍लुङ्‌मो साप्‍मनाबा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ 3 से़क्‍खाए खिनिॽग ख्रिस्‍तरे़ साप्‍तुआङ् आनिगे़लाम्‍बा हाङुबा सक्‍इङ्‌घङ्‌निङ्‌लो॥ खे़ङ्‌ग नाक्‍चा नु साप्‌वारे़ मे़ःन्, कर आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाङ्‌घुबा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ साप्‍तुबारो, साप्‍लुङ्‌ङो 4 ख्रिस्‍तरे़ खे़न् पाःन्‍निन् से़क्‍खा चोःक् फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओए निःन्‍धो चोगिगे़रो॥ 5 आनिगे़ आबाङे थेसाङ् चोःक्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़ॽ फाॽआङ् मे़बाःत्तुम्‍बे़न्‍लो, कर आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्‍बा चोःक्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़रो॥ 6 खुने़ॽए कुसङ् सेसेमाङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़न्‌ माङ्‌सेवा चोःक्‍मा के़सुक्‍पा चोगिगे़आङ् वाॽरो॥ कङ्‌ग साप्‍मनाबा साम्‌योथिम्‍लाम्‍बा मे़ःन्, कर सेसेमाङ्‌लाम्‍बारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साप्‍मनाबा साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ आसे़त्, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ आहिङ्‌लो॥ 7 मोसारे़ खे़न् साम्‌योथिम्‍मिन् लुङ्‌साप्‍पो साप्‍तुआङ् मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु त्‍ये़॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ मोसारे़ कुनाराःल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् से़रे़म् लॽरे़बेर पत्‍छे़साङ् इस्राइलिहाॽरे़ कुनाराःन् ओमे़प्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ 8 हे़क्‍केःल्‍ले़ सिःमे़न् के़दाःप्‍पा साम्‌योथिम्‍मिन् मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु त्‍ये़ःल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ तारुबा इङ्‌जाःङ्‌ङिङ्‌ग खे़न्‍नुःल्‍ले़ यरिक् मिमिदिङ्‌बा मे़जोःक्‍ने़न्बि? 9 मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ पाःन् के़धिक्‍पा माङ्‌सेवाःन् मिमिदिङ्‌बा पोःक्‍खे़ल्‍ले़ मे़न्‍छाम् याप्‍मिओ साम्‌योनिमा के़दाःप्‍पा माङ्‌सेवाःन् खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् मिमिदिङ्‌बा चोःक्‍लो! 10 से़क्‍खाःल्‍ले़ कुसङ् सेसेमाङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़न्‌ से़न्‍दाङ्‌गे़न् मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु तङ्‌माल्‍ले़ खे़न् तगिबा मिमिदिङ्‌ङिङ्‌ग थेआङ् मे़ःन्‍लो॥ 11 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तगिबान् से़रे़म् लॽरे़ पेसाङ् मिमिदिङ्‌बा चोगे़ल्‍ले़, सदादिङ् के़वाॽबान् खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् मिमिदिङ्‌बा चोःक्‍लो॥ 12 आनिॽग अक्‍तङ्‌बा निङ्‌साङ् आगत्तुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ से़क्‍खाःन् इङ्‌भोःमा आङ्‌गिने़न्॥ 13 आनिॽग मोसाःन्‌ कुइसिःक्‍सि मे़ःन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ग इस्राइलिहाॽरे़ से़रे़म् लॽरे़बेर पत्‍छे़बा से़न्‍दाङ्‌गे़न् ओःत्तिःन् मे़न्‍निःसुन्‍ल फाॽआङ् कुनाःन् ते़प्‍तु फत्‍छुरो॥ 14 कर मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽबान् के़साक्‍पा पोःक्‍खे़आङ् आल्‍ल थारिक्‍साङ् थिक्‍सिगेःक्‍समा माङ्‌हुप्‍पिन् मे़निःरुल्‍ले़ से़क्‍खाःन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍ल फाॽआङ् खे़न् नादे़प्‍माल्‍ले़ ते़प्‍तुॽरो॥ कन् नादे़प्‍माङ्‌ग ख्रिस्‍ते़न्‌ चोःक्‍मनाबा नसाःन्‍निल्‍ले़रक् हन्‍दुॽरो॥ 15 आइन् थारिक्‍साङ् मोसारे़ साप्‍तुबा साम्‌योथिम्‍मिन् मे़निःरुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ खे़न् नादे़प्‍माल्‍ले़ ते़प्‍तुॽआङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍लो॥ 16 कर आत्तिन् मनाःल्‍ले़ दाङ्‌बान् नसाःन् चोगुॽ, खे़ल्‍ले़ कुनादे़प्‍मान् हन्‍लो॥ 17 आल्‍ल दाङ्‌बाङ्‌ग सेसेमाङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् आत्तो वाॽ, खे़प्‍मो चोःक्‌युम्‍भो वाॽरो॥ 18 आनिॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् ओसेःन्‍आधाक्‍ल फाॽआङ् आनिॽ नादे़प्‍मान् हरे़आङ् वाॽरो॥ दाङ्‌बान् सेसेमाङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽलाम्‍बा के़दाःबा कुमिमिदिङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ कुइसिःक् आले़ङ्‌सिङ्‌ल आबेःक्, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍लसाङ् यरिक् मिमिङ्‌दिङ्‌बा आबोःङ्‌ल आबेःक्‍लो॥

२ कोरन्‍थि 4

1 हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम् कन् माङ्‌सेवाःन् खोःसुम्‍बे़आङ् वयिगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़ निङ्‌साङ् मे़बुक्‍ने़न्‍लो॥ 2 खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा आनिगे़ग मनारे़ मे़न्‍निए चोःक्‍मनाबा सिरिङ्‌मःमा याःम्‍बक्‍हाॽ नाॽरुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ आनिगे़ इङ्‌ले़क् मे़जोगुम्‍बे़न्‍लो हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् योधो मे़जोगुम्‍बे़न्‍लो॥ आनिगे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ओमत्तिगे़र वाॽ फाॽआङ् निःसुम्‍बे़आङ् मनाहाॽ से़क्‍खा पाःन्‍लक् मे़त्तुम्‍सिम्‍बे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् काक् नसाःन्‍साबाहाॽरे़ खे़न् कुसिङ्‌ मे़निःत्तुॽरो॥ 3 आनिगे़ से़ःसुम्‍बे़बा सुनाइङ्‌ङिन् नादे़प्‍माल्‍ले़ ते़प्‍तुआङ् पत्‍ने़ फाॽग्र खे़ङ्‌ग के़मे़क्‍पार के़बेःक्‍पाहाॽरे़ लागिरक् ते़प्‍तुॽरो॥ 4 कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा माङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ए नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ फे़त्‍लाःन्‍दु पिरुसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ ख्रिस्‍तरे़ कुमिमिदिङ्‌गे़न् सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़न् ओःत्तिःन् निःमा मे़न्‍छुक्‍तुन्॥ ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइःत्‍लो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ग आबाङे याःम्‍बेओ इङ्‌भन् मे़जोगुम्‍बे़न्, कर आनिगे़ग ये़सुरे़ कुलागि खिनिॽ सेवारोबा पोःक्‍खिगे़बा पाःन्‍निन् नु ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‍ने दाङ्‌बारो फाॽआङ् इङ्‌भोःसुम्‍बे़रो॥ 6 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खादाम्‍मो ओःत्तिःन् ओःत्‍ल फाॽआङ् के़बाःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुनाराओ के़ओःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ले़न् ने़हिनिङ्‌वाॽइन्‌ कुसिङ् निःप्‍मा आसुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् आनिगे़ सिक्‍लुङ्‌मो खुने़ॽ कुओःत्तिःन् ओःप्‍पाङ्‌घुआङ् वाॽरो॥ 7 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ओःप्‍पाङ्‌घुबा कन् सुनाइङ्‌ले़न् ओःत्तिःन् आनिॽओ वाॽ, कर कन् पयम् यम्‍बा मुक्‍साम्‍मिङ्‌ग आनिॽलाम्‍बा मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्‍बाए ताः के़लॽबान् के़रे़क्‍ले़ मे़निःसुर फाॽआङ् आनिॽग कन् याङ्‌भु याक्‍मनाबा फुजिक् कुइसिःक्‍लक् आजोःक्‍लो॥ 8 आनिगे़ग काक् पिसाङ्‌लाम् इनोगे़न् तुक्‍खेःल्‍ले़ युक्‍तिगे़आङ् वयिगे़साङ् आनिगे़ग मे़न्‌युःत्ते वयिगे़रो॥ आनिगे़ग हःन्‍दा ले़क्‍तिगे़आङ् वयिगे़साङ् हारि मे़न्‍दाए वयिगे़रो॥ 9 आनिगे़ग तुक्‍खे मे़जाःत्तिगे़साङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिगे़नु वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ मे़सोःन्‍दिगे़साङ् याम्‍मो पोगिगे़ॽरो॥ 10 ये़सुरे़ कुहिङ्‌मन्‍निन् आनिगे़ नासिङ्‌गे़न् थक्‍को निधाःप्‍ल फाॽआङ् खुने़ॽ तुक्‍खे च्‍ये़आङ् स्‍ये़बा कुइसिःक् थिक्‌याःन्‍धक् आनिगे़ नासिङ्‌गे़न् थक्‍को तुक्‍खे च्‍ये़ॽइगे़रो॥ 11 आनिगे़ के़सिःबाआङ् के़बेःक्‍पा नासिङ्‌गे़न् थक्‍को ये़सुरे़ कुहिङ्‌मन्‍निन् निधाःप्‍ल फाॽआङ् ये़सुरे़ कुलागि थिक्‌याःन्‍धक् सिःमा लिङ्‌धोओ के़रिगे़रो॥ 12 हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ लुम्‍मो माङ्‌सेवा चोःक्‍कि सिःमा लिङ्‌धोओ के़रिगे़ल्‍ले़ खिनिॽ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निन् के़घोःसुम्‍लो॥ 13 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “इङ्‌गाॽ नसाःन् चोगुङ्, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ पाःराङ्‌लो॥” 14 दाङ्‌बा ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम्‍बा कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पाल्‍ले़ आनिॽआङ् ये़सुःन्‍नु सोरिक् कुहिङ्‌वे़त् आजोःक्‍काङ् आनिॽ के़रे़क् खुने़ॽओ आदाःत्‍लो के़लॽबान् निःसुम्‍बे़रो॥ 15 आनिगे़ तुक्‍खे च्‍ये़ॽइगे़बा के़रे़क् पाःन्‍हाॽग खिनिॽ लागिए पोःक्‍खे़बारो, हे़क्‍केःल्‍ले़ मनाहाॽरे़ आक्‍खे़म्‍म्‍याक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् मे़घोःसुॽ, खे़म्‍म्‍याक् यरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङिन् पोःङ्‌ल फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ नोगे़न्‍निन् मे़भोःसुॽरो॥ 16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़आङ् आनिॽ निङ्‌साङ् मे़बुक्‍ने़न्‍लो॥ आनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् सिःबेःक्‍साङ् आनिॽ याम्‍साम्‍मिङ्‌ग थिक्‌याःन्‍धक् कुसङ् पोःङ्‌ल पेःक्‍लो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ आदुमुम्‍बा चुक्‍सा नु सप्‍फाधिक्‍पा इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽरे़ग मे़न्‍नुप्‍मनाबा मिमिदिङ् के़घोःबा आजोःक्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु तङ्‌माल्‍ले़ खे़ङ्‌ग थेआङ् मे़ःन्‍लो॥ 18 आल्‍लो आनिःसुम्‍बा इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽग ओआम्‍मे़त्तुम्‍मिन्‍लो, कर निमे़न्‍दे़प्‍मना पाःन्‍नो ओआमे़त्तुम्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ आनिःसुम्‍बा पाःन्‍हाॽ सप्‍फाधिक्‍पारो, कर निमे़न्‍दे़त्‍मनाबा पाःन्‍हाॽग आप्‍फाल्‍ले़साङ् वाॽरो॥

२ कोरन्‍थि 5

1 आल्‍ल आनिॽ आवाॽबा कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍किङ्‌ग बा कन् इक्‍साओबा साःङ्‌गाहिम् कुइसिःक् चोःक्‍लो॥ कन् साःङ्‌गाहिम्‍मिन् यःल्‍ले़ मना हुक्‍किल्‍ले़ मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगु आबिरे़बा मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिम्‍मिन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो वाॽरो॥ 2 कर खे़न् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा हिम्‍मिन् खोःमा साॽरिक् निङ्‌वाॽ आजोगुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ आल्‍लो निङ्‌वाॽ इगेःक् लॽरो, 3 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ चाङ्‌ङिल्‍ले़ थक्‍किन् ते़प्‍तुबा हे़क्‍के खे़न् हिम्‍मिल्‍ले़ आदे़प्‍पाङ् आनिॽ ले़क्‍चाबे़धिःक् आम्‍बोःङ्‌ने़न्‍लो॥ 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍किल्‍ले़न् साःङ्‌गाहिम्‍मो आवाॽर थारिक् तुक्‍खेःल्‍ले़ सक्‍मा पुॽआङ् आनारो॥ आनिॽ ले़क्‍चाबे़धिःक् आबोःङ्‌ल फाॽआङ् मे़ःन्, कर साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा हिम्‍मिन् आल्‍लसाङ् यरिक् आजाक्‍सिङ्‌ल फाॽआङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् के़सिःबाआङ् के़बेःक्‍पा थक्‍किन् मे़न्‍छिःमनाबा थक्‍को ले़ङ्‌सिङ्‌लो॥ 5 आल्‍ल बा कन् पाःन्‍निल्‍ले़ लागिए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ आजोगे़आङ् आवाॽरो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् कुसङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् से़क्‍खाए आघोःसुम् के़लॽबान् ओसेःन्‍धाक्‍से़ ते़न्‌याङ् कुइसिःक् सेसेमाङ्‌ङिन् आबिरे़आङ् आवाॽरो॥ 6 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍कोबा हिङ्‌मन्‍नो आवाॽर थारिक् दाङ्‌बान्‍नु माःङ्‌घाए आवाॽ के़लॽबा कुसिङ् आनिःत्तुम्‍साङ् आनिॽग सदादिङ् हाङ्‌हाङ् आलॽरो॥ 7 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽग निःमनाबालाम्‍बा मे़ःन्, कर नसाःन्‍लाम्‍बाने़ आहिङ्‌लो॥ 8 आनिॽग हाङ्‌हाङ् आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ से़क्‍खाए पाःत्तुङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को हिङ्‌मानुःल्‍ले़आङ् दाङ्‌बान्‍नु सोरिक् हिङ्‌मा आनिॽ सिराॽ थाङ्‌लो॥ 9 हे़क्‍केःल्‍ले़ कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को आवाॽसाङ्, दाङ्‌बान्‍नु आहिङ्‌साङ्, आनिॽ निङ्‌सेःक्‍किङ्‌ग दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तामारो॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खासे़न्‍ले़ लागि आनिॽ के़रे़क् ख्रिस्‍तरे़ कुघासे़न्‍नो ये़प्‍माए पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ के़रे़क्‍ले़ कन् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को आवाॽइल्‍ले़ आजोगुम्‍बा नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ खोःमा के़बोःङ्‌बा खासे़न्‍निन् आघोःसुम्‍लो॥ 11 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़ग दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङिन् कुसिङ् निःत्तुम्‍बे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मनाहाॽ खुने़ॽ ले़प्‍माङ् मे़नुःङ्‌ल फाॽआङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्तुम्‍सिम्‍बे़ॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिगे़ आक्‍तङ्‌बा चोगिगे़ॽ के़लॽबान् नुःरिक्‍काङ् निःसुॽरो, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽआङ् खे़न् कुसिङ् के़निःत्तुम् के़लॽबान् निङ्‌साङ् चोगुम्‍बे़ॽरो॥ 12 याम्‍मो, आनिगे़ग खिनिॽ तगि चम्‍मासिगे़बा मे़ःन्‍लो! आनिगे़ चोगुम्‍बे़बा याःम्‍बक्‍को खिनिॽ ने़बो पोःमा सुये़म् पिआसिगे़बारो॥ हे़क्‍केलॽरिक् सिक्‍लुङ्‌मोबा पाःन्‍हाॽग मे़ःन्, कर निःमनाबा पाःन्‍हाॽओरक् आङ्‌दिङ् के़लॽबाहाॽ नोगप् पिमा के़सुक्‍तुम्‍सिम्‍लरो॥ 13 आनिगे़ निङ्‌वाॽ मे़न्‍दक्‍मनाबा हे़क्‍के लॽरिगे़ने़ फाॽग्र कन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवा चोगुम्‍बे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़रो, हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ निङ्‌वाॽ कुदोःप्‍मा के़गप्‍पा हे़क्‍के लॽरिगे़ने़ फाॽग्र कन् बा खिनिॽ लागिएरो॥ 14 आनिगे़ चोगुम्‍बे़बा पाःन्‍हाॽग ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तिगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ चोगुम्‍बे़बारो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़रे़क् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ लागि खुने़ॽ स्‍ये़, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ काक् आस्‍ये़ के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ् निःत्तुम्‍बे़रो॥ 15 दाङ्‌बान् के़रे़क्‍ले़ लागि स्‍ये़रो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ के़हिङ्‌बाहाॽ आल्‍लआङ्धो आबाङे लागि मे़ःन्, कर दाङ्‌बाल्‍ले़ कुलागि मे़हिङ्‌लरो॥ 16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, आल्‍लआङ्धो आनिगे़ मे़न्‍छाम् याप्‍मि निःमोलाम् आत्तिन्‍नाङ् ओमे़मे़त्तुम्‍बे़न्‍लो॥ तगि हे़क्‍केलॽरिक्‍के ख्रिस्‍ते़न्‌ ओमे़त्तुम्‍बे़आङ् वयिगे़साङ् आल्‍ल आनिगे़ हे़क्‍के मे़जोगुम्‍बे़न्‍लो॥ 17 आत्तिल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् चोगुॽ, खे़न् कुसङ् मना पोःङ्॥ हे़क्‍क्‍याङ् तगिस्‍मा पाःन्‍हाॽग ले़क्‍ते़बेआङ् काक् कुसङ् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो! 18 कन् के़रे़क्‌ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् पोःक्‍खे़बारो॥ खुने़ॽए ख्रिस्‍तलाम् आबाङे खुने़ॽओ आनिॽ आदारे़बारो, हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽ खुने़ॽओ ताःप्‍मासि माङ्‌सेवाःन् आबिरे़आङ् वाॽरो॥ 19 खे़न् फाॽइङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् मनाहाॽ ख्रिस्‍तलाम् खुने़ॽओ तारुसिॽ॥ मनाहाॽ खुनिॽ लायोःल्‍ले़न् आप्‍तिक् मे़गुःत्तुन्‍छिन्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽ खुने़ॽओ ताःप्‍मासि सुनाइङ् आबिरे़आङ् वाॽरो॥ 20 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़ग ख्रिस्‍तरे़ कुहाङ्‌लाइङ्‌बासिगे़रो, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिगे़लाम्‍बा पेलि फाक्‍ल वाॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु नादङ् चोगे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् ख्रिस्‍त ले़प्‍माङ्‌लाम् आनिगे़ पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽग ख्रिस्‍तलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ साम्‌योनिबा आबोःङ्‌ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लायो मे़न्‍जोःक्‍के के़वाॽबान् आनिॽ लागि लायो कुःत्तुरो॥

२ कोरन्‍थि 6

1 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु सोरिक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा पोःक्‍खिगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तिबा सुनाइङ्‌ङिल्‍ले़ पाःन्‍निन् खिनिॽ हिङ्‌मन्‍नो हने़ पोःङ्‌मा मे़बाङ्‌घे़म्‍मिन्‍ने़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ 2 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पालाम् अक्‍खे पाःत्तुआङ् वाॽ,“खे़ने़ॽ के़जोगुबा तुवाःन् सुये़म्‍मो खे़प्‍सुङ्, हे़क्‍क्‍याङ् से़न्‍लप्‍पिल्‍ले़ ये़न्‍नो खे़ने़ॽ कुभाॽ पिने़रो॥”इङ्‌गाॽ से़क्‍खा मे़त्‍निङ्, आल्‍लो खे़न् “सुये़म्‍मिन्” त्‍ये़आङ् वाॽ॥ से़न्‍लप्‍पिल्‍ले़न्‌ ये़न्‍निन् आइन्‍नेरो॥ 3 आनिगे़ माङ्‌सेवाओ आप्‍तिक् मे़दाने़न्‍ल फाॽआङ् आत्तिन् मनाःल्‍ले़ कुलाम्‍मिन्‍नाङ् मे़हम्‍सुम्‍बे़न्‍लो॥ 4 कर आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़क्‍खाएबा कुसेवारोबासिगे़ फाॽआङ् काक् परिक्‍ले़ आबाङे ओसेःन्‍धाक्‍कासिगे़रो॥ आनिगे़ काक् तुक्‍खे च्‍ये़ॽइगे़ल्‍ले़, के़साक्‍पा पाःन् तुमुम्‍बे़ल्‍ले़ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽ पङ्‌सिङ्‌ङिल्‍ले़ साॽरिक् नासि थःत्तुम्‍बे़रो॥ 5 आनिगे़ ते़ःम्‍भुक् च्‍ये़ॽइगे़, पुङ्‌लाहिम्‍मो थ्‍ये़ॽइगे़आङ् वयिगे़, आनिगे़ तक्‍ले़ङ्‌वाओ यरिक् मे़बोगे़आङ् मे़वाॽरो॥ साॽरिक् याःम्‍बक् चोगुम्‍बे़ हे़क्‍क्‍याङ् कुभा ये़न् इम्‍मा नु चामाआङ् मे़ङ्‌घोए वयिगे़रो॥ 6 आनिगे़ सेसे हिङ्‌मन्‍लाम्, खासिङ् निःप्‍मालाम्, नासि थःप्‍मालाम्, नुःरिक्‍काङ् लुङ्‌माॽ तुक्‍मालाम्, सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम्, कुदोःप्‍मा मिःम्‍जिलाम्, से़क्‍खाबा सुनाइङ्‌घङ्‌लाम्, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मोलाम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवारोबासिगे़ फाॽआङ् आबाङे ओसेःन्‍धाक्‍कासिगे़रो॥ आक्‍तङ्‌बा ये़म्‍मोसाङ् आनिगे़ फे़जुम् फे़याग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिराॽ के़धाङ्‌बा आनिगे़ साम्‌योनिबा हिङ्‌मन्‍नेरो॥ 8 मनाहाॽरे़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़बिरिगे़साङ् मे़म्‍बिरिगे़न्‍छाङ्, नुःबा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा मे़मे़त्तिगे़साङ्, आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवा चोगुम्‍बे़ॽरो॥ आनिगे़ कुदोःप्‍मा चोगिगे़ॽ कर इङ्‌ले़क्‍के मे़मे़त्तिगे़रो॥ 9 आनिगे़ नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् मे़निःत्तिगे़साङ् कुसिङ्‌ मे़न्‍निःप्‍मना मे़ले़ङ्‌सिङ्‌लो॥ सिःमालिङ्‌धो के़रिगे़साङ् कुहिङ्‌वे़त् वयिगे़रो॥ ते़ःम्‍भुक् मे़याःक्‍तिगे़साङ् मे़न्‍छिःए वयिगे़रो॥ 10 मेरिङ्‌ङो थ्‍ये़ॽइगे़साङ् सदादिङ् सःत्तिगे़रो॥ याङ्‌गे़साॽबा चोगिगे़साङ् यरिक् मनाहाॽ नसाःन्‍नो याङ्‌साकुन्‍धेसाबा चोगुम्‍सिम्‍बे़रो॥ थेआङ् मे़गत्तुम्‍बे़न्‍छाङ् काक् पाःन् के़गप्‍पा कुइसिःक् चोगिगे़रो॥ 11 कोरन्‍थिबा चुम्‍से, खिनिॽ आनिगे़ निङ्‌वाॽबा पाःन्‍निन् मे़त्तासिगे़आङ् वयिगे़, खिनिॽनुग आनिगे़ निङ्‌वाॽइन्‌ हरे़आङ् वाॽ॥ 12 आनिगे़ लुङ्‌माॽ मे़दुक्‍कासिगे़म्‍बा मे़ःन्‍लो, कर खिनिॽने़ याप्‍मि लुङ्‌माॽ तुक्‍मा के़लरुम्‍ल के़बेगिआङ् के़वयिॽरो॥ 13 इङ्‌गाॽग हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ मे़प्‍मनाबा हे़क्‍के खिनिॽ मे़त्‍निङ्‌लो–आनिगे़ निङ्‌वाॽइन्‌ खिनिॽनु यम्‍बा चोःक्‍पा कुइसिःक् खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‍नाङ्‌ चुक्‍पा मे़ःन्, यम्‍बा चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 14 ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽनु सोरिक् मे़घे़ःप्‍पासिम्‍मिन्‍ने़ॽओ, 15 ख्रिस्‍ते़न्‌ नु माफे़न्‍साम्‍मिन् 16 निङ्‌वाॽफु माङ्‌हिम्‍मिन् नु नावाइत्‍लाःन् आक्‍खेलॽरिक् तङ्‌मा सुक्‍पे? थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽग आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमाङ्‌हिम्‍सिरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तुआङ् पत्,“इङ्‌गाॽग खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो वाॽआआङ् लाङ्‌घेःक्‍कारो॥हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खुनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ् पोःङ्‌ङा,हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ आमना मे़बोःङ्‌लो॥” 17 यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुॽ,“खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽओलाम्‍बा लःन्‍दे़म्‍मे़ॽआङ्खे़ङ्‌हाॽनु सोरिक् मे़वये़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ आजिःन्‍जिःम्‍बा पाःन्‍हाॽ मे़सुसे़म्‍मिन्‍ने़ॽ,हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खिनिॽ ताःक्‍निङ्‌लो॥ 18 इङ्‌गाॽग खिनिॽ पानुदिङ् पाः पोःङ्‌ङा,हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽग इङ्‌गाॽ आबुगे़न् आस्‍साः के़बोःक्‍खिॽरोलॽरिक् मुक्‍सम्‍दाङ्‌बा यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुॽरो॥”

२ कोरन्‍थि 7

1 आमिःम् आन्‍जुम्‍से, आनिॽग कन् माङ्‌हे़क्‍हाॽ आघोःसुम्‍माङ् आवाॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक् नु याम्‍साम् के़जिःम्‍बा पाःन्‍हाॽलाम् सेसे चोःक्‍कासिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् खोःसुर फाॽआङ् आनिॽ सेसे पोःक्‍खिर पिगिरो॥ 2 आनिगे़ लागि खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ यम्‍बा चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ आनिगे़ खिनिॽ हाःत्ताङ् ताप्‍फे़ःल्‍लिक् मे़म्‍मे़त्ते वयिगे़, खिनिॽ हाःत्ताङ् फे़त्‍मे़ल्‍लाःन्‍ने वयिगे़, हे़क्‍क्‍याङ् थे़माइ खोःमा फाॽआङ् खिनिॽ हाःत्ताङ् इङ्‌मे़ल्‍ले़क्‍के वयिगे़रो॥ 3 इङ्‌गाॽग खिनिॽ आप्‍तिक् कुःत्निङ् फाॽआङ् कन् पाःन्‍निन् पाःत्तुङ्‌बा मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ग खिनिॽनु हिङिगे़साङ् स्‍ये़ॽइगे़साङ् आनिगे़ सिक्‍लुङ्‌मो के़वयिॽ फाॽआङ् तगिए पाःत्तुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 4 इङ्‌गाॽ खिनिॽनु मे़ङ्‌गिए पाःप्‍मा सुक्‍तुङ्, खिनिॽ के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ आने़बो पोःरे़आङ् वाॽरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ हाङ्‌हाङ् लॽराङ्‌ङाङ् वाॽआ, हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ के़रे़क् इनोगे़न् तुक्‍खेओ इङ्‌गाॽ साॽरिक् सःत्ताङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ मे़सेदोनिया थुम्‍मो त्‍ये़ॽइगे़ल्‍ले़ कन् आनिगे़ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किल्‍ले़ नाःम्‍सिङ्‌मा ये़म् मे़घोःसुन्॥ आनिगे़ग काक् पिसाङ्‌लाम्‍बा ये़त्तुक्‍खेःल्‍ले़ कबिगे़रो, लाःक्‍कात्तो पाःन्‍धङ् हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽसिगाङ्‌बा किःमा सिःमे़न् वये़रो॥ 6 कर निङ्‌वाॽ तुक्‍मो के़धाःबाहाॽ हाङ्‌हाङ् के़मे़प्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ तितसरे़ कुदाःमाओलाम्‍बा हाङ्‌हाङ् मे़त्तिगे़रो॥ 7 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुदाःमाल्‍ले़रक् मे़ःन्, कर खिनिॽ के़बिरुम्‍बा हाङ्‌हाङ् लॽमा इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़आङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्तिगे़रो॥ खे़ल्‍ले़ग आक्‍खे़न् साॽरिक् खिनिॽ इङ्‌गाॽ याप्‍मि तुम्‍मा निङ्‌वाॽ के़गत्तुम्, हे़क्‍क्‍याङ् तगि पेःन्‍दे़बा पाःन्‍निल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽ साॽरिक् तुगे़बा पाःन्‍निन्, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ आक्‍खे़न् साॽरिक् कम्‍ब्राङ् याप्‍मि के़मे़त्तिॽ के़लॽबा पाःन्‍हाॽ चे़क्‍तिगे़रो, हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् पाःन्‍निन् खे़प्‍सुङ्‌ङाङ् साॽरिक् सःत्ताङ्॥ 8 इङ्‌गाॽ साप्‍तुङ्‌बा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽ तुगे़साङ् इङ्‌गाॽ आनिङ्‌वाॽ मे़लोने़न्‍लो॥ आनिङ्‌वाॽ लोसाङ् इङ्‌गाॽ साप्‍तुङ्‌बा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़ सप्‍फारक् खिनिॽ निङ्‌वाॽ तुगे़बा पाःन्‍निन् कुसिङ् निःत्तुङ्‌लो॥ 9 खिनिॽ निङ्‌वाॽ तुगे़ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ सःत्ताङ्‌बा मे़ःन्, कर खिनिॽ निङ्‌वाॽ तुगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ लायोलाम् के़हिन्‍दि फाॽआङ्‌ने़ इङ्‌गाॽ सःत्ताङ्‌बारो॥ खिनिॽ निङ्‌वाॽ तुक्‍माङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् वये़रो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़लाम्‍बा खिनिॽ इम्‍मोःक् थेआङ् मे़बोःक्‍खे़न्‍लो॥ 10 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक्‍पा निङ्‌वाॽ तुक्‍माल्‍ले़ग लायोलाम् मनाहाॽ मे़हिन्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् हिम्‍माल्‍ले़ से़न्‍लप्‍पो लाम्‍लोसुसिॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽलोःमा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ कर मे़न्‍छाम् याप्‍मि निङ्‌वाॽ कुइसिःक्‍पा निङ्‌वाॽ तुक्‍माल्‍ले़ग सिःमे़न् तारुॽरो॥ 11 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक्‍पा खिनिॽ निङ्‌वाॽ तुक्‍माल्‍ले़ खिनिॽओ थे़मा चोगुआङ् वाॽ के़लॽबा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ खे़ल्‍ले़ कुसिक्‍के़सम्‍बा के़जोगिॽआङ्‌ खिनिॽ से़क्‍खाए आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोगिगे़ फाॽआङ् ओसेःन्‍गे़धाक्‍सिङ्‌बा के़जोगिॽरो॥ खे़ल्‍ले़ खिनिॽ लुम्‍मो लायो के़जोःक्‍पाहाॽनु कुसाक्‍के़न् के़बोःक्‍पा के़जोगिॽरो॥ खे़ल्‍ले़ लायोःल्‍ले़ तारुबा खुम्‍दिङ्‌ङिन्‍नु के़गिबा के़सिःबा के़जोगिरो॥ खे़ल्‍ले़ग इङ्‌गाॽनु तुम्‍मा निङ्‌वाॽ के़जोःक्‍पा के़जोगिॽरो॥ खे़ल्‍ले़ लायो के़जोःक्‍पाहाॽ खुम्‍दिङ् पिमासिआङ्‌ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो तोःम्‍मासि निङ्‌वाॽ के़जोःक्‍पा के़जोगिॽरो॥ खिनिॽग काक् पाःन्‍नो से़क्‍खाए फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌मा ओसेःन्‍गे़धाक्‍कासिरो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽग पाःन् के़भेःम्‍बा नु खे़न् पाःन्‍लाम् निङ्‌वाॽ तुक्‍माओ के़धाःबाहाॽरे़ लागि खे़न् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुङ्‌बा मे़ःन्‍लो॥ कर खिनिॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आनिगे़ ले़प्‍माङ् आक्‍खे़न् नुःबा निङ्‌वाॽ के़गत्तुम् के़लॽबा कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् साप्‍तुङ्‌बारो॥ 13 आनिगे़ग कन्‍लाम्‍बा हाङ्‌हाङ् पोःक्‍खिगे़आङ् वयिगे़रो॥खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् कुत्‍चिओ तितसे़न् खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ हाङ्‌हाङ् के़मे़त्तुम्‍माङ् कुनिङ्‌वाॽ के़दाःसुम्‍बाओ आनिगे़ साॽरिक्‍के सःत्तिगे़आङ् वयिगे़रो॥ 14 खिनिॽ आने़बो के़भोःसुम्‍बा पाःन्‍निन् खुने़ॽ चे़क्‍तुङ्‌ङाङ् वयाङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ नाधाःमो याप्‍मि के़न्‍धासिन्‍लो॥ सदादिङ् आनिगे़ग खिनिॽ से़क्‍खा पाःन् मे़त्तासिगे़बा कुइसिःक् खिनिॽ आनिगे़ ने़बो के़भोःसुम्‍बा पाःन्‍निन् तितसे़न् चे़क्‍तुम्‍बे़बा हे़क्‍केए से़क्‍खा के़रे़बान् खुने़ॽ निःसुआङ् वाॽरो॥ 15 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़बोःक्‍खिआङ् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌नु किःमा यङ्‌माओ लाङ्‌गे़दाःक्‍तुम्‍बा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्तुर खिनिॽ ले़प्‍माङ् खुने़ॽ कुमिःम्‍जिन् पोःर पत्‍लो॥ 16 इङ्‌गाॽग खिनिॽओ से़क्‍खाए ताःक्‍पो चोःक्‍मा सुक्‍तुङ् फाॽआङ् सःत्तारो॥

२ कोरन्‍थि 8

1 आल्‍ल आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़सेदोनिया थुम्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबान् खिनिॽ निङ्‌वाॽ खोःसे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़रो॥ 2 खे़ङ्‌हाॽरे़ साॽरिक् ये़त्तुक्‍खे मे़दुमुसाङ् मे़सःत्ते़, हे़क्‍क्‍याङ् याङ्‌मे़साॽरे़साङ् आत्तात्तान्‍ने खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़हन्‍दुआङ् आत्तात्तान्‍ने कुभाॽ मे़बिरुरो॥ 3 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ सुक्‍सुक्‍लक् मे़ःन्, कर खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् आबाङे खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़हन्‍दुआङ् मे़बिरुबान् से़क्‍खाए पाःत्तुङ्‌लो॥ 4 खे़ङ्‌हाॽरे़ यरुसले़मस्‍मा नसानिबाहाॽ आनिगे़आङ् कुभाॽ पिमा सुये़म् आबिरे़म्‍मे़ॽ लॽरिक् आनिगे़ ए़त्‍ले़ङ् पेलि मे़भाक्‍तिगे़रो॥ 5 आल्‍ल खे़ङ्‌हाॽरे़ग आनिगे़ निङ्‌साङ् चोःक्‍मनाबा हे़क्‍केरक् मे़न्‍जोगुन्‍लो, कर दाङ्‌बाओ तगि मे़बिसिङ् हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् आनिगे़ काक् पाःन्‍हाॽ मे़घे़प्‍सु॥ 6 हे़क्‍केःल्‍ले़ तितसरे़ए खिनिॽओ तगि हे़क्‍के चोःक्‍मा सुजा के़बिरिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् नुःबा याःम्‍बक्‍किन् चोःक्‍मा सुप्‍मारे़ लागि कुभाॽ के़बिरिर फाॽआङ् खुने़ॽ पेलि फाक्‍तुम्‍बे़रो॥ 7 खिनिॽग काक् पाःन्‍हाॽ साॽरिक् नुःरिक् के़जोगुम्‍लो–खिनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍दिॽ, नुःरिक्‍काङ् के़बारिॽ, चाःप्‍पा के़जोगिॽ, सिक्‍लुङ्‌मोलाम्‍बाए कुभाॽ पिमा साॽरिक् निङ्‌वाॽ के़गत्तुम् हे़क्‍क्‍याङ् नुःरिक्‍काङ् लुङ्‌माॽ याप्‍मि के़दुक्‍तिॽ॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के कन् पिमा नुःबा याःम्‍बक्‍कोआङ् आत्तात्तान्‍ने खिनिॽ निङ्‌वाॽ हन्‍दे़म्‍मे़ॽआङ् पिरे़म्‍मे़ॽओ॥ 8 कङ्‌ग इङ्‌गाॽ खिनिॽ के़जोगुम्‍लए पोःङ् के़लॽबा इङ्‌जाःङ् पिनिङ्‌बा मे़ःन्‍लो, कर वेॽहाॽरे़ सिक्‍लुङ्‌मोलाम्‍बाए कुभाॽ पिमा साॽरिक् निङ्‌वाॽ मे़गत्तुबान्‍नु तङ्‌घुङ्‌ल खिनिॽ वेॽहाॽ से़क्‍खाए लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍बि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् साॽमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बारो॥ 9 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् के़निःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ खुने़ॽ याङ्‌साकुन्‍धेसाबा चोगे़साङ्, कुयाङ्‌साॽमान्‍लाम्‍बा खिनिॽ याङ्‌साकुन्‍धेसाबा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् खिनिॽ लागि खुने़ॽ याङ्‌गे़साॽबा पोःक्‍खे़रो॥ 10 हे़क्‍क्‍याङ् कन् पाःन्‍नोग खिनिॽ अक्‍खेलॽरिक् सुजा पिनिङ्‌लो–मिःत्‍लिङ्‌ खिनिॽ के़हेःक्‍तुम्‍बा पिमा याःम्‍बक्‍किन् आल्‍ल के़सुरुम्‍मिल्‍ले़ नुःबा पोःङ्‌लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ पिमोरक् मे़ःन्, कर हे़क्‍तङ्‌बा कुभाॽ पिमा निङ्‌वाॽ चोःक्‍माओआङ् काक्‍नु तगि के़वयिरो॥ 11 आल्‍ल खे़न् याःम्‍बक्‍किन् सुरे़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ पिमा निङ्‌वाॽ चोःक्‍माओ यारिप् के़वयिबा कुइसिःक् खिनिॽ के़गत्तुम्‍बाओलाम्‍मे खे़न् याःम्‍बक्‍किन् चुःत्‍लरो॥ 12 खिनिॽ पिमा निङ्‌वाॽ के़गत्तुम्‍ने़ फाॽग्र च्‍या के़गत्तुम् बा खे़न्‍लाम्‍बा के़बिरुम्‍बान् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताःक्‍तुॽरो, कर के़ङ्‌गत्तुम्‍मिन्‍बान् मे़गोःत्तुन्‍लो॥ 13 खिनिॽ वेॽहाॽ याङ्‌याङ् मे़बोःङ्‌ल फाॽआङ् यरिक् के़बिरुम्‍सिम्‍बाल्‍ले़ तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइर के़लॽबा आनिगे़ निङ्‌वाॽग होःप्‍लो, कर के़रे़क्‍को कुदङ्‌बा पोःङ्‌लरो॥ 14 कर कन् ये़म्‍मो खिनिॽ यरिक् के़गत्तुम्‍बालाम् के़साक्‍पो के़वाॽबाहाॽ कुभाॽ पिमा के़सुक्‍तुम्‍सिम्, हे़क्‍केलॽरिक् ताःन्‍दि खिनिॽ के़साक्‍पो के़वयिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ यरिक् मे़गत्तुबालाम्‍बा कुभाॽ पिमा के़म्‍सुक्‍तिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् के़रे़क्‍को कुदङ्‌बा पोःङ्‌लो॥ 15 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ्‌ पत्‌, “आत्तिल्‍ले़ यरिक् सुप्‍सु, खे़ल्‍ले़न् आत्तात्तान्‍ने यरिक् मे़बोःक्‍खे़न्, हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिल्‍ले़ च्‍यॽरक् सुप्‍सु, खे़ल्‍ले़न्‍नाङ् साॽरिक् सुःल्‍लिक् मे़बोःक्‍खे़न्‍लो॥” 16 इङ्‌गाॽ खिनिॽ याःम्‍बेओ निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌बा कुइसिःक् तितसे़न्‍नाङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽ इःप्‍मा के़बाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुङ्‌लो॥ 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽ खिनिॽ तुम्‍मारे़ लागि आनिगे़ पेलिःन् ते़न्‍दिङ्‌रक् मे़जोगुन्, कर खुने़ॽ आबाङे खिनिॽ तुम्‍से़ ताःमा साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुॽरो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ खुने़ॽनुए काक् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःमा याःम्‍बक् चोःक्‍माओ के़इङ्‌बा वेॽ नुसाॽधिक् पाङ्‌घुम्‍बे़र पत्‍छिगे़रो॥ 19 खे़म्‍म्‍याक्‍लक् मे़ःन्, कर सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ खे़न् नुसाॽइङ्‌ग कुभाॽ याङ्‌ङिन् यरुसले़म्‍मो तेॽमारे़ लागि आनिगे़नु पेःक्‍ल फाॽआङ् मे़सेगुआङ् वये़रो॥ कन् माङ्‌सेवाःङ्‌ग दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनारा फोःमा फाॽआङ् हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ वेॽहाॽ कुभाॽ पिमासि निङ्‌वाॽ कत्तुम्‍बे़ के़लॽबा ओसेःन्‍दाङ् चोःक्‍मा फाॽआङ् चोगुम्‍बे़रो॥ 20 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽ मे़हन्‍दुआङ् मे़बिरुबा कन् यरिक् कुभाॽ याङ्‌ङिन् तेॽरुम्‍बे़आङ् मनाहाॽ हाःत्तुम्‍सिम्‍बे़ल्‍ले़ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् चे़ॽया इङ्‌दो पाःप्‍मा मे़ङ्‌घोःसुन्‍ल के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़रो॥ 21 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ग दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिःमाओरक् मे़ःन्, कर मनाहाॽरे़ मे़निःसुल्‍ले़आङ् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क् लॽरिगे़रो॥ 22 हे़क्‍क्‍याङ् खुन्‍छिॽनु वेॽ नुसाॽधिक्‍काङ् पाङ्‌घुम्‍बे़र पत्‍छिगे़रो॥ खुने़ॽग माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍को याम्‍जाङ्‌वा कुधिम् चोःक् के़लॽबा पाःन्‍निन् यरिक् परिक्‍ले़ याप्‍मि ओसेःन्‍धाक्‍ते़आङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ सम्‍दाङ् पयम् ताःक्‍पो युक्‍खुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍लसाङ् यरिक् याम्‍जाङ्‌वा कुधिम् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 23 तितसे़ङ्‌ग, इङ्‌गाॽनु सोरिक्‍के खिनिॽ कुभाॽ पिमाओ याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा आन्‍जुम्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् नुसाॽहाॽग सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ मे़बाङ्‌घुसिबा इङ्‌साबासि नु ख्रिस्‍तरे़ कुमिमिदिङ् के़जोःक्‍पासिरो॥ 24 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ मे़निःसुर फाॽआङ् खिनिॽ वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍बान्‌ नु खिनिॽ के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ आनिगे़ ने़बो पोःरे़बा पाःन्‍निन् खिनिॽओ के़दाःबाहाॽ ओसेःन्‍धाक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥

२ कोरन्‍थि 9

1 यरुसले़म्‍समा ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ लागि कुभाॽ याङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खिनिॽ साप्‍मार ने़मा इङ्‌गाॽ चाहाबा मे़जोःक्‍ने़न्‍लो॥ 2 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुभाॽ पिरुम्‍सिम् के़लॽबा खिनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ इङ्‌गाॽ निःसुङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ अक्‍खैया थुम्‍मो के़वाॽबाहाॽ कुभाॽ पिमा याःम्‍बक्‍को मिःत्‍लिङ्‌ङाङ्‌धोए यारिप् के़वयिबाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आने़बो पोःरे़आङ् वाॽबा पाःन्‍निन् मे़सेदोनिया थुम्‍मोबा मनाहाॽ मे़त्तुङ्‌सिङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ कुभा पिमा यारिप् के़वयिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽओ यरिक्‍ले़ कुभा पिमा याम्‍जाङ्‌वा मे़घोःसुआङ् मे़वाॽरो॥ 3 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ याःम्‍बेओ इङ्‌गाॽ आने़बो पोःरे़बा पाःन्‍निन् हने़ मे़बोःङ्‌ङिन्‍ल कर खे़ङ्‌हाॽ मे़त्तुङ्‌सिङ्‌बा कुइसिःक्‍के खिनिॽ यारिप् के़बोःक्‍खिआङ् के़युङिर फाॽआङ् तगिए कप्‍मोलाम् फुॽनुसाॽहाॽ खिनिॽओ पाङ्‌घुङ्‌सिङ्‌ल पत्तारो॥ 4 कुभा मे़सेदोनियाबा मनाहाॽ इङ्‌गाॽनु खे़प्‍मो मे़दाःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ मे़त्तुङ्‌सिङ्‌बा कुइसिःक् खे़न् याःम्‍बक्‍को यारिप्‌ मे़म्‍बोःङ्‌ङे के़वयिबा के़म्‍दुमिने़ फाॽग्र आनिगे़रक् मे़ःन्, कर खिनिॽआङ् साॽरिक् सिरिङ्‌मःमो के़ध्‍ये़ॽइरो॥ 5 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ माङ्‌हे़क् के़जोगुम्‍बा कुइसिःक् कुभाॽ याङ्‌ङिन् यारिप् चोःक्‍मा के़सुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् खे़न् फुॽनुसाॽहाॽ इङ्‌गाॽनुःल्‍ले़ तगि खिनिॽओ पाङ्‌मासि नुःबा पोःङ् के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् कुभाॽ याङ्‌ङिङ्‌ग निङ्‌वाॽ तुक्‍ल मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽ हम्‍माआङ् पिमा पोःङ्‌लो॥ 6 कन् पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ, आत्तिल्‍ले़ च्‍यॽरक् याॽरिःम्‍बे़न् हेॽरु, खे़ल्‍ले़ च्‍यॽरक् चा सुप्‍सुॽरो॥ आत्तिल्‍ले़ यरिक् याॽरिःम्‍बा हेॽरु, खे़ल्‍ले़ यरिक्‍के चा सुप्‍सुॽरो॥ 7 के़रे़क् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़न्‍दे़न्‍ने मे़ःन्, कर कम्‍म्‍याक् पिमा सुक्‍तुम्‍बे़ॽ लॽरिक् खुनिॽ निङ्‌वाॽओ निःन्‍धो मे़जोगुबा कुइसिःक् मे़बिरुररो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आत्तिल्‍ले़ कुसिराॽ थाङ्‌ल पिरुॽ, खे़न्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुॽरो॥ 8 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् खिनिॽ चाहाबा के़जोगिबानुःल्‍ले़आङ् यरिक् के़बिरिॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ चाहाबा के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽ सदादिङ् के़गत्तुम्‍माङ् काक् नुःबा याःम्‍बक्‍को यरिक् पिमा के़सुक्‍तुम्‍लो॥ 9 अक्‍खेलॽरिक् साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् पत्,“निङ्‌वाॽ के़हम्‍बाआङ् याङ्‌गे़साॽबाहाॽ के़बिबाहाॽरे़ खुनिॽ नुःबा याःम्‍बक्‍किन् सदादिङ् सदादिङ् वाॽरो॥” 10 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याःन्‍के़मःबाहाॽ याॽरिःम्‍बा पिरुसि हे़क्‍क्‍याङ् चामा कुजा पिरुसिॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽए खिनिॽ के़गत्तुम्‍बान्‍नाङ् फोःसुॽ के़बिरिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ नुःबा याःम्‍बक्‍किन् फोःसुॽ के़बिरिॽरो॥ 11 खिनिॽग निङ्‌वाॽ हम्‍माआङ् पिमा के़सुक्‍पा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् परिक्‍ले़ मुॽइसाबा के़जोगिॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ खिनिॽ के़सुप्‍सुम्‍बा कुभाॽ याङ्‌ङिन् चाहाबो के़वाॽबाहाॽ पिरुम्‍सिम्‍बे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् मे़बिरुॽरो॥ 12 खिनिॽ के़सुप्‍सुम्‍बा कुभाॽ याङ्‌ङिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ चाहाबा मे़जोगे़आङ् मे़वये़बाओ कुभाॽरक् मे़बोःक्‍खे़न् कर कन् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ग यरिक् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् मे़बिरुरो॥ 13 कन् माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍कोलाम् खिनिॽ आक्‍तङ्‌बा के़जोगिॽ के़लॽबान् वेॽहाॽ ओसेःन्‍गे़धाक्‍तुम्‍सिम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ खिनिॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ्‌ङिन् नसाःन् के़जोगुम्‍माङ् इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़बोःक्‍खिबान्, हे़क्‍क्‍याङ् के़गत्तुम्‍बा पाःन्‍हाॽ खिनिॽ निङ्‌वाॽ के़हन्‍दुम्‍माङ् के़रे़क् के़हाःत्तुम्‍सिम्‍बान् मे़निःसुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा मे़भोःसुॽरो॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽओलाम् के़दाःबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ग सिक्‍लुङ्‌मोलाम् खिनिॽलागि तुवा मे़जोगुॽरो॥ 15 साॽरिक् इमे़ल्‍लुङ्‌बा कुबर्धाम्‍मिल्‍ले़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न्‍लो!

२ कोरन्‍थि 10

1 इङ्‌गाॽ पावले़न् खिनिॽनु वाॽआल्‍ले़ नःम्‍नःम् लॽआमु, कर माःङ्‌घा वाॽआल्‍ले़ के़आःम्‍बा चोःक्‍कामु लॽरिक् खिनिॽ लुम्‍मो कुभारे़ के़बाःत्तुम्‍मु॥ आल्‍ल के़नुॽबा नु लुम्‍लुम्‍बा ख्रिस्‍तरे़ कुयुक्‍कोलाम् इङ्‌गाॽ खिनिॽओ ताआल्‍ले़ के़आःम्‍बा पाःन् पाःप्‍मा याप्‍मि मे़बाङ्‌घे़म्‍मिन्‍ने़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍निङ्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ से़क्‍खाःल्‍ले़ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा मनाहाॽ हे़क्‍तङ्‌बा के़जोगिॽ लॽरिक् याप्‍मि के़मे़प्‍पाहाॽनु इङ्‌गाॽ के़आःम्‍बाए पोःङ्‌मा सुक्‍कारो॥ 3 आनिॽ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो आवाॽसाङ् इक्‍साबा मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक् थङ् आन्‍जोगुम्‍मिन्‍लो॥ 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ थङ्‌ङो याङ्‌मनाबा फे़जुम् फे़याहाॽग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा मे़ःन्, कर आनिॽ फे़जुम् फे़याहाॽग माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुमुक्‍साम् नाःम्‍मा के़सुक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिन्‍लो॥ 5 आनिॽ कन् फे़जुम् फे़याहाॽलाम् मनाहाॽरे़ खुनिॽ इङ्‌ले़क्‍के पाःन्‍धङ्‌हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍ल फाॽआङ् के़बोःक्‍पा आघघबा पाःन्‍हाॽ आनाःन्‍दुम्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क् मे़इःत्तुबा फे़न् निङ्‌वाॽहाॽ पुङ्‌लाधाबान् ते़म्‍ना ताःप्‍मनाबा कुइसिःक् ख्रिस्‍तरे़ कुइङ्‌जाःङ् के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पा मे़बोःङ्‌ल फाॽआङ् युक्‍को आदारुम्‍लो॥ 6 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा के़बोःक्‍खि के़जुरिआङ् वेॽ के़रे़क् इङ्‌जाःङ् इःप्‍मा नाःप्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मनाबाहाॽ खुम्‍दिङ् पिमासि यारिप् पोःक्‍खिगे़रो॥ 7 खिनिॽग लाःक्‍कात् के़धाःप्‍पा पाःन्‍हाॽरक् ओगे़मे़त्तुम्, कर खिनिॽओ कुभाधिक्‍ले़ इङ्‌गाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुमनाआ लॽरिक् निङ्‌वाॽ इःत्तुने़ फाॽग्र खे़ल्‍ले़ खुने़ॽ कुइसिःक् आनिगे़आङ् ख्रिस्‍तरे़ कुमनासिगे़ फाॽआङ् निङ्‌वाॽ इःप्‍मा पोःङ्‌लो॥ 8 दाङ्‌बाल्‍ले़ पिरिगे़बा युक्‍किल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओग यरिक् यम्‍बा के़ले़ङ्‌सिङ्‌बा कुइसिःक् थाःप्‍पासाङ् कन् पाःन्‍नो इङ्‌गाॽ सिरिङ्‌ मे़मआन्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् युक्‍किङ्‌ग खिनिॽ फे़त्‍लाःम्‍मा मे़ःन्, कर खिनिॽ थोबो चोःक्‍मारे़ लागिरो॥ 9 इङ्‌गाॽग सक्‍इङ्‌लाम्‍बा खिनिॽ यङ्‌मा से़प्‍मा कोःत्‍निङ्‌बा फाॽआङ् मे़इःत्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुभारे़ मे़बाःत्तु, “खे़ल्‍ले़ साप्‍तुबा सक्‍इङ्‌घङ्‌हाॽ कुजाॽइ नु के़आःम्‍बा चोःक्, कर खे़न् मनाःन् आनिॽनु वाॽइल्‍ले़ योःन्‍जोजोबा चोःक् हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ कुबाःन्‍हाॽग थेआङ् मे़ःन्‍लो॥” 11 अक्‍तङ्‌बा मनाहाॽरे़ आनिगे़ सक्‍इङ्‌घङ्‌हाॽओ पाःत्तुम्‍बे़बा कुइसिःक् खिनिॽनु वयिगे़ल्‍ले़आङ् बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के याःम्‍बक् चोगुम्‍बे़ के़लॽबा कुसिङ् निःप्‍मा पोःङ्‌लो॥ 12 आबाङे इङ्‌गाॽएःक् के़लॽबाहाॽनु आनिगे़ तङ्‌सिङ्‌मा मे़आःन्‍नासिगे़न्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽ आबाङे के़दम्‍बा मे़ले़ङ्‌सिङ्‌ङाङ् मे़हे़न्‍छिङ्‌लो, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ थेआङ् खासिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍लो! 13 हे़क्‍केसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिरिगे़बा युक्‍कोरक् आनिगे़ याःम्‍बेओ यम्‍बा पाःन् पाःत्तुम्‍बे़रो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पिरिगे़बा माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍किन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ पाःन्‍नो यम्‍बा पाःन् मे़बाःत्तुम्‍बे़न्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽओआङ् खे़न् माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍किन् के़रे़आङ् वाॽरो॥ 14 खिनिॽ आनिगे़ युक्‍को के़वयिॽ लॽरिक् पाःत्तुम्‍बे़ल्‍ले़ यम्‍बा ले़ङ्‌ङासिगे़बा मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ काक्‍नुःल्‍ले़ तगि खिनिॽओ ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ् के़दाःप्‍पाग आनिगे़ए वयिगे़रो॥ 15 वेॽहाॽरे़ माङ्‌सेवा मे़जोगुबा याःम्‍बक्‍को मे़ःन्, कर आनिगे़ चोगुम्‍बे़बा माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍कोरक् यम्‍बा पाःन् पाःत्तुम्‍बे़रो॥ खिनिॽ नसाःन्‍निन् चक्‍मे़ल्‍लॽए पोःल्‍ले़ खिनिॽ लुम्‍मो आनिगे़ माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍किन्‍नाङ् पोःर के़लॽबा निङ्‌साङ् कत्तुम्‍बे़रो॥ 16 हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिगे़ खिनिॽ के़वयिबा ते़न्‍निन्‍नुःल्‍ले़आङ् माःङ्‌घा माःङ्‌घा सुनाइङ् इङ्‌भोःमा सुक्‍तुम्‍बे़रो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ वेॽहाॽरे़ मे़जोगु मे़सुरुबा माङ्‌सेवाओ आनिगे़ यम्‍बा पाःन् पाःप्‍मा निङ्‌वाॽ मे़जोगुम्‍बे़न्‍लो॥ 17 साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “आत्तिल्‍ले़ यम्‍बा पाःन् पाःत्तुॽ, खे़ल्‍ले़ यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुबा याःम्‍बक्‍कोरक् यम्‍बा पाःन् पाःत्तुररो॥” 18 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ नुःबा चोःक्‍का लॽरिक् के़बाःप्‍पाल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ मे़दासुन्, कर दाङ्‌बाल्‍ले़ नुःबा चोःक् मे़त्तुबा मनाःल्‍ले़ए खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ तासुॽरो॥

२ कोरन्‍थि 11

1 इङ्‌गाॽ इजे़ःत्‍छिक् अदङ् चोःक्‍कासाङ् याप्‍मि के़धःत्तिॽ फाॽआङ् निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ खिनिॽ आधरे़म्‍मे़ॽओ॥ 2 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नागे़हे़त्तिबा कुइसिःक् इङ्‌गाॽआङ् नाहे़त्‍निङ्‌ङाङ् वाॽआ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग इत्‍थुङ्‌गे़न् नालिसाङ् ख्रिस्‍ते़न्‍नुरक् मेःक्‍खिम् चोःक्‍मा पिमा माङ्‌हे़क् चोगुङ् पिनिङ्‌ङाङ् वाॽआ॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ सेसेमा सिसामेःत् कुइसिःक् खुने़ॽओए तोःम्‍मा सुक्‍निङ्‌ल के़लॽबा निङ्‌वाॽ कत्तुङ्‌लो॥ 3 कर माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुइस्‍वामाओलाम् हवाःन् 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽओ मे़दाआङ् कुभारे़ग आनिगे़ इङ्‌भोःसुम्‍बे़बा ये़सुःन्‍नुःल्‍ले़आङ् वेॽस्‍मा ये़सुःन् इङ्‌मे़भोःसुॽने़ फाॽग्र, इग्र के़घोःसुम्‍बा सेसेमाङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़आङ् वेॽस्‍मान् के़घोःसुम्‍ने़ फाॽग्र, इग्र याम्‍मो ते़न्‍दिङ् के़जोगुम्‍बा सुनाइङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़आङ् वेॽस्‍मा सुनाइङ्‌ङिन् के़दाःक्‍तुम्‍ने़ फाॽग्र खे़न् पाःन्‍हाॽ के़धरुम्‍माङ् ते़न्‍दिङ् के़जोगुम्‍लो॥ 5 कर यम्‍बा फाॽआङ् मे़इःत्तुसिबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽनुःल्‍ले़ इङ्‌गाॽग चुःक्‍काबिला फाॽआङ् मे़इःत्तुङ्‌ङिन्‍लो॥ 6 खे़ङ्‌हाॽ हे़क्‍के इङ्‌गाॽ ले़स्‍सुङ् निःसुङ्‌बा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् तङ्‌मार पाःप्‍मा मे़सुक्‍कान्‍बिला, हे़क्‍केसाङ् इङ्‌गाॽ यरिक् ले़स्‍सुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कन् पाःन्‍हाॽ तगिसा काक् परिक्‍ले़ नुःरिक्‍काङ् खिनिॽओ ओसेःन्‍दाङ् चोगुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ 7 इङ्‌गाॽ चुङ्‌जिगे़म्‍बा पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् खिनिॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिसे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङिन् आम्‍भाए खिनिॽ इङ्‌भोःनिङ्‌ङिल्‍ले़ लायो चोगुङ्‌बि? 8 खिनिॽओ माङ्‌सेवा चोगुङ्‌ङिल्‍ले़ वेॽ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ कुभाॽ याङ् मे़बिराङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽओ आम्‍भाए सेवा चोःक्‍से़ वेॽहाॽ नाप्‍तुङ्‌सिङ्‌बा कुइसिःक् पोःक्‍खे़रो॥ 9 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽनु वयाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ याप्‍मि चाहाबा के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽरे़लागि खिनिॽ आत्तिन्‍नाङ् तुक्‍खे मे़जाःत्‍निङ्‌ङिन्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मे़सेदोनियालाम् के़दाःबा फुॽनुसाॽहाॽरे़ इङ्‌गाॽ याप्‍मि चाहाबा के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽरे़न् तङ्‌गाम् मे़जोगाङ् मे़बिराङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ आत्तिन्‍नाङ् आत्तिन्‌ परिक्‍ले़आङ् तुक्‍खे मे़न्‍जाःत्‍निङ्‌ङिल्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दिआङ् हे़क्‍केए चोगुङ्‌लो॥ 10 ख्रिस्‍तरे़ कुसे़क्‍खाःन् इङ्‌गाॽओ वाॽर थारिक् अक्‍खैया थुम्‍मोबा आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् कन् यम्‍बा ले़ङ्‌सिङ्‌मा पाःन् पाःप्‍मालाम्‌ साक्‍मा मे़न्‍छुक्‍कान्‍लो॥ 11 थेआङ्बे? थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खिनिॽ लुङ्‌माॽ मे़दुक्‍निङ्‌ङिन्‍नाङ्बि? मे़ःन्‍लो! इङ्‌गाॽ खिनिॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ्‌बा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निःसुॽरो॥ 12 आनिगे़ चोगुम्‍बे़र वयिगे़बा याःम्‍बक् हे़क्‍तङ्‌बाए खे़न् वेॽ “सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽरे़” मे़जोगुआङ् आङ्‌दिङ् लॽमा मे़ङ्‌घोःसुन्‍ल फाॽआङ् इङ्‌गाॽ आल्‍लो चोगुङ्‌ल वाॽआबा माङ्‌सेवाःन् सदादिङ् कुभाॽ याङ् मे़ःन्‍ने आम्‍भा चोगुङ्‌लो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हे़क्‍तङ्‌बा मनाहाॽग फोत्‍याबा सेःक्‌युक्‍मिबासि नु इङ्‌ले़क् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पासिरो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा मे़ले़ङ्‌सिङ्‌लो॥ 14 माफे़न्‍साम्‍मिन्‍नाङ् ओःत्तिःल्‍ले़न् माङ्‌लाइङ्‌बा ले़ङ्‌सिङ्‌लो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽ के़माबा पाःन् थेआङ् होःप्‍लो॥ 15 हे़क्‍केलॽरिक्‍के खे़ल्‍ले़ कुसेवारोबाहाॽआङ् साम्‌योनिबा माङ्‌सेवा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा सेवारोबा कुइसिःक् मे़ले़ङ्‌सिङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽ के़माबा पाःन् होःप्‍लो॥ कुनुप्‍मा ये़न्‍नो खे़ङ्‌हाॽरे़ग खुनिॽ फे़न् याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ लाॽरुबा खुम्‍दिङ् मे़घोःसुॽरो॥ 16 इङ्‌गाॽ याम्‍मो पाःत्तुङ्, आत्तिल्‍ले़आङ् इङ्‌गाॽ अदङ् कुइसिःक् मे़न्‍इःत्तान्‍लरो॥ कर खिनिॽ हे़क्‍के याप्‍मि के़इःत्तिसाङ् इङ्‌गाॽ च्‍यॽसिक् चम्‍सिङ्‌मा खोःसुङ्‌ल फाॽआङ् अदङ् कुइसिःक्‍के याप्‍मि इःत्ते़आङ् आदाःक्‍ते़म्‍मे़ॽओ॥ 17 अक्‍खेलॽरिक् चम्‍सिङ्‌ङाल्‍ले़ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् मे़ःन्, कर इङ्‌गाॽ अदङ् कुइसिःक्‍ने़ चोःक्‍कारो॥ 18 वेॽ मनाहाॽ याःम्‍बक्‍को मे़जम्‍सिङ्‌बा कुइसिःक्‍के इङ्‌गाॽआङ् चम्‍सिङ्‌ङारो॥ 19 से़क्‍खाःल्‍ले़ खिनिॽग सिक्‍कुम्‍साबा के़इःत्तासिबाल्‍ले़ अदङ्‌हाॽआङ् के़धरुम्‍सिम्‍माङ् वाॽरे़त्‍छ! 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग खे़ङ्‌हाॽरे़ योःक् के़म्‍जोगिॽ, खिनिॽ के़गत्तुम्‍बान् के़रे़क् मे़देॽरुॽ, खिनिॽलाम्‍बा इन्‍धाःक् मे़जोगुॽ, इङ्‌गाॽएःक् लॽरिक् मे़हे़न्‍छिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ ने़दे़ङ्‌बान्‌ के़म्‍ले़क्‍खिॽ के़म्‍बिरिॽसाङ् के़रे़क् के़धरुम्‍सिम्‍माङ् वाॽरे़छ॥ 21 खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जोगुबा हे़क्‍के आनिगे़ग खिनिॽ मे़प्‍मा आःन्‍छिङ्‌मा मे़सुक्‍तुम्‍बान्‍लो लॽरिक् पाःप्‍मा इङ्‌गाॽ सिरिङ् मःआरो॥याम्‍मो अदङ् कुइसिःक् पाःत्तारो–आत्तिन् पाःन्‍नो खे़ङ्‌हाॽ मे़हे़न्‍छिङ्, इङ्‌गाॽआङ् बा खे़न् पाःन्‍नो हे़न्‍छिङ्‌मा सुक्‍कारो॥ 22 खे़ङ्‌हाॽ हिब्रुसिबि? इङ्‌गाॽआङ् हिब्रुआरो॥ खे़ङ्‌हाॽ इस्राइलिसिबि? इङ्‌गाॽआङ् इस्राइलिआरो॥ खे़ङ्‌हाॽ अब्राहामरे़ कुमुॽइदाङ्‌सासिबि? इङ्‌गाॽआङ् अब्राहामरे़ कुमुॽइदाङ्‌साआरो॥ 23 खे़ङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबासिबि? इङ्‌गाॽग आल्‍लसाङ् साॽरिक् कुसेवारोबाआरो, कर अक्‍खेलॽरिक् पाःत्ताल्‍ले़ कुधना के़ले़ङ्‌बा कुइसिःक् चोःक्‍कारो॥ खे़ङ्‌हाॽनुःल्‍ले़आङ् इङ्‌गाॽ याम्‍बुधिक्‍काङ् याःम्‍बक् चोगाङ्, यरिक्‍ले़ङ् पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍पा थ्‍याङ्, यरिक्‍ले़ङ् ते़ःम्‍भुक् च्‍याङ्, हे़क्‍क्‍याङ् ए़त्‍ले़ङ् सिःमा लिङ्‌धोओ के़राङ्‌लो॥ 24 ङासि ले़ङ् यहुदिहाॽरे़ इङ्‌गाॽ सुम्-फाङ् (३९) थारिक् ते़ःम्‍भुक् मे़याक्‍ताङ्, 25 सुम्‍ले़ङ् रोमिहाॽरे़ तक्‍काःत्तिल्‍ले़ मे़हिप्‍ताङ्, थिक्‍ले़ङ् निङ्‌मिहाॽरे़ लुङ्‌ङिल्‍ले़ मे़बःत्ताङ्, सुम्‍ले़ङ् इङ्‌गाॽ लाम्‍दिःक् चोगाङ्‌बा वालाधाःन् निबे़, हे़क्‍क्‍याङ् थिक्‍ले़ङ् थिक् ये़न् नु थिक् से़न्‍दिक् खाराक् इङ्‌गाॽ वरक्‍कोए यागाङ्‌लो॥ 26 इङ्‌गाॽग यरिक्‍ले़ङ् लाम्‍दिःक् चोगाङ्‌ङिल्‍ले़ वाहङ्‌ङो हे़क्‍क्‍याङ् फाःन्‍दाहाॽलाम्‍बा, आबाङे लाजेॽसाबाहाॽ नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽलाम्‍बा के़साक्‍पा तुक्‍खेहाॽ तुमुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् ये़क्‌यक्‍को, ये़ःङ्‌घादे़न्‍नो, वरक्‍कोबा किप्‍मा के़घुःबा सुरित् केजङ्‌ङो, हे़क्‍क्‍याङ् फोत्‍याबा फुॽनुसाॽलाम्‍बाआङ् के़साक्‍पा तुक्‍खेहाॽ तुमुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 27 इङ्‌गाॽग याम्‍बुधिक्‍काङ् याःम्‍बक्‌ चोगाङ्‌ हे़क्‍क्‍याङ् यरिक्‍ले़ङ् से़न्‍दिक् मे़इप्‍साङ्‌ङिन्‍लो॥ से़त्‍लाःक्‍मा नु वामिःमाल्‍ले़ तराङ् हे़क्‍क्‍याङ् यरिक्‍ले़ङ् थेआङ् चामा थुङ्‌मा मे़ङ्‌घोःबान्‍लो॥ चुङ्‌ङिल्‍ले़ थत्ताङ् थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़गोःबा चाङ्‌देःत् मे़ङ्‌गप्‍पे़न्‍लो॥ 28 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् तुक्‍खेहाॽरक् मे़ःन्, कर काक् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ लागिआङ् थिक्‌याःन्‍धक् निङ्‌साम्‍मो थ्‍याङ्‌ङाङ् आनिङ्‌वाॽबो तुक्‍खे च्‍याङ्‌लो॥ 29 हाःत्ताङ् नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा मे़जोःक्‍ने़न्‍निल्‍ले़ इङ्‌गाॽआङ् आलुङ्‌माॽ स्‍याःत् लॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽ लायोओ मे़धाःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ साॽरिक् आनिङ्‌वाॽ तुक्‍लो॥ 30 इङ्‌गाॽ चम्‍सिङ्‌माए पोःङ्‌ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ के़धुम्‍बा मे़जोःक्‍कान् लॽरिक् ओसेःन्‍दाङ् के़जोःक्‍पा पाःन्‍हाॽओने़ चम्‍सिङ्‌ङारो॥ 31 सदादिङ् ने़म्‍भोगे़न् कुनारा फोःमनाबा दाङ्‌बा ये़सुरे़ पानुदिङ् कुम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क् मे़बाःत्तुङ्‌ङिन् फाॽआङ् निःसुॽरो॥ 32 दमस्‍कस ये़क्‌यक्‍को वयाङ्‌ङिल्‍ले़ अरितस हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुहाङ्‌युक्‍पाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आदे़म्‍से़ ये़क्‌यक्‍को थक्‍सुबाहाॽ ये़प्‍सुसिरो॥ 33 कर इङ्‌गाॽग लुम्‍भुॽओ मे़याक्‍ताङ्‌ङाङ् ये़क्‌यक्‍ले़न् लुङ्‌धाक्‍कोबा पेधाःप्‍लाम्‍बा यो लाःक्‍कात् मे़धासाङ् मे़लःत्ताङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् कुहुक्‍को मे़न्‍धाबान्‍लो॥

२ कोरन्‍थि 12

1 इङ्‌गाॽ चम्‍सिङ्‌ङाल्‍ले़ थेआङ् मे़जक्‍कान्‍छाङ् इङ्‌गाॽ दाङ्‌बालाम्‍बा खोःसुङ्‌बा सुफोहाॽ नु ओसेःन्‍दाङ्‌हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ चम्‍सिङ्‌ङारए पोःङ्‌लो॥ 2 इङ्‌गाॽ थिक्-लि (१४) तङ्‌बे तगि सुम्‍सिगेःक्‍पा साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो थो तेॽरे़आङ् वये़बा ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पा मनाधिक् कुसिङ्‌ निःत्तुङ्‌लो॥ खे़न् मनाःन् 3 इङ्‌गाॽ कन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो थो मे़दे़म्‍सुआङ्‌ मे़देॽरुबा मनाःन् कुसिङ्‌ निःत्तुङ्‌लो (याम्‍मोआङ् पाःत्तुङ्–खे़न् मनाःन् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो थो पेःल्‍ले़ नासिङ्‌गे़न् थक्‍को पेबि इ सुफोरक् निःसुङ्‌बि इङ्‌गाॽ मे़निआन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ निःसुॽरो)॥ खे़ल्‍ले़ मनारे़ पाःप्‍मा मे़ल्‍लाॽमनाबा साॽरिक् सेसेबा पाःन्‍हाॽ खे़प्‍सुरो॥ 5 इङ्‌गाॽग अक्‍तङ्‌बा मनाःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओने़ चम्‍सिङ्‌ङारो, कर इङ्‌गाॽ के़धुम्‍बा मे़जोःक्‍कान् लॽरिक् ओसेःन्‍दाङ् के़जोःक्‍पा पाःन्‍नुःल्‍ले़ वेॽ आबाङे आयाःम्‍बेओ मे़जम्‍सिङ्‌ङान्‍लो॥ 6 इङ्‌गाॽग चम्‍सिङ्‌माए पोःङ्‌साङ् अदङ् मे़बोःङ्‌ङान्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग से़क्‍खाए पाःत्तार वाॽआरो॥ कर इङ्‌गाॽ मे़जम्‍सिङ्‌ङान्‍लो, हे़क्‍केलॽरिक् चोगुङ् पाःत्तुङ्‌बान्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् आत्तिल्‍ले़आङ् मे़इःत्तान्‍लरो॥ 7 कन् पयम्‌ यम्‍बा ओसेःन्‍दाङ्‌हाॽ खोःसुङ्‌बाल्‍ले़ आङ्‌दिङ् मे़लॽआन्‍ल फाॽआङ् नासिङ्‌गे़न् आधक्‍को तिङ् 8 कन् इङ्‌गाॽओनु खे़त्ताङ् पिराङ्‌ङे़ॽ फाॽआङ् सुम्‍ले़ङ् थारिक् दाङ्‌बान् पेलि फाक्‍तुङ्॥ 9 कर खुने़ॽ अक्‍खे मे़त्ताङ्, “खे़ने़ॽओ इङ्‌गाॽ आलुङ्‌गुम्‍मिन् आत्तात्तान्‍ने यरिक् वाॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साॽइमे़न्‌याक्‍मनाबा पाःन्‍हाॽओ आमुक्‍साम्‍मिन् कुलिङ्‌धो के़त्‍लो॥” खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुमुक्‍साम्‍मिन् इङ्‌गाॽओ वाॽर फाॽआङ् मे़न्‍धुम्‍मना आबाःन्‍हाॽओने़ सःत्तार चम्‍सिङ्‌ङारो॥ 10 इङ्‌गाॽग ख्रिस्‍तरे़ कुलागि साॽइमे़न्‌याक्‍मना पाःन्‍हाॽओ, नाधामाओ, ये़त्तुक्‍खेओ, निङ्‌घुम्‍मो नु के़साक्‍पा पाःन्‍हाॽओ थाआल्‍ले़ए सःत्तारो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आसाॽइ मे़याक्‍ने़न्‍निल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ के़धुम्‍बा पोःङ्‌ङारो॥ 11 इङ्‌गाॽग अदङ् कुइसिःक् पोःक्‍खाङ्‌लो, कर खिनिॽए इङ्‌गाॽ हे़क्‍के चोःक्‍मा याप्‍मि के़बाङ्‌घिरो॥ से़क्‍खाःल्‍ले़ खिनिॽ इङ्‌गाॽ आयाःम्‍बेओ नुःबा पाःन् पाःप्‍मा के़बोःङ्‌बा वये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग थेआङ् मे़ःन्‍नाॽसाङ् यम्‍बा फाॽआङ् मे़इःत्तुसिबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽनुःल्‍ले़ चुक्‍सा मे़जोःक्‍कान्‍लो॥ 12 से़क्‍खाःल्‍ले़ खिनिॽ लुम्‍मो नासि थःत्तुङ्‌ल मिक्‍सेःन्‍हाॽ नु निङ्‌वाॽ के़माबा याःम्‍बक्‍हाॽ चोगुङ्‌लो॥ बा कन् पाःन्‍हाॽरे़ सेःक्‌युक्‍मिबाआ फाॽआङ् ओसेःन्‍दाङ् चोगुॽरो॥ 13 खिनिॽ आत्तिन् पाःन्‍नो वेॽस्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽनुःल्‍ले़ के़सुःन्‍दिबे? कम्‍म्‍याक्‍लक्‍लो–इङ्‌गाॽ खिनिॽ कुभाॽ याङ् मे़नाःक्‍निङ्‌ङिन्‍लो! अक्‍खेलॽरिक् तुक्‍खे चात्‍निङ्‌बाओ ले़प्‍मि आबिरे़म्‍मे़ॽओ! 14 आल्‍ल सुम्‍ले़ङ्‌ङो खिनिॽ साॽसे़ ताःमा यारिप् पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ तुक्‍खे मे़जाःत्‍निङ्‌ङिन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽग खिनिॽ याङ्‌साकुन्‍धेःन् मे़ःन्, कर खिनिॽने़ चाहाबा चोःक्‍कारो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साःहाॽरे़ मा-बाहाॽरे़लागि मे़ःन्, कर मा-बाहाॽरे़ने़ साःहाॽरे़लागि याङ्‌साकुन्‍धे याङ्‌घोःप्‍मा पोःङ्‌लो॥ 15 खिनिॽ नुॽमा तामारे़ लागि इङ्‌गाॽ कत्तुङ्‌बा काक् याङ्‌ङिन् साॽरिक् आसिराॽ पधाङ्‌धाङ्‌ल तेःसुङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ आबाङेआङ् पिसिङ्‌ङारो॥ इङ्‌गाॽ खिनिॽ यरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍निङ्‌ङिल्‍ले़ थेआङ् खिनिॽ च्‍यॽरक् लुङ्‌माॽ याप्‍मि के़दुक्‍तिबाबे? 16 याङ् नाःक्‍निङ्‌ङाङ् तुक्‍खे मे़जाःत्‍निङ्‌ङिन्‍बा पाःन्‍निन् के़निःसुम्‍लो, कर इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क्‍निङ्‌ङाङ् खिनिॽ इजोओ थानिङ् फाॽआङ् कुभारे़ के़बाःत्तुम्‍लो॥ 17 इङ्‌गाॽ खिनिॽओ पाङ्‌घुङ्‌सिङ्‌बा मनाहाॽलाम् थेइ खोःसुङ्‌ल फाॽआङ् इङ्‌ले़क्‍निङ्‌बि? 18 इङ्‌गाॽ तितसे़न् खिनिॽओ पाङ्‌मा फाॽआङ् पेलि फाक्‍तुङ्‌ङाङ् वेॽस्‍मा नुसाॽइन्‍नाङ् खुने़ॽनुए पाङ्‌घुङ्‌लो॥ तितसरे़ खिनिॽलाम्‍बा थेइ खोःसुङ्‌ल फाॽआङ् इङ्‌गे़ले़क्‍तिबि? मे़ःन्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आन्‍छिगे़ग थिक् सेसेमाङ्‌ङिन् कत्‍छुगे़ हे़क्‍क्‍याङ् थिक् लाम्‍मो लाङ्‌घेगे़त्‍छिगे़रो॥ 19 आनिगे़ आल्‍ल थारिक् खिनिॽलाम्‍बा आबाङे से़ःप्‍पासिगे़र वयिगे़ फाॽआङ् मे़इःत्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ आनिगे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ ख्रिस्‍तरे़ कुसेवारोबा कुइसिःक् पारिगे़र वयिगे़रो॥ आनिगे़ मिःम् चुम्‍से, आनिगे़ चोगुम्‍बे़बा काक् पाःन्‍हाॽ खिनिॽ के़धुम्‍बा के़बोःक्‍खिर फाॽआङ् चोगुम्‍बे़बारो॥ 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ तुम्‍से़ ताआल्‍ले़ इङ्‌गाॽ निङ्‌साङ् चोगुङ्‌बा कुइसिःक् मे़घोःनिङ्‌ङिन्, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ निङ्‌साङ् के़जोगुम्‍बा कुइसिःक् याप्‍मि के़ङ्‌घोसिन्‍बि फाॽआङ् किःआरो॥ इङ्‌गाॽ खिनिॽ तुम्‍से़ ताआल्‍ले़ खेमा, नाहे़म्‍मा, सिक् पोःक्‍मा, से़ःमा, चे़ॽया पङ्‌मा, मना चे़ङ्‌मा, आङ्‌दिङ् लॽमा नु ये़मे़न्‍दङ् ये़प्‍ले़क्‍हाॽओ के़यागिबा तुम्‍निङ्‌बि फाॽआङ् इङ्‌गाॽ किःआरो॥ 21 खिनिॽ तुम्‍से़ याम्‍मो ताआल्‍ले़ आनिङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ तगि नःम्‍नःम् चोःक्‍का फाॽआङ् किःआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ लुम्‍मो तगि लायो के़जोःक्‍पाआङ् खे़न् आसुत्‍थोलाम्, चाराम्‍मा याःम्‍बक्‍लाम्, नु निङ्‌वाॽ पाःप्‍पाःत् चोःक्‍मालाम् यरिक् मे़न्‍हिम्‍मनाबा मे़न्‍नुःङ्‌मनाबाहाॽरे़ लागि इङ्‌गाॽ मेरिङ् थक्‍मा पोःङ्बिलारो!

२ कोरन्‍थि 13

1 कङ्‌ग खिनिॽओ ताआबा सुम्‍सिगेःक्‍पा ये़म् पोःङ्‌लो॥ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “ने़प्‍छि इग्र सुम्‍सिरे़ तोःन्‍दि मे़बिरुआङ्‌लक् काक् पाःन्‍हाॽ कुजे़क् पोःङ्लो॥” 2 इङ्‌गाॽग निसिगेःक्‍पा ये़म्‍मो खिनिॽनु वयाङ्‌ङिल्‍ले़ए खे़न् तगि लायो चोःक्‍नु के़वाॽबाहाॽ साम्‍दिङ् पिरुङ्‌सिङ्‌ङाङ् वये़॥ आल्‍ल याम्‍मो खिनिॽनु होःप्‍पासाङ् साम्‍दिङ् पिनिङ्‌लो–इङ्‌गाॽ खिनिॽओ नुःङ्‌ङा ताआल्‍ले़ खे़न् तगि लायो के़जोःक्‍पाहाॽ नु वेॽ लायो चोःक्‍नु के़वाॽबा आत्तिन्‍हाॽआङ् मे़दाङ्‌घुङ्‌सिङ्‌ङिन्‍लो॥ 3 इङ्‌गाॽलाम्‍बा ख्रिस्‍ते़न्‌ पाःप्‍पि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् खिनिॽ के़गोःत्तुम्‍बा पर्माङ्‌गिःन् के़घोःसुम्‍मेरो॥ खुने़ॽ खिनिॽनु मे़न्‍धुम्‍मनाबा मे़जोःक्‍ने़न्, कर खुने़ॽ खिनिॽ लुम्‍मो मुक्‍साम्‍दाङ्‌बा चोःक्‍लो॥ 4 ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् मे़न्‍धुम्‍मनाबा कुइसिःक् मे़भोःन्‍दु, करसाङ् खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् वाॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के आनिगे़आङ् खुने़ॽ कुइसिःक् मे़न्‍धुम्‍मनाबा चोगिगे़, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् खिनिॽ लुम्‍मो याःम्‍बक् चोःक्‍से़ खुने़ॽनुए हिङिगे़ॽरो॥ 5 खिनिॽ नसाःन्‍निन् से़क्‍खाबा चोःक्‍पि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् आबाङे साॽरे़म्‍मे़ॽओ॥ ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ खिनिॽओ वाॽ फाॽआङ् के़न्‍निःसुम्‍मिम्‍बि? ख्रिस्‍ते़न्‌ खिनिॽओ होःप्‍ने़ फाॽग्र से़क्‍खाए कुसाङ्‌ के़न्‍लस्‍सुम्‍मिन्‍लो॥ 6 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ग कुसाङ्‌ मे़न्‍लःम्‍मनाबा मे़म्‍बोःङ्‌ङे वयिगे़ के़लॽबान् खिनिॽ निङ्‌वाॽ के़घोःसुम् फाॽआङ् निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ 7 खिनिॽग ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक् थेआङ् के़न्‍जोगुम्‍मिन्‍ल फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् तुवा चोगुम्‍बे़ॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ लुम्‍मो आनिगे़ माङ्‌सेवाःन् कुसाङ्‌ लस्‍सु फाॽआङ् थाःम्‍मासिगे़बा मे़ःन्, कर आनिगे़ कुसाङ्‌ मे़लस्‍सुम्‍बे़म्‍बा कुइसिःक् लॽसाङ् खिनिॽ नुःबा के़जोगुम्‍ल के़लॽबा आनिगे़ निङ्‌वाॽ वाॽरो॥ 8 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ग से़क्‍खाःल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌ङो थेआङ् चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुम्‍बे़न्‍लो, कर से़क्‍खाःल्‍ले़ लागिरक् याःम्‍बक् चोःक्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़रो॥ 9 आनिगे़ मे़न्‍धुम्‍मना पोःक्‍खिगे़आङ् खिनिॽ से़क्‍खाए के़धुम्‍बा के़बोःक्‍खिल्‍ले़ सःत्तिगे़रो॥ आनिगे़ग खिनिॽ नसाःन्‍नो कुलिङ्‌धो के़गे़रिर फाॽआङ् तुवा चोगुम्‍बे़ॽरो॥ 10 बा खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कन् पाःन्‍हाॽग खिनिॽओ तामानुःल्‍ले़ तगि साप्‍तुङ्‌ल पत्तारो॥ हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ खिनिॽओ ताआल्‍ले़ आयुक्‍किन् साक्‍ल ओगप् चोःक्‍मा मे़बोःङ्‌ने़न्‍ल के़लॽबा निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ कन् युक्‍किङ्‌ग खिनिॽ फे़त्‍लाःन्‍छे़ मे़ःन्, कर खिनिॽ नसाःन्‍निन् थोबो चोःक्‍मा फाॽआङ् पिराङ्‌बारो॥ 11 आल्‍ल आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, कुनुप्‍मो से़म्‍मुॽइ सेवारो॥ कुलिङ्‌धो के़प्‍मा निङ्‌वाॽ चोगे़म्‍मे़ॽ, आबाःन्‍निन् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽ, निङ्‌वाॽओ थिक्‍हुप् पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽ, सनारुङ्‌ङो वये़म्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् मिःम्‍जि नु सनारुङ् दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽनु वाॽरो॥ 12 खिनिॽग नसानिबा मिःम्‍जिःल्‍ले़ सेवा मे़त्तासिम्‍मे़ॽओ॥ 13 कप्‍मोबा के़रे़क् नसानिबाहाॽरे़ खिनिॽ सेवा के़म्‍हाक्‍तिॽरो॥ 14 दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन्, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिःम्‍जिन् हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसे तङ्‌जुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽररो॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE