MUKANDU WI BUWA UBAFUND JILWE KWILUKA
Chapitre 1

1 Mwanda ukwete bantu bangi kuloñamisha mulungwilo wa mianda yibakuminwa eyendo pankatshi p’etu, 2 bini bibabetulubula babadi tumoni mpa n’ebediebedi, na balungudi ba mulungwilo ; 3 biabia ami kabidi ne mumone buwa, (mwanda wandji musweswe mianda yoso mpa na kwibediebedi), kukulumbula mulungwilo,Bwana Teofilo, 4 biodiakûka mwanda eyendo wa mianda yaiya yibolambukishibwa kukanwa.

5 Ku mafuku a Elodo, Fumu a Yudiya, kubadi tshite, eshina diaye, Sakadia, a kibumbu kia Abia ; na badi na pianaye a bana ba Alono, eshina diaye, Elesabete. 6 Na bubabidi bwabo babadi na kalolo ku mpala ‘Efile Mukulu, babadi mu kutambuka na milango yoso ya Fumu na milekyelo yaye yoso kushi kuluba. 7 Na tababadi na mwana, mwanda ubadi Elesabete nkunga, na bubabidi bwabo babakile na mpeshi yabo bungi.

8 Na pabakitshine’ye mufubo waye wa butshite ku mpala ‘Efile Mukulu, ku kipindji kia kibumbu kiaye, 9 kubadi mwanda waye, bu bibadi muswelo wa butshite, kutwela mu tempelo a Fumu mu kushîka bukula bwa mapembwe. 10 Kibumbu kishima kia bantu babadi bakwete kuteka pasha ku kipindji kibabashikile mapembwe. 11 Na mwangele ‘Efile Mukulu bamwekyele kwadi, mwimane ku lupèse lubalume lwa kitambikilo kia mapembwe. 12 Na Sakadia batshinkilwe pabamumwene’ye, na mô ubamukwatshile. 13 Anka mwangele bamulungwile’shi, Totshinanga Sakadia, mwanda ubapushibwa luteko lwobe, na pianobe Elesabete anakutandjile mwana n’onomûdikye eshina’shi, Yoano. 14 N’obe onwekale na mulô na kinemo, na bantu bangi banasepele kutandjibwa kwaye. 15 Mwanda wanekale’ye mukata ku mpala a Fumu ; n’anashile kutoma malofu sunga mulembwe sunga mukuka, n’anaushibwe na Muwa-wi-selele sunga mpa n’efu dia nyinaye. 16 Analule bana ba Isalele bangi kwi Fumu Efile Mukulu abo. 17 N’anende ku mpala aye n’eshimba di’Ediya na ngofu yaye, mu kwalula mashimba a bayaya kwi bana babo, na basha kibengo ku bukalabwino bwa basha kalolo, mu kuloñamîsha Fumu bantu balombeswe. 18 Na Sakadia balungwile mwangele’shi, Nanaukye biabia namini, mwanda wandji mununu na pianande bakidi na mpeshi aye bungi ? 19 Na mwangele bamwalulwile, na bamulungwile’shi, Ami ne Gabiele, naimana ku mpala ‘Efile Mukulu, na ne mutumibwe kwakula n’obe na kukulungula mukandu’u wi buwa. 20 Na talanga, onwekale kamama, na tonoukye kwakula mpa n’efuku dianafikye mianda yaiya, mwanda woshimukumine mayi ande, anafikishibwe ku kipindji kiao.

21 Na bantu babadi bakwete kwindjila Sakadia, na babapule mwanda ubashele’ye kipindji mu tempelo. 22 Na pabatukile’ye, badi tauku kwakula n’abo ; na babashingulwile’shi, bamono kimweno mu tempelo. N’aye bebaleshe mwanda na masa aye na bashele kamama. 23 Na pabadi mafuku abakumbashibwa a mufubo waye, bayile ku shibo yaye.

24 Kunyima kwa mafuku â, kubaimite pianaye Elesabete, na bafiamine mieshi itano eshi, 25 Fumu bankitshine biabia ku mafuku abantala’ye, ngi kukasha bufu bwande pankatshi pa bantu.

26 Anka ku mweshi wakasamombo, kubatuminwe mwangele Gabiele kwi Efile Mukulu ku lupata lwa Ngadile, lubaitanyinwa’shi, Nasalete ; 27 kwi songwakashi babambibwe kwi mulume eshina diaye, Yosefe, a mwilo wa Dafidi ; n’eshina dia songwakashi, Madia. 28 Na mwangele batwele kubadi na bambile’shi, Nakwimuna mutondolwe ; Fumu e n’obe. 29 Anka’ye batshinkilwe mwanda w’eyi diaye, na batentekyeshe binangu munda mwanda wa kwîni kwimuna. 30 Na mwangele bamulungwile’shi, Totshinanga Madia, mwanda ubomonebwa na kwanana kwi Efile Mukulu ; 31 na talanga, onoyimite mwifu diobe n’onotande mwana, n’onomûdikye eshina diaye’shi, Yisu. 32 Aye anekale mukata, n’anaitanyinwe’shi, Mwana a Yawa mukile kwiulu ; na Fumu Efile Mukulu anamupe lupunasulu lwa shaye Dafidi ; 33 n’anekale na bufumu kwiulu kwa kifuko kia Yakobo bipwa bioso ; na ku mwanda wa bufumu bwaye, tabwanekale na kipwilo kia kupwa nya. 34 Anka Madia balungwile mwangele’shi, Abiabia bianekala namini ? mwanda washanguku mulume. 35 Na mwangele balulwile na bamulungwile’shi, Muwa-wi-selele anafikye kunundu kwobe, na ngofu ya Yawa mukile kwiulu yanakubwikile ; biabia mwana e selele anatandjibwe ngi bianaitanyinwe’shi, Mwana ‘Efile Mukulu. 36 Na talanga, Elesabete mwina mwilo wenu, aye kabidi baimita mwana mulume ku bununu bwaye, na uno mweshi wi wakasamombo wa yawa baitanyinwe’shi, Nkunga. 37 Mwanda woso aukatuka kwi Efile Mukulu tawanakutwe kukitshibwa. 38 Na Madia bambile’shi, Talanga, ne mufubi a Fumu ; bikale n’ami bu bi eyi diobe. Na mwangele bakatukile kwadi.

39 Na Madia bebwele ku mafuku aâ na bayile mêndo ku mapia a mienge, mu lupata lwa Yuda, 40 na batwele mu shibo ya Sakadia, na baimwine Elesabete. 41 Na pabapushishe Elesabete kwimuna kwa Madia, kana kabetumbile mwifu diaye ; na Elesabete baushiswe na Muwa-wi-selele ; 42 na bâbile n’eyi di bukopo, na bambile’shi, Mulumbulwe anka’be pankatshi pa bakashi, na mulumbulwe anka Mwana ‘efu diobe. 43 Na kukini kubankitshibwa biobio, nyina a Fumwami kufika kwandji ? 44 Talanga namu, pabafikile eyi dia kwimuna kwobe ku matwi ande, kana aketumbanga mwifu diande mwanda wa mulô. 45 Na mulumbulwe yawa bakuminine, mwanda wanakitshibwe milungwilo yibamulungwilwe kwi Fumu.

46 Na Madia bambile’shi, Eshimba diande aditumbika Fumu, 47 na kikudi kiande kibasepela Efile Mukulu Mupashani ande. , 48 Mwanda ubatala’ye mufubi aye sunga ne bisumanga ; na talanga, mpa na binobino panangitanyine bipwa bioso’shi, Mulumbulwe. 49 Mwanda ubankitshina Yawa a ngofu mikitshino yikata, n’eshina diaye di selele ; 50 na lusa lwaye lwi mpa na ku bipwa na bipwa ku mwanda wa bantu abamutshina. 51 Bakitshi na ngofu na mboko yaye ; bapalakasha basha nkomanga ku kinangu kibabatentekyesha mwishimba diabo. 52 Baisha bafumu ku mpunasulu yabo na bakamisha bantu ba bisumanga. 53 Bausha basha sala na bintu bi buwa, na balusha bampeta minweminwe. 54 Bafubisha Isalele mufubi aye, biadiakutentekyesha lusa lwaye binangu, 55 (bu bibalungwile’ye bashetu), lubamwene’ye Abalami na lusa na bana baye nya nya.

56 Na Madia bashele n’aye bu mieshi isatu, na balukile ku shibo yaye.

57 Kipindji namu kia Elesabete kibakumbeswe kiadiakutanda mwana, na batandjile mwana-mulume. 58 Na bakwabo na bamwilo baye babapushishe mubatamishe Fumu lusa lwaye n’aye, na babasepelele n’aye. 59 Na kwifuku dia mwanda kubabafikile mu kusala mwana, na babamûdikile’shi, Sakadia, bu eshina dia shaye. 60 Na nyinaye balulwile’shi, Ayo, anka anaitanyinwe’shi, Yoano. 61 Na babamwambile’shi, Takwi muntu umune a mwilo wobe baitanyinwa eshina diadia. 62 Na babaipwishe shaye ku masa, eshina diadiakukyeba mwana kwitanyinwa. 63 Na batekyele ebaya dia kufunda na bafundjile’shi, Eshina diaye di Yoano. Na babapule bungi bwabo. 64 N’eulu diaye dibabulwe bukidi, n’edimi diaye, na bakwile, mu kutumbika Efile Mukulu. 65 Na mô ubakwatshile bungi bwabo babaikyele pepi n’abo, na ku mapia a mienge a Yudiya ashima kubalungwilwe mianda yaiya yoso. 66 Na bungi bwabo babapushishe bababikile mianda yaiya mu mashimba abo’shi, Abiabia mwana yawa anekale namini ? Mwanda ubadi easa dia Fumu n’aye.

67 Na shaye Sakadia baushiswe na Muwa-wi-selele, na badimwine’shi, 68 Fumu atumbikwe, Efile Mukulu a Isalele, mwanda ubafiki’ye kwi bantu baye, na mwanda ubatusha’ye nkulo kwibakula ; 69 betubushisha lusengwa lwa kipandjilo kia moyo mu shibo ya mufubi aye Dafidi. 70 Bu bibakwile’ye kukanwa kwa badimuni baye be selele, babaikala mpa na kipindji kibabangile. senga ; 71 kipandjilo kia moyo kwi bantu abalwiya n’etu, na kwiasa dia bantu boso abetupela ; 72 kumonesha namu bashetu lusa, na kutentekyesha esambi diayebinangu di selele, 73 na katshipo kabatshipile’ye n’Abalami shetu ; 74 eshi, panekale tubaposolwa mu masa a bantu abalwiya n’etu, ng’akwitupa kumufubila kushi mô, 75 na selele na kalolo ku mpala aye mafuku etu oso. 76 N’obe mwana onoitanyinwa’shi, Mudimuni a Yawa mukile kwiulu ; mwanda wonokile kwibedi kwa mpala a Fumu mu kuloñamisha eshinda diaye ; 77 kupa bantu baye kiukilo kia kupashibwa kwa moyo, pa kulekyelwa mabi abo, 78 mwanda w’eshimba dia lusa di’Efile Mukulu etu. Kutoka kwa bufuku kubetufwila nalo kwiulu, 79 mu kutula bantu etata abashala mu mufito na mwesheshi wa lufu, kulombola ngao yetu mwishinda dia talala.

80 Na mwana bakule, na baniswe mwishimba, na badi mu mapia a tubalala mpa n’efuku dia kumwekwa kwaye kwi Isalele.Chapitre 2

1 Anka ku mafuku aâ kubelwe mwiya kwi Kyesa Angusto’shi, bena bipia bioso babadikwe lubadi ku mashina abo. 2 Lwalwa ngi lubadi lwa kwibedi lubabadikwe pabadi Kulenio mulopwe a Sidia. 3 Na bungi bwa bantu babayile mu kufundjibwa mu mukanda, muntu oso ku lupata lwaye muntu oso ku lupata lwaye. 4 Na Yosefe kabidi bakatukile mu Ngadile mu lupata lwa Nasalete, kwenda ku Yudiya, ku lupata lwa Dafidi alwitanyinwa’shi, Beteleme ; mwanda ubadi’ye mwina kifuko kia Dafidi a mwilo waye ; 5 mu kufundjibwa mu mukanda, na Madia, mukashi aye mubambibwe badi n’eimi. 6 Na pabadi kwakwa mafuku aye a kutanda abakumbeswe. 7 Na batandjile mwanaye mbedi, na bamupombele mbwisha yila na bamuladishe mu kidilo kia nyama, mwanda ubabakutshile mbalo mu shibo ya beni.

8 Na ku mapia â kubadi tulama twa mikoko pasha ku mapia, tukwete kulama kibumbu kiabo kia mikoko ku bufuku. 9 Na mwangele a Fumu baimene pabadi, na kilengo kia Fumu kibatembele kwabadi, na babatshine mô wi bungi. 10 Na mwangele bebambile’shi, Tanutshinanga ; talanga, nenulungula mukandu wi buwa wa mulô ukata wanekale w’eumbo dishima ; 11 mwanda ubenutandjilwa Mupashani lelo mu lupata lwa Dafidi, e Kalestu Fumu. 12 Na kuno kwi kilailo kienu ; nwanasañane mwana mukoto mupombe na mbwisha yila, mulale mu kidilo kia nyama. 13 Na kibumbu kia masalai ‘eulu kibakumbene bukidi na mwangele, bakwete kutumbika Efile Mukulu, na kwamba’shi, 14 Kilengo kwi Efile Mukulu kwiulu, na talala pa senga, musepelo pankatshi pa bantu.

15 Na pabakatukile bangele kwabadi kwenda mwiulu, pabelungushene tulama’shi, Twendei binobino namu mpa na ku Beteleme, tukatale mwanda wawa ubetûkisha Fumu. 16 Na babayile bukidi na babasañene na Madia na Yosefe, na mwana mukoto mulale mu kidilo kia nyama. 17 Na pababamwene biabia, babaukishe bantu eyi dibebalungwilwe wa mwana au. 18 Na bantu boso babapushishe babapule bintu bibebalungwile tulama twa mikoko. 19 Anka Madia babombeleshe mianda yaiya yoso, kwete kunangushena mwishimba diaye. 20 Na tulama twa mikoko tubalukile, mu kutumbika na kuyimbila Efile Mukulu mwanda wa bintu bibabapushishe na bibabamwene, bu bibebalungwilwe.

21 Na pabadi mafuku mwanda abakumbashibwa mwanda wa kumusala, pabaitanyinwe eshina diaye’shi, Yisu ; dibaitanyinwe biabia kwi mwangele ebedi ditàimitshilwe’ye mwifu.

22 Na pabadi mafuku a kusulwa kwabo abakumbashibwa bu bi mwiya wa Mosese, babamutwele ku Yelusaleme mu kumutambika kwi Fumu, 23 (bu bibafundjibwa mu mwiya wa Fumu’shi, Mwana-mulume oso ashitula efu anâmunwe selele mwanda wa Fumu) ; 24 na kutambika elongo bu bibakwilwa mu mwiya wa Fumu’shi, Tukutshikutshi tubidi su twana tubidi twa nkudimba.

25 Na talanga, mu Yelusaleme mubadi muntu eshina diaye, Shimeono ; na yawa badi sha kalolo na sha mô, mu kwindjila kisendelo kia Isalele, na Muwa-wi-selele badi panundu paye. 26 Na kubamuleswe kwi Muwa-wi-selele’shi, aye takumona lufu ebedi dia kumona Kalestu a Fumu. 27 Na batwele mu Muwa munda mwa tempelo ; na pabatweshe shaye na nyinaye Mwana Yisu, biadiakumukitshina bu bi muswelo wa mwiya, 28 aye bamwatshile mu maboko aye, na batumbikile Efile Mukulu ; na bambile’shi, 29 Fumu, binobino todi olekyela mufubi obe bu bibadi eyi diobe, ende talala ; 30 mwanda ubamono meso ande kipandjilo kiobe, 31 kiboloñamisha ku mpala a maumbo oso ; 32 etata dia kileseso ngi kulesha maumbo, na kilengo kia bantu bobe ba Isalele. 33 Na shaye na nyinaye babapudile mianda yibakwilwe ku mwanda waye. 34 Na Shimeono bebalumbulwile, na balungwile Madia nyinaye’shi, Talanga, mwana au batulwa mwanda wa kupona na mwanda wa kwiboa kwa bantu bangi mu Isalele ; na ku kilailo kianabiandwilwe ; 35 (na lupète lwanatubule sunga eshimba diobe) ; biakuleshibwa binangu bia mashimba angi.

36 Na mudimuni-mukashi badiko, Ana, mwana a Fanwele, a mwilo wa Ashele, bakile na mpeshi ingi. Badi mushale na mulunda aye mpeshi musambobidi mpa na busongwakashi bwaye, 37 n’aye nabene baikyele mukashi a mufwe mpa na ku mpeshi makumi mwanda na mpeshi ina. Aye’tamukatukye ku tempelo, mu kufubila Efile Mukulu na ku bufuku na ku kanya na kushila kwa biâshi na nteko kuteka. 38 Aye namu bafikile ku sa yaiya batumbwile Efile Mukulu, na bakwile ku mwanda waye kwi bantu boso babaindjile kikûlo kia Yelusaleme.

39 Na pababadi babapudisha bintu bioso bia mwiya wa Fumu, babâlukile ku Ngadile ku lupata lwabo lwa Nasalete. 40 Na mwana bakule na baningile, baushilwe na bukalabwino, na ntalo y’Efile Mukulu yibadi panundu paye.

41 Na shaye na nyinaye babayile ku mpeshi yoso ku Yelusaleme kwiteshi dia Kikîlo. 42 Na pabadi’ye ena mpeshi ekumi na ibidi pababakankile bu bibadi muswelo w’eteshi. 43 Na pababadi babakumbasha mafuku a eteshi, bibabâlukile, Mwana Yisu bashele kumongo mu Yelusaleme ; na shaye na nyinaye babadi tabauku. 44 Anka mwanda ubabapangishe’shi, e mu kibumbu kia basha lwendo, babayile lwendo lw’efuku dimune ; na babamukimbile mu mwilo wabo ; 45 na pababadi tabamusañana, babâlukile ku Yelusaleme, mu kumukimba. 46 Na kunyima kwa mafuku asatu kubabamusañene mu tempelo, mushale pankatshi pa balambukishi, tèbapushana tèbepusha mipwiso. 47 Na bantu boso babamupushishe babapudile bukalabwino bwaye na mayi abalulwile’ye. 48 Na pababamumwene babapule ; na nyinaye bamwambile’shi, Mwana, kukini kubokitshi n’etu biabia ? Talanga, shobe n’ami tubakukimbi na kiongwa. 49 Na bebalungwile’shi, Nubankimbi kukini ? Tanûku’shi, kwi mwanda wande kwikala mu bintu bia Shami ? 50 N’abo babadi tabauku eyi dibebalungwile’ye. 51 Na baikile n’abo, na bafikile ku Nasalete, na bebakokyele. Na nyinaye babombelese mianda yaiya yoso mwishimba diaye. 52 Na Yisu bakfile na bukalabwino na bula, na ntalo ku mpala ‘Efile Mukulu na ku mpala a bantu.Chapitre 3

1 Na ku mpeshi ya ekumi na itano a bufumu bwa Kyesa Tshibeleo, ku kipindji kibadi Ponteo Pilata mulopwe a Yudiya, n’Elodo Tetelaka a Ngadile, na mwinaye Fidipi Tetelaka a kipia kia Itulea na kia Takonitshi, na Lusania Tetelaka a Abilene. 2 Ku kipindji kia butshite bwa Anasa na bwa Kayafa, kubafikile eyi di’Efile Mukulu kwi Yoano, mwana a Sakadia, mu mapia a kabalala. 3 Na bafikile ku bungi bwa mapia e pepi na Yôdana, kwete kulungula bantu wa kwambikibwa kwa kwimwesha, ku kulekyelwa kwa mabi ; 4 bu bibafundjibwa mu mukanda wa mayi a Esaya mudimuni’shi, Eyi dia muntu adidi mu mapia a kabalala’shi, Loñamishai eshinda dia Fumu, lulamishai bikilo biaye susa, 5 Ebanda dioso dianaushibwe, na ngulu yoso na mwenge woso yanaishibwe, na bikonya bianekale tutobole, na mikuna yanalombashibwe, 6 na musamba woso wanamone kipandjilo ki’Efile Mukulu.

7 Biabia ngi bibalungwile bibumbu bia bantu babatukile mu kwambikibwa kwadi’shi, Bana ba manyoka, nani benudimuna’shi, Sukai kusumina akufu ? 8 Biabia nupe bikuba bipwandjikile na kwimwesha ; na tanubanganga kwiyakula munda’shi, Atwe twina Abalami ku shetu ; mwanda unenwamba’shi, Efile Mukulu auku kubushisha Abalami bana kwi mabwe â. 9 Sunga binobino kabengele kabatulwa ku kishina kia mitshi ; biabia mutshi woso ushaupa bikuba bi buwa, aushindjibwa awelebwa namu mu kalo. 10 Bibumbu bia bantu babamwipwishe’shi, Atwe twakukita namini ? 11 Aye balulwile na bebalungwile’shi, Yawa ena mitwelo ibidi ape yawa e bisumanga ; na yawa ena biâshi, akite biabia kabidi. 12 Na bapungi ba milambu babafikile kabidi mu kwambikibwa, na babamulungwile’shi, àMulambukishi, atwe twakukita namini ? 13 Na bebalungwile’shi, Tanukilanga kipwandjikisho kia milambu kupunga kibenulungwilwe, 14 na masalai abamwipwishe kabidi’shi, N’atwe, atwe twakukita kini ? Na bebalungwile’shi, Tanunyenganga muntu oso ; na tanudimbilanga muntu oso ; na mashimba enu afukame mwanda wa mafuto enu.

15 Anka pabadi bantu bakwete kukulupila, na bungi bwabo bakwete kunangushena mu mashimba abo mwanda wa Yoano, su pangi e Kalestu, 16 Yoano bebalulwile na bebalungwile bungi bwabo’shi, Ami nenwambika eyendo na mema, anka yawa afu ankidi na ngofu, ashampwandjikila na kwangula mushinga wa sabato yaye ; ngi yawa anenwambikye na Muwa-wiselele na kalo ; 17 ena kipûpwilo kiaye mwiasa diaye, anakumune kipepwilo kiaye lôsô pashi ; anapunge namu musekye waye mu kitûlo kiaye, anka anashikye bikupunkupu na kalo kashakashimibwa.

18 Biabia balungwile bantu mukandu wi buwa na kusendela kwa ingi mianda yi bungi. 19 Anka Elodo, Tetelaka, basashilwe kwadi mwanda wa Elodiasa, piana a mwinaye, na mwanda wa mianda yoso yibi yibakitshine Elodo, 20 batentekyele ungi mwanda kunundu, mwanda ubele’ye Yoano mu shibo ya lukano.

21 Na pabadi bungi bwa bantu babâmbikilwe, na pabadi Yisu kabidi mwambikibwe, aye badi atekye, n’eulu dibabulwilwe, 22 na Muwa-wi-selele baikile panundu paye na mushindo wa mbidi, bu kakutshikutshi ; n’eyi dibatukile mwiulu’shi, Obe e Mwanande mukuminwe ; kodi’be ngi kunasepela.

23 Na Yisu nabene, pababangile’ye, badi bu mpeshi makumi asatu, na babamupangishe’shi, e mwana a Yosefe, mwana a Ele, 24 mwana a Matata, mwana a Lebi, mwana a Meleki, mwana a Yana, mwana a Yosefe, 25 mwana a Matateasa, mwana a Amoso, mwana a Naumu, mwana a Esele, mwana a Nangai, 26 mwana a Mata, mwana a Matateasa, mwana a Semei, mwana a Yosefe, mwana a Yuda, 27 mwana a Yoanana, mwana a Lesa, Mwana a Selubabele, mwana a Salantshiele, mwana a Nele, 28 mwana a Meleki, mwana a Adi, mwana a Kosama, mwana a Elemadama, mwana a Ele, 29 mwana a Yose, mwana a Ediesa, mwana a Yodini, mwana a Matata, mwana a Lebi, 30 mwana a Shimeono, mwana a Yuda, mwana a Yosefe, mwana a Yonama, mwana a Ediakimi, 31 mwana a Melea, mwana a Mena, mwana a Matata, mwana a Natana, mwana a Dafidi, 32 mwana a Yese, mwana a Obede, mwana a Boasa, mwana a Salamono, mwana a Nasono, 33 mwana a Aminadaba, mwana a Alama, mwana a Eselono, mwana a Pelese, mwana a Yuda, 34 mwana a Yakobo, mwana a Isaka, mwana a Abalami, mwana a Tela, mwana a Naolo, 35 mwana a Selungu, mwana a Leu, mwana a Pelenge, mwana a Ebele, mwana a Shela, 36 mwana a Kyenana, mwana a Afakasada, mwana a Sheme, mwana a Noa, mwana a Lamekye, 37 mwana a Metusela, mwana a Enoko, mwana a Yalede, mwana a Malalele, mwana a Kyenana, 38 mwana a Enosho, mwana a Sete, mwana a Adami, mwana a Efile Mukulu.Chapitre 4

1 Yisu namu, mûle na Muwa-wi-selele, balukile ku Yôdana, na balombolwe kwi Muwa mu mapia a kabalala, 2 pa kipwandjikisho kia mafuku makumi ana, batompelwe kwi diabolo ; badi tadi kintu ku mafuku aâ, na pabadi apwe, bapushishe sala. 3 Na diabolo. dibamulungwile’shi, Su Obe e Mwana ‘Efile Mukulu, langa dino ebwe dialule ku dimpa. 4 Na Yisu bamwalulwile’shi, Kubafundjibwa’shi, Muntu tanekale na moyo ku dimpa bûpenka bwadio. 5 Na bamukamishe, na bamulese mafumu oso a senga ya bantu ku kipindji kimune. 6 Na diabolo dibamulungwile’shi, Nanakupe bwîni bukome bwoso na kilengo kia mafumu â, mwanda ubabundubwilwa ; na muntu oso ankyebe kumupabo, namupabo. 7 Biabia su Obe onongishingile, bwanekale bwobe bungi bwabo. 8 Na Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Kubafundjibwa’shi, Onweshingile Fumu Efile Mukulu obe, n’onomufubile bûpenka. 9 Na bamulombwele ku Yelusaleme, na bamutule kunundu kwa kisuku kia tempelo, na bamulungwile’shi, Su Obe e Mwana ‘Efile Mukulu, weyele nabene mpa na kuno pashi, 10 mwanda ubafundjibwa’shi, Analànge bangele baye ku mwanda wobe, bakulame ; 11 na banakwiboshe pa masa abo, tala pangi okokola lwao lwobe kwibwe. 12 Na Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Kubambibwa’shi, Totompanga Fumu Efile Mukulu obe. 13 Na diabolo, pabadi dibapudisha kutompa kwoso, dibakatukile kwadi mpa na kingi kipindji.

14 Na Yisu balukile ku Ngadile na ngofu ya Muwa, na mukandu waye ubapalakene ku mapia ashima. 15 Na balambukishe mu bitumbwilo biabo, kwete kutumbikibwa kwi bantu boso. 16 Na bafikile ku Nasalete kubakuswe’ye ; na batwele mu kitumbwilo bu bibadi muswelo waye, kwifuku dia sabado, na baimene ngi kubala. 17 Na mufungofungo ubamupelwe wa mudimuni Esaya. Na bafungulwile mufungofungo na basañene mbalo yibafundjilwe’shi, 18 Muwa a Fumu e panundu pande, mwanda ubamfikinya’ye, ndungule balanda mukandu wi buwa ; bantumu mu kulungula misungi wa kuposolwa ; na bampofu wa meso kubulwa ; kwibatusha bisumanga babafinibwa, 19 na kulungula bantu wa kipwa kia kumonebwa na kâ kwi Fumu. 20 Na bafungile mufungofungo, na beutambikile kwi mulami a kitumbwilo, na bashalele. Na meso a bantu boso babadi mu kitumbwilo abamutale kânana. 21 Na babangile kwibalungula’shi, Lelo eyi’di dia mukanda w’Efile Mukulu dibafikishibwa ku matwi enu.

22 Na bungi bwa bantu babamutêlulwile, na babapudile mayi a ntalo abatukile mukanwa mwaye. Na babambile’shi, Ta n’au mwana a Yosefe ? 23 Na bebalungwile’shi, Nwanañambe mwele’u eyendo’shi, Nanga, epashe obe nabene ; mikitshino yoso yibatupusha’shi, yibakitshibwa mu Kapenaumu, kita kokuno kabidi mu kipia kiobe. 24 Na bambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Takwi mudimuni umune amonebwa na kâ mu kipia kiaye. 25 Anka nenwamba eyendo’shi, Ku mafuku a Ediya kubadi bakashi ba bafwe bangi mu Isalele ku kipindji kibabwikilwe eulu mpeshi isatu na mieshi isamombo, bibafikile kipupa kikata kia sala mu mapia ashima ; 26 na Ediya badi tatumibwa kwi muntu oso abo anka ku Salefata a ku Shidono, kwi mukashi badi mukashi a mufwe. 27 Na ku kipindji kia Edisha mudimuni kubadi basha kifwi bangi mu Isalele, na takubadi muntu abo basudibwa anka Namana mwina Sidia. 28 Na bungi bwabo babaushiswe na kusumina munda mwa kitumbwilo pa kupusha mianda yaiya ; 29 na babaimene, babamutakulwile kàshi ka lupata, na babamufwishishe ku lusalo lwa lubwebwe lubaibakilwe lupata lwabo kunundu, biabadiakumwela mûshi kyuba. 30 Anka’ye bakile pankatshi pabo, na bayile paye.

31 Na baikile ku Kapenaumu, lupata lwa Ngadile, na bebalambukishe kwifuku dia sabado. 32 Na babapudile kulambukisha kwaye, mwanda ubadi eyi diaye na bukome. 33 Na munda mwa kitumbwilo mubadi muntu tàdi na kikudi kia kikudi kibi kia mako, na bâbile n’eyi di bukopo’shi, 34 Oô ! Twi n’obe mwanda kini, Yisu a Nasalete ? Obe bofwila kwitwipa ? Nakûku ; e mwina selele yawa ‘Efile Mukulu. 35 Na Yisu bamusashile’shi, Ikala talala, na tuka munda mwaye. Na kikudi kibi, pabadi kibamusankamika pashi pankatshi pabo kibatukile munda mwaye kushi kumupushisha busungu bwoso. 36 Na babapule abo bosoboso, na babelungushene’shi, Adi eyi kini ? Mwanda aulanga’ye bikudi bia mako na bukome na ngofu, na biabia abituku. 37 Na mukandu ubapalakene ku mwanda waye ku kibalo kioso kia mapia kwakwa.

38 Na bebwele mu kitumbwilo, na batwele mu shibo ya Shimono. Anka muko a Shimono badi kwete kukumba na busungu bungi bwa kalo, na babamwipwishe ku mwanda waye. 39 Na baimene kwiulu kwaye, basashile kalo, na kabamukatukile ; na bebwele bukidi na bebafubile.

40 Na pabadi nguba tàtwele, bungi bwabo babadi na bakumbi ba masungu angi babebafwishishe kwadi, na batentekyele masa aye kunundu kwa muntu oso abo, na bebapashishe. 41 Na bikudi bibi kabidi bibatukile kwi bantu bangi, bikwete kwâba’shi, Obe e Mwana ‘Efile Mukulu. Na bebisashile, bebilangile tabiakulanga, mwanda ubamûkilebio’shi, e Kalestu.

42 Na pabatokyele bufuku, batukile na bayile ku kibalo kibadi bisumanga, na bibumbu bibamukimbile, na bibafikile kwadi ; na babadiakumubamba takatukanga kwabadi. 43 Anka’ye bebalungwile’shi, Nena mwanda wa kulungula mukandu wi buwa wa bufumu bw’Efile Mukulu ku ingi mpata kabidi, mwanda wandji mutumibwe kukita biabia. 44 Na badi mu kulungula bantu mu bitumbwilo bia mu Ngadile.Chapitre 5

1 Na pabadi bantu bakwete kumufina efina na kupusha eyi di’Efile Mukulu, aye badi mwimane pepi na kishiba kia Ngenesalete ; 2 na bamwene mato abidi ekudi mu kishiba, anka basha mato babadi bâbukye mu mato, bakwete kusula makondja abo. 3 Na batwele mu bwato bumune bubadi bwa Shimono, na bamutekyele ebulamune kapindji ku lupèse lwa mema. Na bashalele na balambukishe bantu ku bwato. 4 Anka pabadi balekye kwakula, balungwile Shimono’shi, Fwisha bwato kutàkudi edindji, ikisha makondja enu kukwata su.

5 Na Shimono balulwile’shi, Fumu, tubafubu bufuku bushima, na tatwibate su umune ; anka kwiyi diobe ngi kunaikisha bukondja. 6 Na pabadi bakite biabia, babakwatshile kibumbu kikata kia su, na bukondja bwabo bukwete kubaluka. 7 Na babaitanyine benabo babadi mu bungi bwato mu kwibakwatshisa. Na babafwile na babaushe mato bubidi bwao, bibabangile kwiina. 8 Anka Shimono Pita, pabamwene’ye biabia, bapone ku manwi a Yisu eshi, Katuka kwandji, mwanda wandji muntu a bubi, Fumu. 9 Mwanda ubamukwatshile mô na bungi bwabo babadi n’aye, mwanda wa kibumbu kia su yibabakwatshile ; 10 n’anka biabia kabidi Yakobo na Yoano, bana ba Sebede babakumbene na Shimono ku mufubo. Na Yisu bambile Shimono’shi, Totshinanga ; mpa na binobino ponokwate bantu. 11 Na pababadi babafwisha mato ku mapia babalekyele bintu bioso na babamulondele.

12 Na pabadi mu lungi lupata, talanga, muntu badiko mûle na busungu bwa kifwi ; na pabamwene’ye Yisu, bapone ku mpala aye, na bamutekyele’shi, àFumu, su okyebe, ouku kunsula selele. 13 Na baolwele easa diaye na bamukumine’shi, Nankyebe ; osulukye. Na busungu bwa kifwi bubamukatukile bukidi. 14 N’aye bamulangile talungulanga muntu ; anka’shi, Nda okeleshe nabene kwi tshite, otambikye namu elongo dibakwile Mosese mwanda wa kusudibwa kwobe, ngi kwibatêlulwila. 15 Na mukandu waye ubakile kupalakana, na bibumbu bikata bibakumbene ngi kupusha na kupashibwa masungu abo. 16 N’aye besomwene kwenda ku bibalo bibadi bisumanga, na batekyele.

17 Na ku dingi efuku kubadi’ye kwete kulambukisha. Na bangi baFadishi na balambukishi ba mwiya babashalele kwakwa, bafwe ku lupata lwoso lwa Ngadile na lwa Yudiya, na ku Yelusaleme ; na ngofu ya Fumu yibadiko ngi kwibapasha. 18 Na talanga, balume babatwele sha lunkalabe p’etanda ; na babakimbile kumutwesha na kumutula ku mpala aye. 19 Na pababadi tabamono kitweshesho kia kumutwesha mwanda w’efina dia bantu, babakamine kunundu kwa shibo, na babamutweshe ku malata a musaka, na babamwikishe p’etanda diaye pankatshi ku mpala a Yisu. 20 Na pabamwene’ye kukumina kwabo, bambile’shi, Muntu, mabi obe abakulekyelwa. 21 Na bafundji ba mikanda na baFadishi bababangile kwela mpaka’shi, Nani yawa abiandwila Efile Mukulu ? Nani auku kulekyela mabi shi Efile Mukulu bûpenka bwaye ? 22 Anka Yisu baukile mpaka yabo,balulwile na bebalungwile’shi, Anwele mpaka mu mashimba enu kukini ? 23 Kini kibakidi bukidi, su kwamba’shi, Mabi obe alekyele, su kwamba’shi, Buka, otambukye ? 24 Anka bianudiakûka’shi, Mwana a Muntu ena bukome pa senga bwa kulekyela mabi, — balungwile sha lunkalabe’shi, Nakulungula’shi, Buka, eboshe etanda diobe, n’okende ku shibo yobe. 25 Na bebwele bukidi ku mpala abo, na basemwene etanda dibalalanga’ye kunundu kwadio, na bakatukile ku shibo yaye kwete kutumbika Efile Mukulu. 26 Na babapule bungi bwabo, na babatumbikile Efile Mukulu, na babaushiswe na mô’shi, Tubamono bipaso lelo.

27 Kunyima kwa bintu biabia kubatukile’ye na bamwene mupungi a milambu, eshina diaye, Lebi, mushale ku shibo ya milambu, na bamulungwile’shi, Ondonde. 28 Na balekyele bintu bioso, bebwele, na bamulondele. 29 Na Lebi bamukitshine eteshi dikata mu shibo yaye ; na mwamwa mubadi efina dikata dia bapungi ba milambu na dia bangi bantu n’abo ku biâshi. 30 Na baFadishi na bafundji babo ba mikanda babaunaunine beyi baye eshi, Kukini anudi n’anutomo na bapungi ba milambu na balwishe ? 31 Na Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Abo be na katshintshi tababila nanga ; anka’bo be na masungu. 32 Ami tshi mufikye mu kwitanyina bena kalolo, anka balwishe, bemweshe.

33 Na babamulungwile’shi, Beyi ba Yoano abashila biâshi n’abateka nteko mafuku angi, n’anka biabia kabidi beyi ba baFadishi, anka bobe abadiya n’abatoma. 34 Na Yisu bebalungwile’shi, Anûku kushidisha bana ba shibo ya bulunda biâshi apekala mwatshi a bulunda ki n’abo ? 35 Anka mafuku anafikye, anebakashibwe mwatshi a bulunda, kunyima banashile ku mafuku aâ. 36 Na bebalungwile kabidi mwele’shi, Takwi muntu abala mutwelo upya kutelula mutwelo wa kala ; tala abala wawa upya, na kipindji kipya takianapwandjikile na mutwelo wa kala. 37 Na takwi muntu atula malofu a finyo apya mu misokya ya kala ; tala malofu apya abudisha misokya, n’anabene anasumbukye na misokya yanaipaibwe. 38 Anka malofu apya akutweshibwa mu misokya ipya. 39 Na takwi muntu su tàpwile kutoma malofu a finyo a kala anakyebe apya ; mwanda wamba’ye’shi, Â a kala e buwa.Chapitre 6

1 Na kwifuku dia sabado akabidi kubadi’ye mu kukila mu mabala a mebele, na beyi baye babasopwele mpusu na babadile, babadi bakwete kukunya mamuma mu masa abo. 2 Na bangi baFadishi babebalungwile’shi, Kukini kwanukitshi mwanda ushiupwandjikile na mwiya kukitshibwa kwifuku dia sabado ? 3 Na Yisu bebalulwile’shi, Anwe tanubala sunga biabia, mubakitshine Dafidi pabadi na sala, aye n’abo babadi n’aye ; 4 mubatwele’ye mu shibo y’Efile Mukulu, na batshile mampa aale na badile, na bapele kabidi abo babadi n’aye ; ashiapwandjikile na mwiya kudya kushi kwi batshite bûpenka bwabo ? 5 Na bebalungwile’shi, Mwana a Muntu e Fumu a sabado kabidi.

6 Na ku mungi sabado kubatwele’ye mu kitumbwilo na balambukishe. Na mwamwa mubadi muntu n’easa diaye dibalume diume. 7 Na bafundji ba mikanda na baFadishi babatale su apasha ku sabado, biabadiakusañana mwanda wa kumusongela. 8 Anka’ye baukile binangu biabo ; na bambile muntu badi n’easa diume’shi, Buka, wemana pankatshi. Na bebwele na baimene. 9 Yisu namu bebalungwile’shi, Ami nenwipusha su kupwandjikila na mwiya kukita buwa ku sabado, su kukita bubi ? Su kupasha moyo, su kushimisha moyo ? 10 Na babatale bungi bwabo babamufunyine, na bamwambile’shi, Ola easa diobe. Na bakitshine biobio, n’easa diaye dibapashiswe. 11 Anka babaushiswe na kusumina, na babelungushene mwabadiakukita kwi Yisu.

12 Na ku mafuku aâ kubatukile’ye ku mwenge mu kuteka, na bakyesheshe bufuku na nteko kuteka kwi Efile Mukulu. 13 Na pabafikile kanya, pabaitanyine’ye beyi baye, na basangwile ekumi na babidi kwabadi babaitanyine’ye kabidi’shi, Batumibwe ; 14 Shimono, abaitanyine’ye kabidi’shi, Pita, na Andelo mwinaye ; na Yakobo na Yoano, Fidipi na Batolomo, 15 Mateyo na Tomasa, Yakobo a Alefayo na Shimono baitanyinwe’shi, Seloto, 16 Yude a Yakobo na Yudashi a Ishikaleoto, badi mupani bamupene.

17 Na baikile n’abo na baimene ku kibalo kia kibatabata, na kibumbu kikata kia beyi baye ; na kibumbu kikata kia bantu ba ku bungi bwa Yudiya na Yelusaleme, na ba ku lupese lwa mema akata ku Tshile na Shidono, babafwile kumupusha na kupashibwa masungu abo ; 18 N’abo babafinwe kwi bikudi bia mako babapashiswe, 19 Na bungi bwa kibumbu kia bantu babakimbile kumukuma, mwanda ubakatukile ngofu kwadi yibapashishe bungi bwabo.

20 Na bebosheshe meso aye ngi kutala beyi baye, na bambile’shi, Balumbulwe anwe balanda, mwanda wi bufumu bw’Efile Mukulu bwenu. 21 Balumbulwe anwe abapusha sala binobino, mwanda wanwanaikutshiswe. Balumbulwe anwe abadidi binobino, mwanda wanwanasepe. 22 Balumbulwe anka’nwe, peni bantu banenupele na banenulamune kwabadi, na banenudidikye na banakatushe eshina dienu bu dibi, ku mutwe wa Mwana a Muntu ; 23 nusepele kwifuku diadia, nwitumbe mwanda wa mulô ; mwanda wi bwedi bwenu bukata mwiulu, mwanda ubakitshine bashenu biabia kwi badimuni.

24 Anka mpè kwanudi, bena mampeta, mwanda ubanwatshile kisendelo kienu. 25 Mpè kwanudi babaikutshiswa binobino, mwanda wanwanapushe sala. Mpè kwanudi abasepe binobino, mwanda wanwanadile na nwanatushe mpolo. 26 Mpè kwanudi panenusesemeshe bantu boso, mwanda ubakitshine bashabo biabia kwi badimuni ba malupa.

27 Anka nenwamba’nwe abapusha’shi, Nukyebe bantu abalwiya n’enu ; nwibakitshine buwa abenupela ; 28 nwibalumbule abenulumba ; nwibatekyele abenukolomona. 29 Muntu oso akukupila lupi kwitama, omwalulwile dingi kabidi ; na muntu akyekukasha kilamba kiobe, tomupele mutwelo wobe kabidi. 30 Tambika kwi muntu oso akutekye ; na yawa akasha bintu biobe, tomukyendanga kishiyo. 31 Bu bianukyebe bantu benukitshine, anwe nwibakitshine biabia kabidi. 32 N’anwe su anukyebe bantu abenukyebe, nubadiakutumbulwa kukini ? Mwanda aukyeba sunga balwishe bantu abebakyeba. 33 Na su anwibakitshina’bo buwa abenukitshina’nwe buwa, nubadiakutumbulwa kukini ? Mwanda aukita sunga balwishe biabia. 34 Su anwibeyapusha bintu banwibakulupila bintu kabidi, nubadiakutumbulwa kukini ? Sunga balwishe abeyapusha bintu kwi balwishe, biabadiakwata kipwandjikisho kiakia kabidi. 35 Anka nukyebe bantu abalwiya n’enu, na nukite buwa, nwiyapusha kushi kukulupila kintu kioso kabidi ; na bwedi bwenu bwanekale bukata, na nwanekale bana ba Yawa mukile kwiulu ; mwanda wadi’ye na bumuntu kwi basha nkolwa bashabatumbula, na kwi bantu babi. 36 Biabia anwe nwikale na lusa bu bi Shenu kabidi na lusa. 37 Tanwisambilanga bantu na tanwanesambilwe nya ; tanumweshe na tanwanamweshibwe nya. Nulekyele bantu mabi abo, na nwanalekyelwe. 38 Nupe, na nwanapebwe ; kidingilo mba, kikonkye, kitutule, kitàkitampuka, kianatambikibwe mwifiya dienu. Mwanda wa kipwandjikisho kiakia kianupwandjikisha nakio, kianenupwandjikiswe kabidi.

39 Na bebalungwile kabidi mwele’shi, Mpofu auku kulombola mpofu ? Ta banapone bubabidi bwabo mu mulenda ? 40 Mwiyi takila mulambukishi aye, anka muntu oso balambukiswa lôsô anekale bu mulambukishi aye. 41 Anka kukini obe otala kasengo katàkadi mwiso dia mukwenu, anka tobekyela kisama kitàkidi mwiso diobe nabene ? 42 Obe onwambe mukwenu namini’shi, Mbande kukasha kasengo ke mwiso diobe n’obe tobekyela kisama ki mwiso diobe nabene. Sha malupa, kasha kisama kwibedi mwiso diobe, kunyima namu onoshingikye biya kukasha kasengo ke mwiso dia mukwenu. 43 Takwi mutshi wi buwa aupeya bikuba bibi, na takwi mutshi ubi kabidi aupeya bikuba bi buwa. 44 Mwanda aukibwa mutshi oso ku bikuba biawo mwanda washabakula bikuba bia figi ku meba, su bikuba bia finyo ku nakikwa. 45 Muntu e buwa atusha mwanda wi buwa munda mwa mukufu wi buwa w’eshimba diaye ; na muntu mubi atusha mwanda ubi munda mwa mukufu ubi ; mwanda aubwela mukanwa mwaye mianda yi mwishimba diaye bungi mba.

46 Na kukini kwanuntemuna’shi, Fumu, Fumu, na tanukitshi bintu biañamba ? 47 Muntu oso afu kwandji apusha mayi ande n’eakitshi, nanenuleshe muntu adi mwifwane. 48 Mwifwane muntu baibakile shibo, babundwile na baikishe mena kula, na babangile kibangilo kia shibo kwibwe ; anka pabafikile mpeshi a bubi, mema abalalele ku shibo yaiya ; n’abadi tauku kwiyisanisha, mwanda ubeyibakilwe biya. 49 Anka yawa bapusha kushi kukita, mwifwane muntu baibaka shibo yaye ku senga bisumanga, kushi kibangilo mûshi, na mema abalalele kwaidi na yibapone bukidi, na kubuluka kubabulukile shibo yaiya kubadi kwa bubi.Chapitre 7

1 Na pabadi bapudisha mayi aye oso ku matwi a bantu batwele mu Kapenaumu. 2 Na mufubi a kapalai ka lukama lwa masalai bakyebibwe kwadi, badi na busungu na badi pepi na kufwa. 3 Na pabapushishe’ye wa Yisu, batumine bakulu ba bena Yuda kwadi, mu kuteka abande kufika apashe mufubi aye. 4 Anka’bo pababafikile kwi Yisu, babamushishikile kwi bungi’shi, Aye mupwandjikile Obe kumukitshina biabia, 5 mwanda aukyebe’ye eumbo dietu, n’aye nabene betwibakile kitumbwilo. 6 Na Yisu bayile n’abo. Na pabadi tadi binobino pepi na shibo, kapalai kabatumine bakuku baye kwadi eshi, Fumu, twisanishanga, mwanda ushimupwandjikile’mi biodiakutwela’be mûshi mwa musaka wande. 7 Biabia ngi biandji tshimwipangishe’shi, mupwandjikile na kufika kodi. Anka akula namu eyi bûpenka, na mufubi ande anapashibwe. 8 Mwanda wandji’mi kabidi muntu mutulwe mûshi mwa bukome, tandji na masalai mûshi mwande nabene ; na namba yawa’shi, Nda, n’ende ; na mungi’shi, Fwa, n’afu ; na mufubi ande’shi, Kita kintu’ki, n’ekikitshi. 9 Pabapushishe Yisu biabia, bamupudile, na beyalwile ku kibumbu kia bantu babamulondele eshi, Nenwamba’shi, Tshimusañane kukumina bungi bwi biabia, kasha sunga mu Isalele. 10 N’abo babatuminwe, pa kwalukila ku shibo babasañene mufubi e biya badi na busungu.

11 Kunyima kubayile’ye ku lupata alwitanyinwa’shi, Naini ; na beyi baye babayile n’aye na kibumbu kikata kia bantu. 12 Na pabesesele’ye pepi na kitwelo kia lupata, talanga, mufwe batwelwe pasha ; mwana eleka a nyinaye, n’aye badi mukashi a mufwe ; na kibumbu kikata kia basha lupata babadi n’aye. 13 Na pabamumwene Fumu bamupushishe lusa, na bamwambile’shi, Todilanga. 14 Na bafwile pepi na bakwatshile kitala, na batwadi babaimene. Na bambile’shi, Songwalume, nakwamba’shi, Buka. 15 Na mufwe bashalele na babangile kwakula ; na bamulubwile kwi nyinaye. 16 Na mô ubebakwatshile bungi bwabo, na babatumbikile Efile Mukulu’shi, Mudimuni mukata bakamishibwa pankatshi petu, n’Efile Mukulu bafwile kutala bantu baye. 17 Na mukandu wawa ubapalakene ku bungi bwa Yudiya ku mwanda waye, na ku bungi bwa mapia abadi pepi.

18 Na beyi ba Yoano babamutwadile eyi dia bintu biabia bioso. 19 Na Yoano baitanyine bangi beyi baye babidi, na bebatumine kwi Yisu eshi, Obe ngi yawa afiki, su tutengele mungi ? 20 Pabafikile balume baba kwadi, babambile’shi, Yoano Mwambiki etutumanga kodi’shi, Obe ngi yawa afiki, su tutengele mungi ? 21 Ku sa yaiya kubapashishe’ye bantu bangi masungu na masosomena na bikudi bibi, na bapele bampofu bangi meso. 22 Na balulwile na bebalungwile’shi, Ndai, nukalungule Yoano bintu bibanumono na bibanupusha ; eshi, bampofu abata meso abo, basha bilema abatambuka, basha kifwi abatoshibwa, na basha bitwi abapusha, bafwe ababushibwa, na balanda abalungulwa mukandu wi buwa. 23 Na mulumbulwe anka muntu oso shasañana kiponeno kwandji.

24 Na pabadi mikyendji ya Yoano yibakatuka, babangile kwamba bibumbu wa Yoano’shi, Kini kibanuyile mu kutala ku mapia a kabalala ? Elengi dibasanishibwa na lupunga su ? 25 Anka kini kibanuyile mu kutala ? Muntu mufwale bilamba bi ntalo su ? Talanga, abo be na bilamba bia kilengo n’abafimi na bintu be mu mpopo ya bafumu. 26 Anka kini kibanuyile mu kutala ? Mudimuni su ? Eyo, nenwamba’shi, muntu mukile mudimuni kwi bungi. 27 Yawa ngi aye bafundjilwe ku mwanda waye’shi, Talanga, nantumu mukyendji ande ku mpala obe, analoñamishe eshinda diobe kwibedi kwobe. 28 Ami nenwamba’shi, Pe bantu babatandjibwa kwi bakashi, tapekala muntu mukile Yoano bukata ; anka muntu oso e mukinga mu bufumu bw’Efile Mukulu bamukidi bukata. 29 (Na bungi bwa bantu, pababapushishe, na bapungi ba milambu bababingishe Efile Mukulu mwanda ubabambikilwe ku kwambikwa kwa Yoano. 30 Anka baFadishi na balambukishi ba mwiya babelengulwile binangu bi’Efile Mukulu ku mwanda wabo, mwanda wabashibambikilwe). 31 Biabia nanapwandjikishe bantu ba kipwa’ki bu kini, na befwane namini ? 32 Befwane bu bakinga abashala mwibulu dia kituka abeyitanishena ; abamba’shi, Tubenwombela milengi, anka’nwe tanwibashe masha ; tubadidi nkalo anka’nwe tanwibadile mpolo. 33 Mwanda ubafiki Yoano Mwambiki kasha na kudya kwa biâshi su na kutoma kwa finyo, n’anwe anwamba’shi, Ena kikudi kibi. 34 Mwana a Muntu bafiki na kudya na kutoma, n’anwe’shi, Tala kidyafu na sha nkolwa ya malofu, kuku a bapungi ba milambu na baiwishe. 35 Na bukalabwino bubabingishibwa kwi bana babu boso.

36 Na mungi muFadishi bamumiamikishe adye n’aye. Na batwele mu shibo ya muFadishi, na bashalele ku mesa. 37 Na talanga, mukashi a lupata badi mulwishe baukile’shi, mushale ku biàshi mu shibo ya muFadishi, bafwile na mulangi wa alabasta wa mwimu wa mananasha. 38 na baimene ku ngao yaye kumongo kwaye, kwete kudila mpolo ; na babangile kusula ngao yaye na mpolo ; na beikumune na nyene ya ku mutwe waye ; na bafifile ngao yaye na beifikinye mwimu wa mananasha. 39 Na muFadishi bamumiamikishe pabamwene biabia, beyakwile munda’shi, Muntu’u su e mudimuni, badiakûka mukashi’u adi’ye amukumu, na mwikyelo waye, eshi, e mulwishe. 40 Na Yisu bamwalulwile’shi, Shimono, ami nena eyi dia kukwamba. Aye’shi, Mulambukishi, akula. 41 Mwiyapushi umune badi na basha bishiyo babidi ; umune badi sha kishiyo a denaleo nkama itano, na mungi a makumi atano. 42 Anka mwanda wabashibadi na kintu kia kumufuta, bebalekyele bubabidi bwabo. Biabia nani a babidi baba anakile kumukyeba ? 43 Shimono balulwile’shi, Nampangisha’shi, yawa balekyele’ye denaleo yingi. Na bamulungwile’shi, Bwesamba biya. 44 Na beyalwile kwi mukashi, na balungwile Shimono’shi, Omono mukashi’u ? Nantwele mu shibo yobe ; twe mumpe mema a kusula ngao yande, anka’ye atopesha ngao yande na mpolo, n’eikuma na nyene yaye. 45 Obe twe mufifye nya, anka’ye talekye kufifya ngao yande mpa na kipindji kinantwelanga. 46 Obe twe mufikinye mutwe wande mwimu, anka’ye afikinya ngao yande mwimu wa mananasha. 47 Ku mutwe’u nakwamba’shi, Mabi aye sunga e bungi abalekyelwa ; mwanda ubakyebe’ye kifulo kingi ; anka yawa balekyelwa akoto akyebe kifulo kikoto. 48 Na bamulungwile’shi, Mabi obe abalekyelwa. 49 N’abo babadi n’aye ku mesa bababangile kwiyakwila munda’shi, Nani yawa alekyela mabi namu ? 50 Na bambile mukashishi, Kukumina kwobe kubakupasha ; nda talala.Chapitre 8

1 Na kunyima kubatembele’ye mpata su yikata su yikoto, mu kulungula bantu na kutwala mukandu wi buwa wa bufumu bw’Efile Mukulu. Na beyi ekumi na babidi babadi n’aye, 2 na bangi bakashi babapashiswe bikudi bibi na mapungi ; Madia baitanyinwe’shi, Mangadalene, batukile bikudi bibi musambobidi munda mwaye, 3 na Yoana, piana a Tshusa, miandako a Elodo, na Susana, na bangi bakashi be bungi, babamufubile na mampeta abo.

4 Na pabakumbene kibumbu kikata, na basha lupata lwoso babekoñene kwadi, bakwile ku miele’shi, 5 Mukuni bayile mu kukuna mbio yaye ; na pabakunine’ye, yingi yibapone p’eshinda na yibashinwe mûshi mwa ngao ya bantu, na bioni bi’eulu bibeyidile. 6 Na yingi yibapone kunundu kwa lubwebwe ; na pabadi yibamene, yibaumine mwanda ubaikutshile mema. 7 Na yingi yibapone pankatshi pa meba, na meba abakule nayo, n’abeyifine. 8 Na yingi yibapone mu senga yibuwa yibamene na yibetandene nkama na nkama. Na pabambile’ye bintu biabia, bâbile’shi, Yawa ena matwi a kupusha, apushe.

9 Na beyi baye bamwipwishe’shi, Mwele wawa wi namini ? 10 Na bambile’shi, Kubanupebwa anwe ngi kûka mianda ifiame ya bufumu bw’Efile Mukulu, anka kwi bangi bantu ku miele ; biabia pa kumona tabakumona na pa kupusha tabakushingula. 11 Anka mwele ngiu. Mbio y’iyi di’Efile Mukulu. 12 Anka yaiya yi p’eshinda yi bantu abapusha ; kunyima akufiki diabolo n’adikasha eyi mwishimba diabo biabashakukumina ngi kupashibwa. 13 Na yaiya yi ku lubwebwe yi bantu baba abata eyi na mulô pababapusha ; na benibo tabena eshina, abakumina kapindji kapela, na ku kipindji kia kutompibwa abasalama. 14 Yaiya namu yibapone pankatshi pa meba, ngi’yi yi bantu abapusha, na biabende, abafiki kufinibwa mûshi mwa biongwa, na mampeta, na milô ya uno moyo, na tabakomo lôsô. 15 Anka yaiya mu senga yi buwa, ngi’yi yi bantu ababamba eyi diabapusha, mwishimba di kalolo na di buwa, n’abetandena na mufwakaka.

16 Takwi muntu umune atembesha mwinda aneubwikile mûshi mwa lweso, su aneutule mûshi mwa lusala nya, anka aneutule kunundu kwa mutshi wa mwinda biabadiakumona etata abatwele munda. 17 Mwanda ushikudi kintu kioso kifiame kianekale takimwekwa mwasa, su mwanda wa lukuku nya, wanekale taukibwa na taufiki kwitata. 18 Biabia nutale mwanupusha ; mwanda wa muntu oso bâta, anapebwe bintu ; na muntu oso shâta, anakashibwe sunga bintu biapangisha’ye’shi, Ne mwate.

19 Na nyinaye na bena baye babafwile kwadi, na babadi tabauku kufika kwadi mwanda wa bantu bangi. 20 Na babamulungwile’shi, Nyinobe na bena bobe abemana pasha, abadidi kukumona. 21 Anka’ye balulwile na bebalungwile’shi, Nyinami na bena bande be bantu baba abapusha eyi di’Efile Mukulu n’abedikita.

22 Na ku dingi efuku penipapa, kubatwele mu bwato, aye nabene na beyi baye, na bebambile’shi, Tusabukye ku adia eshiya dia kishiba ; na babakatukile kwifwa. 23 Na pababayile, aye balele tulo ; na lupapi lubaikile bukidi ku kishiba, na bwato bubadi butàbûshibwa mema, na babadiakufwa. 24 Na babafwile kwadi na babamubushishe eshi, Fumu, Fumu, tàtufu. Anka’ye babukile, na basashile lupunga na musako wa mbunda ya mema ; na bibalekyele, na bibadi talala nyâ. 25 Na bebambile’shi, Kukumina kwenu kwi kwikuni ? N’abo babatshine, na babapule, na babelungushene’shi, Nani namu muntu ‘u alungula sunga mpunga na mema, n’abimukokyela ?

26 Na babafikile ku kipia kia BaNgelasa ki ku mpala a Ngadile. 27 Na pabadi mwabukye ku mapia, mulume a ku lupata bafumankene n’aye badi na kikudi kibi kipindji kila ; na badi tafwala, na badi tekala mu shibo, anka ku nyembo. 28 Anka pabamwene’ye Yisu, bâbile eyi na bapone pashi ku mpala aye, na bambile n’eyi di bukopo’shi, Ne n’obe mwanda kini, Yisu, Mwana ‘Efile Mukulu mukile kwiulu ? Nankutekye, tonkumbishanga. 29 Mwanda ubalangile’ye kikudi kia mako kitukye munda mwa muntu yawa. Mwanda ubakimunyengele kipindji kila ; na badi mwanyibwe na mushitshikibwe na nkano na bilonda bia ngao ; na bakutwile nkano tu, na babingilwe kwi bikudi bibi mu mapia a bisumanga. 30 Na Yisu bamwipwishe’shi, Eshina diobe dini ? Aye’shi, Kibumbu ; mwanda ubamutwele bikudi bingi munda mwaye. 31 Na bibamusendele’shi, Aye tebilange kukatuka ku bwina yû

32 Na kwakwa kubadi kibumbu kia ngulube yi bungi yikwete kudya kunundu kwa mwenge, na bibamusendele ebilekyele bitwele munda mwayo. Na bebilekyele. 33 Na bikudi bibi bibatukile munda mwa muntu, na bibatwele mu ngulube ; na kibumbu kibanishe mbilo yikabe ku ngalala munda mwa kishiba, na yibafwile mu mema.

34 N’abo babeyidishe, pa kumona kiamwino kibakitshinwe, babasukile na babalungwile bantu ku lupata na ku mapia. 35 Na babatukile mu kutala kiamwino kiakia ; na babafikile kwi Yisu, na babasañene muntu yawa batukile bikudi bibi munda mwaye, mushale ku ngao ya Yisu, mufwale bilamba, na kinangu ki buwa, na babatshine. 36 Abo namu babamwene babebalungwile mubapashiswe muntu bakwatshilwe kwi bikudi bibi. 37 Na bungi bwa bantu ba ku kipia kia BaNgelasa kwakwa babamutekyele akatukye kwabadi, mwanda ubabakwatshilwe na mô ungi ; na batwele mu bwato na balukile. 38 Anka mulume batukile bikudi bibi munda mwaye bamutekyele biadiakukumbana n’aye. Anka Yisu bamukatwishe’shi, 39 Alukila ku shibo yobe, webalungule wa bintu bikata bibakukitshina Efile Mukulu. Na bakatukile na balungwile mu bungi bwa lupata wa bintu bikata bibamukitshine Yisu.

40 Na pabalukile Yisu, bantu babamusepelele mwanda ubabamutengele bungi bwabo. 41 Na talanga, mulume bafikile, eshina diaye, Yailusu, badi fumu a kitumbwilo ; na bapone ku ngao ya Yisu na bamusendele’shi, afikye ku shibo yaye ; 42 mwanda ubadi’ye na mwanaye eleka, mukashi, na mpeshi yaye bu ekumi na ibidi, tàdi afu. Na pabayile, bibumbu bia bantu abamufine.

43 Na mukashi bakumbile busungu butàbukatusha mase mpeshi ekumi na ibidi, na badi bapudisha mono yaye yoso kwi bananga, na badi tauku kupashibwa kwi muntu oso, 44 na bafwile kumongo kwaye na bakumine easa ku lwembe lwa ntwila yaye ; na kukatuka kwa mase aye kubalekyele bukidi. 45 Na Yisu bambile’shi, Nani ankumanga ? Anka pabatune bungi bwabo, Pita bambile n’abo babadi n’aye’shi, Fumu, bibumbu abikufini n’abikukonka. 46 Na Yisu eshi, Muntu ankumanga, mwanda unanguku’shi, ngofu yibakatuka kwandji. 47 Na pabaukile mukashi’shi, tamufiame, bafwile kwete kususa, na bapone ku mpala aye, na babwele ku mpala a bantu boso mwanda ubamukumine’ye ; na mubapashiswe’ye bukidi. 48 N’aye bamulungwile’shi, Mwana, kukumina kwobe kubakupasha, nda talala.

49 Pabadi kiakula, muntu bafwile kwa fumu a kitumbwilo bambile’shi, Mwanobe bafu, tosanishanga Mulambukishi. 50 Anka Yisu pabapushishe bamwalulwiIe’shi, Totshinanga, anka kumina, n’anapashibwe. 51 Na pabafikile’ye ku shibo, badi tatwesha mungi muntu oso n’aye shi Pita na Yoano na Yakobo, na se a mwana na nyinaye. 52 Na bungi bwa bantu babadi bakwete kutusha mpolo na kumudila malo. Anka’ye eshi, Tanudilanga, mwanda washi mufwe, anka mulale tulo. 53 Na babamusengele, mwanda ubabaukile’shi, bafu. 54 Anka’ye bakwete easa diaye, na bâbile’shi, Songwakashi, buka. 55 Na kikudi kiaye kibalukile, na baimene bukidi ; n’aye bambile’shi, bamupe kintu kia kudya. 56 Na shaye na nyinaye babapule ; anka bebalangile’shi, tabalungulanga muntu oso wa kiamwino kiakia.Chapitre 9

1 Na baitanyine ekumi na babidi kibalo kimune na bebapele ngofu na bukome kwiulu kwa bikudi bibi bioso, na bwa kupasha bantu masungu. 2 Na bebatumine bakalungule bantu bufumu bw’Efile Mukulu, na bapashe bakumbi ba masungu. 3 Na bebambile’shi, Tanutwalanga kintu mwanda wa lwendo, su kibango, su dimba, su biâshi, su makuta ; na tanwikalanga na mitwelo ibidi. 4 Na mu shibo yoso mwanutwele, nushale mwamwa, na nutukye mwamwa. 5 Na bantu boso bashabenwata, bianukatuka mu lupata lwalwa nwikumune senga ya ku ngao yenu ngi kwibatêlulwila. 6 Na babakatukile, na babatembele mpata yoso, mu kulungula mukandu wi buwa, na kwibaikamisha masungu ku bibalo bioso.

7 Na Elodo Tetelaka bapushishe wa bintu bioso bibakitshinwe, na batunkile, mwanda ubakwilwe kwi bangi bantu’shi, Yoano babushibwa kwi bafwe ; 8 na kwi bangi’shi, Ediya bamwekwa ; na kwi bangi’shi, Mungi mudimuni a kala bebo kwi bafwe. 9 Na Elodo bambile’shi, Mwanda wa Yoano, ami namutshibile mutwe waye, anka yawa eni, anampusha bini bintu ku mwanda waye ? Na bakimbile kumumona.

10 Na batumibwe pababalukile babamulungwile wa mikitshino yoso yibabakitanga. Na bebatshile na bakatukile ku bufiabufia ku lupata alwitanyinibwa’shi, Betesaida. 11 Anka bibumbu bia bantu babaukile, na babamulondele ; na bebasepelele, na bebalungwile wa bufumu bw’Efile Mukulu, n’abo babadiakupaswa, bebapashishe. 12 Anka nguba babangile kwalala ; n’ekumi na babidi babafikile na babamwambile’shi, Katusha bantu bakende ku tupata tukoto na ku mapia e pepi, balale, bâte biâshi, mwanda watudi kuno ku kibalo ki bisumanga. 13 Anka bebambile’shi, Anwe nwibape, badye. N’abo’shi, Tatwina bingi biâshi bioso bishi mampa atano, na su ibidi, kushi’twe atwende mu kûla bantu baba boso biâshi. 54 Mwanda ubabadi balume bu tununu tutano. Na bambile beyi baye’shi, Nwibashadikye bibumbu bibumbu, makumi atano makumi atano. 15 Na babakitshine biabia, na babebashadikile bungi bwabo. 16 Na batshile mampa atano na su ibidi, na beboshese meso aye kwiulu, na bebilumbulwile na bebibalwile. Bapele namu beyi ngi kutula ku mpala a bantu. 17 Na babadile bungi bwabo na babaikwite, na bipindji bibebashele bibasangwilwe bipupo ekumi na bibidi mba.

18 Na pabadi’ye kwete kuteka bûpenka bwaye, beyi baye babadi n’aye, na bebaipwishe’shi, Bantu abamba namini ku mwanda wande, neni ? 19 Na babalulwile’shi, Yoano mwambiki ; anka bangi’shi, Ediya ; na bamo’shi, Mudimuni a kala bebo kwi bafwe. 20 Na bebambile’shi, Abiabia anwe, anwamba namini ku mwanda wande, neni ? Na Pita balulwile’shi, Kalestu a Efile Mukulu. 21 Anka bebambile na bebalangile tabalungulanga muntu oso mwanda wawa, 22 eshi, Mwana a Muntu ena mwanda wa kukumba bintu bingi, na wa kupedibwa kwi bakulu na kwi batshite bakata na kwi bafundji ba mikanda, na wa kwipaibwa, na wa kubushibwa kwifuku diakasatu. 23 Na bebambile bungi bwabo’shi, Su muntu oso adidi kundonda, epele nabene, asemune nkulusu aye kwifuku n’efuku, andonde. 24 Mwanda wa muntu oso adidi kupasha moyo waye ku mutwe wande aneushimishe ; anka muntu oso anashimishe moyo waye ku mutwe wande aneupashe. 25 Muntu basungu kini su bâta senga ishima na beshimisha, su esambilwa nabene ku mwanda ? 26 Mwanda wa muntu oso anampushishe’mi bufu, na mayi ande bufu, Mwana a Muntu anamupushishe’ye bufu apafiki’ye na kilengo kiaye nabene na kia Yaya na kia bangele be selele. 27 Anka nenwamba eyendo’shi, Bangi bekudi abemana kuno bashabasòla lufu nya ebedi dibabamono bufumu bw’Efile Mukulu.

28 Na lutshi lwa mafuku mwanda kunyima kwa mayi â kubafwishe’ye n’aye Pita na Yoano na Yakobo, na bakamine mwenge mu kuteka. 29 Na pabatekyele’ye, mbidi ya lukyebo lwaye yibeyalulwile, na bilamba biaye bibasangûkile bitoka na selele sô. 30 Na talanga, balume babidi babakwile n’aye babadi Mosese n’Ediya ; 31 babamwekyele mu kilengo, na bakwile wa kitukilo kiaye kiadiakutuka ku Yelusaleme. 32 Anka Pita n’abo babadi n’aye bababwingile na tulo ; anka pababadi bababuku biya, babamwene kilengo kiaye, na balume babidi bemane n’aye. 33 Na pababadi tâbakatuka kwadi, pabambile Pita Yisu’shi, àFumu, bibuwa atwe kwikala kuno ; tukite bitanda bisatu, kimune kiobe, kimune kia Mosese, na kimune kia Ediya ; kushi kûka mubambile’ye. 34 Anka pabadi tàmba mayi â, pabafikile ekumbi dibebabwikile ; na babatshine pababatwele mwikumbi ; 35 na munda mw’ekumbi mubafwile eyi’shi, Yawa ngi Mwanande musangulwe ; numupushe’ye. 36 Na pabadi eyi dibafiki, Yisu basañenwe bûpenka bwaye. Na babauminine, na babadi tabalungula muntu oso mu mafuku â wa bintu bibabamwene.

37 Na kwifuku dia maloba, pababalalele ku mwenge, kibumbu kikata kibafumankene n’aye. 38 Na talanga, mulume mu kibumbu bâbile eyi’shi, Mulambukishi, nankutekye, tala namu mwanande ; mwanda wadi mwanande eleka ; 39 na talanga, kikudi kibi akimukwata, n’aye âba bukidi, akimunyenga namu biatusha’ye mafulu mukanwa, n’akimuleka anka bikobiko apekala kibamututula pashi ntu ntu. 40 Na natekyele kwi beyi bobe bekitushe na tabaukile. 41 Na Yisu balulwile’shi, Kipwa kishi kukumina, kibaombakana, nanekale n’enu na nanaubile n’enu kipindji kia namini ? Fwisha mwanobe kuno. 42 Anka pabadi kwete kufika, kikudi kibamututwile pashi, na kibamunyengele kunyenga kwa bubi. Na Yisu basashile kikudi kia mako, na bapashishe mwana, na bamwalwishe kwi shaye.

43 Na bungi bwabo babapudile kilengo kia bukata bw’Efile Mukulu. Na pabadi bantu boso bakwete kupudila bintu bioso bibakitshine Yisu, bambile beyi baye’shi, 44 Eni mayi â aikile mu matwi enu. Mwanda wanalubulwe Mwana a Muntu ku masa a bantu. 45 Anka’bo babadi tabauku eyi diadia, na dibebafilwe biabashakwidishingula ; na babatshine kumwipusha mwanda w’eyi diadia.

46 Na mpaka yibelwe kwabadi ya nani n’abo akukila bukata. 47 Anka Yisu, pabamwene mpaka ya mashimba abo, batshile mwana mukinga, na bamutule padi. 48 Na bebambile’shi, Muntu oso anate uno mwana mukinga mwishina diande angata’mi, na muntu oso anangate’mi âta yawa bantumine. Mwanda yawa e n’enu bungi bwenu mukile bukoto, ngi yawa e mukata.

49 Na Yoano beyalwile’shi, Fumu, tubamwene muntu kwete kutusha bikudi bibi mwishina diobe, na tubamubambile mwanda washakumbana n’etu. 50 Anka Yisu bamwambile’shi, Tanumubambanga, mwanda yawa shalwiya n’enu e mukwenu. 51 Na pabadi mafuku akwete kukila adiakwatshibwa kwiulu, banishe mpala aye pô mu kwenda ku Yelusaleme. 52 Na batumine mikyendji kwibedi kwaye. Na babayile na babatwele mu lupata lwa bena Samadia biabadiakumuloñamisha kibalo. 53 Na babadi tabamwata, mwanda ubadi mpala aye bu kwenda ku Yelusaleme. 54 Na pabamwene Yakobo na Yoano, beyi baye, biabia, babambile’shi, àFumu, Obe okyebe twitanyine kalo kaikye kwiulu, kebashikye ? 55 Anka beyalulwile na bebasashile. 56 Na babayile ku lungi lupata.

57 Na pababayile mwishinda, muntu bamwambile’shi, Nanankulonde kwoso kwende. 58 Na Yisu bamwambile’shi, Miseu yina mena, na toni twa kwiulu twina maswa ; anka Mwana a Muntu tena mbalo ya kuladisha mutwe waye. 59 Na bambile mungi muntu’shi, Ondonde. Anka’ye eshi, Fumu, mbande kwenda ebedi nkashikye shami. 60 Anka bamwambile’shi, Leka bafwe bashikye bafwe babo banabene ; anka’be nda okalungule bantu wa bufumu bw’Efile Mukulu. 61 Na mungi kabidi bambile’shi, Nanankulonde Fumu, anka mbande kwibaladika ebedi be mu shibo yande. 62 Anka Yisu bamwambile’shi, Takwi muntu su bakwata lukasu ku minwe n’atala kumongo mupwandjikile na bufumu bw’Efile Mukulu.Chapitre 10

1 Na kunyima kwa bintu biabia, kubaloñamishe Fumu bangi beyi kabidi makumi musambobidi, na bebatumine ku babidi ku babidi kwibedi kwa mpala aye ku lupata lwoso na ku kibundji kioso kwadiakufika nabene. 2 Na bebambile’shi, Pôndo bamongo e bungi, anka bafubi be bakoto ; biabia nutekye Fumu a pôndo atume bafubi ku pôndo aye. 3 Ndai ; talanga, ami nenutumu bu bana ba mikoko pankatshi pa ngye. 4 Tanutwalanga su kabetshi ka makuta, su dimba, su sabato ; na tanwimunanga muntu oso mwishinda. 5 Na mu shibo yoso mwanwanatwele, nwambe kwibedi’shi, Talala ekale na ino shibo. 6 Na su mwana a talala e mwamwa, talala enu anekale kunundu kwaye ; anka su tekudi, analukile kwanudi kabidi. 7 Na shalai mu shibo yaiya, mu kudya na kutoma bintu biabenupa ; mwanda aupwandjikila mufubi n’efuto diaye. Tanukatukanga ku shibo na shibo. 8 Na mu lupata lwoso lwanutwele n’abenwata, nudye bintu bibatulwa ku mpala enu, 9 na nupashe basha masungu be mwamwa, na nwibambe’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu bubesesela pepi n’enu. 10 Anka mu lupata lwoso lwanwanatwele na tabenwata, ndai mu mise yalo, n’ambai’shi, 11 Sunga senga ya lupata lwenu yibalamata ku ngao yetu, atwiyikumuna ku mwanda wenu ; anka ukai biya’shi, bufumu bw’Efile Mukulu bubesesela pepi. 12 Nenwamba’shi, mpombo ya Sodomo yanekale yikoto kwifuku’dia, anka mpombo ya lupata lwalwa yanekale yingi. 13 Mpè kodi, Kolasini ; mpè kodi, Betesaida ; mwanda wa mikitshino yaiya ya ngofu yibakitshinwa kwenu, swekala yibakitshinwe ku Tshile na Shidono, babadiakwimwesha kala, bashale mu makunyi na mito. 14 Anka mpombo ya Tshile na ya Shidono yanekale yikoto ku nguba a mpombo, na mpombo yenu yanekale yingi. 15 N’obe Kapenaumu, bokamishibwa kwiulu, onoishibwe sunga ku Adese. 16 Yawa enupusha’nwe ampusha’mi, na yawa enupele’nwe ampele’mi, na yawa ampele’mi amupele bantumine.

17 Na beyi makumi musambobidi babalukile na mulô’shi, Fumu, sunga bikudi bibi bibetukokyela kwishina diobe. 18 Na bebambile’shi, Namwene Kafilefile kwete kupona kwiulu bu lupète lwa kamani. 19 Talanga, nenupa bukome bwa kwashina manyoka na tuminu mûshi, na kwiulu kwa ngofu yoso ya mulwishi yawa ; na takwi kintu kianenukumbisha nya. 20 Anka tanusepelanga mwanda’u eshi, bikudi bibi bibenukokyela, anka nusepele mwanda ubafundjibwa mashina enu mwiulu.

21 Ku sa yaiya kubasepele’ye mu kikudi kiaye’shi, Nankutumbika Yaya, Fumu ‘eulu n’a senga, mwanda ubofi bintu biabia kwi basha bukalabwino na basha binangu, na bwebilesha kwi bakinga ; Ôlo, Yaya, mwanda wikalanga biya ku meso obe kukita biabia. 22 Bintu bioso bibandubwilwa kwi Shami ; na takwi muntu auku Mwana adi’ye, shi Yaya ; na Yaya adi’ye, shi Mwana na muntu oso akyebe Mwana kumulesha. 23 Na beyalulwile kwi beyi baye na bebalungwile ku bufiabufia’shi, Meso’alumbule amono bintu bianumono’nwe ; 24 mwanda unenwamba’shi, badimuni bangi na bafumu bangi babadidi kumona bintu bianumono, na tabebimwene ; na babadidi kupusha bintu bianupusha’nwe, na tabebipushishe.

25 Na talanga, mulambukishi a mwiya baimene na bamutompele’shi, àMulambukishi, nakukita kini kupiana moyo wa nya nya ? 26 Na bamulungwile’shi, Mu mwiya mubafundjibwa namini ? Obala namini ? 27 Na balulwile’shi, Onokyebe Fumu Efile Mukulu obe kwishimba diobe dishima, na kikudi kiobe kishima, na ngofu yobe yishima, na binangu biobe bishima ; n’onokyebe mukwenu bu’be nabene. 28 Na bamwambile’shi, Bwalula biya ; kita biabia n’onwekale na moyo. 29 Anka’ye badile kwibingisha bambile Yisu’shi, Anka nani e mukwetu ? 30 Na Yisu balulwile’shi, Muntu balalele ku Yelusaleme kwenda ku Yediko ; na bapone ku masa a bangifi, babamufulwile bilamba biaye, na babamukupile, na babakatukile babamulekye tàdi afu. 31 Na tshite balalele p’eshinda diadia bisumanga na pabamumwene’ye bakidi ku lungi lupèse. 32 N’anka biabia kabidi mwina Lebi bafikile ku kibalo, na pabamumwene’ye bakile ku lungi lupèse. 33 Anka mwina Samadia, bibayile mu lwendo lwaye, bafikile kubadi’ye ; na pabamumwene’ye bapushishe lusa, 34 na bafwile kwadi na banyine malonda aye bitambala, pabadi mwele mwimu na finyo ; na bamutentekyele panundu pa nyama yaye nabene, na bamutwele ku shibo ya beni, na bamulele. 35 Maloba namu batushishe makuta abidi, beyatambikile kwi sha shibo, na bambile’shi, Omulele, na angi makuta oso onopane, ami, binafiki kabidi, nanakufute. 36 Obe opangisha namini ? Nani a bantu baba basatu badi mukwabo a yawa bapone ku masa a bangifi ? 37 Na bambile’shi, Yawa bamupushishe lusa. Na Yisu bamwambile’shi, Nda okakite anka biabia kabidi.

38 Na pababayile mu lwendo, batwele mu lungi lupata ; na mukashi, eshina diaye, Mata, bamwatshile mu shibo yaye. 39 Aye namu badi na mwinaye eshina diaye, Madia, bashalele ku ngao ya Fumu na bapushishe eyi diaye. 40 Anka Mata betendele mwanda wa mufubo wa mesa ungi, na bafwile kwadi eshi, àFumu twesanishanga mwanda ubandekye mwinande nkite mufubo wa mesa bûpenka bwande ? Biabia omwambe’shi, amfubishe, 41 Anka Yisu balulwile na bamwambile’shi, Mata, Mata, wena sumba na bosanishibwa mwanda wa bintu bingi ; 42 anka kintu kimune ki mwanda, na Madia basangula kipèse ki buwa, kishakikashibwa kwadi.Chapitre 11

1 Na pabadi atekye mu kingi kibalo, pabalekyele’ye, mungi mwiyi aye bamulungwile’shi, àFumu, etulambukishe kuteka bu bibalambukishe Yoano kabidi beyi baye 2 Na bebambile’shi, Bianutekye, nwambe’shi, Yaya, eshina diobe dikale kishila. Bufumu bwobe bufikye. 3 Wetupe biâshi bietu bia kipwandjikisho kwifuku n’efuku. 4 Wetulekyele mabi etu, mwanda watulekyela kabidi muntu oso en’etu sha kishiyo. Na twitufwishanga munda mwa kitompelo.

5 Na bebambile’shi, Muntu kini en’enu anekale na kuku, n’anende kwadi pankatshi pa bufuku n’anamwambe’shi, Aku, ongiapusha mampa asatu. 6 Mwanda ubafiki kukwande kwandji e mu lwendo, na tshina kintu kia kutula kumpala aye. 7 Na yawa e munda analule’shi, Tonsanishanga ; kibelo kishite binobino, na bana bande be, ku lusala, n’ami kabidi ; tanguku kubuka ngi kukupa mampa. 8 Nenwamba’shi, sunga tanabukye ngi kumupa mwanda wadi kukwaye, anka mwanda wa kushishikila kwaye wanabukye’ye n’anamupe mampa sunga kipwandjikisho kioso kiakyebe. 9 N’ami nenwamba’shi, Nutekye na nwanapebwe ; nukimbe na nwanafiule ; nukokole na nwanashitwilwe kibelo. 10 Mwanda wa muntu oso atekye anate ; na yawa akimbi anafiule ; na kwi yawa akokola kwanamushitwilwe. 11 Muntu kini en’enu ekala yaya, su mwanaye anamutekye dimpa anamupe ebwe ? Sunga su, na ku mutwe wa su anamupe nyoka ? 12 Sunga anatekye eyi anamupe kaminu ? 13 Biabia su anwe be babi anûku kulonga bana benu malongo e buwa, ta Shenu tàdi mwiulu anakile kwibalonga Muwa-wi-selele abamutekye ?

14 Na badi kwete kutusha kikudi kibi kibadi kamama ; na pabadi kikudi kibatuku, sha kamama bakwile ; bibumbu bia bantu babapule. 15 Anka bangi babadi n’abo babambile’shi, Kwi Belesebubu, fumu a bikudi bibi, ngi kwatusha’ye bikudi bibi. 16 Na bangi babamutompele na babakimbile kilailo kia kwiulu. 17 Anka’ye baukile binangu biabo na bebambile’shi, Bufumu bwoso su abwilamukila abufiki tuswatuswa, na shibo su ayilu na shibo yanapone. 18 Na su Kafilefile kabidi elamukila, bufumu bwaye bwanemane namini ? Mwanda wanwamba’shi, natusha bikudi bibi kwi Belesebubu. 19 Anka’mi su natusha bikudi bibi kwi Belesebubu, bana benu namu abebitusha kwini ? Ku mwanda wawa, abo banekale besambidi benu. 20 Anka su natusha bikudi bibi ku munwe w’Efile Mukulu, biabia bufumu bw’Efile Mukulu bubafiki kwanudi. 21 Apekala sha ngofu alama lupopo lwaye na bilonda biaye bioso, mono yaye aikalanga talala ; 22 anka apafiki mungi muntu kwadi mukile ngofu n’amukabila, aye anakashe bilonda biaye bioso bibakuminine’ye n’anabe mono yaye ya lusaso. 23 Yawa ski n’ami alu n’ami ; na yawa shakumbana n’ami apalakasha.

24 Panakale kikudi kia mako kibatuku munda mwa muntu, akiende mu bibalo biume, mu kukimba kwikisha ; na pakishakisañana kwikisha, akiamba’shi, Nanalukile mu shibo yande munantukile. 25 Na pakifikanga, akiyisañana yikombe na yilenge. 26 Kunyima akiende mu kwiyatshila bingi bikudi musambobidi bibamukidi nabene bubi, n’abitwele munda n’abikala mwamwa ; na mwikyelo wa muntu yawa wa kunyima ubakidi mwikyelo wa kwibedi bubi.

27 Na pabakwile’ye mayi â, mukashi bâbile eyi diaye mu kibumbu kia bantu, na bamwambile’shi, Mulumbulwe anka sh’efu dibakutandjile na sha mabele abomene. 28 Anka’ye’shi, Eyo ; anka balumbulwe abo abapusha eyi di’Efile Mukulu n’abedilamalama.

29 Anka pabefinena bibumbu babangile kwamba’shi, Kipwa’ki ki kipwa kibi ; akikimbi kilailo, na kilailo takianekipebwa kishi kilailo kia Yona. 30 Bu bibafikile Yona kilailo kwi bena Ninefe bianekale Mwana a Muntu kabidi kwi kipwa’ki 31 Fumu-mukashi a ku Sudu anabukye ku kimu na bantu ba kipwa’ki n’anebamweshe ; mwanda ubafwile’ye mpa na kusongo kwa senga kupusha bukalabwino bwa Solomono ; na talanga, muntu mukile Solomono e kuno. 32 Bena Ninefe banaimane ku kimu na kipwa’ki na banekimweshe, mwanda ubabemweshe ku kulungula kwa Yona ; na talanga, muntu mukile Yona e kuno.

33 Takwi muntu umune batembesha mwinda aneutule ku bufiabufia, su mûshi mw’ekumbo, anka aneutule kunundu kwa mutshi wa mwinda, biakumona bantu etata abatwele mwamwa. 34 Mwinda wa mbidi wi eiso diobe ; apekala eiso diobe diya, mbidi yobe yishima aikala etata kabidi ; anka su dibi, mbidi yobe kabidi aikala mufito. 35 Biabia tala, su etata di munda mwobe diekala mufito. 36 Biabia su mbidi yobe yishima aikala etata, kushi kipindji kioso ki mufito, yanaule n’etata lôsô, bu mwinda ubakutula etata n’ebâkani diao.

37 Na pabakwile’ye, muFadishi bamumiamikishe ku biâshi ku masanya ; na batwele na bashalele ku mesa. 38 Anka pabamwene muFadishi, bapule mwanda ushimwitumpe mema ebedi dia biâshi. 39 Anka Fumu bamwambile’shi, Anwe baFadishi, anusula binobino panundu p’ekopo na p’elonga ; anka munda mwenu mubaulu na lusaso na bubi. 40 Balubi, yawa bapangile panundu ta bapangile munda kabidi ? 41 Anka nupane bintu malongo a bumuntu bi n’enu, na talanga, bintu bioso bi bitokye ku meso enu.

42 Anka mpè kwanudi baFadishi, mwanda wanulambula milambu ya minte na lue na kidibwa kioso, n’anukisha mwisambo awisamba Efile Mukulu na kifulo kiaye ; nubadiakukita mianda yaiya na tanubadiakukisha ayia. 43 Mpè kwanudi baFadishi, mwanda wanukyebe bibasa bia kwibedi mu bitumbwilo, na kwimunwa ku mabulu a bituka. 44 Mpè kwanudi, mwanda wanwifwana bilele bishabimwekwa, na bantu abatambuka kunundu kwabio tabauku.

45 Na mungi mulambukishi a balambukishi ba mwiya, bamwalulwiie’shi, àMulambukishi, pa kwamba biabia wetubiandwila’twe kabidi. 46 Na bambile’shi, Mpè kwanudi kabidi, balambukishi ba mwiya, mwanda wanutenteka mashito kunundu kwa bantu e bukopo kutwala, n’anwe banabene tanukwata mashito sunga na munwe wenu umunenka. 47 Mpè kwanudi, mwanda wanwibaka bilele bia badimuni, anka bashenu babebaipaile. 48 Biabia anutêlulwila mikitshino ya bashenu, n’anwikuminishena nayo ; mwanda ubabebaipaile’bo, n’anwe anwibaka bilele biabo. 49 Ku mwanda wawa kabidi kubamba bukalabwino bw’Efile Mukulu’shi, Nanebatumine badimuni na batumibwe, na banaipe bangi na banebakolomone ; 50 biakudidibwa mase a badimuni boso kwi kipwa’ki, abapalakashibwa mpa na kibangilo kia senga ; 51 mpa na mase ‘Ebele mpa na mase a Sakadia bafwile pankatshi pa kitambikilo na pa shibo ; eyo, nenwamba’shi, mase â anadidibwe kwi kipwa’ki. 52 Mpè kwanudi, balambukishi ba mwiya, mwanda ubanukasha lufungula lwa bukalabwino ; tanwibatwele munda anwe banabene, n’abo babadi bakwete kutwela, nubebabambile.

53 Na pabadi batuku mwamwa, bafundji ba mikanda na baFadishi bababangile kumusangila kwi bungi, na kumwakusha ingi mianda ; 54 babadi bakwete kumubutamina biabadiakumukwata ku kwakula kwa mukanwa mwaye.Chapitre 12

1 Penipapa pabekoñene bibumbu bia bantu tununu na tununu bibabeyashinene, pababangile’ye kwamba beyi baye ebedi’shi, Dimukai mwanda wa kiushilo kia baFadishi ki malupa. 2 Anka takwi mwanda ubwikilwe ushauleshibwa, su wa bufiabufia ushaûkibwa. 3 Biabia mwanda woso ubanwakula ku mufito wanapushibwe mwitata ; na mayi oso abanwakula ku matwi mu lushiko lwa munda anabwedibwe kunundu kwa shibo. 4 Na nenwamba anwe nwi bakuku bande’ shi, Tanutshinanga bantu abaipa mbidi, na kunyima tabena kingi kintu kiabauku kukita. 5 Anka nanenuleshe yawa anudiakutshina. Numutshine’ye ena bukome bwa kwela bantu mwilungu dia kalo kunyima kubebaipa ; eyo, nenwamba’shi, Numutshine’ye. 6 Ta bimusodya bitano bibaudiswa ku mûlo wa makuta abidi ? Na takwi kimune kiabio akidibwa kilwa kwi Efile Mukulu. 7 Anka sunga nyene ya mitwe yenu yibabadikibwa bungi bwayo. Tanutshinanga ; mwanda wanukidi bimusodya bingi mûlo. 8 Anka nenwamba’shi, Muntu oso anambwele ku mpala a bantu, Mwana a Muntu anamubwele kabidi ku mpala a bangele b’Efile Mukulu ; 9 anka muntu anampele ku mpala a bantu, anapedibwe ku mpala a bangele b’Efile Mukulu. 10 Na muntu oso anatushe eyi dibi mwanda wa Mwana a Muntu, dianamulekyelwe ; anka yawa abiandwila Muwa-wi-selele mabiandubiandu, taanamulekyelwe. 11 Na panenufwishe’bo ku bitumbwilo na ku mpala a milopwe n’a basha bukome, tanwikalanga na sumba mwanudiakwalula, su bianudiakwalula, su bianudiakwamba ; 12 mwanda wanenulambukishe Muwa-wi-selele biakwambibwa ku sa yaiya.

13 Na muntu mu kibumbu bamwambile’shi, àMuambukishi, amba tutwande abane n’ami bupiani. 14 Anka’ye’shi, Muntu nani bantulu mwisambidi na mupatulwidi kwiulu kwenu ? 15 Na bebambile’shi, Dimukai, nwilame ku lwabi lwoso, mwanda sunga muntu ena mono yingi, moyo waye tawi mu bintu biadi n’abio.

16 Na bebambile mwele’shi, Mabala a mpeta abetandene kîya. 17 Na batentekyeshe binangu munda’shi, Nkite namini ? Mwanda washina mbalo ya kupaka misekye yande ? 18 Na bambile’shi, Nanakite biabia ; nanapongole bitulo biande, na nanaibakye bingi bianebikile bukata, na nanapakye misekye yande yoso mwamwa na mono yande ; 19 na nanambe eshimba diande’shi, Eshimba, wena mono yingi yibikwe mwanda wa mpeshi yingi ; ikisha, dyanga, tomanga, sepelanga. 20 Anka Efile Mukulu bamwambile’shi, Mulubi, ku buno bufuku kwabanadile kikudi kiobe ; na bintu biboloñamisha bianakale biani ? 21 Kwi anka biabia mwanda wa muntu ebikila nabene mono, na tena bumpeta ku mpala ‘Efile Mukulu.

22 Na bambile beyi baye’shi, Biabia ngi bianenwamba’shi, Tanwikalanga na sumba mwanda wa moyo. bianudiakudya ; su mwanda wa mbidi, bianudiakufwala, 23 Moyo ukile biâshi, na mbidi yikile bilamba. 24 Tentekyeshai mañana binangu ; takuna na takula ; taekala na kipako su na mukûlu ; n’Efile Mukulu eyadisha. Ta n’anwe nubakidi bioni ? 25 Anka nani en’enu, sung’atentekyesha binangu, auku kwikusha kubite umune ku lutshi lwaye ? 26 Biabia su tanûku kukita kintu sunga kikotokoto, kukini nwina sumba ku mwanda wa bingi bintu ? 27 Tentekyeshai bilongo binangu mwabikula ; tabifuba na tabiluka ; anka nenwamba’shi, Sunga Solomono mu kilengo kiaye kishima badi tamufwalwe bu kimune kiabio. 28 Anka su Efile Mukulu afwadika lubishi biabia lwi ku mapia lelo, na lwanedibwe mwilungu maloba, ta anakile kwinufwadika’nwe basha kukumina kukoto ? 29 N’anwe, tanukimbanga bianudiakudya na bianudiakutoma na tanwikalanga na sumba ; 30 mwanda aukimba maumbo a senga bintu biabia bioso, na Shenu auku’shi, nubadiakwikala na bintu biabia. 31 Anka kimbai bufumu bwaye, na bintu biabia bianenutentekyelwa. 32 Tanutshinanga, kibumbu kikoto kia mikoko, mwanda ubasepele Shenu kwinupa bufumu. 33 Udishai bintu bi n’enu, na nupane malongo a bumuntu, nwipangile mabetshi ashafwa, bumpeta bushabufudila, munda mw’eulu ; mushamwisesela ngifi pepi, na mushamwipa bishi nya. 34 Ku mbalo yitàidi mukufu wenu, kwakwa kabidi kwanekale eshimba dienu.

35 Bifuka bienu bianibwe bilamba biya, na minda yenu itembe ; 36 n’anwe nwikale bu bantu abakulupila fumwabo ku kipindji kianalukile’ye ku biâshi bia bulunda ; biabia apafiki’ye n’apakokola’ye, banamushitwile bukidi. 37 Balumbulwe bafubi baba, banasañane fumu apafiki’ye, bakwete kutala ; nenwamba eyendo’shi, ananye bilamba biaye, anebashadikye ku biâshi, n’anafwile kwibafubila. 38 Na su afiki ku kilo kiakabidi na su ku kilo kiakasatu, n’anebasañane anka biabia, balumbulwe anka bafubi baba. 39 Anka nukye biabia, eshi, swekala sha shibo baukile pa sa aifiki ngifi, badiakutala, tabadiakuleka shibo yaye aitubulwe. 40 Biabia anwe nwikale biya ; mwanda aufiki Mwana a Muntu ku sa yanushanupangisha.

41 Na Pita bambile’shi, àFumu, bwetwamba’twe mwele wawa ; su bungi bwa bantu kabidi ? 42 Na Fumu bambile’shi, Nani namu e miandako yawa, sha makokyela na sha kinangu, anatule fumwaye kwiulu kwa shibo yaye, ebape kipwandjikisho kia biâshi ku kipindji na kipindji ? 43 Mulumbulwe ngi mufubi yawa anasañane fumwaye, apafiki’ye, kwete kukita biabia. 44 Nenwamba eyendo’shi, anamutule kwiulu kwa bintu bioso bi n’aye. 45 Anka su mufubi yawa âmba mwishimba diaye’shi, Fumwande bapisa kufika n’anabange kukupila bafubi balume na bakashi, n’anabange kudya na kutoma, na kukolwa nkolwa ya malofu ; 46 fumu a mufubi yawa anafikye kwifuku diashimukulupile, na ku sa yashimukye, n’anamukupile bintu kiya, n’anamuloñamishe mbalo yaye na bantu bashina kukumina. 47 Anka mufubi yawa baukile kifulo kia fumwaye na badi teloñamisha nabene na badi takita kifulo kiaye, anakupilwe bintu bingi ; 48 anka yawa badi tauku, na bakitshine mikitshino yipwandjikile na kukupilwa bintu, anakupilwe bintu bikoto. Na muntu oso bapebwa bintu bingi, kwadi kwanadilwe bintu bingi ; na kwadi ababatambika bintu bingi kwabanakile kumuteka bintu bingi. 49 Nafwile kwela kalo pa senga ; na nadidi kini ? Kalo kutembeswa sunga binobino ! 50 Anka nena kwambikwa kwambikibwa nako, na busungu bwa bubi bwi n’ami bianapudishibwe’ko ! 51 Anwe anupangisha’shi, Ne mufwile kutula talala ku senga ? Nenwamba’shi, Ayo ; anka kulamuna bantu. 52 Mwanda mpa na binobino, bantu batano mu shibo yimune banelamunushene ; basatu banalwe na babidi, na babidi na basatu. 53 Yaya analwe na mwana, na mwana na yaya ; tabo na mwana-mukashi, na mwana-mukashi na nyinaye ; mukashi na mukashi a mwanaye, na mukashi na mukwaye.

54 Na bambile bibumbu kabidi’shi, Peni panumono ekumbi adikanka ku lupèse aluîya kanya, anwamba bukidi’shi, Mpeshi afu ; n’afiki anka biabia. 55 Na peni panumono lupunga lwa ku Sudu alupapula, anwamba’shi, Kanya ka bubi akafu, n’akafiki anka biabia. 56 Basha malupa, anûku mwa kupwandjikisha mpala a senga n’eulu ; anka tanûku kupwandjikisha kino kipindji namini ? 57 Na ku mwanda kini sunga’nwe banabene tanwisamba kwisamba kwa kalolo ? 58 Apekala obe kwete kwenda na muntu e n’obe kimu ku mpala a mwisambidi, kimba kumusendela mwishinda, tala pangi akufwisha kwi mwisambidi na mwisambidi anakulubule kwi esalai, n’esalai dianakwele mu shibo ya lukano. 59 Nakwamba’shi, Tonotukye mwamwa nya bianekale bofutu ekuta dioso.Chapitre 13

1 Penipapa pabadi bantu babamulungwile wa bena Ngadile, babasobele Pilata mase abo na malongo abo ashikye kalo. 2 Na Yisu bebalulwile’shi, Anwe anupangisha’shi, bena Ngadile baba babakile bena Ngadile boso na kulwisha, mwanda ubabakumbile bintu biabia ? 3 Nenwamba’shi, Ayo ; anka su anwe tanwimwesha, nwanafwe bungi bwenu anka biabia. 4 Na mwanda wa bantu baba ekumi na mwanda, babapone kitala kila kia matafwadi kunundu kwabo mu Siloama kibebaipaile ; anwe anupangisha’shi, abo babakile bantu boso basha bishiyo abekale mu Yelusaleme ? 5 Nenwamba’shi, Ayo ; anka su anwe tanwimwesha, nwanafwe bungi bwenu anka biabia.

6 Na bakwile mwele’u’shi, Muntu badi na mutshi wa figi ubakunwe mwibala diaye dia finyo ; na bafwile mu kukimba bikuba kwaudi, na badi tabisañana nya. 7 Na bambile mulami ‘ebala dia finyo’shi, talanga, mpeshi isatu ngi inafwila bikuba ku mutshi’u wa figi, na tanebisañana nya ; ushinde ; ubalengula senga kabidi kukini ? 8 Anka’ye bamwalulwile’shi, Fumu, ulekyele uno mpeshi kabidi binandjimi senga paudi na nanele tufi ; na su wanape bikuba, su namini ? 9 Anka su nya, kunyima onwiushinde pashi.

10 Na badi kwete kulambukisha mu kingi kitumbwilo ku sabado. 11 Na talanga, mukashi badi na kikudi ki’ epungi mpeshi ekumi na mpeshi mwanda, batontelwe, na badi tauku kwiboa nya. 12 Na Yisu pabamumwene bamwitanyine, na bamwambile’shi, Mukashi, bolekyelwa epungi diobe. 13 Na batentekyele masa aye kunundu kwaye ; na baololwe bukidi na batumbikile Efile Mukulu. 14 Anka fumu a kitumbwilo badi na sungu mwanda ubapashishe Yisu ku sabado, balulwile na bambile bantu’shi, Mafuku ekudi asamombo akufuba bantu ; biabia nufwile kupashibwa ku mafuku â na kasha kwifuku dia sabado. 15 Anka Fumu bamwalulwile na bambile’shi, Basha malupa ; ta muntu oso e n’enu ashitula ñombe aye ku sabado, su mpunda aye ku kidilo, mu kulombola ku mema ? 16 Ta namu mukashi’u e mwana a Abalami, bashitshika Kafilefile mpeshi yaiya ekumi na mwanda, akushitulwa mushitshikilo’u kwifuku dia sabado ? 17 Na pabambile’ye bintu biabia, bungi bwabo babalwile n’aye babaipailwe bufu ; na kibumbu kishima kibasepelele mwanda wa mikitshino ya kilengo yibakitshinwe kwadi.

18 Biabia bambile’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu bwifwane kini ? Na nanebupwandjikishe bu kini ? 19 Bwifwane lupitshi lwa mutadi lubatshile muntu lubele’ye mwibala diaye ; na lubakule na lubafikile mutshi ukata ; na bioni bi’eulu bibashalele ku ntabi yao. 20 Na bambile kabidi’shi, Nanapwandjikishe bufumu bw’Efile Mukulu bu kini ? 21 Bwifwane kiushilo kibatshile mukashi, kibafile’ye mu bidingilo bisatu bia bukula bibaushiswe bungi bwabo.

22 Na batembele mpata na tupata tukoto, mu kulambukisha bantu na mu kwenda ku Yelusaleme. 23 Na muntu bamwipwishe’shi, àFumu, bantu banapandiswe be bakoto su ? Anka’ye bebambile’shi, 24 Nwilwilene kutwela mu kibelo kikoto, mwanda unenwamba’shi, Bantu bangi banakimbe kutwela munda na tabanaukye nya. 25 Panekale sha shibo babuku na bashitshi kibelo, n’anwe nwanabange kwimana pasha na kukokola ku kibi eshi, àFumu, etushitwile ; n’aye analule, anenwambe’shi, Tanenûku kwanufiki ; 26 Biabia anwe nwanabange kwamba’shi, Tubadile na tubatomene ku mpala obe, n’obe bolambukishanga mu mashinda etu. 27 N’aye anambe’shi, Nenwamba’shi, Tanenûku kwanufiki ; katukai kwandji bungi bwenu be bakitshi ba bubi.

28 Kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno, panwanamone Abalami na Isaka na Yakobo na bungi bwa badimuni mu bufumu bw’Efile Mukulu, anka’nwe banabene nubatakûlwa pasha. 29 Na banafikye akufwiya kanya n’akuyiya kanya, na ku Nodo na ku Sudu, na banashale ku biâshi mu bufumu bw’Efile Mukulu. 30 Na talanga, bangi be kumongo banekale kwibedi, na bangi be kwibedi banekale kumongo.

31 Ku sa yaiya kubafikile bangi baFadishi, babamwambile’shi, Tuka, katuka kuno, mwanda audidi Elodo kukwipa. 32 Na bebambile’shi Nukalungule museu wawa’shi, Talanga, natusha bikudi bibi, na nampasha bantu masungu abo lelo, na maloba ; na kwifuku diakasatu nanapudishe pâ. 33 Anka mwanda wande wi kutambuka lelo na maloba na amaloba, mwanda ushauku mudimuni kushimina pasha pa Yelusaleme. 34 Yelusaleme, Yelusaleme, lupata alwipâ badimuni, n’alwibela’bo mabwe babatumibwa kwaludi, nandjakukumbasha bana bobe mafuku angi, bu abikumbasha solo bana bayo mûshi mwa mbaba yayo, n’anwe nubapele. 35 Talanga, shibo yenu yibenulekyelwa bisumanga ; na nenwamba’shi, tanwanamone’mi nya mpa na kipindji kianwanambe’shi, Yawa atumbikibwe afiki mwishina dia Fumu.Chapitre 14

1 Na pabatwele’ye mu shibo ya muntu mukata a baFadishi ku sabado mu kudya biâshi, abo babadi bakwete kumutala. 2 Na talanga, muntu badiko ku mpala aye mûle na lulu. 3 Na Yisu baipwishe kwi balambukishi ba mwiya na kwi baFadishi’shi, Akupwandjikila na mwiya kupasha ku sabado su ? 4 Anka babauminine. Na bamwatshile na bamupashishe na bamulekyele. 5 Na bebalulwile’shi, Nani e n’enu anekale na su mpunda aye su ñombe aye bapono mwishiba, na tamwabula bukidi kwifuku dia sabado ? 6’ Na babadi tabauku kumwalulwila mianda yaiya.

7 Na bambile bantu mwele babamiamikiswe ku biâshi, pabamwene’ye mubabasangwile mpuna ya kwibedi, eshi, 8 Panekale bomiamikiswa kwi muntu oso kudya biâshi bia bulunda, toshalanga ku mbalo ya kwibedi, tala pangi mungi mukukile bukata bamiamikiswa kwadi. 9 na yawa bakumiamikisha n’aye anafwile kukwamba’shi, Lekyela muntu’u mbalo ; n’obe onobange kwika na bufu kwenda ku mbalo yi mûshi. 10 Anka ponwekale bomiamikiswa, okashala mu mbalo yi mûshi ; biabia apafiki yawa bakumiamikisha ku biâshi, akukwamba’shi, Aku, kamina kunundu ; biabia onwekale na kinemu ku mpala a bantu boso abashala ku mesa n’obe. 11 Mwanda wanaishibwe muntu oso ekamisha nabene ; na yawa eisha nabene anakamishibwe.

12 Na bambile muntu yawa bamumiamikishe ku biâshi, eshi, Ponoloñamishe kibâ su kia kanya su kia bufuku, toitanyina bakuku bobe, su benobe, su bamwilo bobe, su basha lupata be na mampeta ; tala pangi abo kabidi bakumiamikisha pabo, n’okutwailwa biabia. 13 Anka ponoloñamishe kibâ, miamikisha balanda na basha bilema, na basha bikopo na bampofu ; 14 n’obe onolumbulwe ; mwanda wabashina bwedi bwa kukutwaila ; n’onotwailwe ku kwiboswa kwa basha kalolo.

15 Na mungi bashalele ku mesa n’aye, pabapushishe’ye bintu biabia bamulungwile’shi, Mulumbulwe ngi yawa anadye biâshi mu bufumu bw’Efile Mukulu. 16 Anka bamwambile’shi, Muntu baloñamishe kibâ kia bufuku kikata, na bamiamikisha bantu bangi. 17 Na batumine mufubi aye ku kipindji kia kudya, kulungula bantu babamiamikiswa eshi, Fwai, mwanda ubabobo bintu bioso binobino. 18 Na bababangile kudimba kidimbo bungi bwabo pamune. Yawa a kwibedi bamwambile’shi, Nampu kûla ebala, na nena kibambo kia kwenda kwidimona ; natekye ondekyele. 19 Na mungi’shi, Nampu kûla ñombe ekumi, na nakapwandjikisha ; nakutekye ondekyele. 20 Na mungi’shi, Nampu kwata pianande bulunda, biabia tanguku kufika. 21 Na mufubi yawa bakalungwile fumwaye mianda yaiya yoso. Na sha shibo badi na sungu na bambile mufubi aye’shi, Nda bukidi mu misê na mu mashinda a lupata, na fwisha kuno balanda na basha bilema na basha bikopo na bampofu. 22 Na mufubi bambile’shi, Fumu, kubakitshibwa bu biboamba na mbalo ikiashala. 23 Na fumu bambile mufubi’shi, Nda ku mashinda a misese na ku mpopo ; na webabambe kibambo kia kutwela, biakûshibwa shibo yande. 24 Mwanda unenwamba’shi, takwi umunenka a bantu baba babamiamikiswe anasòle kibâ kiande.

25 Bibumbu bikata bia bantu abakumbene n’aye ; na beyalulwile na bebambile’shi, 26 Su muntu oso afiki kwandji, na tapele shaye na nyinaye, na pianaye, na bana baye, na bena baye, na bankashanaye, eyo, na moyo waye kabidi, tauku kwikala mwiyi ande. 27 Muntu oso shasemuna nkulusu aye nabene, na shandondo, tauku kwikala mwiyi ande. 28 Nani namu e n’enu adidi kwibaka kitala kila shashala kwibedi ngi kutentekyesha mûlo binangu, su ena bintu bia kwikipudisha ? 29 Tala pangi panekale baibaka kibangilo na tauku kwikipudisha, bantu boso abekimono babanga kumusenga, 30 eshi, Yawa muntu babangile kwibaka, na badi tauku kupudisha. 35 Fumu kini namu, su ende mu kulwa na mungi fumu ngoshi, shashala kwibedi ngi kutentekyesha binangu, su auku na bantu tununu ekumi kufumankana na yawa afu mu kulwa n’aye, ena bantu tununu makumi abidi ? 32 Na su nya, biabia apekala yawa ki kula, anatume mukyendji, n’anaipushe wa talala. 33 Anka biabia muntu oso n’enu shalekye bintu bioso bibâta’ye, tauku kwikala mwiyi ande. 34 Mungwa namu wi buwa ; anka su mungwa ubasoboloka, wanatobibwe na kini ? 35 Taupwandjikila su kutula mwibala, su ku kibundulu ; anka abeusumbula pasha. Yawa ena matwi a kupusha, apushe.Chapitre 15

1 Na bapungi ba milambu boso na balwishe babadi mu kufikafika pepi n’aye ngi kumupusha. 2 Na baFadishi na bafundji ba mikanda babaunaunine’shi, Yawa muntu âta balwishe na mulô n’adiya n’abo. 3 Na bebambile mwele wawa’shi, 4 Muntu kini e n’enu ena lukama lwa mikoko na bashimishe umune, shalekye mikoko makumi kitèma na mikoko kitèma ku mapia a kabalala mu kukimba wawa ubalubu bibeufiula’ye ? 5 Na panekale beufiula teutenteka kunundu kwa mapampa aye kwete kusepela. 6 Na panekale mufikye ku shibo yaye taitanyina bakuku baye na bakwabo’shi, Sepelai n’ami mwanda wandji mufiule mukoko wande ubalubile. 7 Nenwamba’shi, anka biabia kwanekale mulô mwiulu mwanda wa mulwishe umune bemwesha, ukile mulô wa basha kalolo makumi kitèma na kitèma bashina mwanda wa kwimwesha.

8 Na mukashi kini ekudi, ena makuta ekumi na bashimisha dimune, shatembesha mwinda, shakombo shibo, na shakimbi bikobiko bianekale bedifiula ? 9 Na panekale bedifiula, taitanyina balole baye na bakwabo’shi, Sepelai n’ami, mwanda wandji mufiule ekuta dinashimisha. 10 Anka biabia, nenwamba’shi, mulô wikudi ku mpala a bangele b’Efile Mukulu mwanda wa mulwishe umune bemwesha.

11 Na bambile’shi, Muntu umune badi na bana babidi. 12 Na mukinga abo bambile shaye’shi, Aya, ompe kipèse kia mono yandjakupiana kunyima. Na bebabile mono yibadi n’aye. 23 Na kunyima kwa mafuku akoto, kubasangile mukinga yawa bintu bioso, na bakatukile ku mapia kulakula ; na bapalakyese mono yaye kwakwa ku bulubi bwoso. 14 Anka pabadi bapudisha bintu bioso pabafikile kipupa kibi kia sala ku mapia â, na babangile kukyemba. 15 Na bakakumbene na mungi sha mapia â ; n’aye bamutumine kwibala diaye mu kudisha ngulube. 16 Na badile kwi bungi kwiyikutshisha efu diaye na bipusu bibadile ngulube ; na takubadi muntu amupa kintu. 17 Na pabeyalulwile’ye kwishimba bambile’shi, Ta bafubi bekudi bangi ba shami abaikuta na biâshi n’abaleka bingi, n’ami tàfu na sala. 18 Nanebwe nende kwi shami na nanamulungule’shi, Yaya, ne mulwishe ku mpala ‘eulu na ku meso obe ; 19 tampwandjikila kabidi na kwitanyinwa’shi, mwanobe ; ontule mufubi bini bantu bobe ba mufubo. 20 Na bebwele kufika kwi shaye. Anka pabadi ki kulakula, shaye bamumwene, na bamupushishe lusa ; na bayile lubilo, bamukukile, na bamufifile. 21 Na mwana bamwambile’shi, Yaya, ne mulwishe ku mpala ‘eulu na ku meso obe ; tampwandjikila na kwitanyinwa’shi, mwanobe. 22 Anka yaya bambile bafubi baye’shi, Tushai mukumina wawa ukile ntalo, numufwadikeo ; tulai kakano kwiasa diaye, na sabato ku ngao yaye ; 23 na fwishai kuno mwana, a ñombe abatukusha mukata, numwipe ; tudye biâshi namu, na tusepele. 24 Mwanda ubadi au mwanande mufwe, na balukila na moyo ; bashimine na bafiulwe. Na bababangile kusepela. 25 Na mwanaye mukulu badi mwibala ; na pabafikile’ye na pabadi besesa pepi na shibo, bapushishe biombelo na kusha kwa masha. 26 Na baitanyine mwina mufubo, na bamwipwishe wa bintu biabia. 27 Na bamwambile’shi, Mwinobe bafiki ; na shobe baipa mwana a ñombe mukata, mwanda ubamwata’ye mengeleshe na biya. 28 Anka bakwatshile sungu, na bapele kutwela. Na shaye batukile pasha na bamusendele. 29 Anka balulwile na bambile shaye’shi, Talanga, ne mukufubile yîni mpeshi yingi, na tshimwipe mulango wobe woso ; n’obe twe mumpe mwana a mbushi nya biandjakusepela na bakuku bande ; 30 anka pafikanga yawa mwanobe, badi mono yobe na bulubi, bomwipaila mwana a ñombe mukata. 31 Anka bamwambile’shi, Mwana, obe e n’ami mafuku oso, na bintu bioso bi biande mbiobe. 32 Anka kupwandjikile ngi kusepela na kwikala na mulô ; mwanda ubafwile yawa mwinobe na ena moyo ; badi mushimine, na bafiudibwa.Chapitre 16

1 Na bambile kabidi beyi baye’shi, Mpeta badiko badi na miandako basongelwe ku mpala aye wa kupalakasha kwa mono yaye. 2 Na bamwitanyine na bamwambile’shi, Mukandu’u wi namini wampusha ku mwanda wobe ? Ndese mwanda wa bumiandako bwobe, mwanda wonolekyele kwikala miandako. 3 Na miandako beyakwile’shi, Nanakite namini ? Mwanda utànkasha fumwami ku bumiandako. Tshina ngofu ya kudima ; na su kutekateka, nafwa bufu. 4 Nanguku munankitshi, biabadiakuñata mu mashibo abo, bianekale ne mukashibwe ku bumiandako. 5 Na baitanyine kwadi sha kishiyo oso a fumwaye, na bambile yawa a kwibedi’shi, Kishiyo kiobe ki namini na fumwami ? 6 Na bambile’shi, Biasa bia mwimu lukama mba. Na bamwambile’shi, Ata mukanda wobe, shala bukidi na funda’shi, Makumi atano. 7 Bambile mungi namu’shi, N’obe ena kishiyo kia namini ? Aye’shi, Bidingilo bia pôndo lukama mba, Na bamwambile’shi, Ata mukanda wobe, funda’shi, Makumi mwanda. 8 Na fumu yawa bakanyine miandako yawa shina kalolo mwanda ubakitshine’ye na budimu. Mwanda ubakidi bana ba senga’yi bana b’etata budimu ku kipwa kiabo. 9 N’ami nenwamba’shi, Nwiatshile bakuku kwi bumpeta bwa musalu ; biabia panekale bwabwa bubafudila, banenwate mu mashibo a nya nya. 10 Yawa e sha makokyela ku bintu bikotokoto, e sha makokyela kabidi ku bintu bingi ; na yawa e sha musalu ku bintu bikotokoto e sha musalu ku bintu bingi kabidi. 11 Su namu anwe tanubadi basha makokyela ku mwanda wa bumpeta bwa musalu, nani anatule bumpeta bwiyendo ku masa enu ? 12 Na su tanubadi basha makokyela ku bumpeta bwa muntu abene, nani anenutambikye bumpeta bwi bwenu banabene ? 13 Takwi mufubi umune auku kufubila bafumu babidi ; su anapele umune n’anakyebe mungi, su analamate kwi umune n’anabenge mungi. Tanûku kufubila n’Efile Mukulu na bumpeta.

14 Na baFadishi kabidi babakyebele mono babapushishe bintu biabia bioso na babamudidikile. 15 Na bebambile’shi, Anwe nwi bantu abebingisha banabene ku mpala a bantu, anka Efile Mukulu auku mashimba enu ; mwanda wawa autumbikibwa kwi bantu wi butete ku mpala ‘Efile Mukulu. 16 Mwiya ubadiko na badimuni mpa na Yoano ; mpa na kipindji kiakia pabalungwilwa mukandu wi buwa wa bufumu bw’Efile Mukulu, na muntu oso enyunya munda na ngofu. 17 Mwanda wi kubofula, eulu na senga kukila ; anka kafunda kamune ka mwiya kupona kwi bukopo. 18 Muntu oso akatusha pianaye n’âta mungi bulunda e mutesha ; na muntu oso âta mukashi bulunda bakatushibwa kwi mulunda aye e mutesha.

19 Muntu badiko mpeta, na bafwele bilamba bifita bia bukalabwino na bitoka, na badile biâshi bingi na kilengo mafuku oso. 20 Na mulanda badiko, eshina diaye, Lasalusu, baladiswe ku kitwelo kia kibundji kiaye, mûle na malonda, 21 badile kwiyikutshisa na bipindji bibapone pashi ku mesa a mpeta ; anka sunga mbwa yibakalambile malonda aye. 22 Na mulanda bafwile na batwelwe kwi bangele ku kiadi kia Abalami. Na mpeta kabidi bafwile, na bashikilwe. 23 Na beboshese meso aye mu Adese, ena kusosomena kwa busungu ; na bamwene Abalami kulakula, na Lasalusu mu kiadi kiaye. 24 Na badile’shi, Yaya, Abalami, ompushishe lusa namu, tuma namu Lasalusu atwese songo ya munwe waye mu mema, atalashe edimi diande, mwanda wankumbu busungu bungi mu mwididi’u. 25 Anka Abalami bambile’shi, Mwana, tentekyesha binangu mubatshile’be bintu biobe bi buwa ku kipindji kibotala, n’anka biabia kabidi Lasalusu bintu bibi. Anka binobino aye musendelwe kuno n’obe okumbu busungu. 26 Na ungi mwanda kabidi ; pankatshi petu na penu pabatulwa kipana kikata ki yû bishakamba bantu kusabuka abadidi kukatuka kuno kwenda kwanudi, na bishakamba bantu kusabuka, kukatuka kwanudi kufwa kwatudi. 27 Na bambile’shi, Biabia ngi biankutekye yaya, omutume namu ku shibo ya shami ; 28 mwanda wandji na bena bande batano, biadiakwibatêlulwila na ngofu, biabashakufika kabidi ku kibalo’ki kia busungu. 29 Anka Abalami eshi, Be na Mosese na badimuni ; bebapushe’bo. 30 Anka’ye’shi, Ayo, yaya Abalami ; anka su muntu akatuka kwi bafwe kwenda kwabadi, banemweshe. 31 Na bamwambile’shi, Su tabapusha Mosese na badimuni, tabanakuminishibwe sunga muntu abuka kwi bafwe.Chapitre 17

1 Na bambile beyi baye’shi, Biponenu tabiuku kuleka kufika, anka mpè kwi muntu afiki biponenu kwadi. 2 Kwakwikala biya ku mwanda waye su ebwe dikata dibadiakushitshikwa ku shingo aye, na badiakwelwa mu mema ; kasha kuponesha mwana umune a bana baba bakinga. 3 Nwilame banabene ; su mukwenu alwisha, omusashile ; na su emweshe omulekyele. 4 Na su alwisha malwisha musambobidi kwifuku dimune, na su eyalula kodi mashisa musambobidi eshi, Nemwesha, obe onomulekyele.

5 Na batumibwe babambile Fumu’shi, Tamisha namu kukumina kwetu. 6 Na Fumu’shi, Anwe su anwikala na kukumina bu lupitshi lwa mutadi, nubadiakwamba mutshi’u wa figi’shi, Shudika, wekune mu mema akata, n’ubadiakwinukokyela. 7 Anka muntu kini e n’enu, su ena mufubi adima su alama mikoko, palukile’ye ku mapia, anamwambe’shi, Fwa okashale ku mesa ? 8 Ta anamwambe’shi, Loñamisha biâshi biande, fwala kilamba kiobe, omfubile biandjakudya na biandjakutoma ; na kunyima obe namu onodye n’onotome. 9 Aye atumbula mufubi mwanda ubakitshi’ye amulangibwa ? 10 Anka biabia anwe kabidi, panekale nubakitshi bintu bioso bibanulangibwa, nwambe’shi, Twi bafubi ba bisumanga ; tubakitshi bintu biatubadi na mwanda wa kukita.

11 Na pabayile’ye dia Yelusaleme, bakile pankatshi pa Samadia na Ngadile. 12 Na pabatwele’ye mu lungi lupata, basha kifwi ekumi babafumankene n’aye, babaimene kula. 13 Na babâbile eyi’shi, Yisu Mulambukishi, etupushishe lusa namu. 14 Na pabebamwene, bebambile’shi, Ndai, nukeleshe banabene kwi batshite. Na pababadi tàbende babatoswe. 15 Na umune abo, pabamwene mupashibwe, balukile na batumbikile Efile Mukulu n’eyi di bukopo ; 16 bapone mpala mûshi ku ngao yaye na bamwishingile biloba ; n’aye badi mwina Samadia. 17 Na Yisu beyalulwile’shi, Ta bantu ekumi babatoshibwa ? Anka bantu kitèma be kwikuni ? 18 Muntu tasañanibwa mwalukile mu kutumbika Efile Mukulu shi muntu’u abene. 19 Na bamwambile’shi, Imana, wende ; kukumina kwobe kubakupasha.

20 Na pabadi baipushibwa kwi baFadishi’shi, Peni panafikye bufumu bw’Efile Mukulu ? Aye bebalulwile’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu tabufiki na kutadibwa kwa bantu ; 21 na tabanambe’shi, Tala kuno ! su’shi, Tala’kwa ! mwanda, talanga, bufumu bw’Efile Mukulu bwi pankatshi penu.

22 Na bambile beyi’shi, Mafuku anafikye anwanadile kumona efuku dimune dia mafuku a Mwana a Muntu, na tanwanedimone. 23 Na banenwambe’shi, Tala kuno ! Tala’kwa ! Anka tanwendanga, tanwibalondanga. 24 Mwanda bu abibadima lupète lwa kamani, mu kipindji kimune ki’eulu kwenda kutula etata mpa na ku kingi kipindji mûshi mw’eulu, ngi bianekale Mwana a Muntu mwifuku diaye. 25 Anka kwibedi akukumba bintu bingi n’akupelwa kwi kipwa’ki. 26 Na bu bibadi ku mafuku a Noa bianekale kabidi ku mafuku a Mwana a Muntu. 27 Babadile, babatomene, babatshile malunda, na babapelwe malunda, mpa n’efuku dibatwele Noa mu bwato, na mambwe abafikile n’abebanyashe bungi bwabo. 28 Bu bibadi ku mafuku a Loto kabidi ; babadile, babatomene, babaule na babaudishe, babakune, babaibakile mashibo ; 29 anka kwifuku dibatukile Loto mu Sodomo kubanokyele kalo na sulufa mwiulu, bibebanyashe bungi bwabo. 30 Kwanekale anka biabia kabidi kwifuku dianaleshibwe Mwana a Muntu. 31 Kwifuku diadia, yawa anekale kunundu kwa shibo, na mono yaye munda mwa shibo, taikye mu kwiyikasha ; n’anka biabia yawa anekale ku mapia talukile. 32 Tentekyeshai mukashi a Loto binangu. 33 Muntu oso anakimbe kubombelesha moyo aye aneushimishe, na muntu oso aneushimishe aneubombeleshe. 34 Nenwamba’shi, Ku bufuku bwabwa kwanekale babidi pa lusala lumune, umune anakashibwe na mungi analekibwe. 35 Bakashi babidi banatwe ku kinu ; umune anakashibwe na mungi analekibwe. 37 Na babamwalulwile’shi, Kwikuni, Fumu ? Na bebambile’shi, Kwoso kwi mbidi yifwe, kwakwa kabidi kwanakumbashibwe mpungwe.Chapitre 18

1 Bebambile mwele kabidi ngi kwibalesha’shi, bakuteka mafuku oso na tabakupungila ; 2 eshi, Mu lungi lupata mubadi mwisambidi shibatshina Efile Mukulu na shibanemeka bantu. 3 Na mu lupata lwalwa mubadi mukashi a mufwe, bafikile kwadi’shi, Ongobwele yawa alwiya n’ami, angobole. 4 Na bapele kipindji ; anka kunyima beyakwile munda’shi, Sunga tantshina Efile Mukulu na tanemeka bantu, 5 anka mwanda ubanshimbata mukashi a mufwe yawa nanamwobwele, tala ankokyesha pa kufwa mafuku oso. 6 Na Fumu’shi, Nupushe amwamba mwisambidi yawa shina kalolo. 7 Ta n’Efile Mukulu namu anobwele basangwilwe baye abamwabila na ku kanya na ku bufuku, sunga baubile na kiubishi kia lusa ku mwanda wabo ? 8 Nenwamba’shi, anebobwele bukidi. Ank’apafiki Mwana a Muntu, aye anasañane kukumina pa senga ?

9 Na bambile bangi kabidi mwele’u babekuminine banabene’shi, Twina kalolo ; na bababengele bangi bantu boso ; 10 eshi, Bantu babidi babatwele mu tempelo mu kuteka : umune badi muFadishi, na mungi badi mupungi a milambu. 11 MuFadishi baimene, batekyele biabia n’aye nabene’shi, Efile Mukulu, nakutumbula mwanda washimwikale bu bangi bantu, basasani ba bantu, basha misalu, batesha, sunga bu nmpungi’u a milambu nya. 12 Nashila biâshi mafuku abidi ku lubingo lwoso ; napeya Efile Mukulu kipindji kimune ki’ekumi dioso dia mono yansungu. 13 Anka mupungi a milambu baimene kula, badi takyebe kwibosha sunga meso aye kwiulu, anka bekupile ku kiadi kiaye’shi, Efile Mukulu, mpushishe lusa namu, ami, mulwishe. 14 Nenwamba’ shi, Yawa muntu balukile ku shibo yaye, mubingiswe, kasha awa. Mwanda wanaishibwe muntu oso ekamisha, na yawa eisha anakamishibwe.

15 Na babafwishisha kwadi bana kabidi bakotokoto, biadiakwibakuma ; anka pabamwene beyi baye biabia bebasashile. 16 Anka Yisu bebaitanyine kwadi’shi, Lekai bana bakinga babande kufwa kwandji, na tanwibabambanga, mwanda wi bufumu bw’Efile Mukulu bwa benibaba. 17 Nenwamba eyendo’shi, Muntu oso shaata bufumu bw’Efile Mukulu bu mwana mukinga tanatwele mwamwa nya.

18 Na mungi muntu mukata bamwipwishe’shi, Mulambukishi e buwa, nanakite namini kupiana moyo wa nya nya ? 19 Anka Yisu bamwambile’shi, Kukini kongitanyina’mi’shi, buwa ? Takwi muntu e buwa shi umune, Efile Mukulu. 20 Ouku milangu’shi, Toyilanga mukashi abene, toipanga, toibanga, todimbilanga muntu, nemeka shobe na nyinobe. 21 Na bambile’shi, Ne mulame bintu biabia bioso mpa na bukinga bwande. 22 Na pabapushishe Yisu biobio bamwambile’shi, Kiokutwa kintu kimune ; udisha bintu bioso bi n’obe, n’abanyina balanda, n’onwekale na bumpeta mwiulu ; n’ofwe namu n’ondonde. 23 Na pabapushishe’ye biabia badi na kiongwa kingi, mwanda ubadi na mampeta e bungi. 24 Anka pabamumwene Yisu, bambile’shi, Kini bukopo, abo be na mampeta kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu ! 25 Shamo kutwela mwipolo dia shingi kwi kubofula, anka mpeta kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu kwi bukopo. 26 N’abo babapushishe babambile’shi, Anani anapashibwe ? 27 Anka’ye’shi, Bintu bibakabila bantu kukita bibaukibwa kwi Efile Mukulu kukitshibwa. 28 Na Pita bambile’shi, Talanga, atwe tubalekye bintu bietu na tubakulondo. 29 Na bebambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Takwi muntu balekye su shibo, su pianaye, su bena baye, su shaye na nyinaye, su bana baye, ku mutwe wa bufumu bw’Efile Mukulu, 30 shakidi kwata bingi bintu bi bungi ku kino kipindji, na ku kipwa kiakia akifu, moyo wa nya nya.

31 Na bakongele ekumi na babidi kwadi, na bebambile’shi, Talanga, atwende ku Yelusaleme, na bintu bioso bibafundjibwa kwi badimuni mwanda wa Mwana a Muntu bianafikishibwe. 32 Mwanda wanalubwilwe’ye kwi maumbo, n’anasengibwe, n’anabiandwilwe, n’anafilwe mata. 33 Banamukupile, na banamwipe ; na kwifuku diakasatu kwanabukye’ye kabidi. 34 Na babadi tabauku bintu biabia nya ; n’eyi diadia dibebafilwe, na babadi tabashingula mianda yibambilwe.

35 Na pabesesele’ye pepi na Yediko, mpofu bashalele ku lupèse lw’eshinda, mu kuteka bintu. 36 Na pabapushishe’ye bibumbu bia bantu bakwete kukila, beipwishe pa mwanda wawa. 37 Na babamulungwile’shi, Yisu a Nasalete kwete kukila. 38 Na bâbile’shi, Yisu Mwana a Dafidi, ompushishe lusa namu. 39 N’abo babadi abende kwibedi babamusashile ekale talala ; anka’ye bakidi kwâba kwi bungi’shi, Mwana a Dafidi, ompushishe lusa namu. 40 Na Yisu baimene, na bebambile bamufwishe kwadi. Na pabadi esesele pepi, bamwipwishe, 41 eshi, Kini kiodidi nkukitshine ? Aye’shi, Fumu, ñate meso ande. 42 Na Yisu bamwambile’shi, Ata meso obe ; kukumina kwobe kubakupasha. 43 Na batshile meso aye bukidi, na bamulondele mu kutumbika Efile Mukulu. Na bungi bwa bantu pababamwene babatumbikile Efile Mukulu.Chapitre 19

1 Na batwele mu Yediko na badi kwete mwamwa. 2 Na talanga, mulume aitanyinwa’shi, Sakayo ; badi mukulu a bapungi ba milambu, na badi sha bumpeta. 3 Na bakimbile kumona Yisu biadi, na badi tauku mwanda w’efina dia bantu, mwanda ubadi muntu mwipi. 4 Na bayile lubilo kwibedi, bakamine mu mutshi wa figi biadiakumumona, mwanda wadiakukila p’eshinda diadia. 5 Na pabafikile Yisu ku kibalo, bebosheshe meso aye na bamwambile’shi, Sakayo, ika bukidi ; mwanda wandjakushala lelo mu shibo yobe. 6 Na baikile bukidi na bamwatshile na mulô. 7 Na pababamwene, babaunaunine bungi bwabo’shi, Bende mu kulala kwa muntu e mulwishe. 8 Na Sakayo baimene na bambile Fumu’shi, Talanga, Fumu, nampeya balanda kipwandjikisho kia mono yande pankatshi ; su namu nakasha kintu kimune kwi muntu oso ku bukome, nalusha kipwandjikisho kia bintu binanka. 9 Na Yisu bambile’shi, Kupashibwa kwa moyo kubafiki lelo ku shibo yaiya, mwanda wadi’ye kabidi mwana a Abalami. 10 Mwanda ubafiki Mwana a Muntu mu kukimba yawa balubile na kumupasha.

11 Na pababapushishe bintu biabia, bambile kabidi na bebalungwile mwele, mwanda ubadi pepi na Yelusaleme, na babapangishe’shi, bufumu bw’Efile Mukulu bwakumwekwa binobino. 12 Ngi bibambile’ye’shi, Muntu mukata bayile ku angi mapia kulakula mu kwiatshila bufumu na kwalukila. 13 Na baitanyine bafubi baye ekumi, na bebapele makuta ekumi, na bebambile’shi, Panai mpa na kipindji kiangalukila. 14 Anka bakwaye babamupele, na babatumine mikyendji kumulonda kunyima eshi, Tatukyebe muntu yawa akwikala fumwetu. 15 Na pa kialukilo kiaye, pabadi bata bufumu bwaye, pabambile’ye’shi, bafubi baba babapele’ye makuta baitanyinwe kwadi, biadiakûka bibabasungile pa kupana nayo. 16 Au a kwibedi bafikile’shi, Fumu, ekuta diobe dibasunguluka makuta ekumi. 17 Na bamwambile’shi, Bibuwa, mufubi e buwa ; mwanda ubokitshi na makokyela ku kintu kikoto, ikala’be na bukome kwiulu kwa mpata ekumi. 18 N’au akabidi bafikile’shi, Fumu, ekuta diobe dibasunguluka makuta atano. 19 Na bamwambile kabidi’shi, Ikala’be kabidi na bukome kwiulu kwa mpata itano. 20 Na mungi bafikile’shi, Fumu, talanga, ekuta diobe ndidi, dinabikile dianye mu kitambala. 21 Mwanda unankutshine, mwanda wodi’be muntu e bukopo ; osangula kintu kioshimuladishe, n’okula bintu bioshimukune. 22 Aye bamwambile’shi, Nanakumweshe kwiyi dia mukanwa mwobe, mufubi mubi ; boukile’shi, ami ne muntu e bukopo, nasangula kintu kianshimuladishe na nakula bintu bianshimukune. 23 Biabia kukini koshimutambikye ekuta diande kwi bashintudi ? n’ami nandjakwidiata na tenteko ku kialukilo kiande. 24 Na bambile bantu babaimene pepi’shi, Kashai ekuta kwadi, nwiditambikye kwi yawa ena makuta ekumi. 25 Na babamwambile’shi, Fumu, aye ena makuta ekumi. 26 Nenwamba’shi, Muntu oso bata, anapelwe bintu ; anka yawa shina kintu, kwadi kwanakashibwe sunga bintu bi n’aye. 27 Anka mwanda wa bantu baba abalwiya n’ami, bashabadila ami kwikala na bufumu kwiulu kwabo, nwibafwishe kuno, nwibaipe ku mpala ande.

28 Na pabadi bamba biabia, babadidile kwibedi, mu kukanka ku Yelusaleme. 29 Na pabesesele’ye pepi na Betefange na Betani ku mwenge awitanyinwa’shi, wa Olefe, batumine bantu babidi ba beyi baye, 30 eshi, Ndai mu kapata kakoto ke ku mpala enu ; na panwanatwele nwanasañane mwana a mpunda mwamwa mushitshikye,shatentamine muntu kunundu kwaye nya ; numushitule, na numufwishe kuno. 31 Na su muntu oso anenwipushe’shi, anumushitula kukini ? nwanamwambe biabia’shi, Fumu amwabila. 32 N’abo babatuminwe babakatukile, na babasañene sunga bu bibebambile’ye. 33 Na pababadi bakwete kushitula mwana a mpunda, bafumu baye bebambile’shi, Anushitula mwana a mpunda kukini ? 34 N’abo’shi, Fumu amwabila. 35 Na babamufwishishe kwi Yisu ; na babele bilamba biabo kunundu kwa mwana a mpunda, na babatentekyele Yisu kunundu kwaye. 36 Na pabayile’ye babâdile bilamba biabo mwishinda.

37 Pabadi namu tàdi esesele pepi na ngalala a mwenge wa Olefe, kibumbu kia beyi baye bababangile kusepela na kutumbika Efile Mukulu n’eyi di bikopo, mwanda wa mikitshino yoso ya ngofu yibadi babamwene ; 38 eshi, Fumu atumbikwe afiki kwishina dia Fumu ; talala mwiulu, na kilengo mu kibalo kikile kwiulu. 39 Na bangi baFadishi ba kibumbu babamwambile’shi, àMulambukishi, sashila beyi bobe. 40 Na balulwile’shi, Nenwamba’shi, su bantu’ba banaumine, mabwe anâbe.

41 Na pabesesele’ye pepi bamwene lupata, na belutushishe mpolo, 42 eshi, Su bouku ku dino efuku, sunga’be, bintu bi mwanda wa talala obe ; anka binobino bifiame ku meso obe. 43 Mwanda wanafikye mafuku kodi anakufunye bantu abalwiya n’obe lupopo nkô, banakubwikile munda, na banakubambe ku lupèse lwoso, 44 banakututule pashi na bana bobe munda mwobe ; na tabanalekye munda mwobe ebwe kunundu kw’ebwe ; mwanda ubodi touku kipindji kia kifikilo kibakufikile.

45 Na batwele mu tempelo na babangile kwibatusha babapane munda, 46 na bebambile’shi, Kubafundjibwa’shi, Shibo yande yanekale shibo ya nteko, anka’nwe nubaitulu kifiamino kia bangifi.

47 Na badi mu kulambukisha mu tempelo kwifuku n’efuku ; anka batshite bakata na bafundji ba mikanda na bantu bakata ba bantu babakimbile kumwipa, 48 na babadi tabasañana mwa kukita, mwanda ubatele bungi bwabo matwi abo ngi kumupusha.Chapitre 20

1 Na ku mungi nguba a mafuku â, pabalambukishe’ye bantu mu tempelo, na pabalungwile’ye mukandu wi buwa, pabafikile batshite bakata na bafundji ba mikanda kwadi, 2 na bakulu, na babamwambile’shi, Etulungule wa bukome bokita bintu biabia nabo, nani bakupele bukome bwabwa ? 3 Aye balulwile na bebambile’shi, Ami kabidi nanenwipushe mwipwiso umune, na nundungule ; 4 Kwambika kwa Yoano kubadi kw’eulu su kwa bantu ? 5 Na babeleshene mpaka banabene’shi, Su twamba’shi, Kw’eulu, aye anambe’shi, Kukini tanwibamukumine ? 6 Anka su twamba’shi, Kwa bantu ; bungi bwa bantu banetwele mabwe. mwanda ubabakuminishibwa’shi, Yoano badi mudimuni. 7 Na babalulwile’shi, Tatûku kubadiko. 8 Na Yisu bebambile’shi, Ami kabidi ntanenulungula pa bukome bwankita bintu biabia nabo.

9 Na babangile kwamba bantu mwele’u’shi, muntu bakune ebala dia finyo, na bedilekyele mu masa a bena mifubo, na bakatukile ku kingi kipia kipindji kingi. 10 Na ku kipindji kia bikuba kubatumine’ye mufubi kwi bena mifubo biabadiakumupa bikuba bi’ebala ; anka bena mifubo babamukupile, na babamukatwishe minweminwe. 11 Na batumine mungi mufubi kabidi, anka babamukupile’ye kabidi, na babamukolomwene na babamukatwishe minweminwe. 12 Na batumine mungi akasatu ; n’abo, pababadi babamutapa kabidi, babamutakulwile pasha. 13 Na sh’ebala dia finyo bambile’shi, Nanakite namini ? Nanatume mwanande mukuminwe ; pangi banamunemekye. 14 Anka pabamumwene bena mifubo, babetentekyeshene binangu’shi, Yawa ngi piani ; tumwipe biakwikala bupiani bu bwetu. 15 Na babamutakulwile pasha p’ebala na babamwipaile. Biabia sh’ebala anakite n’abo namini ? 16 Anafikye kunyasha bena mifubo baba, n’anape bangi bantu ebala dia finyo. Na pababapushishe babambile’shi, Ayo ! 17 Anka’ye bebatale na bambile’shi, Kiniki namu kibafundjilwe’shi, Ebwe dibapele bebashi ba shibo, ndidi dibafiki ebwe dia kwipaka ? 18 Muntu oso anapone kunundu kw’ebwe’di anaipaibwe bipindji bipindji ; anka muntu oso anapone adi kunundu kwaye, dianamukule bukula bu pôndo.

19 Na bafundji ba mikanda na batshite bakata babakimbile ku sa yaiya kumukwata ; na babatshine bantu ; mwanda ubabaukile mubakwile’ye mwele’u ku mwanda wabo. 20 Na babamutale na babatumine batadi babepwandjikishe banabene bu basha kalolo, biabadiakumutongola ku kwakula kwaye, biabadiakumulubula kwi ngofu ya mulopwe na ku bukome bwaye. 21 Na babamwipwishe’shi, àMulambukishi, atûku’shi, Obe wakula n’olambukisha na kalolo, na totala mbidi ya muntu oso, anka olambukisha muswelo w’Efile Mukulu n’eyendo. 22 Akupwandjikila na mwiya atwe kulambula Kyesa, su ? 23 Anka’ye baukile madimi abo, na bebambile’shi, Kukini kwanuntompo ? 24 Ndesei denaleo, ‘Efwanika diani ? na mukanda wani wi kunundu ? Na babalulwile’shi, Dia Kyesa. 25 Aye bebambile’shi, Biabia nutambikye Kyesa bintu bia Kyesa, na nutambikye Efile Mukulu bintu bi’Efile Mukulu. 26 Na babadi tabauku kumutongola kwiyi diadia ku mpala a bantu ; na babapule eyi dibalulwile’ye na babauminine.

27 Na bangi baSaduki babafikile, abapela mwanda wa kwiboshebwa kwa bafwe eshi, Takwikudi. Na babamwipwishe’shi, 28 àMulambukishi, Mosese betufundjile’shi, Su tutu a muntu afwa,ena piana, n’afwa kushi kutanda bana, mwinaye anate mukashi n’anatandjile tutwaye bana. 29 Kubadi namu bana-balume musambobidi ba nyina. Mukulu batshile mukashi bulunda, na bafwile kushi bana. 30 Na yawa akabidi ; 31 na yawa akasatu bamwatshile ; n’anka biabia kabidi balume musambobidi ; babadi tabaleka bana, na babafwile. 32 Kunyima mukashi bafwile kabidi. 33 Biabia ku kwiboshebwa kwa bafwe kwanekale’ye piana a muntu kini ? mwanda ubamwatshile bantu musambobidi. 34 Na Yisu bebalulwile’shi, Bana ba kipwa’ki abata malunda, n’abapebwa malunda ; 35 anka’bo babapwandjikiswa’shi, bapwandjikile na kwata mbalo mu kipwa’kia, na mu kwiboshebwa kwi bafwe, tabata malunda na tabapebwa malunda. 36 Mwanda washabauku kufwa kabidi, mwanda wabapwandjikila na bangele, na be bana b’Efile Mukulu, mwanda wabadi bana ba kwiboshebwa, 37 Anka mwanda wa bafwe’shi, banabushibwe, sunga Mosese balesese biabia mu mulungwilo w’efufu, pabaitanyine’ye Fumu’shi, Efile Mukulu a Abalami n’Efile Mukulu a Isaka n’Efile Mukulu a Yakobo. 38 Anka’ye te Efile Mukulu a bafwe ank’a bantu abatala ; mwanda awikala bantu boso na moyo ku mpala aye. 39 Na bangi bafundji ba mikanda babamwalulwile’shi, àMulambukishi, bwakula biya. 40 Mwanda ubabatshine pa kumwipusha ungi mwanda kabidi.

41 Na bebambile’shi, Kukini kwabamba’shi, Kalestu e Mwana a Dafidi ? 42 Na Dafidi nabene bamba mu mukanda wa Ñono’shi, Fumu bambile Fumwande’shi, Shala pa mboko yande yibalume, 43 biantulu bantu abalwiya n’obe kasawilo ka ngao yobe. 44 Dafidi namu amwitanyina’shi, Fumu ; biabia’ye e mwanaye namini ?

45 Na pabadi bungi bwa bantu bakwete kutea matwi, bambile beyi baye’shi, 46 Dimukai mwanda wa bafundji ba mikanda, abakyeba kutambakana na bikuka bila, n’abakyeba kwimunwa mu mabulu a bituka, n’abakyeba mpuna ya kwibedi mu bitumbwilo, na mbalo ya kwibedi mu mateshi ; 47 abadiya mashibo a bakashi ba bafwe, n’abateka nteko yila na malupa. Benibo banamweshibwe mpombo yanakile bukopo.Chapitre 21

1 Na bebosheshe meso aye na bamwene basha mampeta bakwete kwela malongo abo mu kitulo kia tempelo. 2 Anka bamwene kabidi mukashi a mufwe, mulanda, ele mwamwa masenke abidi. 3 Na bambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Au mukashi a mufwe, mulanda, elanga kipwandjikisho kikile kiabo kia bungi bwabo ; 4 mwanda ubapungisha bantu baba boso malongo ku mampeta abo ; anka’ye bele ku bulanda bwaye mono yoso yibadi n’aye.

5 Na pabakwile bangi wa tempelo mubaulengilwe na mabwe a ntalo na malongo, bambile’shi, 6 Mwanda wa bintu biabia bianutala, mafuku anafikye ashalekibwa kuno ebwe kunundu kw’ebwe dishadiedibwa pashi. 7 Na babamwipwishe’shi, àMulambukishi, peni panakitshikye bintu biabia ? Na kilailo kianekale namini pa tàdi afiki bintu biabia ? 8 Na bambile’shi, Talai bianushakuumbakashibwa. Mwanda wanafikye bantu bangi mwishina diande’shi, N’ami yawa, n’eshi, Kipindji ki pepi ; tanwibalondanga. 9 Na panwanapushe wa ngoshi na maunga, tanutshinanga mô, mwanda wakufika bintu biabia kwibedi, anka kusongo takwi binobino.

10 Kunyima kubebambile’ye’shi, Eumbo dianatombokyele eumbo, na bufumu bufumu ; 11 na matshinka akata a senga anekale pashi, na ku bingi bibalo bipupa bia sala, na bipupa bia masungu ; na bisuso na bilailo bikata bianafikye bi’eulu. 12 Anka kwibedi kwa bintu biabia bioso banenukwate na banenukolomone, banenulubule ku bitumbwilo na ku mashibo a nkano, na nwanafwishibwe ku mpala a bafumu na milopwe ku mutwe w’eshina diande. 13 Biabia nwanekale na kiamwino kia kutêlula. 14 Biabia nishai mashimba enu kasha kutentekyesha binangu kwibedi mwakwalula ; 15 mwanda wananenupe eulu na bukalabwino, bishakûka bungi bwabo abalwiya n’enu mwakwalula, su kupiola. 16 Anka nwanalubulwe sunga kwi bashenu na banyinenu na bakwenu na bamwilo wenu na bakuku benu ; na banaipe bangi be n’enu. 17 Na nwanapedibwe kwi bantu boso ku mutwe w’eshina diande. 18 Na takwi lunyene lwa mutwe wenu lwanafwe nya. 19 Ku mufwakaka wenu ngi kwanwanekale na mioyo yenu.

20 Anka panwanamone Yelusaleme mufunyibwe na masalai nkô, nûkye’shi, malwa aye abesesela pepi. 21 Penipapa abo be mu Yudiya basukye ku mienge, n’abo be pankatshi paye batukye, n’abo be mu mapia tabatwelanga munda mwaye. 22 Mwanda wi mafuku â mafuku a kwobola mianda, biakufikishibwa bintu bioso bibafundjibwa. 23 Mpè kwabadi be na maimi na kwabadi abaomesha bana ku mafuku aà ; mwanda wanekale biongwa bingi ku kipia, na kusumina kwiulu kw’eumbo diadia. 24 Na banapone ku lumenmo lwa lupète na banafwishibwe misungi kwi maumbo oso ; na Yelusaleme anâshinwe mûshi mwa ngao ya maumbo bianakumbashibwe bipindji bia maumbo.

25 Na bilailo bianekale mu nguba na mu mweshi na mu nyenene ; na ku senga kwanekale kiongwa kwi maumbo akwete kwitendela mwanda wa kitumo kia mema akata na musako wi bubi ; 26 bantu batàbadi abafu mwanda wa mô, na mwanda wa mutengelo wa mianda aifiki ku senga ya bantu ; mwanda wanasanishibwe basha ngofu b’eulu. 27 Na penipapa pabanamone Mwana a Muntu afiki kwikumbi na ngofu na kilengo kingi. 28 Anka panekale bintu biabia abibanga kufika, iboshai meso enu, iboshai mitwe yenu mwanda awisesela kukudibwa kwenu pepi.

29 Na bebambile mwele’shi, Talai mutshi wa figi, na mitshi yoso ; 30 apaiumba mabishi anûku banabene bianutala’shi, mieshi ya kanya tàidi pepi binobino. 31 Anka biabia anwe kabidi, bianumono bintu biabia bikwete kufika, nûkye’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu bwi pepi. 32 Nenwamba eyendo’shi, Kipwa’ki takianakile nya ebedi dianapone bintu bioso. 33 Eulu na senga bianakile, anka mayi ande tânakile nya.

34 Anka nutale pangi mashimba enu aushibwa na kiutu kia biâshi na nkolwa ya malofu na mashito a moyo’u, n’efuku diadia dienukwata kimpulunkamba ; 35 mwanda wadianafwile bantu boso bu muteo abekala ku mpala a senga yishima. 36 Anka talai, nutekye Efile Mukulu ku kipindji kioso, bianudiakupwandjikila na kupanda bintu biabia bioso bitàbidi abifiki, na kwimana ku mpala a Mwana a Muntu.

37 Na badi kwete kulambukisha ku nguba oso ; na ku bufuku boso kubatukile’ye, na balele ku mwenge awitanyinwa’shi, wa Olefe. 38 Na bungi bwa bantu babafwile kwadi ku na mashikashika bwè mu tempelo mu kumupusha.Chapitre 22

1 Eteshi namu dibesesele pepi dia mampa ashi kiushilo, aditanyinwa’shi, Kikilo. 2 Na batshite bakata na bafundji ba mikanda babakimbile mwabadiakumwipa ; mwanda ubabatshine bantu.

3 Na Kafilefile batwele munda mwa Yudashi, baitanyinwe’shi, Ishikaleoto, badi muntu a ekumi na babidi. 4 Aye bakatukile na balungwile na batshite bakata na tupalai mwadiakumulubula kwabadi. 5 Na babasepelele, na babesambikishene esambi dia kumupa makuta. 6 N’aye bakuminine, na bakimbile kiamwino kia kumulubula kwabadi ku kipindji kiakwikala bantu tabekudi.

7 N’efuku dibafikile dia mampa ashi kiushilo, diakwipaibwa nyama ya Kikîlo. 8 Na batumine Pita na Yoano eshi, Ndai, nuketuloñamishe Kikîlo biatudiakudya. 9 Anka babamwambile’shi, Okyebe kibalo kini kiatudiakukuloñamisha kwakwa ? 10 Na bebambile’shi, Talanga, panwanatwele mu lupata, muntu anafumankane n’enu kwete kutwala elonda dia mema ; numulonde mu shibo mwatwele’ye. 11 Na nwanambe sha shibo’shi, Mulambukishi akwamba’shi, Shibo ya beni yi kwikuni kwandjakudya Kikîlo na beyi bande ? 12 N’aye anenuleshe shibo yikata kwiulu yiloñamishe, loñamishai mwinimwamwa. 13 Na babayile na babasañene bu bibebambile’ye ; na babaloñamishe Kikîlo.

14 Na pabafikile sa, bashalele na batumibwe baye. 15 Na bebambile’shi, Nandidi kudya Kikîlo’ki n’enu kudila kungi ebedi dia kukumba. 16 Mwanda unenwamba’shi, Ntanekidye kabidi nya, bianafikishibwe’kio mu bufumu bw’Efile Mukulu. 17 Na batshile kipulu, na pabadi batumbula bambile’shi, Nwate kipulu’ki, nwikiabane banabene. 18 Mwanda unenwamba’shi, Ntanatome bikuba bia finyo nya, mpa na binobino mpa na kipindji kianafikye bufumu bw’Efile Mukulu.

19 Na batshile dimpa, na pabadi batumbula bedibale na bebatambikile’shi, Adi ngi mbidi yande yibenupelwa ; nukite biabia ngi kuntentekyesha binangu. 20 N’anka biabia kabidi kipulu pababadi babapu kudya eshi, Kipulu’ki ki esambi dipya mu mase ande, abakashibwa ku mitwe yenu. 21 Anka talanga, easa dia yawa ampana di n’ami ku mesa. 22 Mwanda awende Mwana a Muntu eyendo bu bibaloñamiswa, anka mpè kwi muntu yawa apanibwa’ye kwadi. 23 Na bababangile kwiyipushena wani e n’abo, ngakukita biabia.

24 Na mpaka kabidi yibelwe kwabadi wani n’abo akwitanyinibwa’shi, mukata. 25 Anka bebambile’shi, Bafumu ba maumbo be na bufumu kwiulu kwabo, n’abo be na bukome kwiulu kwabo babaitanyinibwa’shi, Balumbudi. 26 Anka’nwe tanwikalanga biabia ; anka yawa mukile bukata n’enu ekale bu mukinga, na mukulu ekale bu yawa afubila bakwabo. 27 Nani mukile bukata, yawa ashala ku mesa su yawa afubila mesa ? Ta yawa ashala ku mesa ? Anka’mi ne pankatshi penu bu yawa enufubila. 28 Anka’nwe nwi baba babashîna n’ami mu bitompelo biande. 29 N’ami nenuloñamisha bufumu, bu bibandoñamisha Shami bufumu, 30 bianudiakudya na bianudiakutoma anwe n’ami ku mesa ande mu bufumu bwande ; na nwanashale ku mpunasulu, besambidi kwisambila milo ya Isalele ekumi na ibidi.

31 Shimono, Shimono, talanga Kafilefile batekye kwinwata ngi kwinupepula bu biabapepula pôndo ; 32 anka’mi ne mukutekyele’be, bishakupungila kukumina kwobe ; n’obe, panekale bwalukila kabidi, onishe banikye bobe. 33 Na bamulungwile’shi, Fumu, kwenda n’obe, nankyebe kwenda na ku lukano na ku lufu. 34 Na bamulungwile’shi, Nankwamba Pita’shi, Etombole tadianasame lelo uno, ebedi dionopele mashisa asatu a kunguka.

35 Na bebambile’shi, Panenutumine kushi kabetshi, na kushi dimba, na kushi sabato, nubakutshile kintu kioso ? Abo’shi, Ayo. 36 Na bebalungwile’shi, Anka binobino, yawa ena kabetshi ekafwishe n’aye, anka biabia kabidi dimba ; na yawa e minweminwe, audishe kilamba kiaye, aule lupète. 37 Mwanda unenwamba’shi, Eyi diadia dibafundjibwa diakufikishibwa mu mwanda wande’shi, Babadikilwe na balwishe ; mwanda wanekale eyi dioso na kifikilo ku mwanda wande. 38 Na babambile’shi, Fumu, talanga, kuno kwi mpète ibidi. Na bebalungwile’shi, Kubakumbana.

39 Na batukile na bayile bu bibadi muswelo waye ku mwenge wa Olefe, na beyi kabidi babamulondele. 40 Na pabadi tàdi ku kibalo, bebambile’shi, Tekai bianushakutwela mu bitompelo. 41 Na balamukile kwabadi bu lutshi alûku muntu kwela ebwe, na bakonyele manwi pashi na batekyele, 42 eshi, Yaya, su okyebe, katusha kipulu’ki kwandji ; anka kasha kifulo kiande anka kiobe kikitshibwe. 43 Na mwangele bamwekyele kwadi a mwiulu mu kumunisha. 44 Na mwanda ubadi’ye na kusosomena kukata mwishimba diaye batekyele kuteka kungi. Na matuputa aye abatupwite bu mapompwe akata a mase akwete kupona pa senga. 45 Na pabaimene’ye ku kuteka kwaye, bafikile kwi beyi baye, na bebasañene mu tulo mwanda wa kiongwa. 46 Na bebalungwile’shi, Anulala tulo kukini ? Ebwei, nutekye, bianushakutwela mu kitompelo.

47 Pabadi kiakula, talanga, kibumbu kia bantu, na yawa aitanyinibwa’shi, Yudashi, mwina ekumi na babidi, bayile kwibedi kwabo ; na besesele pepi na Yisu ngi kumufifya. 48 Na Yisu bamwambile’shi, Yudashi, opana Mwana a Muntu na kufifya ? 49 N’abo babamufunyine, pababamwene mwanda ngwakukitshikibwa babambile’shi, àFumu, tukupile na mpète su ? 50 Na muntu umune n’abo bakupile mufubi a tshite mukata na batshibile etwi diaye dibalume. 51 Anka Yisu beyalulwile’shi, Numbande kukita biabia. Na bakumine etwi diaye na bamupashishe. 52 Na Yisu bambile batshite bakata na tupitene twa tempelo na bakulu babafwile kulwa n’aye, eshi, Anwe nubatuku bîni biabalu na musasani na mpète na mitshi ? 53 Panandji n’enu kwifuku n’efuku mu tempelo, nubadi tanwola maboko enu kunkwata ; anka binobino kwi sa yenu, na bukome bwa mufito.

54 Na babamukwatshile na babamukatwishe na babamufwishishe ku shibo ya tshite mukata. Na Pita balondele kulakula. 55 Pababadi babatembesha kalo pankatshi pa lupopo na babashala pamune, Pita bashalele pankatshi pabo. 56 Na songwakashi bamumwene pabashalele’ye kwitata, na bamutale kânana ; na bambile’shi, Au muntu kabidi badi n’aye. 57 Anka’ye batune lutuno’shi, Obe mukashi, ntamûku. 58 Na kunyima kwa kapindji kapela mungi bamumwene na bambile’shi, Obe e mwina bantu baba. Anka Pita bambile’shi, Obe mulume, tshi biabia nya. 59 Na pabakile lutshi lwa sa yimune, mungi muntu bakwile na ngofu’shi, Eyendo, yawa badi n’aye kabidi, mwanda wadi’ye mwina Ngadile. 60 Anka Pita bambile’shi, Obe mulume, tanguku moamba. Na pabadi kiakula, etombole dibasamine bukidi. 61 Na Fumu beyalulwile na batale Pita. Na Pita batentekyeshe eyi dia Fumu binangu mubamwambile’ye’shi, Ebedi dianasame etombole lelo, onompele mashisa asatu. 62 Pita namu batukile pasha na badile kwi bungi.

63 Na balume bababambile Yisu babamusengele na babamukupile. 64 Na babamubwikile kitambala ku meso na babamwipwishe’shi, Dimuna ; nani kukupilanga ? 65 Na babamwambile angi mabiandubiandu e bungi a kumubiandwila,

66 Na pabadi bufuku bubatoko, pabakumbene kakonge ka bakulu ba bantu, na batshite bakata na bafundji ba mikanda ; na babamufwishishe ku kakonge kabo eshi, 67 Su obe e Kalestu, etulungule. Anka bebambile’shi, Su nenulungula tanwanakumine ; 68 na su nakwinwipusha, tanwanangalule eyi. 69 Anka mpa na binobino panashale Mwana a Muntu ku mboko yibalume ya ngofu y’Efile Mukulu. 70 Na babambile bungi bwabo’shi, Obe namu e Mwana ‘Efile Mukulu ? Na bebalungwile’shi, Anwe anwamba ; ami nekala biabia. 71 Abo’shi, Twakukimba kingi kitêlulwilo kukini ? Mwanda ubatupusha atwe banabene kukanwa kwaye.Chapitre 23

1 Na babebwele kibumbu kiabo kishima, na babamufwishishe kwi Pilata. 2 Na bababangile kumusongela’shi, Tubasañana au muntu kwete kuumbakasha eumbo dietu, abamba bantu tabalambulanga Kyesa milambu, n’amba’shi, nabene e Kalestu, Fumu. 3 Na Pilata bamwipwishe’shi, Obe e fumu a bena Yuda ? Na bamwalulwile’shi, Bwamba eyendo. 4 Na Pilata bambile batshite bakata na bantu’shi, Tansañana bubi na muntu’u. 5 Anka’bo babashishikile’shi, Asanisha-sanisha bantu ku kulambukisha kwaye mu bungi bwa Yudiya ; babangile ku Ngadile na bafiki mpa na kuno. 6 Anka pabapushishe Pilata baipwishe su muntu’u e mwina Ngadile ; 7 na pabaukile’ye’shi, badi mwina kipia kia bukome bw’Elodo, bamutumine kwi Elodo, badi nabene kabidi ku Yelusaleme ku mafuku â.

8 N’Elodo, pabamwene’ye Yisu, basepelele bîbi ; mwanda ubadile’ye kumumona kipindji kila, mwanda ubadi bapusha mianda yingi ku mwanda waye ; na batengele pangi kumona kilailo kiakukitshibwa kwadi. 9 Na bamwipwishe namu mipwiso ingi, anka’ye badi tamwalule eyi dimune. 10 Na batshite bakata na bafundji ba mikanda babaimene na babamusongele na ngofu. 11 Elodo namu na masalai aye babamubengele na babamusengele, na babamufwadikile bifwalo bia ntalo, na babamwalwishe kwi Pilata. 12 Na Pilata n’Elodo babedishene bukuku kwifuku diadia ; mwanda ubabepushene mîma ebedi.

13 Pilata namu bakongele batshite bakata na milopwe na bantu, 14 na bebambile’shi, Nubafwisha muntu’u kwandji bu muntu baumbakasha bantu ; na talanga, ami binamukokola ku mpala enu, tshi musañane kulwisha kwoso na muntu’u mwanda wa mianda yanumusongela ; 15 na Elodo anka biabia kabidi. Mwanda wamwalushanga’ye kwatudi ; na talanga, takwi kintu kipwandjikile na lufu kibakitshibwa kwadi. 16 Ngi binanamukupile bintu na nanamuposole. 18 Anka babâbile bosoboso’shi, Katusha muntu’u ; etuposwele Balaba. 19 Aye ngi muntu belwe ku lukano mwanda w’eunga dibatule’ye mu lupata, na mwanda wa kushisa kwa bantu. 20 Anka Pilata bakwile n’abo kabidi, kwete kudila kulekyela Yisu. 21 Anka babâbile’shi, Mupudikye ku nkulusu, mupudikye ku nkulusu. 22 Na bebambile diakasatu’shi, Kukini ? Muntu’u bakitshi bubi kini ? Tansañana mwanda woso n’aye wa kufwa ; ngi binanamukupile na nanamulekyele. 23 Anka babashishikile-shishikile na mayi e bukopo, mu kuteka’shi, Aipaibwe ku nkulusu. Na mayi abo abakabile. 24 Na Pilata besambile’shi, mwabatekye mukitshibwe. 25 Na baposwele yawa belwe ku lukano mwanda w’eunga na wa kushisa kwa bantu, ababatekyele ; anka Yisu ngi abalubwile’ye ku kifulo kiabo.

26 Na pabamukatwishe bababambile muntu, eshina diaye, Shimono, mwina Kulene kwete kufwa ku mapia, na babatentekyele nkulusu kunundu kwaye, biadiakumusemuna kumongo kwa Yisu.

27 Kibumbu kikata kia bantu babamulondele, na kia bakashi, babekupile biadi na babamudidile. 28 Anka Yisu beyalulwile kwabadi na bambile’shi, Bana ba Yelusaleme, tanundjilanga ; anka nwidile anwe banabene na bana benu. 29 Mwanda, talanga, mafuku afiki abanambe’shi, Balumbulwe ngi bankunga na mafu ashatandjila bana, na mabele ashaomesha bana. 30 Penipapa pabanabange kwamba mangulu’shi, nupone kunundu kwetu ; na mienge’shi, Nwitubwikile mûshi. 31 Su abakitshi mianda yaiya ku mutshi ubishi, banakite kini ku mutshi ûme ?

32 Na bangi bantu babidi, balwishe, babafwiswe n’aye kabidi mu kwipaibwa.

33 Na pababafikile ku kibalo akitanyinwa’shi, Kibâla, pababamupudikile ku nkulusu kwakwa, na balwishe, umune ku mboko yibalume na mungi ku yibakashi. 34 Na Yisu bambile’shi, Yaya, ebalekyele mwanda wabashabauku mwabakitshi. Na bababene bilamba biaye, na babatele lubesa. 35 Bantu namu babaimene mu kutala ; na bantu bakata kabidi babamudidikile’shi, Bapashishe bangi bantu ; epashe nabene su aye e Kalestu ‘Efile Mukulu, musangulwe aye. 36 Na masalai kabidi abamusengele, n’abafwile kwadi mu kumutambika finika, 37 eshi, Su obe e Fumu a bena Yuda, epashe obe nabene. 38 Na mukanda ubafundjilwe kabidi kwiulu kwaye ku mayi a buNgidiki, na a buLoma, na a bwIbeleo, eshi, AU E FUMU A BENA YUDA.

39 Umune namu a balwishe babapudikilwe bamubiandwile’shi, Ta n’obe Kalestu ? Epashe obe nabene n’atwe. 40 Anka mungi balulwile eyi, bamusashile’shi, Obe kabidi totshini Efile Mukulu ? obe bomweshibwa mpombo yimune n’aye. 41 N’atwe tubamweshibwa na kalolo eyendo, mwanda ubatwata bwedi bupwandjikile na mikitshino yetu ; anka au muntu tamukite bubi bwoso nya. 42 Na bambile Yisu’shi, Ontentekyeshe binangu namu opofiki’be ku bufumu bwobe. 43 Yisu bamwambile’shi, Nankwamba eyendo’shi, Lelo uno onwekale n’ami mu Paladise.

44 Kubadi namu pa sa yakasamombo, na mufito ubafikile kwiulu kwa mapia ashima mpa na sa ya kitèma. 45 Nguba bafitshiswe na mbwisha a lushiko lwa tempelo basanwinwe pankatshi. 46 Na pabadi Yisu bâba n’eyi di bukopo bambile’shi, Yaya, ku masa obe ngi kwantulu kikudi kiande. Na pabadi bamba biabia bakòle. 47 Pabamwene kapalai ka masalai mubakitshikile, batumbikile Efile Mukulu’shi, Eyendo, yawa badi sha kalolo. 48 Bibumbu bioso bibekoñene ku kimweno kiakia, pababamwene bintu bibapone, babalukile mu kwikupila biadi. 49 Na bungi bwabo babamûkile, pababamwene bintu bibakitshikile, na bakashi babamulondele mpa na ku Ngadile, babaimene kulakula, mu kutala bintu biabia.

50 Na talanga, mulume, eshina diaye Yosefe, badi mukulu a lupata, muntu e buwa n’a kalolo, 51 badi takumina na kinangu kiabo su na mukitshino wabo ; aye ngi mwina Adimatea, lupata lwa bena Yuda, batengele bufumu bw’Efile Mukulu. 52 Aye bayile kwi Pilata na batekyele mbidi ya Yisu. 53 Na beyikishe na beyipombele mbwisha yitoka ; na bamuladishe mu kilele kipokole mu lubwebwe, kishalele muntu oso munda mwakio. 54 Kubadi namu efuku dia kuloñamisha Kikîlo, na sabado badi kwete kwisesela pepi, 55 Na bakashi babadi bakumbane n’aye mpa na ku Ngadile babalondele, babamwene kilele na mubatulwa mbidi yaye. 56 Na babalukile na babaloñamishe mapembwe na mwimu. Na babaikishe ku sabado bu bibalangilwe mulango.Chapitre 24

1 Anka kwifuku dia kwibedi dia lubingo, ku na mashikashika bwè, kubabafikile ku kilele, bakwete kutwala mapembwe ababaloñamishe. 2 Na babasañene ebwe dibunguluswe ku kilele. 3 Na babatwele munda na tabasañene mbidi ya Fumu Yisu. 4 Na pababatunkile ku mwanda wawa, talanga, balume babidi babaimene pabadi, babadi na bilamba bibakâni. 5 Na pababatshine mô na babainama mapala ku senga bebalungwile’shi, Kukini kwanukimbi yawa ena moyo pankatshi pa bafwe ? 6 Te kuno, anka mubuswe ; nutentekyeshe binangu mubenwambile’ye pabadi tàdi mu Ngadile, 7 eshi, Mwana a Muntu akulubwilwa ku masa a bantu babi, akupudikwa ku nkulusu n’akwiboa kabidi kwifuku diakasatu. 8 Na babatentekyeshe mayi aye binangu ; 9 na babalukile ku kilele, na babalungwile bintu biabia bioso kwi batumibwe ekumi na umune, na kwi bangi beyi boso. 10 Babadi namu Madia a Mangadala, na Yoana, na Madia a Yakobo ; na bangi bakashi n’abo, babalungwile batumibwe bintu biabia. 11 Na mayi â abadi ku meso abo bu miele ya ñonono, na babadi tabebakumina. 12 Anka Pita baimene na bayile lubilo ku kilele ; na baimene na bamwene mbwisha yitoka bûpenka bwayo ; na bayile pasha, kwete kupudila mianda yibakitshikile.

13 Na talanga, babidi babo babadi bakwete kwenda efuku diadia ku lupata alwitanyinwa’shi, Emausu, lwi lutshi lwa « stadia » makumi asamombo ku Yelusaleme. 14 Na babelungushene wa mianda yaiya yoso yibakitshikile. 15 Na pababadi bakwete kwisamba na kwiyipushena, Yisu nabene besesele pepi na bayile n’abo.

16 Anka meso abo ababambilwe biabashakumûka. 17 Na bebambile’shi, Mianda yaiya yi namini yanwilungushena bianutambuka ? Na babaimene na kiongwa ku lukyebo. 18 Na umune, eshina diaye Kyeleopasa, bamwalulwile’shi, Obe boshala mu Yelusaleme bûpenka bwobe kushi kûka bintu bibakitshikile kwakwa mafuku â ? 19 Aye bebepwishe’shi, Mianda kini ? Na babamulungwile’shi, Mianda ya Yisu a Nasalete, badi mudimuni na ngofu ku mikitshino na ku mayi ku mpala ‘Efile Mukulu na ku mpala a bungi bwa bantu ; 20 na mubamulubwile batshite bakata na bantu betu bakata ngi kumweshibwa mpombo ya kufwa ; na mubabamwipaile. 21 Anka’twe tubatengele’shi, Aye ngi yawa akukula bena Isalele. Anka namu, lelo ngi efuku diakasatu kunyima kubakitshika mianda yaiya. 22 Na kabidi bangi bakashi ba kibumbu kietu abetupudishanga kila, abendanga ku kilele ku na mashikashika bwè ; 23 na pababadi tabasañana mbidi yaye abafikanga eshi, babamono kabidi kimweno kia bangele abambanga’shi, Atala. 24 Na bangi bakwetu babadi n’etu abendanga ku kilele, n’abekisañananga anka biabia bu abiambanga bakashi ; anka babadi tabamumono’ye. 25 Na bebambile’shi, Basha kilwa, be n’elo pa kukumina bintu bioso bibâkula badimuni. 26 Ta Kalestu akukumba bintu’bi n’akutwela mu kilengo kiaye ? 27 Na babangile pa Mosese na pa badimuni boso na bebabwelele mianda yoso mu mukanda w’Efile Mukulu ku mwanda waye nabene. 28 Na babesesele pepi na lupata lwabadiakwenda ; n’aye bakitshine bu kwenda lungi lutaba ku meso. 29 Na babamubambile’shi, Shala n’etu mwanda udi pepi na kiolwa, na nguba tàdi atwele. Na batwele ngi kushala n’abo. 30 Na pabadi mushale ku biâshi n’abo batshile dimpa, bedilumbulwile, na pabadi bedibâla, bedibapele. 31 Na meso abo ababulwilwe, na babamutundwile ; na bashimine ku meso abo. 32 Na babeyakushene’shi, Ta n’eshimba dietu dibadi mu kutata munda mwetu, biakulanga’ye n’etu mwishinda, na bietubulanga’ye mukanda w’Efile Mukulu ? 33 Na babaimene ku sa yaiya, na babalukile ku Yelusaleme. Na babasañene batumibwe ekumi na umune bakonge n’abo babadi n’abo, bakwete kwamba’shi, 34 Fumu babuku eyendo kwi bafwe, na bamwekwa kwi Shimono. 35 N’abo bebalungwile mubebakitshikile mwishinda, na mubaukibwa’ye kwabadi ku kubâla kwa dimpa.

36 Na pababadi bakwete kwamba bintu’bi, aye nabene baimene pankatshi pabo, bebambile’shi, Talala ekale n’enu. 37 Anka’bo babasushile bisuso na babapushise mô, na babapangishe’shi, babamono mukishi. 38 Na bebambile’shi, Kukini kwanutshinkishibwa biobio ? Na kukini binangu bikwete kubuka mu mashimba enu ? 39 Talai masa ande na ngao yande, bitandji’mi nabene. Nunkunkye na numone, mwanda ushi mukishi na musamba na mifufwa bu bianumono bi n’ami. 40 Na pabadi amba biabia bebaleshe masa aye na ngao yaye. 41 Na pababadi baki tabakumina mwanda wa mulô, na bakwete kupula, bebalungwile’shi, Kintu kioso kikudi kia kudya ? 42 Na babamutambikile kipindji kia su mukange ; 43 na bekiatshile na badile ku mpala abo. 44 Na bebambile’shi, Ângi mayi anenwambile pabadi nki n’enu, biakufikishibwa mianda yoso yifundjibwe mu mwiya wa Mosese na mu badimuni, na mu Ñono, ku mwanda wande. 45 Penipapa pabashitwile’ye binangu biabo biabadiakûka mukanda w’Efile Mukulu ; 46 na bebambile’shi, Kubafundjibwa biabia’shi, Kalestu akukumba, n’akwiboa kwi bafwe kwifuku diakasatu ; 47 kwimwesha namu na kulekyelwa kwa mabi kwakulungulwa mwishina diaye kwi maumbo oso ; na bakubangula ku Yelusaleme. 48 N’anwe nwi batêludi ba bintu’bi. 49 Na talanga, ami natumu kilai kia Shami kwiulu kwenu ; anka’nwe nushale mu lupata bianwanafwadikibwe ngofu mpa na kwiulu.

50 Na bebalombwele pasha mpa na ku Betani, na bebosheshe masa aye kwiulu na bebalumbulwile. 51 Na pabadi kwete kwibalumbula, balamunwe kwabadi na batwelwe mwiulu. 52 Na babamwishingile na babalukile ku Yelusaleme na mulô ukabe ; 53 na babadi mu tempelo mafuku oso mu kutumbika Efile Mukulu.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE