1 Thessalonians

१ थिस्‍सलोनिकि

1 पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ् नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पा थिस्‍सलोनिका 2 आनिगे़ तुवाओ खिनिॽ निङ्‌वाॽ इःत्तासिगे़र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽ लागि सदादिङ् नोगे़न् पिरुम्‍बे़ॽरो॥ 3 आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ नसाःन्‍लाम्‍बा के़जोगुम्‍बा खिनिॽ याःम्‍बक्‍किन्, वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्‍माङ्‌ स्‍याङ्‌ मे़न्‍दाङ्‌ के़जोगुम्‍बान्‌ हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ याम्‍मो कुनुःङ्‌मा युःमा निङ्‌साङ्‌लाम् के़दाःबा निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मान् आनिगे़ चक्‍मे़ल्‍लॽए निङ्‌वाॽ इःत्तुम्‍बे़रो॥ 4 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबा फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ आबाङे कुमना पोःङ्‌से़ के़सेगिबा पाःन्‍निन् आनिगे़ निःसुम्‍बे़रो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ सुनाइङ्‌ङिन् खिनिॽओ तारुम्‍बे़ल्‍ले़ पाःन्‍नोरक् मे़वये़न्, कर मुक्‍साम्‍मो वये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कङ्‌ग सेसेमाङ्‌लाम् आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़बा पाःन्‍निन् से़क्‍खास्‍मा वये़ फाॽआङ् के़निःसुम्‍लो॥ आनिगे़ खिनिॽनु वयिगे़ल्‍ले़ आनिगे़ हिङ्‌मन्‍निन् आक्‍तङ्‌बा वये़ के़लॽबान् नुःरिक्‍काङ् के़निःसुम्‍माङ् वाॽरो॥ 6 आक्‍खे़न् तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइसाङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरिबा ओमुलॽमाओ सुनाइङ्‌ङिन् के़दाःक्‍तुम्॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽग दाङ्‌बाल्‍ले़न् नु आनिगे़ चोःङ् के़इःत्तुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 7 हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ मे़सेदोनिया नु अक्‍खैया थुम्‍मोबा के़रे़क् नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ कुबि के़बोःक्‍खिआङ्‌ के़वयिॽरो॥ 8 हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽलाम् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुबाःन्‍जाक्‍किन् मे़सेदोनिया नु अक्‍खैयाओरक् मे़से़ःरे़न्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङोबा खिनिॽ नसाःन्‍निन्‍नाङ् काक् पिसाङ् मनाहाॽरे़ निङ्‌वाॽ मे़घोःसुरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिगे़ वेॽ पाःन् पाःप्‍मा थेआङ् होःप्‌, 9 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽओ त्‍ये़ॽइगे़ल्‍ले़ याप्‍मि के़दाःक्‍तिबा पाःन् नु नावाइत्‍ला सेवा चोःक्‍मोलाम् के़नुःक्‍खिआङ् से़क्‍खा नु आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा के़जोगुम्‍बा पाःन्‍निङ्‌ग काक् मनाहाॽरे़ए मे़जे़क्‍खु मे़बाःत्तुॽरो॥ 10 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सिःमे़न्‍लाम् याम्‍मो हिङ्‌घुबा कुस्‍साः ये़सुरे़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् कुयुःमे़न् के़हाङ्‌घुम्‍बान् मे़मे़त्तिगे़आङ् वाॽरो॥ खुने़ॽए के़दाःबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुघुम्‍दिङ्‌लाम् ताङ्‌आसे़ःप्‍लो॥

१ थिस्‍सलोनिकि 2

1 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आनिगे़ग खिनिॽओ ताःमनाबान् हने़ मे़बोःक्‍खे़न् के़लॽबा पाःन्‍निन् खिनिॽ के़निःसुम्‍लो॥ 2 कर खिनिॽओ तामानुःल्‍ले़ तगिए फिलिप्‍पि ये़क्‌यक्‍को आनिगे़ नामे़धाःसु मे़बिरिगे़आङ् ताप्‍फे़ःल्‍लिक् मे़मे़त्तिगे़बाङ्‌ग खिनिॽ के़निःसुम् के़ले़स्‍सुम्‍माङ्‌ङे के़वयिॽरो॥ मनाहाॽरे़ आनिगे़ साॽरिक्‌ मे़अत्तिगे़साङ् खिनिॽ लुम्‍मो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ् इङ्‌भन् चोःक्‍से़ आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आःन्‍छिङ्‌मा पिरिगे़रो॥ 3 आनिगे़ पेलिगे़न् पाःन्‍जाक्‍किन्‌ ताप्‍फे़ःम्‍बा इग्र चिःन्‍जिःम्‍बा निङ्‌वाॽलाम् त्‍ये़बा मे़ःन्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ आत्तिन्‍नाङ् इङ्‌ले़क् मे़प्‍मा मे़गोःत्तुम्‍बे़न्‍लो॥ 4 खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिगे़ याप्‍मि सुम्‍बोधासाबा इःत्तिगे़आङ् सुनाइङ् इङ्‌भोःमा लक्‍पे़न्‌ पिरिगे़आङ् वाॽबाल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़साङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हे़क्‍केरक् पारिगे़ॽरो॥ आनिगे़ग मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा याःम्‍बक् मे़जोगुम्‍बे़न्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ के़दाःबा याःम्‍बक् चोगुम्‍बे़ॽरो॥ खुने़ॽए आनिॽ सिक्‍लुङ्‌मान् साॽरुरो॥ 5 आनिगे़ खिनिॽओ त्‍ये़ॽइगे़ल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़आङ् मना के़ले़म्‍बा पाःन् मे़बाःत्तुम्‍बे़न् लॽरिक् खिनिॽ नुःरिक्‍काङ् के़निःसुम्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ याङ्‌ङिन् आनिगे़ हुक्‍को थाःमा पाःन्‍हाॽआङ् मे़बाःत्तुम्‍बे़न्॥ खे़न् पाःन्‍हाॽरे़न् तोःन्‍दिग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍ने वाॽरो॥ 6 आत्तिन् मनाहाॽरे़ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽलाम्‍बा आनिगे़ मिङ्‌सोधाःङ्‌सो के़जोगुम्‍नि, नारा के़भोःसुम्‍नि के़लॽबा निङ्‌वाॽ मे़जोगुम्‍बे़न्, हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ग ख्रिस्‍तरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा पोःक्‍खिगे़साङ् खिनिॽ यरिक् पाःन्‍हाॽ मे़नाःक्‍कासिगे़न्‍लो॥ 7 कर खिनिॽ लुम्‍मो अङे़ःक्‌वाःन् कुम्‍मारे़ कम्‍ब्राङ् मे़त्तुबा कुइसिःक्‍के नःम्‍नःम्‍माङ् कम्‍ब्राङ् मे़त्तासिगे़आङ् वाॽरो॥ 8 हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङोरक् मे़ःन्, कर खिनिॽ लागि थेसाङ् चोःक्‍मा यारिप् वयिगे़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग साॽरिक् आनिगे़ लुङ्‌माॽ तुक्‍कासिगे़रो॥ 9 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आनिगे़ तुक्‍खेःन् नु याम्‍बुधिक्‍किन् से़क्‍खाए खिनिॽ निङ्‌वाॽसोओ वाॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङिन्‌ खिनिॽओ इङ्‌भन् चोगुम्‍बे़ल्‍ले़ खिनिॽ तुक्‍खे के़न्‍ज्‍ये़ॽइन्‍ल फाॽआङ् आनिगे़ से़न्‍दिक् ले़न्‍दिक् याम्‍बुधिक्‍काङ् याःम्‍बक् चोगुम्‍बे़रो॥ 10 आनिगे़ग खिनिॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽनु आक्‍खेन्‌ सेसे, साम्‌योनिबा नु फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा ये़प्‍ले़क्‍को वयिगे़ लॽरिक् के़निःबाग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु खिनिॽ के़वयिॽरो॥ 11 हे़क्‍क्‍याङ् पानुदिङ् पाःल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् आबुदिङ् कुस्‍साःन् कम्‍ब्राङ् मे़त्तु, हे़क्‍केलॽरिक्‍के खिनिॽ काक् कम्‍ब्राङ् मे़त्तासिगे़बान् खिनिॽ नुःरिक्‍काङ् के़निःसुम्‍माङ् के़वयिॽरो॥ 12 खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिराॽ के़धाङ्‌बा हिङ्‌मन्‍नो वये़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् आःन्‍छिङ्‌मा पिआसिगे़ हाङ्‌हाङ् मे़त्तासिगे़र चक्‍मे़ल्‍लॽए पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ खुने़ॽए आबाङे मिमिदिङ्‌गे़न् कुहाङ्‌जुम्‍मो लक् खोःसे़ खिनिॽ के़उःत्तिआङ् के़वयिॽरो॥ 13 आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् चक्‍मे़ल्‍लॽए नोगे़न् पिरुम्‍बे़ॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिगे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङिन् खिनिॽओ तारुम्‍बे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌ग मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिरे़ खुनिॽ पाःन्‍जान् हे़क्‍के मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् कुइसिःक्‍के खिनिॽ ते़न्‍दिङ् के़जोगुम्॥ आल्‍ल खिनिॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुबाःन्‍जान्‍निन् याःम्‍बक् चोःक्‍नु याक्‍लो॥ 14 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, यहुदिया थुम्‍मो ख्रिस्‍त ये़सुःन्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ खुनिॽ चोःङ् के़इःत्तुम्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ यहुदिहाॽरे़ खे़ङ्‌हाॽ निङ्‌घुम् मे़मे़त्तुसिबा कुइसिःक्‍के खिनिॽआङ् आबाङे लाजेॽसाबाहाॽरे़ तुक्‍खे के़म्‍जाःत्तिआङ् के़वयिॽरो॥ 15 यहुदिहाॽरे़ग उनाहुरिबा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ मे़से़रुसि, हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सुःन्‍नाङ् मे़से़रुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़आङ् निङ्‌घुम् मे़मे़त्तिगे़आङ् मे़नाःत्तिगे़ मे़लःत्तिगे़रो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ मे़न्‍दाःसुन् हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ मे़अत्तुसिरो॥ 16 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुनाइङ्‌ङिन् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ मे़घे़प्‍सुआङ् से़न्‍लप् मे़ङ्‌घोःसुन्‍ल फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ सुनाइङ् इङ्‌भन् चोःक्‍मा आनिगे़ याप्‍मि साक्‍मा तम्‍सिन् मे़जोगुर मे़वाॽरो॥ अक्‍खेलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लायोःन् लुम्‍सिङ्‌ल पत्‍लो॥ कर आल्‍लग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिक्‍के़न् खे़ङ्‌हाॽओ चुक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ 17 आल्‍ल फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आनिगे़ग सप्‍फारक् खिनिॽनु से़न्‍दिगे़आङ् वयिगे़साङ् निङ्‌वाॽओग मे़ःन्‍लो॥ खिनिॽनु तुम्‍मा यम्‍बा निङ्‌वाॽ वाॽबाल्‍ले़ खिनिॽओ नुःङ्‌मा ताःमा साॽरिक् तम्‍सिन् चोगुम्‍बे़आङ् वाॽरो॥ 18 आनिगे़ खिनिॽओ ताःमा निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़आङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ पावल आबाङेआङ् ए़त्‍ले़ङ् ताःमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्, कर माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ आनिगे़ लाम् साक्‍तिगे़रो॥ 19 आल्‍ल खिनिॽग आनिॽ दाङ्‌बा ये़सुःन् नुःङ् युःल्‍ले़ खुने़ॽ कुदगि आनिगे़ निङ्‌साङ् नु सःप्‍मान् खिनिॽनिङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ सिक् सम्‍गे़न् तिचः कुइसिःक् हाङ्‌हाङ्‌गे़न् थुम्‍घोःन्‌ खिनिॽ मे़ःन्‍निङ्बि? 20 से़क्‍खासाङ् आनिगे़ सःप्‍मा नु ने़बो के़भम्‍बाग खिनिॽनिङ्‌ङेरो॥

१ थिस्‍सलोनिकि 3

1 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़ग नासि थःप्‍मा मे़सुक्‍तुम्‍बे़न्‍नाङ् ए़थे़न्‍स ये़क्‌यक्‍को आनिगे़रक् वाॽमा लाःप्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़रो॥ 2 हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलागि ख्रिस्‍तरे़ कुसुनाइङ्‌ङिन् आनिगे़नु सोरिक् इङ्‌भन् के़जोःक्‍पा आनिगे़ नुसाॽ तिमोथिःन् खिनिॽओ पाङ्‌घुम्‍बे़आङ् वाॽरो॥ हाराॽ खुने़ॽए खिनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा के़जोगिर, हाङ्‌हाङ् के़मे़त्तिररो॥ 3 हे़क्‍केलॽरिक् आत्तिन्‍हाॽरे़आङ्‌ खे़न् पसाक्‍के़साक्‍पा निङ्‌घुम्‍मिल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नसाःन्‍निन् मे़ल्‍ले़रुन्‍लरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् आजोगुम्‍मिल्‍ले़ अक्‍तङ्‌बा निङ्‌घुम्‍हाॽग ताए के़लॽबान् खिनिॽ के़निःसुम्‍मेरो, 4 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽनु वयिगे़ल्‍ले़सा तगिए आक्‍तङ्‌बा तुक्‍खेःन् ताः फाॽआङ् आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌घुम्‍मिन् त्‍ये़आङ् वाॽबान् खिनिॽ के़निःसुम्‍लो॥ 5 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खे़न्‍नाङ्धो नासि थःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍पे़न्‍नाङ् खिनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा के़जोगिबि मे़ःम्‍बि फाॽआङ् खिनिॽ साॽसे़ तिमोथिःन् पाङ्‌घुङ्‌ङाङ् वाॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ खिनिॽ हङ्‌गे़साॽरिआङ् आनिगे़ चोःक्‍मनाबा याम्‍बुधिक्‍किन् हने़रक् पोःक्‍खे़बि फाॽआङ् किःसाङ्‌ङाङ् वयाङ्‌लो॥ 6 कर तिमोथिःन् खिनिॽओलाम् आनिगे़ओ त्‍ये़आङ्‌ खिनिॽ नसाःन्‍निन् नु मिःम्‍जिःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ नुःबा इङ्‌घङ् तारु, हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ ओमु के़लॽरिर याप्‍मि निङ्‌वाॽ के़इःत्तिबा, साॽरिक् तुम्‍मा निङ्‌वाॽ के़जोगुम्‍बा पाःन्‍निन् याप्‍मि चे़क्‍तिगे़रो॥ खे़न् कुइसिःक्‍के आनिगे़आङ् खिनिॽ तुम्‍मा साॽरिक्‍के निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ 7 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आनिगे़ काक् के़साक्‍पा पाःन् नु तुक्‍खे लाक्‍खेहाॽओआङ् खिनिॽ नसाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खे़प्‍सुम्‍बे़ल्‍ले़ आनिगे़ हाङ्‌हाङ् पोःक्‍खिगे़आङ् वयिगे़रो॥ 8 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ दाङ्‌बाओ खिनिॽ के़धुम्‍बा के़बोःक्‍खिल्‍ले़ग से़क्‍खाए आनिगे़ सक्‍मा ताःरो॥ 9 खिनिॽ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् साॽरिक् नोगे़न् पिरुम्‍बारो॥ खिनिॽ के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आनिगे़ साॽरिक् सःत्तिगे़आङ् वयिगे़रो॥ 10 आनिगे़ग खिनिॽनु तुम्‍माआङ् खिनिॽ नसाःन् के़सुःम्‍बा पाःन्‍हाॽओ के़धुम्‍बा चोःक्‍मा फाॽआङ् से़न्‍दिक् ले़न्‍दिक् काक् निङ्‌वाॽलाम्‍बा तुवा चोगिगे़रो॥ 11 आल्‍ल आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे नु आनिॽ दाङ्‌बा ये़सुरे़ खिनिॽओ ताःमा लाम् हन्‍दु पिरिगे़ररो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ खिनिॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍कासिगे़बा हे़क्‍केए हाराॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ खिनिॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मा हे़क्‍क्‍याङ् काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा के़बोःङ्‌बार के़बेःक्‍पा के़जोगिररो॥ 13 खिनिॽ निङ्‌वाॽबान् हाङ्‌हाङ् मे़त्तुनिरो, अक्‍खेलॽरिक् आनिॽ दाङ्‌बा ये़सुःन् काक् सेसे कुमनाहाॽनु

१ थिस्‍सलोनिकि 4

1 आल्‍ल कुनुप्‍मो फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तामार हिङ्‌मा पोःङ् लॽरिक् आनिगे़लाम् के़हुॽआसिबा हे़क्‍केए के़जोगुम्‍ल के़वयिॽ॥ कर आल्‍लसाङ् यरिक् नुःरिक्‍काङ् कन् पाःन्‍हाॽ के़जोगुम्‍लए पोःङ् फाॽआङ् दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुमिङ्‌ङो पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ 2 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् खिनिॽ पिआसिगे़बा इङ्‌जाःङ्‌हाॽग दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुयुक्‍कोलाम् त्‍ये़बा फाॽआङ् खिनिॽ के़निःसुम्‍लो॥ 3 खिनिॽ सेसे के़वयिनि के़लॽबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ काक् वेॽ मे़न्‍छुमाॽ ये़म्‍बित्‍छाॽ चाराम्‍मोलाम् के़बोःङ्‌बा चिःन्‍जिःम्‍बाओनु लाःत्‍लाःत् वये़म्‍मे़ॽओ॥ 4 वेॽहाॽरे़ इङ्‌धाःङ् के़म्‍बिरिनि फाॽआङ् खिनिॽ के़रे़क्‍ले़ आबाङे नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् सेसे कप्‍मा पोःङ् के़लॽबाङ्‌ग खिनिॽ ले़मा पोःङ्‌लो॥ 5 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् मे़न्‍निःप्‍मना सुवाङ्‌हाॽ हे़क्‍के लाम्‍मा फे़न् निङ्‌वाॽ कप्‍मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ 6 अक्‍खेलॽरिक् कन् पाःन्‍नो आत्तिल्‍ले़आङ् नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽरे़ खुन्‍छिॽ मेःत्‍हाॽनु लाम्‍सिङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ काक् हे़क्‍तङ्‌बा फे़न् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुम्‍दिङ् पिरुसि फाॽआङ् तगिसा आनिगे़ साम्‍दिङ् पिआसिगे़आङ् वयिगे़रो॥ 7 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽग चिःन्‍जिःम्‍बा हिङ्‌मन्‍नो मे़ःन्, कर सेसे साङ्‌साङ्‌ङाङ् हिङ्‌मा लॽरिक् आउःत्ते़बारो॥ 8 हे़क्‍केःल्‍ले़ आत्तिल्‍ले़ कन् निसाम्‍मिन् नाॽरु, खे़ल्‍ले़ग मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिःन् मे़ःन्, कर खिनिॽ सेसेमाङ् के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नाॽरुबारो॥ 9 आल्‍ल नसानिबा फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽहाॽ लुम्‍मो आक्‍खेलॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मा पोःङ् के़लॽबान् साप्‍मार ने़मा चाहाबा मे़जोःक्‍ने़न्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे खिनिॽ अक्‍खेलॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मा पोःङ् फाॽआङ् के़हुॽरिआङ् के़वयिॽरो॥ 10 से़क्‍खाःल्‍ले़, काक् मे़सेदोनिया थुम्‍मोबा नसानिबाहाॽनुआङ् बा हे़क्‍के के़जोगुम्‍ल के़वयिॽरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आल्‍लसाङ् यरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़म्‍सिम्‍मे़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ 11 सनारुङ्‌ङो हिङ्‌मन् खिनिॽ हिङ्‌मन्‍ले़ ताराप् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ आनिगे़ तगिसा मे़त्तासिगे़बा कुइसिःक् स्‍वाःत् वये़म्‍मे़ॽआङ् आबाङे याःम्‍बक्‍को निङ्‌वाॽ पिरे़म्‍मे़ॽर आबाङे हुक्‍किल्‍ले़ याःम्‍बक् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 12 हे़क्‍के के़जोगुम्‍ने़ फाॽग्र नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाहाॽरे़ इङ्‌धाःङ् के़म्‍बिरिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खिनिॽ चायाःम्‍बोओ कुभारे़ लागि वेॽ मनाहाॽओ ताःक्‍पो चोःक्‍मा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 13 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, के़सिःबा नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बेओ थेआङ् मे़ल्‍ले़ मे़न्‍निए मे़वये़म्‍मिन्‍ने़ॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुम्‍बे़आङ् वाॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् ये़सुओ निङ्‌साङ् के़होःप्‍पा मनाहाॽ कुइसिःक् मेरिङ्‌ मे़धक्‍ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 14 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ये़सुःन् स्‍ये़आङ् याम्‍मो हिङे़बा पाःन्‍नो आनिॽ नसाःन् आजोगुम्, हे़क्‍केलॽरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नसाःन् के़जोःक्‍पाआङ् के़सिःबाहाॽ याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् चोगुसिआङ् ये़सुःन्‍नुए तारुसिरो॥ 15 दाङ्‌बाल्‍ले़ आबाङे कुबाःन्‍जान्‍लाम्‍बा आनिगे़ अक्‍खे पाःत्तुम्‍बे़रो, दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयुःमा ये़म् थारिक् आनिॽ मे़न्‍छिःए के़वाॽबाहाॽरे़ के़सिःबाआङ् के़बेःक्‍पाहाॽ आक्‍खेआङ्‌साङ् लाम्‍आम्‍बाक्‍तुम्‍सिम्‍मिन्‍लो॥ 16 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ तुम्‍माङ्‌लाइङ्‌बाल्‍ले़ कुइक्‍ला हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुधुत्तुरिःप्‍पाल्‍ले़ कुइक्‍लानु दाङ्‌बान्‍ने साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् यम्‍बा इक्‍लाओ अःक्‍ल युःरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् काक् ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पाआङ् के़सिःबाहाॽ सिःमे़न्‍लाम् हिङ्‌मन्‍नो काक्‍नु तगि मे़हिङ्‌ङाङ् मे़बोःक्‍लो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ इक्‍साओ कुहिङ्‌वे़त् के़वाॽबाहाॽआङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुदुम्‍से़ ताङ्‌साक्‍पाओ थाःङ् आबङ् आदेॽआङ् खे़ङ्‌हाॽनु सोरिक् आभुङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् सदादिङ् दाङ्‌बान्‍नु आवाॽरो॥ 18 कन् पाःन्‍हाॽलाम्‍बा हाङ्‌हाङ् मे़त्तासिम्‍मे़ॽओ॥

१ थिस्‍सलोनिकि 5

1 आल्‍ल फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खे़न् पाःन्‍हाॽ आप्‍फाल्‍ले़ पोःङ् फाॽआङ् ये़म् नु ये़न्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ थे़माआङ् खिनिॽलागि आनिगे़ साप्‍मार ने़मा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 2 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मे़न्‍इःत्ते वाॽमाल्‍ले़ से़न्‍दिक् के़घुःम्‍बान् खुःत्‍छे़ ताबा कुइसिःक् दाङ्‌बान् नुःङ् युःबा ये़न्‍निन् हक्‍चघत् पोःङ् फाॽआङ् खिनिॽ आबाङे नुःरिक्‍काङ् के़निःसुम्‍लो॥ 3 मनाहाॽ सनारुङ् नु ताङ्‌से़ःप्‍पिन्‌ वाॽ लॽरिक् मे़बाःत्तुर मे़वाॽइल्‍ले़ मे़न्‍छुमाॽइन् हक्‍चघत् सादुङ्‌ङिल्‍ले़ तरुबा कुइसिःक् मे़क्‍मान् ताआङ् आत्तिन्‍हाॽआङ् पिम्‍मा मे़न्‍छुक्‍ने़न्‍लो॥ 4 कर फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽग लायोओ के़वाॽबाहाॽ कुइसिःक् माक्‍चिगे़न् खादाम्‍मो के़होःप्‍तिरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयुःमा ये़न्‍निन् के़घुःम्‍बे़न् हक्‍चघत् ताबा कुइसिःक् ताःल्‍ले़ खिनिॽ निङ्‌वाॽ माःमाओ के़न्‍ध्‍ये़ॽइन्‍लो॥ 5 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ काक् खाओःप्‍मान् नु ले़न्‍दिक्‍ले़न् कुमुॽइदाङ्‌सानिङ्‌लो॥ आनिॽग से़न्‍दिक् नु माक्‍चिगे़न् खादाम्‍माल्‍ले़ कुमनासि मे़ःन्‍लो॥ 6 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ वेॽ मनाहाॽ हे़क्‍के आनिॽ इप्‍सि मे़ःन्, कर सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क् नु निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌माओ वाॽमा पोःङ्‌लो॥ 7 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़इम्‍बाहाॽग से़न्‍दिक् मे़इम्, के़मःसिङ्‌बाहाॽआङ् से़न्‍दिक्‍के मे़मसिङ्‌लो॥ 8 कर आनिॽग ले़न्‍दिक्‍ले़ कुमना आबोःक्‍खे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽ थःरुम्‍माङ् साङ्‌बे से़ःप्‍चाङ् कुइसिःक् नसाःन् नु मिःम्‍जिन् चाक्‍खुम्, हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाए से़न्‍लप् आघोःसुम् के़लॽबा निङ्‌साङ्‌ङिन् ताङ्‌खुःक् कुइसिःक् खुःक्‍खुम्, 9 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽग खुम्‍दिङ् खोःमा फाॽआङ् मे़ःन्, कर आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तलाम् से़न्‍लप् खोःमा फाॽआङ् तगिनुए सेःक्‌युक् आजोगे़आङ् आवाॽरो॥ 10 खुने़ॽ आनिॽ ले़क्‌वा स्‍ये़रो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ दाङ्‌बान् युःल्‍ले़ आनिॽ चाङ्‌जाङ्‌ङाङ् आयुङ्‌साङ् आइम्‍माङ् आने़साङ् आनिॽ के़रे़क् खुने़ॽनुए हिङ्‌मा आसुक्‍लरो॥ 11 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ हाङ्‌हाङ् मे़त्तासि, के़धुम्‍बा चोःक्‍कासिरो॥ से़क्‍खाःल्‍ले़ बा हे़क्‍केए के़जोगुम्‍ल के़वयिॽरो॥ 12 कर फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ लुम्‍मो याम्‍बुधिक् के़जोःक्‍पाहाॽ नु दाङ्‌बाओ खिनिॽ निसाम् नु साम्‍दिङ् के़बिबा लाम्‍लोःबाहाॽ इङ्‌धाःङ् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ 13 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मिःम्‍जि मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽआङ्‌ साॽरिक्‍के इङ्‌धाःङ् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ लुम्‍मो सनारुङ्‌नु वये़म्‍मे़ॽओ॥ 14 कर फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, ले़म्‍स्‍वाबाहाॽ याःम्‍बक् चोगे़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् साम्‍दिङ् पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽ, किस्रुक्‍पाहाॽ हाङ्‌हाङ् मे़त्ते़म्‍सिम्‍मे़ॽ, कुभाॽ चाहाबा के़जोःक्‍पाहाॽ कुभाॽ पिरे़म्‍सिम्‍मे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क्‍नु निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌माओ वये़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् पेलि फाक्‍कासिगे़रो॥ 15 खिनिॽ आत्तिल्‍ले़आङ् ताप्‍फे़ःम्‍बाल्‍ले़ कुले़क्‌वा ताप्‍फे़ःम्‍बा मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽ, कर खिनिॽ लुम्‍मो हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽनुआङ् नुःबा मे़त्‍छिङ्‌मा सदादिङ् तम्‍सिन् चोगे़म्‍मे़ॽओ॥ 16 सदादिङ् ओमु लॽरे़म्‍मे़ॽ, 17 चक्‍मे़ल्‍लॽए तुवा चोगे़म्‍मे़ॽ, 18 हे़क्‍क्‍याङ् काक् वानाम् याक्‍नाम्‍मो नोगे़न्‍साबा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽ के़लॽबा ख्रिस्‍त ये़सुःन्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पा खिनिॽ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ वाॽरो॥ 19 सेसेमाङ्‌ङिन् मे़अत्ते़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 20 माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन्‍निन् कुनामे़न्‍छाॽ मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ॥ 21 काक्‌ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन्‍हाॽ साॽरे़म्‍मे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् नुःबा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् ताःक्‍ते़म्‍मे़ॽ, 22 कर काक् फे़न् पाःन्‍लाम् खिनिॽ लाःत्‍लाःत् वये़म्‍मे़ॽओ॥ 23 आल्‍ल याप्‍मि सनारुङ् के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ सेसे के़जोगिररो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुयुःमा ये़न् थारिक् खिनिॽ के़रे़क् हिङ्‌मन्‍निन्‌–याम्‍साम्‌, सक्‍मासाम्‌, हे़क्‍क्‍याङ् नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन्‌–फोत्‍या मे़ःन्‍ने सेसे कत्तुनिरो॥ 24 खिनिॽ के़उःप्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन्‍साबा चोःक्‍पाल्‍ले़ कन् पाःन्‍हाॽ चोगुएरो॥ 25 फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, आनिगे़ लागि तुवा आजोगे़म् आबिरे़म्‍मे़ॽओ॥ 26 हे़क्‍क्‍याङ् के़रे़क् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽहाॽरे़ मिःम्‍जिनु सेवा मये़म्‍मे़ॽओ॥ 27 दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयुक्‍लाम्‍बा इङ्‌गाॽ खिनिॽनु कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् काक् नसानिबाहाॽ निःप्‍मा पाङ्‌घे़म्‍सिम्‍मे़ॽ फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिनिङ्‌लो॥ 28 आल्‍ल आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽररो॥AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE