1 Timothy

१ तिमोथि

1 नसाःन्‍नो से़क्‍खाए आमिःम् आस्‍साः तिमोथिए, 3 इङ्‌गाॽ मे़सेदोनिया थुम्‍मो पेगाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ने़ॽ पेलि फाक्‍ने़बा कुइसिःक् खे़ने़ॽ एफिससओ ए याःक्‍ते़ॽओ॥ खे़प्‍मो कुभा मनाहाॽरे़ इङ्‌ले़क्‍पा निसाम् मे़हुॽरुसिर मे़याक्॥ खे़ङ्‌हाॽ हे़क्‍के चोःक्‍मा मे़बाङ्‌घे़से़न्‍ने़ॽओ॥ 4 खे़ङ्‌हाॽ उनाहुरिबा खे़दाॽ नु केःम् केःम्‍बा मिङ्‌स्राहाॽ ले़प्‍मादेःमा मे़त्ते़से़ॽओ॥ खे़ल्‍ले़ग पाःन्‍धङ्‌गे़न् खे़माॽरक् फोःक्‍खु, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मनाहाॽ ताङ्‌से़ःप्‍मा कुयाःम्‍बक्‍को थेआङ् मे़जक्‍तुन्‍लो॥ खे़ङ्‌ग नसाःन्‍लाम्‍बारक्‌ कुसिङ्‌ निःत्ते़त्‍लो॥ 5 कन् इङ्‌जाःङ्‌ङिल्‍ले़न् निङ्‌वाॽसोःक्‍किङ्‌ग सेसे निङ्‌वाॽ, नुःबा खासिङ् नु से़क्‍खाबा नसाःन्‍लाम् के़लःम्‍बा मिःम्‍जिरो॥ 6 खे़न् पाःन्‍हाॽओलाम् कुभा मनाहाॽ मे़नुःक्‍खे़ मे़बेआङ् हने़बा पाःन्‍धङ्‌ङो लाम् मे़बोःत्ते़आङ् मे़वाॽरो॥ 7 खे़ङ्‌हाॽरे़ग साम्‌योथिम् के़हुॽबा पोःङ्‌मा खुनिॽ सिराॽ थाङ्, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ निस्‍सेरो फाॽआङ् मे़बाःत्तुबा पाःन्‍सुत्‍लाहाॽ आबाङे थेआङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍लो॥ 8 साम्‌योथिम्‍मिन् नुःरिक्‍काङ् ओगप् चोःक्‍माल्‍ले़ नुःबाए पोःङ् फाॽआङ् आनिॽ कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो॥ 9 से़क्‍खाए आनिॽ कन् पाःन्‍निङ्‌ग कुसिङ्‌ निःप्‍माए पोःङ्‌लो–साम्‌योथिम्‍मिङ्‌ग साम्‌योनिबा मनाहाॽरे़ लागि मे़ःन्, कर साम्‌योथिम् के़भेःम्‍बाहाॽ नु इङ्‌जाःङ् मे़ङ्‌घे़म्‍मनाबाहाॽ, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽ, लायोबाहाॽ, आसुत्‍थोहाॽ, साम्‌यो मे़न्‍इःप्‍मनाबाहाॽ, पा-मा के़से़प्‍पाहाॽ, मना के़से़प्‍पाहाॽ, 10 चागे़राम्‍बाहाॽ, ये़म्‍बित्‍छाॽनु ये़म्‍बित्‍छाॽए याम्‍गे़बोःप्‍पाहाॽ, योःक्‍पा के़इङ्‌बा के़सङ्‌बाहाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌ले़क् के़बाःप्‍पाहाॽ, इङ्‌ले़क् तोःन्‍दि के़बिबाहाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाबा निसाम्‍बुङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ के़बोःक्‍पाहाॽरे़ लागि साम्‌योथिम्‍मिन् चोगे़बारो॥ 11 कन् निसाम्‍हाॽग मुॽइसाम् दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌गे़न् सुनाइङ्‌ङो खोःदे़त्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् सुनाइङ्‌ङिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ इङ्‌भोःमा लक्‍पे़न्‌ पिराङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 12 इङ्‌गाॽ कन् याःम्‍बक् चोःक्‍मा थुम् याप्‍मि के़बिबा आनिॽ दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुःल्‍ले़ नसाःन्‍साबा इःत्ताङ्‌ङाङ् कुमाङ्‌सेवा चोःक्‍से़ सेगाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ याम्‍मो नोगे़न् पिरुङ्‌लो॥ 13 इङ्‌गाॽ पेये़म्‍मोग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन् पाराङ्, कुमनाहाॽ तुक्‍खे चाःत्तुङ्‌सिङ् हे़क्‍क्‍याङ् कुजाःत्‍थि तेःसुङ्॥ हे़क्‍केसाङ् खुने़ॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खुने़ॽ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍के वयाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ थे चोगुङ्‌ल पत्‍छाङ् थेआङ् मे़न्‍निःबान्‍लो॥ 14 आनिॽ यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ग साॽरिक्‌ लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍त ये़सुओ खोगे़दे़प्‍पा नसाःन् नु मिःम्‍जिन् आत्तात्तान्‍ने यरिक् पिराङ्‌लो॥ 15 ख्रिस्‍त ये़सुःन् लायोबाहाॽ ताङ्‌से़ःप्‍से़ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो त्‍ये़ के़लॽबा पाःन्‍निङ्‌ग से़क्‍खासाङ् ते़न्‍दिङ् नु नसाःन् चोःक्‍मा सुक्‍ते़त्‍लो॥ खे़न् लायोबाहाॽओ इङ्‌गाॽ साॽरिक् लायोबा चोगाङ्‌लो, 16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ नसाःन् के़जोःक्‍पाआङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् के़घोःबाहाॽरे़ लागि कुबि पोःङ्‌ङानि फाॽआङ् इङ्‌गाॽ काक्‍नुःल्‍ले़आङ् साॽरिक् लायोबा मनाःन् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ आत्तात्तान्‍ने यरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हाङ्‌ङिन्, आजुनि नु आले़क्‍खा थिक्‍लक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् नु मिमिदिङ् सदादिङ् पोःङ्‌लरो॥ आमे़न्॥ 18 आस्‍साः तिमोथिए, कन् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् तगिनुसा के़याःम्‍बेओ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् पोःक्‍खे़बा कुइसिःक् कन् लक्‍पे़न्‍निन् खे़ने़ॽ पिने़रो॥ खे़ङ्‌हाॽ खे़ने़ॽ के़इःत्तुर के़नाःत्तुल्‍ले़ नुःरिक्‍काङ् थङ् चोःक्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् नो-नसाःन् नु सेसे खासिङ्‌ङिन्‌ कप्‍मा के़सुक्‍तुॽरो॥ कुभा मनाहाॽरे़ कन् मे़नाॽरुआङ् खुनिॽ नसाःन्‍निन् मे़नुप्‍सुआङ् मे़वाॽरो॥ 20 खे़ङ्‌हाॽग हाइमेनियस नु अले़क्‍जे़न्‍दरसिरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन्‍हाॽ पाःप्‍मा ले़प्‍मा पोःङ् के़लॽबा हुॽने़त्‍छिर फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌गाॽ माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मो ले़रुङ्‌सिङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥

१ तिमोथि 2

1 हे़क्‍केःल्‍ले़, काक्‍नुःल्‍ले़ तगि, काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ लागि हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌हाॽ नु वेॽ युक्‍साबाहाॽरे़ खुनिॽ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍लो पेलि, तुवाहाॽ, ये़क्‍पेलिगे़न् तुवाहाॽ नु हे़ना नोगे़न्‍हाॽ तोःम्‍मा फाॽआङ् इङ्‌गाॽ पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ सनारुङ्‌ङो नु ये़म्‌ये़म्‌वा हिङ्‌मन्‍नो, हे़क्‍क्‍याङ् साम्‍निमो नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङो हिङ्‌मा आसुक्‍लरो॥ 3 कङ्‌ग आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ के़दाःबा नु नुःबा चोःक्‍लो॥ 4 खुने़ॽग काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ से़क्‍खाःन् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् ताङ्‌मे़से़ःप्‍ल के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुरो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिङ्‌ग थिक्‍लक् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु मे़न्‍छाम् याप्‍मि लुम्‍मो पाःन्‍दङ्‌साबान्‍नाङ् थिक्‍लक् वाॽरो॥ खे़न् पाःन्‍दङ् के़जोःक्‍पा मनाःङ्‌ग ख्रिस्‍त ये़सुरो॥ 6 खुने़ॽ के़रे़क् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ लायोलाम् थे़ॽमा­सिआङ्‌ हिङ्‌मासि फाॽआङ् कुमे़ल्‍लुङ्‌ङिल्‍ले़ कुले़क्‌वा आप्‍फेःक् पिसिङ्‌लो॥ कन्‌ पाःन्‍निल्‍ले़ तोःन्‍दिःङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सुये़म्‍मो पिरुआङ् वाॽ॥ 7 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नसाःन् नु से़क्‍खाबा सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ इङ्‌गाॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरो सेःक्‌युक्‍मिबा नु सिक्‍साम्‍बा फाॽआङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ सेःक्‌युक् चोगाङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क् मे़बाःत्तान्‍लो, से़क्‍खाबा पाःन्‍ने पाःत्तुङ्‌लो॥ 8 इङ्‌गाॽ काक् ये़म्‍बित्‍छाॽसाःहाॽरे़ आत्तान्‍छाङ् याःक्‌मे़ल्‍ले़ॽए, मे़ङ्‌घेए मे़न्‍धक्‍के हे़क्‍क्‍याङ् सेसेबा हुक्‍हाॽ मे़भोःक्‍खुर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍लो तुवा मे़जोगुर फाॽआङ् निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ 9 हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍छुमाहाॽरे़आङ् सिङ्‌सिङ्‌ङाङ् नुःरिक्‍काङ् चाङ्‌हाॽ मे़जाक्‍खुररो॥ हे़क्‍क्‍याङ् ओलिओलिबा थाःक् फःमा, साम्‍म्‍याङ् नु वेॽ इमे़ल्‍लुङ्‌बा वाःत्ति, हे़क्‍क्‍याङ् इमे़ल्‍लुङ्‌बा चाङ्‌हाॽरे़ मे़न्‍जोःक्‍सिङ्‌ङिल्‍ल, 10 खे़न्‍नुःल्‍ले़ग खे़ङ्‌हाॽ खे़म्‍दु लाॽरुसिबा नुःबा याःम्‍बक्‍हाॽ मे़जोगुनिरो॥ खे़ल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोगुङ्‌ के़लॽमा मे़न्‍छुमाहाॽ खे़म्‍दु लाॽरुसिरो॥ 11 मे़न्‍छुमाहाॽ स्‍वाःत्ताङ् युक्‍को वाॽमाआङ्‌ हुॽसिङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 12 इङ्‌गाॽग मे़न्‍छुमाहाॽरे़ ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽ हुॽमासि नु युक्‍को कप्‍मासि युक् मे़बिरुङ्‌सिङ्‌ङिन्‍लो॥ कर मे़न्‍छुमाहाॽग स्‍वाःत् मे़वाॽररो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ नावागे़न् चइःत् पोःक्‍खे़ल्‍ले़ आदम्‍मिन् तगि हे़क्‍क्‍याङ् हवाःङ्‌ग याङ्‌सि पोःक्‍खे़बारो॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् आदम्‍मिन् इङ्‌ले़क्‍को थ्‍ये़बा मे़ःन्, कर मे़न्‍छुमाॽइन् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ इङ्‌ले़क्‍तुआङ् खे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् फेःन्‍दुआङ् लायो चोगुरो॥ 15 कर मे़न्‍छुमाॽइन् चक्‍मे़ल्‍लॽए नसाःन्‍नो, वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍मासिओ हे़क्‍क्‍याङ् सेसे हिङ्‌मन्‍नो वाॽने़ फाॽग्र सागप्‍मोलाम्‌ ताङ्‌से़ःप्‍लो॥

१ तिमोथि 3

1 आत्तिन् मनाःल्‍ले़ लाम्‍लोःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ, खे़ल्‍ले़ से़क्‍खाए नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा नोनिङ्‌वाॽ चोगुॽ के़लॽबा पाःन्‍निङ्‌ग से़क्‍खाएरो॥ 2 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ लाम्‍लोःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाङ्‌ग आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा, थिक्‍लक् मेःत् के़गप्‍पा, निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़गे़म्‍सिङ्‌बा, नुःरिक्‍काङ् खासिङ् के़निःप्‍पा, मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌साबा, तरे के़दोःबा नु मनाहाॽ हुॽमा के़सुक्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 3 खुने़ॽग आममबा थिः के़धुङ्‌बा नु कुसिक् के़जम्‍बा पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्, कर लुम्‍लुम् के़लॽबा नु सनारुङ्‌साबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् याङ्‌साकुन्‍धेओ निङ्‌वाॽ के़बिबाआङ् पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ 4 खुने़ॽग आप्‍फेःक् कुहिम्‍सयङ् नुःरिक्‍काङ् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा के़सुक्‍पा हे़क्‍क्‍याङ् कुस्‍साःहाॽरे़ इङ्‌धाःङ् मे़बिरुबा नु कुइङ्‌जाःङ् मे़घे़प्‍सुबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आप्‍फेःक् कुहिम्‍सयङ् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा मे़न्‍छुक्‍मनाबाल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़न् सेसेहुप्‍लक्‍किन् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा सुक्‍तुबे? 6 खुने़ॽग कुसङ् नसानिबा पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र आङ्‌दिङ् लॽआङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ खुम्‍दिङ् खोःसुबा कुइसिःक् खे़ल्‍ले़आङ् खुम्‍दिङ् खोःसुॽरो॥ 7 खुने़ॽग नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽरे़आङ्‌ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़बिरुबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र खुने़ॽ कुनाधाःआङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुइजोओ थाःरो॥ 8 बा हे़क्‍केलॽरिक् सेसेहुप्‍लक्‍पा माङ्‌सेवारोबाहाॽग 9 खे़ङ्‌हाॽग सेसे खासिङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ नसाःन् सिगाङ्बा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् के़गप्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 10 खे़ङ्‌हाॽ सेःक्‌युक् चोःक्‍मानुःल्‍ले़ तगि खुनिॽ ये़प्‍ले़क् नु सुम्‍बोधाःन् साॽमा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ याःम्‍बक्‍किन् नुःबा चोःक्‍ने़ फाॽग्र हाराॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ माङ्‌सेवारोबाहाॽरे़ चोःक्‍मा के़बोःङ्‌बा याःम्‍बक्‍किन् मे़जोगुररो॥ 11 माङ्‌सेवारोबाहाॽरे़ खुनिॽ मेःत्‍हाॽआङ् इङ्‌धाःङ्‌सामा मे़बोःङ्‌ल पोःङ्, कर चे़ॽया के़बङ्‌मा पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽग सिक् ए़ःप्‍मा के़सुक्‍मा नु काक् पाःन्‍नो नसाःन्‍सामा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 12 माङ्‌सेवारोबाङ्‌ग थिक्‍लक् मेःत् के़गप्‍पा, नुःरिक्‍काङ् हिन्‍जाॽबित्‍छा नु हिम्‍सयङ् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा के़सुक्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ माङ्‌सेवारोबाहाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् याःम्‍बक् मे़जोगुने़ फाॽग्र खे़ङ्‌हाॽरे़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़घोःसुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍त ये़सुओ के़वाॽबा खुनिॽ नसाःन्‍नो हाङ्‌हाङ्‌ङाङ् वाॽमा मे़सुक्‍लो॥ 14 इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽओ हाराए ताःमा निङ्‌साङ् चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआसाङ् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुङ्‌बारो॥ 15 हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ सुःसाङ्‌ने़ फाॽग्र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽनु आक्‍खेलॽरिक् वाॽमा पेःक्‍मा पोःङ् फाॽआङ् खे़ने़ॽ कुसिङ्‌ के़निःत्तुएरो॥ कुमनाहाॽग आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेहुप्‍लक्‍लो॥ खे़ङ्‌ग से़क्‍खाःल्‍ले़न् हाङ्‌सित्‍लाङ् नु ने़ःम्‍भोरो॥ 16 आनिॽ साम्‌योरे़ सिगाङ् पाःन्‍निङ्‌ग पयम् यम्‍बा चोःक् फाॽआङ् आनिॽ ते़न्‍दिङ् आजोगुम्‍लो–निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आप्‍फेःक् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को थाःम्‍सिङ्‌लो,सेसेमाङ्‌लाम् खुने़ॽ साम्‌योनिबा फाॽआङ् ओसेःन्‍दाङ्‌ पोःक्‍खे़रो,माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़निःसुरो,मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो खुने़ॽ इङ्‌भोःसे़रो,इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो खुने़ॽ नसाःन् मे़जोगुरो,मिमिदिङ्‌ङो खुने़ॽ थाःङ् पङ्‌सिङ् पेरो!

१ तिमोथि 4

1 आल्‍ल सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ नुःरिक्‍काङ् आनिॽ अक्‍खे आमे़त्ते़आङ् आवाॽरो, ताःन्‍दि के़दाःबा ये़म्‍मो कुभा मनाहाॽरे़ नसाःन्‍निन् मे़ले़रुआङ् इङ्‌ले़क्‍केबा फे़न्‍साम्‍हाॽरे़ मे़हुॽरुसिबा निसाम्‍बुङ्‌ङिन् मे़इःत्तु मे़नाःत्तुॽरो॥ 2 कन् निसाम्‍हाॽग निङ्‌वाॽ के़जिःप्‍पा इङ्‌ले़क् के़बाःप्‍पाहाॽलाम् ताःरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ खासिङ्‌ङिङ्‌ग के़गोःबा फे़न्‍जेॽइल्‍ले़ ये़म्‍माआङ्‌ के़धःप्‍पा के़बोःङ्‌बा कुइसिःक् थेआङ् निङ्‌वाॽ मे़ङ्‌घोःमनाबा पोःङ्‌लो॥ 3 खे़ङ्‌हाॽरे़ग मेःक्‍खिम् चोःक्‍मा नु कुभा कुजा कुधि चामा थुङ्‌माआङ् मे़नुॽने़न् फाॽआङ् मनाहाॽ मे़हुॽरुसिरो, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चामा फाॽआङ् चोगुबा चामा थुङ्‌माहाॽ नसाःन्‍साबा नु से़क्‍खा पाःन् के़निःबाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिमाआङ् चामा नुॽरो॥ 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ नुःबा चोःक्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् अप्‍मा मे़नुॽने़न्‍लो, कर नोगे़न् पिमाआङ् ते़न्‍दिङ्‌गे़न् सुदाःक्‍मा नुॽरो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् नु पेलिगे़न् तुवाःल्‍ले़ काक् सेसे चोगुॽरो॥ 6 कन् पाःन्‍हाॽ खे़ने़ॽ नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ के़हुॽरुसि हे़क्‍क्‍याङ् के़नाःत्तु के़इःत्तुबा से़क्‍खा निसाम् नु नसाःन्‍गे़न् पाःन्‍जाक्‍को के़हुॽसिङ्‌ल के़धाङ्‌ने़ फाॽग्र खे़ने़ॽग ख्रिस्‍त ये़सुरे़ नुःबा कुसेवारोबा के़बोःङ्‌लो॥ 7 कर खे़ने़ॽ कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा हने़बा खे़दाॽहाॽलाम् माःङ्‌घाए वये़ॽओ॥ खे़न्‍नुःल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोःक्‍मा सधासिङ्‌ङे़ॽओ॥ 8 नासिङ्‌गे़न् थक् सधासिङ्‌माल्‍ले़ कुभारक् इन्‍धाःङ् आबिॽ, कर याम्‍साम्‍गे़न् सधासिङ्‌मालाम् काक् परिक्‍ले़न् इन्‍धाःङ् आघोःसुम्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌यो हिङ्‌मन्‍ले़न् माङ्‌हे़क्‍किन्‌ कन् ये़म्‍मोबा नु ताये़म्‍मोबा हिङ्‌मन्‍नो आघोःसुम्‍लो॥ 9 कङ्‌ग नसाःन् चोःक्‍मा सुक्‍के़दे़प्‍पा नु के़रे़क्‍ले़ ते़म्‍मा के़बोःङ्‌बा पाःन्‍लो॥ 10 बा कन् निङ्‌वाॽसोःक्‍को याम्‍बुधिक् नु तम्‍सिन् आजोगुम्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ निङ्‌साङ्‌ङिन् आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो आने़स्‍सुम्‍माङ् आवाॽरो॥ खुने़ॽग काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा, हे़क्‍क्‍याङ् कुनो-कुबिॽओग खुने़ॽओ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़न्‍लो॥ 11 कन् पाःन्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ इङ्‌जाःङ् पिरे़से़ॽआङ् हुॽरे़से़ॽओ॥ 12 खे़ने़ॽ नालिङ्‌गे़न् थाङ्‌बे़न् के़वाॽबाल्‍ले़ आत्तिल्‍ले़आङ् खे़ने़ॽ कुनामे़न्‍छाॽ के़म्‍मे़त्‍ने़न्‍लरो, कर नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ तगि के़बाःन् सुत्‍लाओ, ये़प्‍ले़क्‍को, मिःम्‍जिओ, नसाःन्‍नो, हे़क्‍क्‍याङ् सेसेबा हिङ्‌मन्‍नो कुबि पोःक्‍खे़ॽओ॥ 13 इङ्‌गाॽ मे़न्‍दाए थारिक् सेसेहुप्‍लक्‍को साम्‌योसाप्‍ला निःप्‍मो, सुनाइङ् इङ्‌भोःमाओ नु निसाम् हुॽमा याःम्‍बक्‍को निङ्‌वाॽ पिरे़ॽओ॥ 14 तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽरे़ के़सम्‍दाङ् खुनिॽ हुक् मे़ने़स्‍सुल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन्‍लाम् के़घोःसुबा याम्‍साम्‍गे़न् पर्धाःम्‍मिन् हने़बा मे़इःत्ते़न्‍ने़ॽओ॥ 15 खे़ने़ॽ कन् मुरा मे़त्‍ने़बा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् इःत्ते़ नाःत्ते़ॽआङ् चक्‍मे़ल्‍लॽए खे़प्‍मो पत्‍छे़ॽओ॥ हे़क्‍के के़जोगुल्‍ले़ वेॽ मनाहाॽरे़ खे़ने़ॽ के़जोगुबा थोबोःन् मे़निःसुररो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ आप्‍फेःक् नु के़हुॽरुसिबा निसाम्‍मो सिङ्‌सिङ् लॽरे़ॽओ॥ चक्‍मे़ल्‍लॽए खे़प्‍मो पत्‍छे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हे़क्‍के के़जोगुने़ फाॽग्र खे़ने़ॽ आप्‍फेःक् नु खे़ने़ॽ के़बाःन् के़घे़म्‍बाहाॽ ताङ्‌गे़से़ःप्‍तुसिॽरो॥

१ तिमोथि 5

1 खदाक्‍मि मनाःन् मे़भे़ःक्‍ते़न्‍ने़ॽ, कर आप्‍फेःक् पानुदिङ् के़म्‍बा कुइसिःक् इःत्ते़ॽआङ् खाहुन् पिरे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽनुःल्‍ले़ पाःक्‍पाहाॽ आप्‍फेःक् के़न्‍साॽसि कुइसिःक् इःत्ते़से़ॽओ॥ 2 खदाक्‍मि मे़न्‍छुमाहाॽ आप्‍फेःक् मानुदिङ् के़म्‍मा कुइसिःक् इःत्ते़से़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् सिसादिङ् मे़न्‍छियाॽहाॽ सेसे निङ्‌वाॽओ आप्‍फेःक् माङ्‌गे़न्‍ना ने़ॽनुसाॽ कुइसिःक् इःत्ते़से़ॽओ॥ 3 कम्‍ब्राङ् के़मे़प्‍पा के़होःप्‍पा से़क्‍खास्‍मा मेमेदुमाहाॽ कुभाॽ पिरे़से़ॽओ॥ 4 कर खे़न् मेमेदुमाहाॽरे़ सामे़न्‍छाॽहाॽ मे़गत्तुसिने़ फाॽग्र हाराॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् मेमेदुमाहाॽ कम्‍ब्राङ् मे़मे़त्तुसिररो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ चाहाबाओ के़रे़क्‍ले़ तङ्‌गाम् मे़जोगु मे़बिरुसिररो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तासुॽरो॥ 5 कर खुने़ॽ कम्‍ब्राङ् के़मे़प्‍पा हाःत्ताङ् के़होःप्‍मा मेमेदुमाल्‍ले़ हाराॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु निङ्‌साङ् चोगुनि, हे़क्‍क्‍याङ् से़न्‍दिक् ले़न्‍दिक् चक्‍मे़ल्‍लॽए खुने़ॽलाम् कुभाॽ खोःसुङ्‌नि फाॽआङ् तुवा चोगुररो॥ 6 कर याम्‍दादा निङ्‌वाॽतादाओ के़वाॽमा मेमेदुमाङ्‌ग कुहिङ्‌वे़त् वाॽसाङ् के़सिःमा कुइसिःक्‍लो॥ 7 कन् पाःन्‍हाॽआङ् नुःरिक्‍काङ् निसाम् पिरे़से़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍ने मे़हिङ्‌ङाङ् मे़वाॽनिरो॥ 8 कर आत्तिल्‍ले़ आप्‍फेःक् काॽइ सोॽधोःक् नु कुनो-कुबिॽओ आप्‍फेःक् हिम्‍सयङ्‌ङिन्‍नाङ् कम्‍ब्राङ् मे़मे़त्तुन्‌, खे़ल्‍ले़ग नसाःन्‍निन् नाॽरुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌ग नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽनुःल्‍ले़आङ् ताप्‍फे़ःम्‍बारो॥ 9 तङ्‌बे तुक्‍किप्‍पाङ्धो के़गे़प्‍मा मेमेदुमाहाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌हाॽरक् मेमेदुमा मिङ्‌स्राओ साप्‍ते़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽग थिक्‍ले़ङ्‌रक् मेःक्‍खिम् के़बोःङ्‌मा 10 हे़क्‍क्‍याङ् नुःबा याःम्‍बक्‍को मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् के़घोःमा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ खे़ङ्‌ग हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ नुःरिक्‍काङ् कम्‍ब्राङ् के़मे़प्‍मा, लाम्‍दिःक्‍पाहाॽ तरे के़दोमा, नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ लाङ् वागे़हप्‍मा, इनोगे़न् तुक्‍खेओ के़वाॽबाहाॽ कुभाॽ के़बिमा, हे़क्‍क्‍याङ् नुःब्‌ नुःबा याःम्‍बक्‍को निङ्‌वाॽ के़बिमा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 11 कर मे़न्‍छियाॽ मेमेदुमाहाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌ङिन् मेमेदुमा मिङ्‌स्राओ मे़साप्‍ते़न्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ मेःक्‍खिम् चोःक्‍मा खुनिॽ सिराॽ थाङ्‌ङाङ् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ निङ्‌वाॽ पिमा मे़ले़रु मे़देःसुरो॥ 12 हे़क्‍केलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ थिक्‍सिगेःक्‍पा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ मे़ले़रु मे़देःसुआङ् खुम्‍दिङ्‌ङो मे़धाःरो॥ 13 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ हिम्हिम् ताक्‍कम्‍मार अभोसिङ्‌मा, ले़म्‍स्‍वामा पोःङ्‌मा मे़हुॽसिङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ ताॽजे़ङ्‌मा, चे़ॽया पङ्‌मा, मना याःम्‍बक्‍को हुक्‌ के़याक्‍मा हे़क्‍केलॽरिक् मे़म्‍बाःत् पाःन्‍हाॽ के़बाःप्‍मा मे़बोःङ्‌लो॥ 14 हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽग मे़न्‍छियाॽ मेमेदुमाहाॽरे़ग हाराॽ मेःक्‍खिम् मे़जोगुर, साः मे़गत्तुसिर, हिम्‍धाःङ् ओमे़मे़त्तुर के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ निङ्‌मिहाॽरे़ आनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ थेआङ् पाःप्‍मा मे़ङ्‌घोःसुन्‍निरो॥ 15 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुभा मेमेदुमाहाॽग तगिसा माफे़न्‍साम् ले़प्‍माङ् मे़नुःक्‍खे़ मे़बेआङ् मे़वाॽरो॥ 16 कर नसानिमा मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ कुहिम्‍सयङ्‌ङो मेमेदुमाहाॽ मे़वाॽने़ फाॽग्र हाराॽ कम्‍ब्राङ् मे़त्तुसिररो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खे़न् तुक्‍खेःन् सेसेहुप्‍लक्‍को मे़बोःङ्‌ने़न्‍लरो॥ सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ से़क्‍खाए काॽइ सोॽधोःक् के़होःप्‍माहाॽरक् कुभाॽ पिमासि पोःङ्‌लो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् नुःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा, कुनो-कुबिॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःमा नु पेलिगे़न् पाःन्‍जाक् हुॽमाओ साॽरिक् याम्‍बुधिक् के़जोःक्‍पा तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ कुभाॽ नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् खोःमा लाॽरुसिरो॥ 18 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् पत्, “चा के़नुक्‍पा पित्तिल्‍ले़ कुमुराःन्‌ चःप्‍पिल्‍ले़ मे़सुःप्‍ते़न्‍ने़ॽओ,” हे़क्‍क्‍याङ् “याःलिक्‍किन् नाम्‌याक् खोःमा लाॽरुरो॥” 19 ने़त्‍छि इग्र सुम्‍सि मनाहाॽरे़ मे़बिरुबा तोःन्‍दिहाॽ खे़प्‍से़आङ्‌लक् तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ मे़धिक्‍तुसिबा आप्‍तिक्‍किन् ओमे़त्ते़ॽओ॥ 20 लायो के़जोःक्‍पार के़वाॽबा लाम्‍लोःबाहाॽ काक् नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ तगि फे़ःक्‍ते़से़ॽओ, हे़क्‍केलॽरिक् वेॽहाॽ लायो चोःक्‍मा मे़गिनिरो॥ 21 निङ्‌वाॽफुमाङ् नु ख्रिस्‍त ये़सुरे़ खुन्‍छिॽ तगि हे़क्‍क्‍याङ् मे़सेगे़बा माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ तगि, मनाहाॽ एःक्‍पएःक् चोःक्‍मासि नु मना से़म्‍मासि मे़ःन्, हे़क्‍क्‍याङ् काक् थिम्‍हाॽ इःत्ते़ नाःत्ते़ॽ लॽरिक् इङ्‌जाःङ् पिने़रो॥ 22 माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍को लाम्‍लोःबा सेःक्‌युक् चोःक्‍मारे़ लागि मनाहाॽ सम्‍दाङ् हुक् ने़मा याःम्‍बक्‍किन् हारा मे़जोगे़न्‍ने़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् वेॽहाॽरे़ खुनिॽ लायोओ मे़न्‍धाए खे़ने़ॽग सेसेए वये़ॽओ॥ 23 खे़ने़ॽ के़साप्‍पोःक्‍पे़न्‌ तुक्‍किल्‍ले़ च्‍वाःत्‍लक् मे़धुङे़न्‍ने़ॽओ, कर सिदाॽ पोःङ्‌ल फाॽआङ् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिःन् थुङे़ॽओ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽग ए़त्‍ले़ङ् के़दुक्‍काङ् के़वाॽरो॥ 24 कुभा मनाहाॽरे़ खुनिॽ लायोःङ्‌ग नुःरिक् थाःप्‍पाङ् खासे़न्‍नो मे़धाःरो, कर कुभारे़ङ्‌ग याङ्‌सिरक् थाःप्‍लो॥ 25 बा हे़क्‍केलॽरिक् नुःबा याःम्‍बक्‍हाॽआङ् नुःरिक्‍काङ् थाःप्, कर मे़न्‍धाःप्‍मनाबे़न्‍नाङ् चिङ्‌सिङ्‌मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो॥

१ तिमोथि 6

1 काक् सेवारोबाहाॽरे़ खुनिॽ दाङ्‌बाहाॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिमा लाॽरुसि फाॽआङ् मे़इःत्तुररो॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु आनिॽ निसाम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् थेआङ् पाःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लरो॥ 2 नसानिबा दाङ्‌बा के़गप्‍पा सेवारोबाहाॽरे़ खुनिॽ दाङ्‌बाहाॽ हाराॽ इङ्‌धाःङ् खोःमा सुम्‍बोधाबा मे़जोःक् फाॽआङ् मे़इःत्तुररो॥ खे़ङ्‌हाॽग नसाःन्‍नो खुनिॽ फुॽनुसाॽसिरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ग नुःरिक्‍काङ् खुनिॽ नसानिबा दाङ्‌बाहाॽरे़न् सेवा मे़जोगुररो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍कोलाम् इन्‍धाःङ् के़घोःबाहाॽग लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मनाबा नसानिबा फुॽनुसाॽसिएरो॥ कन् पाःन्‍हाॽ खे़ने़ॽ खे़न् सेवारोबाहाॽ हुॽमासि पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् पाःन्‍हाॽ चोःक् पाङ्‌मासि पोःङ्‌लो॥ 3 आत्तिल्‍ले़ इङ्‌ले़क्‍के निसाम् हुॽरुसिॽ हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ से़क्‍खाबा कुनिसाम् नु से़क्‍खाबा कुसाम्‌योनिबा निसाम्‍मो मे़बत्‍ने़न्, 4 खे़ङ्‌ग आङ्‌दिङ् लॽमारे़ यम्‍बा ले़ङ्‌सिङ्‌ङाङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ थेआङ् मे़ले़स्‍सुन्‍लो॥ कर कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा पाःन्‍सुत्‍लाओ पाःन्‍थक्‍काङ् खे़माॽ चोगुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् पाःन्‍निल्‍ले़ नाहे़म्‍मा, खे़माॽ, चाःत्‍थि पेःक्‍मा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा चप्‍चिहाॽरक् तारुरो॥ 5 खे़ल्‍ले़ फे़न् निङ्‌वाॽ के़गप्‍पाहाॽ नु से़क्‍खा पाःन्‍नो मे़म्‍बप्‍मनाबाहाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो खे़माॽ फोःक्‍खुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग साम्‌यो इःप्‍मा नाःप्‍मा फाॽइन् याङ्‌साकुन्‍धे थक्‍मा लाम् फाॽआङ् मे़इःत्तुॽरो॥ 6 कर निङ्‌वाॽ तामानुबा साम्‍निमान्‍ने यम्‍बा इन्‍धाःङ् वाॽरो॥ 7 आनिॽ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो थे़माआङ् मे़न्‍दाःत्ते आद्‌ये़, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍ल आबेःक्‍किल्‍ले़आङ् थेआङ् मे़न्‍देॽए आबेःक्‍लो॥ 8 हे़क्‍केःल्‍ले़ चामा थुङ्‌मा नु चाङ्‌मा आघोःसुम्‍ने़ फाॽग्र आनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा पोःङ्‌लो॥ 9 कर याङ्‌साकुन्‍धेसाबा पोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ के़जोःक्‍पाहाॽ यरिक् याङ् थक्‍मा हङ्‌साॽमाओ नु यरिक्‌ परिक्‍पा मे़क्‍माओ के़देॽबा इःओ मे़धाःरो॥ खे़ल्‍ले़ग खे़ङ्‌हाॽ तुक्‍खेओ नु मे़क्‍माओ थाःसुसिॽरो॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ याङ्‌ङिन् मिःम्‍जि मे़प्‍माङ्‌ग काक् परिक्‍ले़न् ताप्‍फे़ःम्‍बा निङ्‌वाॽरे़ कुबुङ्‌लो॥ कुभारे़ग याङ्‌साकुन्‍धेःन् मिःम्‍जि मे़मे़त्तुर खुनिॽ नसाःन्‍लाम् ताप्‍मे़बेॽरे़ मे़बेआङ् मे़वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् काक् परिक्‍ले़न् तुक्‍खेःल्‍ले़ ते़त्तुसिआङ् मे़वाॽरो॥ 11 कर खे़ने़ॽ, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाए, कन् पाःन्‍हाॽलाम् लाःत्लाःत् वये़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योनिबा, साप्‍चुवाबा, नसाःन्‍साबा, मिःम्‍जिसाबा, नासि के़धःप्‍पा, हे़क्‍क्‍याङ् चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍माल्‍ले़ कुधिम् पोःङ्‌मा तम्‍सिन् चोगे़ॽओ॥ 12 मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍ले़न् थुम्‍घो खोःमा फाॽआङ् नसाःन्‍ले़न् थङ्‌ङिन् नुःरिक्‍काङ् थक्‍ते़ॽओ॥ यरिक् तोःन्‍दिहाॽ तगि खे़ने़ॽ नसाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् ते़न्‍दिङ् के़जोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निन् के़बिरे़आङ् के़वये़रो॥ 13 काक् पाःन्‍हाॽ हिङ्‌मन् के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ् नु पन्‍तियस पिलातसरे़ 14 आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ याम्‍मो ओसेःन् मे़न्‍धाक्‍सिङ्‌ङे थारिक् के़घोःसुबा खे़न् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् इःत्ते़ नाःत्ते़र सेसे नु आप्‍तिक् मे़ःन्‍ने कत्ते़ॽओ॥ 15 खुने़ॽए मुॽइसाम् दाङ्‌बा नु हाङ्‌युक् दाङ्‌बा हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ पयम् हाङ् नु दाङ्‌बाहाॽरे़आङ् खुनिॽ पयम् दाङ्‌बाल्‍ले़ए सुये़म्‍मो ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌मान् तारुॽरो॥ 16 खुने़ॽओरक् आजुनि वाॽरो, खुने़ॽ सुःमा नु के़प्‍मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मना ओःत्तिओ युङ्‌लो॥ खुने़ॽग आत्तिल्‍ले़आङ् मे़न्‍निए वाॽरो, हे़क्‍क्‍याङ् निःमाआङ् मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ खुने़ॽइन्‍ने सदादिङ् मुक्‍साम् नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पोःङ्‌लरो॥ आमे़न्॥ 17 कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा याङ्‌साकुन्‍धेसाबाहाॽ अक्‍खेलॽरिक् इङ्‌जाःङ् पिरे़से़ॽ–खे़ङ्‌हाॽ आङ्‌दिङ् मे़न्‍लॽने़न्‍लरो, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ निङ्‌साङ्‌ङिन् चप्‍ले़क्‌वा याङ्‌साकुन्‍धेओ मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो मे़युक्‍खुररो॥ खुने़ॽए आनिॽ निङ्‌वाॽ तार फाॽआङ् कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् काक् आबिॽरो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ हाराॽ नुःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा मे़बोःङ्‌ल हे़क्‍केलॽरिक् वेॽहाॽनु हाःमा चामा खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़हन्‍दुर, सुयाःम्‍बक् मे़जोगुर लॽरिक् इङ्‌जाःङ् पिरे़से़ॽओ॥ 19 अक्‍खेलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ ताये़म्‍मिल्‍ले़न् ने़म्‍भोगे़न् पाङ्‌यक् मे़युक्‍खुररो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ से़क्‍खाबा हिङ्‌मन्‍निन् मे़दे़म्‍सु मे़युक्‍खुररो॥ 20 तिमोथिए, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरे़बा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् कत्ते़ॽओ॥ कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा अदङ् ताॽजे़ङ् नु तक्‍ले़ङ्‌वा पाःन्‍हाॽग इङ्‌ले़क्‍पा साम्‍जिःक्‍लो, खे़न्‍लाम् लाःत्लाःत् वये़ॽओ॥ 21 कुभारे़ खे़न् मे़इःत्तु मे़नाःत्तुआङ् नसाःन्‍निल्‍ले़ निङ्‌वाॽसोःक्‍लाम् मे़नुःक्‍खे़ मे़बेआङ् मे़वाॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खे़ने़ॽओ वाॽररो॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE