MUKANDU WI BUWA UBAFUND JILWE KWIYOANO
Chapitre 1

1 Kwibediebedi kubaikyele Eyi, n’Eyi dibaikyele n’Efile Mukulu, n’Eyi dibaikyele Efile Mukulu. 2 Aye baikyele kwibediebedi n’Efile Mukulu. 3 Bintu bioso bibapangilwe kwadi ; kushi yawa, kintu kipange takikudi kiashimupange’ye. 4 Munda mwaye mubadi moyo ; na moyo ubadi etata dia bantu. 5 N’etata dibamunuka mu mufito, na mufito ubadi tawidipatûla.

6 Muntu badiko, mutumibwe kwi Efile Mukulu, eshina diaye, Yoano. 7 Aye bafikile mwanda wa kitêlwilo, biadiakutêlulwila etata, biakukumina bantu boso kwadi. 8 Aye tabadi etata, anka bafikile biadiakutêlulwila etata. 9 Etata di’eyendo ngi diadia, dibatule muntu oso etata pa kufika ku senga. 10 Badi ku senga, na senga yibapangilwe kwadi, na senga tayimwiukye. 11 Bafikile kwaye, na bakwaye babadi tabamwate. 12 Anka’bo babamwatshile, bebapele bukome bwa kwikala bana b’Efile Mukulu, sunga’bo babakumina eshina diaye ; 13 babatandjilwe kasha ku mase, kasha ku kifulo kia musamba, kasha ku kifulo kia muntu, anka kwi Efile Mukulu.

14 N’Eyi dibeyalwile ku musamba, na dibaikyele kwatudi ; (n’atwe tubatalanga kilengo kiaye, kilengo kia bu mwana eleka na shaye), dibaulu na ntalo n’eyendo. 15 Yoano bamutêlulwila, na bakula’shi, Yawa ngi’ye anambile w’aye’shi, Yawa afiki kumongo kwande bakidi kwibedi kwande, mwanda ubaikyele’ye kwibedi kwande. 16 Ku Kiulo kiaye namu ngi kubatwata atwe bungi bwetu, na ntalo panundu pa ntalo. 17 Mwanda ubapelwe mwiya kwi Mosese ; ntalo aikala n’eyendo kwi Yisu Kalestu. 18 Muntu tekudi bamono Efile Mukulu ku kipindji kioso ; Mwana Eleka, e mu kiadi kia Yaya, bamubwela nabene.

19 Kuno namu kwi kitêlwilo kia Yoano, pabadi bena Yuda babatumu batshite kwadi na bena Lebi ku Yelusaleme mu kumwipusha’shi, Obe w’eni ? 20 Babwele, tamupele ; babwele’shi, Ami tshi Kalestu. 21 Babamwipwishe’shi, Ankini ? Obe w’Ediya ? Bambile’shi, Ayo. Obe we mudimuni yawa ? 22 Balulwile’shi, Nya. Ngi bibabamwambile’shi, Obe w’eni ? biatudiakufwisha eyi kwabadi babetutumu. Wamba namini ku mwanda wobe nabene ? 23 Aye’shi, Ami ne’yi dia muntu kwete kwakula mu mapia a kabalala’shi, Ludikai eshinda dia Fumu, bibambile Esaya mudimuni. 24 Abo babatuminwe kwi baFadishi. 25 Na babamwipwishe na babamulungwile’shi, Abiabia wambika kukini ? Su twe Kalestu, su Ediya, su mudimuni yawa. 26 Yoano bebalulwile’shi, Ami nambika mu mema. Pankatshi penu paimana muntu ashanûku’nwe, 27 yawa afiki kumongo kwande, ashimupwandjikile’mi na kwangula mushinga wa sabato yaye. 28 Bintu biabia bibakitshikile ku Betani eshiya dia Yôdana, kubambikanga Yoano.

29 Maloba bamwene Yisu kwete kufwa kwadi, na bambile’shi, Talanga, Mwana a mukoko ‘Efile Mukulu akasha bubi bwa senga. 30 Yawa ngi’ye anambile’shi, Muntu afu kumongo kwande ngi bakidi kwibedi kwande, mwanda ubaikyele kwibedi kwande. 31 N’ami nadi tshimûkye, anka’shi, biadiakuleshibwa kwi Isalele, ngi binafikanga mu kwambika mu mema. 32 Na Yoano batêlulwile’shi, Namwene Muwa kwete kwika bu kakutshikutshi mwiulu, na bashele kunundu kwaye. 33 N’ami nadi tshimûkye ; anka yawa bantumine mu kwambika mu mema, aye banambile’shi, Yawa onomone’be Muwa kwete kwika na kwete kushala kunundu kwaye, yawa ngi’ye anambikye na Muwa-wi-selele.34 Ami namu ne mumone na ne mutêlulwile’shi, Aye ngi Mwana ‘Efile Mukulu.

35 Maloba kabidi Yoano baimene na beyi baye babidi. 36 Na batale Yisu pabatambukile’ye, na bambile’shi, Talanga, Mwana a mukoko ‘Efile Mukulu. 37 Na beyi babidi babapushishe eyi diaye babalondele Yisu. 38 Yisu namu beyalwile, na bebamwene bakwete kulonda, na bebambile’shi, Anukimbi kini ? Abo babamulungwile’shi, Labi (pa kubwedibwa’shi, Mulambukishi), Kobe kodi kwi kuni ? 39 Bebambile’shi, Fwai nukatale. Babayile namu na babamwene kubaikyele’ye, na babashele n’aye efuku diadia. Kubadi pepi na sa ekumi.

40 Mungi abo a babidi baba babapushishe Yoano na babamulondele, badi Andelo, mwina a Shimono Pita. 41 Aye basañene Shimono tutwaye kwibedi, na bamulungwile’shi, Tubafiula Mesiya, (pa kubwedibwa’shi, Kalestu). 42 Bamufwishishe kwi Yisu. Yisu bamumwene na bambile’shi, Obe e Shimono, mwana a Yona ; obe onotemunibwe’shi, Kyefasa, (pa kubwedibwa’shi, ebwe).

43 Maloba bakyebele kwenda ku Ngadile, na basañene Fidipi ; na Yisu bamwambile’shi, Ondonde. 44 Fidipi namu badi mwina Betesaida, lupata lwa Andelo na Pita. 45 Fidipi basañene Natanyele, na bamulungwile’shi, Tubafiula yawa bafundjile Mosese mu mwiya ku mwanda waye, na badimuni, Yisu, mwana a Yosefe, e mwina Nasalete. 46 Na Natanyele bamwambile’shi, Kintu kioso ki buwa akiuku kutuka mu Nasalete ? Fidipi bamwambile’shi, Fwotale. 47 Yisu bamwene Natanyele kwete kufwa kwadi, na bambile ku mwanda waye’shi, Tala mwina Isalele eyendo ; shina bulamalama munda mwaye nya. 48 Natanyele bamwambile’shi, Bonguku kwi kuni ? Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Kwibedi kushibadi kukwitanyina Fidipi, pobodi tòdi mûshi mwa mutshi wa figi, ami nankumwene. 49 Natanyele bamulungwile’shi, Labi, Obe e Mwana ‘Efile Mukulu, Obe e Fumu a Isalele. 50 Yisu balulwile na bamulungwile’ shi, Mwanda unankwambile’shi, Nakumwene mûshi mwa mutshi wa figi, ngi bokumina ? Onomone bintu bikile biabia bukata. 51 Na bamulungwile’shi, Eyendo, Eyendo, nenwamba’shi, Nwanamone eulu dishituiwe, na bangele b’Efile Mukulu bakwete kukanka na bakwete kwika kunundu kwa Mwana a Muntu.Chapitre 2

1 Kwifuku diakasatu kubadi bulunda ku Kana mu Ngadile, na nyina a Yisu badi kwakwa. 2 Yisu bamiamikiswe na beyi baye ku biâshi bia bulunda. 3 Na pabakutshilwe finyo, nyina a Yisu bamulungwile’shi, Tabena finyo. 4 Yisu bamulungwile’shi, Nkite n’obe kini, mukashi ? Sa yande tayafikile. 5 Nyinaye balungwile bafubi ‘shi, Kintu kioso kianenulungule’ye, anwe nwikikite. 6 Kwakwa namu kubaimene malondo akata a mabwe asamombo, bu abisula bena Yuda bintu nao, apwandjikile na bidingilo su bibidi su bisatu. 7 Yisu bebalungwile’shi, Ushai malondo mema. Na babaushe mba mba. 8 Na bebalungwile’shi, Tapulai binobino, nutwale kwi fumu ‘eteshi. Na babatwele. 9 Na fumu ‘eteshi pabasòlwele’ye mema abaludibwa ku finyo, na badi tauku kubafikile, (anka bafubi babatapwile mema babaukile), fumu ‘eteshi baitanyine mwatshi a bulunda, 10 na bamulungwile’shi, Muntu oso atula finyo e buwa kwibedi ; peni pabatomo bantu biya, kunyima finyo ya bisumanga ; obe namu bobombelesha finyo yi buwa mpa na binobino. 11 Kibangilo kiakia kia bilailo biaye ngi kibakitshine Yisu ku Kana mu Ngadile, na balesese kilengo kiaye ; na beyi baye babamukuminine. 12 Kunyima kubalalele’ye ku Kapenaumu, aye na nyinaye na bena baye na beyi baye ; na babashele kwakwa mafuku ashi bungi.

13 Kikîlo namu kia bena Yuda kibadi pepi, na Yisu bakankile ku Yelusaleme. 14 Na basañene bantu mu tempelo mu kupana ñombe na mikoko na tukutshikutshi, na bashintudi ba makuta bashale mwamwa ; 15 na bakitshine lupyolo lwa mushinga, na batakulwile bungi bwabo mu tempelo, na mikoko na ñombe ; na basukumwine makuta a bashintudi, na bafudikile mesa abo ; 16 na bambile bapani ba tukutshikutshi’shi, Katushai bintu biabia muno ; tanutulanga shibo ya Shami shibo ya kituka. 17 Na beyi baye babatentekyeshe binangu mubafundjilwe’shi, Kishima kia shibo yobe kibandji. 18 Biabia bena Yuda babeyalwile na babamulungwile’shi, Obe wetulesha kilailo kini ? mwanda wokita bintu biabia. 19 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Nwipe uno tempelo, na nanamubushe kabidi ku mafuku asatu. 20 Bena Yuda babambile namu’shi, Ku mpeshi makumi ana na mpeshi isamombo ngi kubaibakilwe uno tempelo, n’obe onomubushe ku mafuku asatu ? 21 Anka’ye bakwile wa tempelo a, mbidi yaye. 22 Biabia pabadi mubushiswe kwi bafwe, beyi baye babatentekyeshe binangu mubambile’ye biabia, na babakuminine mukanda w’Efile Mukulu, n’eyi dibakwile Yisu.

23 Pabadi’ye namu ku Yelusaleme ku Kikîlo, kwiteshi, bantu bangi babakuminine eshina diaye, abatala bilailo biaye bibakitshine’ye. 24 Anka Yisu badi tebakumina paye, mwanda ubaukile’ye bantu boso, 25 na mwanda washi mwabile’ye muntu a kumutêlulwila wa muntu ; mwanda ubaukile’ye nabene munda mwa muntu mwamudi.Chapitre 3

1 Anka muntu badiko a baFadishi, eshina diaye Nikodemo, muntu mukata a bena Yuda ; 2 aye bafikile kwadi ku bufuku, na bamulungwile’shi, Labi, atûku’shi, Obe we mulambukishi mufikye kwi Efile Mukulu, mwanda ushauku muntu kukita bilailo biabia biokita’be kushi Efile Mukulu e n’aye. 3 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Eyendo, eyendo, nakwamba’shi, Kushi muntu batandjibwa kabidi, tauku kumona bufumu bw’Efile Mukulu. 4 Nikodemo bamulungwile’shi, Muntu anatandjibwe namini apekala e mununu ? Auku kutwela diakabidi mwifu dia nyinaye mu kutandjibwa ? 5 Yisu balulwile’shi, Eyendo, eyendo, nakwamba’shi, Kushi muntu batandjibwa kwi mema, na kwi Muwa, tauku kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu. 6 Kintu kioso kibatandjibwa kwi musamba ki musamba ; kioso namu kibatandjibwa kwi Muwa ki Muwa. 7 Topulanga munakwambanga’shi, Nwina kibambo kia kutandjibwa kabidi. 8 Muwa aupapuka kwoso kwaukyebe, n’obe opusha eyi diao, anka touku kwaufu na kwawende ; kwi biabia na muntu oso batandjibwa kwi Muwa. 9 Nikodemo balulwile na bamulungwile’shi, Bintu biabia bianekale namini ? 10 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Obe e mulambukishi a Isalele na toshingula bintu biabia ? 11 Eyendo, eyendo, nakwamba’shi, Atwe atwakula mianda yatûku, n’atutêlula mianda yibatumono, n’anwe tanwata kitêlwilo kietu. 12 Su nenwambanga mianda ya pashi n’anwe tanukumina, nwanakumine namini su nenwamba mianda y’eulu ? 13 Muntu tekudi bakanka kwiulu shi yawa baikile mwiulu, Mwana a Muntu tàdi mwiulu, 14 Na bini bibeboshese Mosese nyoka mu mapia a kabalala bi Mwana a Muntu na kibambo kia kwiboshebwa, 15 bishakupya muntu oso amukumina anka akwikala na moyo wa nya nya.

16 Mwanda ubakyebele Efile Mukulu senga biabia, ngi bibapele’ye Mwanaye Eleka’shi, muntu oso amukumina takupya, anka akwikala na moyo wa nya nya. 17 Mwanda ushatumine Efile Mukulu Mwanaye ku senga mu kumwesha senga, anka biakupashibwa senga kwadi. 18 Yawa amukumina tamweshibwa ; yawa namu shamukumina bamweshibwa binobino, mwanda washimukumine’ye eshina dia Mwana Eleka ‘Efile Mukulu. 19 Kuno kwi mpombo’shi, etata dibafiki ku senga, na bantu babakyebe mufito, kasha etata ; mwanda ubadi mikitshino yabo yibi. 20 Mwanda aupele muntu oso etata akita bubi, na tafiki kwitata tala mikitshino yaye yatongolwa. 21 Anka yawa akita eyendo afiki kwitata biakuleshibwa mikitshino yaye’shi, yibakitshibwa mu Efile Mukulu.

22 Kunyima kwa bintu biabia, kubafikile Yisu na beyi baye ku kipia kia Yudiya ; na baikyele kwakwa na bambikile bantu. 23 Yoano kabidi badi mu kwambika ku Enono, pepi na Salemi, mwanda ubadi mema e bungi kwakwa ; na babafikile, na babambikilwe ; 24 mwanda ubadi Yoano ki teelwe mu shibo ya lukano. 25 Biabia babeleshene mpaka kwi beyi ba Yoano na mwina Yuda wa kusudibwa. 26 Na babafikile kwi Yoano na babamulungwile’shi, Labi, yawa badi n’obe kwishiya dia Yôdana, abotêlulwila, talanga, aye ambika, na bantu boso abafwiya kwadi. 27 Yoano balulwile’shi, Muntu tauku kwata kintu nya, kushi kubamupebwa kwiulu. 28 Anwe banabene anuntêlulwila binambile’shi, Ami tshi Kalestu, anka’shi, nantumibwa kwibedi kwaye. 29 Yawa tàdi na sha bulunda e mwatshi a bulunda ; anka kuku a mwatshi aimana n’amupusha, ngi asepela mulô mwanda w’eyi dia, mwatshi a bulunda ; biabia ngi bibafiki wini mulô wande. 30 Aye ena kibambo kia kutumba, ami ngikye. 31 Yawa afu kwiulu e kwiulu kwa bantu boso. Mwina pashi e a senga, na wa senga ngi wakula’ye ; yawa atuku mwiulu e kwiulu leva bantu boso. 32 Mwanda namu ubamono’ye na ubapusha’ye ngi watêlula’ye, na takwi muntu bâta kitêlwilo kiaye. 33 Yawa bâta kitêlwilo kiaye balamika kitundwilo kiaye’shi, Efile Mukulu e eyendo. 34 Yawa abatumu Efile Mukulu ngi akula mayi ‘Efile Mukulu mwanda washimupe’ye Muwa kibubu.

35 Yaya akyeba Mwana, na batambika bintu bioso kwiasa diaye. 36 Yawa akumina Mwana ena moyo wa nya nya ; yawa namu shakokyela Mwana tanamone moyo anka kusumina kw’Efile Mukulu akushala kunundu kwaye.Chapitre 4

1 Pabaukile Fumu namu mubapushise baFadishi’shi, Yisu mukile Yoano na kulambukisha na kwambika beyi, 2 (anka Yisu badi tâmbika nabene, anka beyi baye), 3 balekyele Yudiya na bakatukile kwenda ku Ngadile. 4 Na badi na kibambo kia kukila mu Samadia. 5 Bafikile namu ku lupata lwa Samadia alwitanyinibwa’shi, Sekala, pepi na mapia abapele Yakobo mwanaye Yosefe. 6 Na mpokola a Yakobo badi kwakwa ; biabia Yisu badi mukokye mwanda wa lwendo lwaye, bashalele biabia ku mpokola. Kubadi pepi na sa yakasamombo.

7 Mukashi bafikile, mwina Samadia, mu kutapa mema ; Yisu bamulungwile’shi, Mpe mema, ntome. 8 Mwanda ubadi bayile beyi baye ku lupata mu kûla biâshi. 9 Mukashi a Samadia bamwambile namu’shi, Obe mwina Yuda ontekye mema namini ? e mukashi a Samadia ; mwanda ushausangakana bena Yuda na bena Samadia. 10 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Su bodiakûka elongo di’Efile Mukulu na yawa akwamba’shi, Mpe mema, ntome, obe bodiakumuteka, n’aye badiakukupa mema a moyo. 11 Mukashi bamulungwile’shi, Bwana, twena kintu kia kutapa nakio, na mema e mula yû ; biabia obe bwata mema â a moyo ku kibalo kini ? 12 Obe mukile shetu Yakobo bukata, betupele mpokola, na batomanga mwamwa nabene na bana baye na bimunwanga biaye ? 13 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Muntu oso atomo eni mema â anapushe nyota kabidi ; 14 anka muntu oso atomo mema ananamupe tanapushe nyota kabidi nya ; anka mema ananamupe anekale munda mwaye mpokola a mema, etumba-tumba ku moyo wa nya nya. 15 Mukashi bamulungwile’shi, Bwana, mpe mema â, biashankupusha nyota, biashankufika kuno mu kutapa mema. 16 Yisu bamulungwile’shi, Nda okaitanyina mulunda obe, nufikye kuno. 17 Mukashi bamwalulwile’shi, Tshina mulunda. Yisu bamulungwile’shi, boamba eyendo’shi, Tshina mulume ku mulunda. 18 Mwanda ubodi na balume batano, n’au bwata binobino te mulunda obe ; biabia boamba eyendo. 19 Mukashi bamulungwile’shi, Bwana, namono obe e mudimuni. 20 Bashetu babeshingile ku uno mwenge, n’anwe anwamba’shi, Munda mwa Yelusaleme mwi mbalo yakwishingila muntu. 21 Yisu bamulungwile’shi, Mukashi, onkumine, sa aifu yanwaneshingile Yaya kasha ku uno mwenge, su ku Yelusaleme. 22 Anwe anwishingila kianushanûku ; atwe atwishingila kiatûku, mwanda aufiki kipandjilo kia moyo kwi bena Yuda. 23 Anka sa aifu, yikudi namu, aneshingile Yaya beshingidi b’eyendo ku muwa na kwiyendo ; mwanda aukimbi namu Yaya beni bantu kwikala beshingidi baye. 24 Efile Mukulu e muwa, n’abo abamwishingila bakumwishingila ku muwa na kwiyendo. 25 Mukashi bamulungwile’shi, Nanguku’shi, Mesiya afu, aitanyinibwa’shi, Kalestu ; panekale’ye mufikye, anetulungule mianda yoso. 26 Yisu bamulungwile’shi, Ami ngiu, akula n’obe.

27 Penipapa pabafikile beyi baye, babapule mwanda ubakwile’ye na mukashi, anka takubadi muntu amba’shi, Okimbi kini ? su’shi, Kukini kwelungushena n’aye ? 28 Mukashi namu balekyele elondo diaye bayile ku lupata ; na bambile balume’shi, 29 Fwai nukatale muntu bandungula mianda yoso yandji mukite, ta n’aye Kalestu ? 30 Babakatukile namu ku lupata, na babadi bakwete kufika kwadi.

31 Na beyi babafikile mu kumwipusha’shi, Labi, dyanga. 32 Anka’ye bebalungwile’shi, Ami nena biâshi bia kudya bianushanûku’nwe. 33 Biabia beyi babeyakushene’shi, Anani muntu amutwalanga kintu kioso kia kudya ? 34 Yisu bebalungwile’shi, Biâshi biande bi kukita kifulo kiaye kia yawa bantumina na kupudisha mufubo waye. 35 Ta n’anwe anwamba’shi, Mieshi yiki inanka ; kunyima kwanafikye kipindji kia kikûlo ? Talanga’mi nenwamba’shi, Eboshei meso, nutale mabala, mwanda wâdi piâ sunga binobino kukûla ? 36 Yawa akûlu ngi ata efuto, ngi akongo musekye ku moyo wa nya nya, biakwisepeleshena yawa akunu na yawa akûlu. 37 Anka biabia eyi di eyendo’shi, Muntu umune akunu, mungi akûlu. 38 Ami nenutumine mu kukûla kwanubadi tanukitshi mufubo ; bangi babakitshi mufubo n’anwe nubatwele ku mufubo wabo.

39 Anka bena Samadia bangi ba ku lupata lwalwa babamukuminine mwanda w’eyi dia mukashi batêlulwile’shi, Bandungula mianda yoso yandji mukite. 40 Biabia pabafikile bena Samadia kwadi, babamutekyele ashale n’abo, na bashele kwakwa mafuku abidi. 41 Na bangi babakuminine be bungi mwanda w’eyi diaye, 42 na babalungwile mukashi’shi, Kasha kabidi ku mwanda wa kwamba kwobe kwatubakumina, mwanda ubatumupusha atwe banabene, n’atûku’shi, yawa e Mupashani a senga eyendo.

43 Anka kunyima kwa mafuku abidi â, kubatukile’ye kwakwa kwenda ku Ngadile, 44 mwanda ubatêlulwile Yisu nabene’shi, Mudimuni tena ntumbo mu mapia aye nabene. 45 Biabia pabafikile ku Ngadile, bena Ngadile babamwatshile mwanda ubabamwene bintu bioso bibakitshine’ye mu Yelusaleme kwiteshi, mwanda ubabayile kabidi kwiteshi.

46 Ngi bibafikile’ye kabidi ku Kana a Ngadile, kubalulwile’ye mema ku finyo. Kwakwa kubadi kilolo, kibadi na mwanaye na busungu ku Kapenaumu. 47 Aye pabapushishe’ye’shi, Yisu batuku mu Yudiya kufika ku Ngadile, bayile kwadi na batekyele’shi, Alale namu mu kupasha mwanaye, mwanda ubadi’ye pepi na kufwa. 48 Bibamwambile Yisu’shi, Kushi anumono bilailo na bipaso, tanwanakumine nya. 49 Kilolo kibamulungwile’shi, Bwana, alala namu kwibedi kwanafwe mwanande. 50 Yisu bamulungwile’shi, Nda, mwanobe atala. Na muntu bakuminine eyi dibamwambile Yisu, na bayile mwishinda diaye. 51 Anka pabadi kialala, bafubi baye babafumankyene n’aye babamutwala eyi’shi, Mwanobe atala. 52 Biabia bebaipwishe pa sa yibaikamine’ye. Na babamulungwile’shi, Maloba pa sa ya musambobidi ngi kubakatukile kalo. 53 Shaye namu baukile’shi, kubadi sa yaiya yibamulungwile Yisu’shi, Mwanobe atala, n’aye nabene bakuminine na kifuko kiaye bungi bwabo. 54 Kilailo kiakia kabidi kiakabidi kibakitshine Yisu, pabadi batuku mu Yudiya kufika ku Ngadile.Chapitre 5

1 Kunyima kwa bintu biabia kubadi eteshi dia bena Yuda, na Yisu bakankile ku Yelusaleme. 2 Ku Yelusaleme namu, ku kitwelo kia mikoko, kutàkudi kidiba akitanyinwa mu bwIbeleo’shi, Beteseda, kina tutanda tutano. 3 Munda mwatwo mubalele kibumbu kia basha masungu, bampofu, basha bilema, basha bikopo. 5 Na muntu badi kwakwa, badi bakumbu na busungu bwaye mpeshi makumi asatu na mpeshi mwanda. 6 Pabamumwene Yisu, mulale kwakwa, na baukile’shi, bashala biobio kipindji kingi binobino bamulungwile’shi, Obe odidi kupanda ? 7 Sha busungu bamulungwile’shi, Bwana, tshina muntu, apasanishibwanga mema, akungela mu kidiba ; anka panafu’mi, mungi añalalela kwibedi. 8 Yisu bamulungwile’shi, Buka, eboshe etanda diobe, otambukye. 9 Na muntu bapandjile ku binobino, na bebosheshe etanda diaye na batambukile ; na kwifuku diadia kubadi sabado.

10 Biabia bena Yuda babambile yawa bapashiswe’shi, Lelo ngi sabado, takupwandjikile na mwiya obe kwibosha etanda diobe. 11 Aye bebalulwile’shi, Yawa bampasha bañamba nabene’shi, Ibosha etanda diobe, otambukye. 12 Babamwipwishe’shi, Nani yawa muntu bakwamba’shi, Ibosha etanda diobe, otambukye ? 13 Anka yawa bapashiswe badi tauku su nani, mwanda ubafiamine Yisu ku kibumbu kibadi mu kibalo kiakia.

14 Kunyima ; Yisu bamusañene mu tempelo, na bamulungwile’shi, Talanga, obe bopanda ; tolwishanga kabidi tala ungi mwanda wakupona ukile wawa bubi. 15 Muntu yawa bayile mu kulungula bena Yuda’shi, Yisu bamupashishe. 16 Ngi bibakolomwene bena Yuda Yisu, mwanda ubakitshine’ye bintu biabia ku sabado.

17 Anka Yisu bebalulwile’shi, Shami akita mpa na binobino n’ami nakita. 18 Biabia ku mwanda’u kubakile bena Yuda kukimba kumwipa, kasha mwanda ubalengwile’ye sabado bûpenka, anka mwanda ubambile’ye kabidi’shi, Efile Mukulu e Shaye, bepwandjikishe nabene n’Efile Mukulu kiamune. 19 Biabia Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Mwana tauku kwikitshina mwanda woso, ushi mwanda wamono’ye Yaya eukitshi ; mianda yoso yakitshi’ye, ngi yakitshi Mwana kabidi anka biabia. 20 Mwanda aukyebe Yaya Mwana, amulesha mianda yoso yakitshi’ye nabene ; n’anamuleshe mikitshino yikile yiniyaiya, bianudiakupula’nwe. 21 Bini abibusha Yaya bafwe, ebapa moyo, ngi abipana Mwana moyo kwi bantu boso bakyebe’ye. 22 Mwanda ushawisambila Yaya muntu oso, anka bapa Mwana kwisamba kwoso ; 23 biakunemeka bungi bwa bantu Mwana, bu biabanemeka Yaya. Yawa shanemeka Mwana tanemeka Yaya bamutumine.

24 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Yawa apusha eyi diande, n’akumina yawa bantumine, ena moyo wa nya nya, na tafiki ku mpombo, anka batuku mu lufu ku moyo. 25 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, sa aifiki, yikudi namu, yanapushe bafwe eyi dia Mwana’Efile Mukulu ; n’abo abapusha banekale na moyo. 26 Bini bi Yaya na moyo munda mwaye, ngi bibapa’ye Mwana kabidi kwikala na moyo munda mwaye, 27 na bamupa bukome bwa kwisamba mianda, mwanda wadi’ye Mwana a muntu. 28 Tanupulanga mulungwilo wawa, mwanda aufu sa yanapushe eyi diaye bungi bwa bantu be mu bilele, 29 na banatukye, abo babakita buwa ku kwiboshebwa kwa moyo, n’abo babakita bubi ku kwiboshebwa kwa mpombo. 30 Ami tanguku kwikitshina kintu kioso ami nabene ; biampusha, ngi bianesamba ; na kwisamba kwande kwi na kalolo mwanda washankimba kifulo kiande, anka kifulo kiaye kia yawa bantumine. 31 Su ami netêlulwila wa’mi nabene, kitêwilo kiande taki eyendo. 32 Kwi mungi muntu atêlula ku mwanda wande, na nanguku’shi, kitêlwilo kiantêlulwila’ye ku mwanda wande ki eyendo. 33 Anwe nubatumine kwi Yoano, n’aye batêlula w’eyendo. 34 Na’mi tshimwate kitêlwilo kwi muntu, anka namba biobio bianudiakupashibwa’nwe. 35 Winiu badi mwinda utembe na utule etata, n’anwe nubakyebele kusepela etata diaye kapindji kapela. 36 Anka’mi nena kitêlwilo kibakidi kitêltwilo kia Yoano ; mikitshino yibampele Yaya kupudisha, mikitshino yinabene yankita, yibantêlulwila’shi, Yaya bantumine. 37 Yaya nabene namu bantumine, bantêlulwila. Anwe tanwapushise eyi diaye ku kipindji kioso, na tanwamwene mwikyelo waye. 38 Na tanwina eyi diaye dishadikye munda mwenu, mwanda wanushibakumine yawa abatumine’ye.

39 Anutala mu mikanda y’Efile Mukulu, mwanda wanutentekyesha’nwe’shi, munda mwayo ngi mwanwikala na moyo wa nya nya ; yinii namu yi basha bitêlwilo abatêlula ku mwanda wande. 40 Na tanwanakumine kufika kwandji bianudiakwikala na moyo. 41 Tañata kinemo kwi bantu, 42 anka nenûku’shi, tanwina kifulo ki’Efile Mukulu munda mwenu. 43 Ami nafiki kwishina dia Shami, na tanuñata ; su mungi afiki kwishina diaye nabene, yawa nwanamwate. 44 Anwe nwanaukye kukumina namini, abeyatena kinemo, na tabakimba kinemo akifu kwi Efile Mukulu bûpenka bwaye ? 45 Tanutentekyeshanga’shi, ami nenusongela kwi Yaya ; umune ekudi enusongela, sunga Mosese abanutala’nwe. 46 Swekala nubadiakukumina Mosese nubadiakunkumina’mi, mwanda ubafundjile’ye ku mwanda wande. 47 Anka su tanukumina mikanda yaye, nwanakumine mayi ande namini ?Chapitre 6

1 Kunyima kwa bintu biabia, kubayile Yisu kwishiya dia kishiba kia Ngadile, ki kia Tebeleasa. 2 Na kibumbu kikata kibamulondele mwanda ubabamwene bilailo bibakitshine’ye kwi bakumbi ba masungu. 3 Yisu namu bakamine pa mwenge na bashalele papa na beyi baye. 4 Anka Kikîlo (eteshi dia bena Yuda) kibadi pepi.

5 Biabia Yisu beboshese meso aye, bamwene kibumbu kikata akifiki kwadi, na bambile Fidipi’shi, Twanaule mampa kwikuni, biakudya bantu baba ? 6 Anka bakwile biabia ngi kumutompa, mwanda ubaukile’ye nabene biadiakukita. 7 Fidipi bamwalulwile’shi, Mampa a mûlo wa nkama ibidi ya denaleo taebakumbana, biakwata muntu oso sunga kipindji kikoto. 8 Umo mwiyi aye, Andelo, mwina a Shimono Pita, bamulungwile’shi, 9 Kuno kwi mwana-mulume ena mampa atano a bale, na tusu tukoto, anka’bi bi namini mwanda wa bantu be bungi bwi biabia ? 10 Yisu eshi, Nushadikye bantu. Mu kibalo kiakia namu mubadi kimwâ kia lubishi ki bungi.

Biabia balume babashalele, lubadi lwabo lubadi pepi na tununu tutano. 11 Yisu namu batshile mampa, na pababadi batumbula, babile bantu bashale ; anka biabia kabidi tusu, ku kipwandjikisho kibabadilanga. 12 Na pababadi babaikwite, bambile beyi baye’shi, Nukonge bipindji bishale bishakushimina kintu kioso bisumanga. 13 Biabia babebikongele, na babaushe bisele ekumi na bibidi mba mba bia bipindji bia mampa atano a bale bibashele kwi bantu babadile. 14 Biabia pabamwene bantu kilailo kibakitshine’ye, babambile’shi, Eyendo, yawa e mudimuni yawa afiki ku senga.

15 Yisu namu pabaukile’ye’shi, banafikye kumukwata ku ngofu kumutula fumu a senga batukile kabidi kwenda ku mwenge, bûpenka bwaye. 16 Anka pabayile bufuku, beyi baye babalalele ku mema ; 17 na pababadi babaikile mu bwato, babasabukile mu kishiba kwenda ku Kapenaumu. Kubadi namu mufito binobino, na Yisu badi tafiki kwabadi. 18 Na mema abatunkuma mwanda wa lupunga lwi bukopo lubapapwile. 59 Biabia pababadi babaipà « stadia » su makumi abidi na itano su makumi asatu, babamwene Yisu kwete kutambuka panundu pa mema, mufikye pepi na bwato, na babadi na mô. 20 Anka bebalungwile’shi, Namino ; tanutshinanga. 21 Ngi bibabakyebe kumwata mu bwato ; na bwato bubafikile anka binobino ku mapia kubabayile.

22 Maloba kibumbu kibaimene kwishiya dia kishiba babamwene kamo kâto takekudi kashi kamunenka, na Yisu badi tayile na beyi baye mu bwato, anka beyi baye babakatukile bûpenka bwabo ; 23 (anka tumo twato tukoto twa ku Tebeleasa tubafikile pepi na kibalo kibabadile mampa pabadi Fumu batumbula) ; 24 biabia pabamwene bantu Yisu tekudi kwakwa su beyi baye, banabene babaikile mu twato na babafikile ku Kapenaumu mu kukimba Yisu.

25 Na pababadi babamusañana kwishiya dia kishiba babamulungwile’shi, Labi, bofikile kuno kipindji kini ? 26 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Anunkimbi, kasha mwanda wanubamwene bilailo, anka mwanda ubanudile mampa na nubaikwite. 27 Tanufumbakananga biâshi abishimina, anka biâshi abishala ku moyo wa nya nya, bianenupe Mwana a Muntu, mwanda ubamutulu Yaya kitundwilo, sunga Efile Mukulu. 28 Biabia babamulungwile’shi, Twanakite kini biatudiakukita mikitshino y’Efile Mukulu ? 29 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Kuno kwi mufubo w’Efile Mukulu, eshi, nukumine yawa abatumu’ye. 30 Ngi bibabamulungwile’shi, Kilailo kini kiokitshi’be, biatudiakumona na biatudiakukumina ? Okitshi kini ? 31 Bashetu babadile « mana » mu mapia a kabalala, bu bibafundjilwe’shi, Bebapele biâshi bia mwiulu kudya. 32 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, takubadi Mosese benupele biâshi bia mwiulu ; anka Shami enupeya biâshi bi’eyendo bia mwiulu. 33 Mwanda wi biâshi bi’Efile Mukulu biabia abiyiki mwiulu, n’abipeya senga moyo.

34 Biabia babamulungwile’shi, Fumu, etupe biabia biâshi mafuku oso. 35 Yisu bebalungwile’shi, Ami ne biâshi bia moyo ; yawa namu afiki kwandji tanapushe sala nya, na yawa ankumina’mi tanapushe nyota nya. 36 Anka nenulungulanga’shi, nubamono’mi kabidi na tanunkumina. 37 Bungi bwa bantu babampa Yaya banafikye kwandji ; yawa afiki kwandji ntanamusamine nya. 38 Mwanda wandji mwikye mwiulu, kasha kukita kifulo kiande’mi, anka kifulo kia yawa bantumine. 39 Na kuno kwi kifulo kia yawa bantumine’shi, bintu bioso bibampele’ye, ami tankushimisha kintu kimunenka, anka nakwikibusha kwifuku dia kusongo. 40 Na kuno kwi kifulo kia Shami’shi, muntu oso amono Mwana, amukumina, akwikala na moyo wa nya nya ; n’ami nanamubushe kwifuku dia kusongo.

41 Biabia bena Yuda babamûnaunine mwanda ubambile’ye’shi, Ami ne biâshi bibaiki mwiulu. 42 Na babambile’shi, Ta n’aye Yisu mwana a Yosefe, abatûku shaye na nyinaye ? Anamini aye amba binobino’shi, ne mwikye mwiulu ? 43 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Tanûnaunanga. 44 Muntu tauku kufika kwandji kushi Yaya bantumine amukaka ; n’ami nanamubushe kwifuku dia kusongo. 45 Ku mikanda ya badimuni kubafundjibwa’shi, Banalambukishibwe bungi bwabo kwi Efile Mukulu. Muntu oso bapusha kwi Yaya na bayî, afiki kwandji. 46 Takwi bu kwamba’shi, muntu bamono Yaya ; yawa bûpenka e a Efile Mukulu, aye bamono Yaya. 47 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Yawa ankumina’mi ena moyo wa nya nya. 48 Ami ne biàshi bia moyo. 49 Bashenu babadile « mana » mu mapia a kabalala na babadi bafwe. 50 Binibi bi biâshi bibaiki mwiulu biakwibidya muntu na biashakufwa. 51 Ami ne biâshi’bi bitàbidi na moyo bibaiki mwiulu ; su muntu anekale badi biâshi’bi anekale na moyo mafuku oso ; anka biâshi binapa bi musamba wande, mwanda wa moyo wa senga.

52 Biabia bena Yuda babeleshene mpaka’shi, Anamini aye anetupe musamba waye kudya ? 53 Bibebalungwile Yisu’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Kushi nwanekale nubadi musamba wa Mwana a Muntu, na nubatomo mase aye, tanwina moyo munda mwenu. 54 Yawa adiya musamba wande, atoma mase ande ena moyo wa nya nya, n’ami nanamubushe kwifuku dia kusongo. 55 Mwanda wi musamba wande biâshi bi’eyendo, na mase ande e mema ‘eyendo. 56 Yawa adiya musamba wande, atoma mase ande ngi ashala munda mwande, n’ami munda mwaye. 57 Bu bibantumine Yaya a moyo, n’ami nekala na moyo ku mwanda wa Yaya, ngi bi yawa andjiya’mi, aye kabidi anekale na moyo ku mwanda wande. 58 Biabia ngi biâshi bibaikile mwiulu. Kasha bu bibadile bayaya na babafwile ; yawa adiya biâshi biabia anekale na moyo wa nya nya.

59 Yini mianda ngi yibambile’ye mu kitumbwilo bibalambukishe’ye mu Kapenaumu. 60 Biabia beyi baye bangi, pababapushise, babambile’ shi, Eyi diadia di bukopo ; nani auku kwidipusha ? 61 Anka Yisu, badi beukila munda mwaye’shi, beyi baye babaunauna mwanda wawa, bebalungwile’shi, Mwanda wawa ubenuponesha ? 62 Abiabia su nwakumona Mwana a Muntu kwete kukanka kubadi’ye kalakala ? 63 Kwi Muwa apana moyo, musamba tausungu kintu ; mayi andji mwinulungule e muwa, n’e moyo. 64 Anka bangi be n’enu bashibakumine. Mwanda ubaukile Yisu bantu mpa n’ebediebedi babadi tabakumina, na muntu yawa akumupana. 65 Na bambile’shi, Ngi binenulungulanga’shi, Muntu tauku kufika kwandji kushi kubamupebwa kwi Yaya.

66 Penipapa pabâlukile bangi beyi baye be bungi, na babadi tabatambuka n’aye kabidi. 67 Biabia Yisu bambile ekumi na babidi’shi, Anwe kabidi anudidi kukatuka ? 68 Shimono Pita bamulungwile’shi, Fumu, twanende kwini ? Obe wena mayi a moyo wa nya nya. 69 N’atwe tubakumina na tubauku’shi, Obe we Muntu e selele ‘Efile Mukulu. 70 Yisu balulwile’shi, Ta nenusangwile ekumi na babidi ? na umune e n’enu e diabolo. 71 Bakwile namu wa Yudashi a Shimono, mwina Ishikaleoto, mwanda wadiakumupana winiu, mwina ekumi na babidi.Chapitre 7

1 Kunyima kwa bintu biabia, Yisu batambukile mu Ngadile, mwanda ubapele’ye kutambuka mu Yudiya, mwanda ubakimbile bena Yuda kumwipa. 2 Eteshi namu dia bena Yuda dia bitanda dibadi pepi. 3 Biabia bena baye babamulungwile’shi, Katuka kuno, nda ku Yudiya, biakumona beyi bobe kabidi mikitshino yobe yokita. 4 Mwanda ushaukita muntu kintu kioso ku bufiabufia, apekala nabene namu bakimbi kûkibwa ku mpala a bantu. Su okita bintu biabia, elese obe nabene ku senga. 5 Mwanda ushiumukumine sunga bena baye. 6 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Kipindji kiande kiki takiafikile, anka kipindji kienu akifiki mafuku oso. 7 Senga tayuku kwinupela, anka’mi ngi ayipela, mwanda wantélula ku mwanda wayo’shi, mikitshino yayo yi yibi. 8 Nukankye’nwe kwiteshi. Ami ntambanda kukanka kwiteshi diadia, mwanda ushafikile kipindji kiande. 9 Pabadi bebamba bintu biabia, bashele mu Ngadile.

10 Na pabadi bena baye babakanka, kunyima aye kabidi bakankile kwiteshi, kasha ku mpala a bantu, anka bu ku bufiabufia. 11 Biabia bena Yuda babamukimbile kwiteshi, na babambile’shi, Aye e kwikuni ? 12 Na miunouno yi bungi yibaunaunwe ku mwanda waye kwi bibumbu. Bamo’shi, E buwa ; bamo’shi, Ayo ; anka adimba bantu. 13 Anka takubadi muntu umunenka bakwile lôsô ku mwanda waye, mwanda wa mô wabo wa bena Yuda.

14 Anka pabadi tàbadi binobino pankatshi p’eteshi, pabayile Yisu munda mwa tempelo na balambukishe. 15 Biabia bena Yuda babapule’shi, Muntu’u auku mikanda namini ? mwanda washi mwiye nya. 16 Biabia Yisu bebalulwile’shi, Kulambukisha kwande takwi kwande, anka kwaye kwa yawa bantumine. 17 Su muntu adila kukita kifulo kiaye, anaukye wa kulambukisha, su kwi kw’Efile Mukulu, su neyakwila pande nabene bisumanga. 18 Yawa eyakwila paye nabene, akimbi kinemo kiaye ; anka yawa akimbi kinemo kiaye kia yawa bamutumine, aye ‘eyendo, na musalu tawi munda mwaye. 19 Ta Mosese benupele mwiya, na takwi muntu enu umunenka akitshi mwiya. Kukini anwe anukimbi kungipa ? 20 Kibumbu kia bantu babambile’shi, Wena kikudi kibi ; nani akimbi kukwipa ? 21 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Ami nankitshine mukitshino umune, n’anwe anupulu bungi bwenu. 22 Ngi bibenusadishe Mosese kisale, (anka taki kia Mosese, anka kia bakulu ba kalakala), n’anwe anusala muntu ku sabado. 23 Su muntu asadibwa ku sabado, bishakwipaibwa mwiya wa Mosese, anwe nubampushisa sungu mwanda unampasha muntu ku sabado ? 24 Tanwisambanga ku meso bisumanga, anka nwisambe kwisamba kwa kalolo.

25 Bangi namu ba bena Yelusaleme babambile’shi, Ta n’aye muntu abakimbi kwipa ? 26 Talanga, akula ku mpala, na tabamwamba mwanda. Bantu bakata namu babashingula eyendo’shi, au e Kalestu ? 27 Anka winiu, atumûku kwafu’ye. Anka Kalestu biafu’ye, takwi muntu amûku kwafu’ye.

28 Biabia Yisu bâbile munda mwa tempelo, kwete kulambukisha na kwakula’shi, Anunguku’mi, n’anûku kunafu ; na tshi mwifwile ami nabene, anka yawa bantumine ‘eyendo, ashanûku’nwe. 29 Ami namûku, mwanda unafu kwadi, n’aye bantumine. 30 Bibabakimbile kumukwata, anka takubadi muntu amukumu easa, mwanda ushafikile kipindji kiaye. 31 Anka ba kibumbu bangi babamukuminine, na babambile’shi, Kalestu, peni pafiki’ye, anakile lubadi lwa bilailo kukita babakitshi muntu’u ?

32 BaFadishi babapushise kibumbu bakwete kuunaunina mianda yaiya ku mwanda waye, na batshite bakata na baFadishi babatumine bafubi’shi, bamukwate. 33 Bibambile Yisu’shi, Kapindji kapela kaki kashale kandji n’enu na nende kwadi bantumine. 34 Nwanankimbe na tanwanamfiule, na kwangikala, anwe tanûku kufika. 35 Biabia bena Yuda babelungushene’shi, Abiabia anende kwikuni kwatushakumufiula’twe ? Anende kwi bantu ba Lupalakasho kwi bena Ngidiki mu kulambukisha bena Ngidiki ? 36 Eyi diadia dini diamba’ye’shi, Nwanankimbe na tanwanamfiule ; na kwangikala, anwe tanûku kufika ?

37 Kwifuku dia kusongo, ku nguba mukata a eteshi, kubaimene Yisu na bâbile’shi, Su muntu oso apusha nyota, afikye kwandji, atome. 38 Yawa ankumina’mi, bu abiamba mukanda w’Efile Mukulu, mwifu diaye mwanalale mwela wa mema a moyo. 39 Anka bambile biabia wa Muwa, adiakwata bantu babamukuminine, mwanda ubadi Muwa ki tafikile, mwanda ubadi Yisu takankile kwiulu ku kipindji kiakia. 40 Biabia bangi ba kibumbu, pababapushise mianda yaiya, babambile’shi, Au e mudimuni eyendo. 41 Bamo’shi, Au e Kalestu. Bangi’shi, Kalestu namu atuku mu Ngadile ? 42 Ta mukanda w’Efile Mukulu awamba’shi, Kalestu afu kwi bana ba Dafidi ? na ku lupata lwa Beteleme, kubadi Dafidi ? 43 Biabia ngi bibabelamushene kilamukilo kwi bantu ku mwanda waye. 44 Anka bangi babadîle kumukwata ; anka takubadi muntu amukumu masa.

45 Biabia ngi bibabafikile kwi batshite bakata na kwi baFadishi ; n’abo babebalungwile’shi, Kukini tanwibamufwishe ? 46 Bafubi babambile’shi, Kalakala muntu kwakula biabia nya, bu abiakula muntu yawa. 47 BaFadishi namu babalulwile’shi, Anwe kabidi nubadimbibwa ? 48 Muntu ekudi a bantu bakata bamukumina, su a baFadishi ? 49 Anka kibumbu’ki kia bantu bashabauku mwiya be basha mulao. 50 Nikodemo bebalungwile (yawa bafikile kwadi kwibedi, badi muntu abo banabene) 51 eshi, Mwiya wetu aumwesha muntu, kwibedi kwa kumupusha nabene, na kwibedi kwa kûka mwakitshi’ye ? 52 Babamwalulwile na babambile’shi, Obe kabidi e mwina Ngadile ? Kimba na shingula’shi, mu Ngadile tamutuku mudimuni. 53 Na babakatukile muntu ku shibo yaye, muntu ku shibo yaye.Chapitre 8

1 Anka Yisu bayile ku mwenge wa Olefe. 2 Na ku na mashikashika bwè kubafikile’ye kabidi ku tempelo, na bungi bwa bantu babafikile kwadi ; na bashalele na bebalambukishe. 3 Na bafundji ba mikanda na baFadishi babafwishishe mukashi kwadi, mushikiswe na mulume ku butesha ; na pababadi babamushadika pankatshi, 4 babamulungwile’shi, àMulambukishi, mukashi’u bashikiswa na mulume ku butesha, pa kukita biabia. 5 Ku mwiya namu kubakwile Mosese’shi, Nwipe beni bantu na mabwe ; biabia obe wamba namini ? 6 Anka babakwile biabia ngi kumutompa, biabadiakwikala na mwanda wa kumusongela. Anka Yisu bainamine na bafundjile na munwe waye pashi. 7 Pababadi bakiabamushimbata, bainukile na bebalungwile’shi, Yawa e n’enu shina kulwisha amwele ebwe kwibedi. 8 Na bainamine kabidi na bafundjile na munwe waye pashi. 9 Anka’bo, pababapushise, babatukile ku umune ku umune mpa na bakulu mpa na bena kusongo ; na Yisu balekyelwe bûpenka bwaye, na mukashi kubadi’ye pankatshi. 10 Yisu namu bainukile na badi tamumone muntu shi mukashi yawa ; na bamulungwile’shi, Mukashi, be kwikuni basongedi bobe ? Tabakumwesha kwi muntu umunenka ? 11 Aye bambile’shi, Kasha muntu umune, Mwanana. Na Yisu bamulungwile’shi, N’ami kabidi tankumwesha ; nda ; mpa na binobino tolwishanga kabidi nya.

12 Biabia Yisu bebalungwile kabidi’shi, Ami n’etata dia senga ; yawa andondo tanatambukye ku mufito, anka anekale n’etata dia moyo. 13 BaFadishi namu babamulungwile’shi, Obe wetêlulwila nabene ; kitêlwilo kiobe taki eyendo. 14 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Sunga’mi netêlulwila ami nabene, kitêlwilo kiande ki eyendo, mwanda wanguku kwanafu na kwañende, anka’nwe tanûku kwanafu na kwañende. 15 Anwe anwisamba kwisamba kwa musamba, ami tanesambile muntu. 16 Su namu nesamba, kwisamba kwande kwiyendo mwanda washi mwikale’mi bûpenka bwande, anka’mi na Yaya bantumine. 17 Na ku mwiya wenu kabidi kubafundjibwa’shi, Kitêlwilo kia balume babidi ki eyendo. 18 Ami ekudi etêlulwila ami nabene ; na Yaya bantumine antêlulwila. 19 Ngi bibabamulungwile’shi, Shobe e kwikuni ? Yisu balulwile’shi, Tanûku su’mi su Shami ; swekale nubanguku, nubadiakûka Shami kabidi. 20 Mayi â ngi abakwile’ye mu kitulo kia tempelo, pabalambukishe’ye mu tempelo ; na takubadi muntu amukwata, mwanda washafikile sa yaye.

21 Bebambile namu’shi, Ami nankatuka na nwanankimbe, na nwanafwe mu bubi bwenu ; kwañende’mi, anwe tanûku kufika. 22 Biabia bena Yuda babambile’shi, Aneipe nabene ? mwanda wamba’ye’shi, Kwañende, anwe tanûku kufika. 23 Na bebalungwile’shi, Anwe nwi bena mûshi ; ami ne mwina kwiulu. Anwe nwi bena senga’yi ; ami tshi mwina senga’yi. 24 Ngi bianenulungulanga’shi, nwanafwe mu mabi enu ; mwanda kushi nwanakumine’shi, Ami ne yawa, nwanafwe mu mabi enu. 25 Bibabamulungwile’shi, Obe w’eni ? Yisu bebalungwile’shi, Ne lôsô bu bianenulungula kabidi. 26 Nena mianda yi bungi kwamba na kwisamba ku mwanda wenu ; anka yawa bantumine e eyendo, na mianda yaiya yinampushe kwadi, ngii yanamba senga. 27 Babadi tabashingula’shi, bebalungula wa Yaya.

28 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Panekale nubebosha Mwana a Muntu, kunyima nwanaukye’shi, Ami ne yawa, na ntanekitshina kintu pandji nabene, anka bu bibandambukisha Yaya ngi biangakula mianda yaiya. 29 Yawa namu bantumine e n’ami ; aye tandekye bûpenka mwanda wankita mianda mafuku oso yi buwa ku meso aye. 30 Pabakwile’ye mianda yaiya, bantu bangi babamukuminine.

31 Yisu namu bambile bena Yuda baba babamukuminine’shi, Su nwashala mwiyi diande, nwi beyi bande eyendo, 32 na nwanaukye eyendo, n’eyendo dianenuposole. 33 Babamwalulwile’shi, Twi bana ba Abalami, na tatubadi ku bupika bwa muntu umunenka nya ; obe wamba namini’shi, Nwanaposodibwe ? 34 Yisu bebalulwile’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Muntu oso akita bubi e mpika a bubi. 35 Mpika namu tashala mu shibo nya nya ; mwana ngi ashala nya nya. 36 Su namu Mwana anenuposole, nwanaposokye eyendo. 37 Nanguku’shi, nwi bana ba Abalami ; anka anukimbi kungipa, mwanda ushiwikale eyi diande na kitwelo munda mwenu. 38 Ami nakula binamono kwa Shami, n’anwe anukita bibanupusha kwa shenu. 39 Babalulwile na babamulungwile’shi, Abalami e shetu. Yisu bebalungwile’shi, Swekale nubadi bana ba Abalami, nubadiakukita mikitshino ya Abalami ; 40 anka binobino anukimbi kungipa’mi, muntu benulungula eyendo diadia dinampushanga kwi Efile Mukulu ; Abalami badi tamukite biabia. 41 Anwe anukita mikitshino ya shenu. Babamulungwile’shi, Atwe tatwibatandjibwe ku bulubi ; twina Yaya umune, Efile Mukulu. 42 Yisu bebalungwile’shi, Swekale Efile Mukulu badi Shenu nubadiakunkyeba, mwanda unantukile kwi Efile Mukulu na nafu kwadi, mwanda washimwifwile ami nabene, anka’ye bantumine. 43 Kukini tanupatula mulungwilo wande ? Mwanda wanushanuku kupusha eyi diande. 44 Anwe nwina diabolo ku shenu, n’anudila kukita ngabiabi ya shenu. Aye badi mwipani mpa n’ebediebedi, na badi tamwimane mwiyendo, mwanda ushikudi eyendo munda mwaye nya. Padimbi’ye ludimbo, pakula’ye mwanda wi waye ; mwanda wadi’ye sha madimi na yaya a madimi. 45 Anka mwanda wangakula eyendo anwe tanunkumina. 46 Nani e n’enu antongola mwanda wa kulwisha ? Su nakula eyendo, kukini tanunkumina ? 47 Yawa e mwin’Efile Mukulu apusha mayi’Efile Mukulu ; biabia anwe tanupusha mwanda wanushi ben’Efile Mukulu.

48 Bena Yuda babalulwile na babambile’shi, Ta biatwamba’shi, Obe we mwina Samadia, wena kikudi kibi ? 49 Yisu balulwile’shi, Ami tshina kikudi kibi ; anka nanemeka Shami, n’anwe anunkisa’mi. 50 Anka tankimbi kilengo kiande ami nabene ; mungi ekudi akimba n’esamba. 51 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Su muntu oso analame eyi diande, tanamone lufu nya. 52 Bena Yuda babamulungwile’shi, Binobino atûku’shi, wena kikudi kibi. Abalami bafwile na badimuni ; n’obe wamba’shi, Su muntu alama eyi diande, tanasòle lufu nya. 53 Obe bokidi shetu Abalami bukata, bafwile ? na badimuni babafwile, obe wetula nabene buni ? 54 Yisu balulwile’shi, Ami su netumbika nabene, kinemo kiande ki bisumanga ; kwi Shami antumbika, anwamba’nwe’shi, e Efile Mukulu enu. 55 N’anwe tanwibamûkye, anka’mi namûku ; na su nakwamba’shi, Ntamûku, nakwikala bu’nwe, sha madimi. Anka namûku, na nalama eyi diaye. 56 Shenu Abalami basepelele mwanda wakumona nguba ande ; aye bamwene na basepelele. 57 Biabia bena Yuda babamulungwile’shi, Obe ki twena mpeshi makumi atano ; Obe namu bomono Abalami ? 58 Yisu bebalungwile’shi, Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, Kwibedi kubaikyele Abalami tekudi, ami nekudi. 59 Ngi bibabasangwile mabwe kumwelao, anka Yisu bafiamine na batukile mu tempelo, kwete kwenda pankatshi pabo ; biabia bibakile’ye.Chapitre 9

1 Na pabakile’ye, bamwene muntu badi mpofu mpa na kutandjibwa kwaye. 2 Beyi baye namu babamwipwishe’shi, Labi,balwishishe nani su ngiu su shaye na nyinaye, bibatandjibwa’ye mpofu ? 3 Yisu balulwile’shi, Au tamulwishe, su shaye su nyinaye, anka biakuleshibwa mikitshino y’Efile Mukulu munda mwaye. 4 Nena kibambo kia kukita mikitshino ya yawa bantumine, apekala kanya kakikudi. Bufuku abufiki bushabûku muntu kukita. 5 Ku kipindji kiangikala ku senga, n’etata dia senga. 6 Pabapwile’ye kwakula kwi biabia, bele mata pa senga, na bakitshine ebuwa na mata, na bashingile meso aye n’ebuwa. 7 Na bamulungwile’shi, Nda, okesule ku kidiba kia Siloama, (pakubwedibwa’shi, Mutumibwe). Bayile namu, na basulwile, na bafikile na meso.

8 Biabia basha lupata lwaye n’abo babamumwene kala e muteki, babambile’shi, Ta n’aye muntu yawa bashalanga na batekanga ? 9 Bangi’shi, N’aye yawa ; bamo’shi, Ayo ; anka mwifwanishene n’aye ; nabene’shi, N’amiyawa. 10 Babamulungwile namu’shi, àMeso obe ababulwa namini ? 11 Aye balulwile’shi, Muntu abaitanyina’shi, Yisu, bakitshine ebuwa, na bashingile mesoande, na bandungwile’shi, Nda ku Siloama, okesule ; biabia nakayile mu kusula, na namwene. 12 Ngi bibabamulungwile’shi, Aye e kwikuni ? Aye’shi, Tanguku.

13 Babamufwishishe kwi baFadishi badi mpofu kala. 14 Kubadi namu sabado ku nguba bakitshine Yisu ebuwa, babule’ye meso aye. 15 Biabia baFadishi babamwipwishe kabidi mubatshile’ye meso aye. Bebalungwile’shi, Batule ebuwa ku meso ande, na nasulwile, na namono. 16 Biabia bangi baFadishi’shi, Au muntu te a Efile Mukulu, mwanda washalama’ye sabado. Bangi’shi, Anamini muntu mubi auku kukita bîni bilailo ? Na babelamushene. 17 Biabia babambile mpofu dimo’shi, Obe wamba namini ku mwanda waye, mwanda ubabula’ye meso obe ? Aye’shi, E mudimuni.

18 Biabia bena Yuda babadi tabakumina ku mwanda waye’shi, badi mpofu na batshile meso, bibabaitanyine shaye na nyinaye a yawa batshile meso. 19 Na babebaipwishe’shi, Au e mwanenu, anwamba’nwe’shi, batandjilwe mpofu ? Amono namu binobino namini ? 20 Shaye na nyinaye babalulwile’shi, Atûku au’shi, e mwanetu, na’shi, batandjilwe mpofu ; 21 anka mwamono’ye binobino tatûku ; su nani babula meso aye, atwe tatûku. Numwipushe nabene ; aye e mukulu ; anebwelele nabene. 22 Shaye na nyinaye babambile biobio, mwanda ubabatshine bena Yuda ; mwanda ubekuminishene bena Yuda kwibedi’shi, Su muntu oso amubwela’shi, e Kalestu, akwedibwa kitumbwilo kabindji. 23 Ngi bibambile shaye na nyinaye’shi, E mukulu ; numwipushe.

24 Biabia babaitanyine muntu yawa diakabidi baikyele mpofu na babamulungwile’shi, Tumbika Efile Mukulu ; atwe atûku’shi, Muntu’u e sha bubi. 25 Bibalulwile’shi, Su e sha bubi ami tanguku. Kintu kimunenka ngi kianguku’shi, sunga nandji mpofu, binobino namono. 26 Babamulungwile dimo’shi, Bakitshine n’obe kini ? Babulwile meso obe namini ? 27 Bebalulwile’shi, Nenulungulanga kwibedi, na tanwibapushe ; kukini anukyebe kupusha kabidi ? Anwe kabidi anudidi kwikala beyi baye ? 28 Babamudidikile na babambile’shi, Obe ngi mwiyi aye, anka’twe twi beyi ba Mosese. 29 Atwe atûku’shi, Efile Mukulu bambile Mosese ; anka’u, tatûku kwafu’ye. 30 Mulume balulwile na bebalungwile’shi, Aki ngi kipaso, anwe tanûku kwafu’ye, na babula meso ande. 31 Atûku’shi, Efile Mukulu tapusha basha mabi ; anka su muntu e mwishingidi’Efile Mukulu, n’akita kifulo kiaye, winiu ngi apusha’ye. 32 Mpa na kibangilo kia senga, tapapushiswe nya eshi, muntu babula meso a muntu batandjilwe mpofu. 33 Kushi muntu yawa baikala mwin’Efile Mukulu, takûka kukita kintu kioso. 34 Babalulwile na babamulungwile’shi, Obe botandjibwa mu mabi lôsô ; obe namu wetulambukisha ? Na babamwele kabindji.

35 Yisu bapushise’shi, babamwele kabindji ; na pabadi bamufiula, bamulungwile’shi, Obe bokumina Mwana’Efile Mukulu ? 36 Aye balulwile’shi, Nani namu aye, Fumu, biandjakumukumina ? 37 Yisu bamulungwile’shi, Bomumono, e yawa elungushena n’obe. 38 Na bambile’shi, Nankumina, Fumu ; na bamwishingile. 39 Na Yisu eshi, ku kwisamba ngi kunafiki ku senga, biakumona bantu bashabamona ; na biakwikala bantu bampofu abamona. 40 Na bangi baFadishi babadi n’aye babapushise mianda yaiya na babamulungwile’shi, Atwe kabidi twi bampofu ? 41 Yisu bebalungwile’shi, Su nubadi bampofu, tanubadiakwikala na kulwisha ; anka mwanda wanwamba’shi, Atumono, kulwisha kwenu akushala.Chapitre 10

1 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Yawa shatwele mulupopo lwa mikoko ku kibelo, anka akanka kungi, ngi ngifi na musasani. 2 Anka yawa atwele munda ku kibelo e kalama ka mikoko. 3 Mulami a kibelo amushitwila, na mikoko aipusha eyi diaye ; aye aitanyina namu mikoko yaye kwishina kwishina n’eilombola pasha. 4 Panekale batusha bungi bwa mikoko yaye, ende ku mpala kwayo, na mikoko aimulondo, mwanda wayuku eyi diaye. 5 Anka tayanalonde muntu abene, anka yanamusukye mwanda waishayuku eyi dia bantu babene.

6 Mwele’u ngi ubebalungwile Yisu, anka’bo babadi tabauku mwanda ubebalungwile’ye. 7 Ngi bibebalungwile Yisu dimo’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Ami ne kibelo kia mikoko. 8 Bantu boso babafikile kwibedi kwande babadi bangifi na basasani, anka mikoko yibadi taibapushe. 9 Ami ne kibelo ; su muntu oso atwela kwandji, anapashibwe, anatwele munda, anatukye pasha, na anasañane kimwâ kia lubishi. 10 Ngifi tafiki kushi mu kwiba, na kushisa na kwipa ; ami ne mufikye biabadiakwikala na moyo na biabadiakwikala nao bungi bungi. 11 Ami ne kalama ke buwa. Kalama ke buwa akaladîsha mikoko moyo waye ; 12 anka yawa akitshi ku mwanda w’efuto shi kalama, shi sha mikoko, amono ngye afiki, alekye mikoko, n’asuku ; ngye namu eikwata, apalakasha mikoko. 13 Winiu afubu mwanda w’efuto, na tesanisha mwanda wa mikoko. 14 Ami ne kalama ke buwa ; nanguku mikoko yande, na mikoko yande ainguku, 15 bu abinguku Yaya, na bu bianguku Yaya ; na nandadîsha mikoko moyo wande.

16 Nena yingi mikoko namu yishi ya lupopo lwalwa ; nanafwishe yiniyaiya kabidi, yanapushe eyi diande ; na yanekale kibumbu kimune na kalama kamune. 17 Ku mwanda’u kubankyebe Yaya, mwanda wandadisha moyo wande, ngi kwiwata kabidi. 18 Takwi muntu umune ankashao, anka neuladishao pami nabene. Nena bukome bwa kwiuladisha, nena bukome namu bwa kwiwata kabidi. Natshile mulango’u kwi Shami.

19 Babelamunushene kabidi kwi bena Yuda mwanda wa mayi â. 20 Anka bangi babo babambile’shi, ena kikudi kibi, bapauka ; kukini kwanumupusha ? 21 Bamo’shi, Yini milungwilo tayi ya muntu bakwatshibwa na kikudi kibi. Kikudi kibi akiuku kubula meso a mpofu ? 22 Eteshi namu dia kwamunwa kwa tempelo dibadiko, ku Yelusaleme ; kubadi mieshi ya mashika. 23 Na Yisu bendakene ku tempelo ku mbalanda a Solomono. 24 Biabia bena Yuda babamufunyine, na babamulungwile’shi, mpa na kipindji kini kibwelesha’be mashimba etu mpaka ? Su Obe e Kalestu, etwamba eyendo. 25 Yisu bebalungwile’shi, Nenulungwile, na tanwibakumine. Mikitshino yankitshi kwishina dia Shami, ngii yantêlulwila ; 26 anka’nwe tanukumina mwanda wanushi mikoko yande. 27 Mikoko yande aipusha eyi diande, n’ami neiuka, aindonda ; 28 ami namu neipeya moyo wa nya nya ; na tayanashimine nya, na muntu tekudi aneimâne mwiasa diande. 29 Shami beimpele mukile bantu boso bukata, na takwi muntu auku kwiyimâna mwiasa dia Shami. 3o Ami na Shami be umune.

31 Biabia bena Yuda babasangwile mabwe kabidi biabadiakumwipa mabwe. 32 Yisu bebalulwile’shi, Ne mwinuleshe mikitshino yi bungi yi buwa kwi Shami ; ku mwanda wa mukitshino kini wayo wanungele mabwe ? 33 Bena Yuda babamulungwile’shi, Tatukwele mabwe ku mwanda wa mukitshino wi buwa, anka ku mwanda wa kubiandwila kw’Efile Mukulu ; na mwanda wetulu Obe nabene Efile Mukulu, e muntu. 34 Yisu bebalulwile’shi, Ku mwiya wenu, takufundjibwa’shi, Ami nambile’shi, Nwi befile ? 35 Su bebaitanyina befile, babafikile eyi di’Efile Mukulu kwabadi, (na mukanda w’Efile Mukulu tauku kwipaibwa) 36 anwe anwamba ku mwanda waye wa yawa bâmuna Yaya, abatumu’ye ku senga, eshi, Obe obiandula, mwanda wangakula’shi, Ne Mwana’Efile Mukulu ? 37 Su tankita mikitshino ya Shami, tanunkuminanga ; 38 anka su nankita, sunga tanunkumina’mi, nukumine mikitshino ; bianudiakûka na bianudiakushingula’shi, Yaya e munda mwande n’ami ne munda mwa Yaya. 39 Ngi bibabakimbile kabidi kumukwata ; aye namu baposokyele mu masa abo, 40 na bakatukile kabidi kwishiya dia Yôdana ku kibalo kibambikile Yoano kwibediebedi ; na bashele kwakwa. 41 Na bantu bangi babafikile kwadi, na babambile’shi, Yoano badi tamukite kilailo nya ; anka bintu bioso bibambile Yoano ku mwanda wa muntu’u bibadi eyendo. 42 Na bangi babamukuminine kwakwa.Chapitre 11

1 Kubadi namu muntu bakumbile busungu, Lasalusu a ku Betani ; sha lupata lwa Madia na Mata tataye. 2 Yawa ngi Madia bafikinye Fumu mwimu wa mananasha, bakumwine ngao yaye na nyene yaye, badi na tutwaye Lasalusu sha busungu. 3 Biabia bankashanaye babatumine kwadi’shi, Fumu, yawa okyebe’be ena busungu. 4 Anka pabapushise Yisu, aye’shi, Busungu bwabwa tabwi pa lufu, anka mwanda wa kinemo ki’Efile Mukulu, biakutumbikibwa Mwana’Efile Mukulu kwabudi. 5 Yisu namu bakyebele Mata, na mwinaye, na Lasalusu.

6 Biabia pabapushise’ye’shi, ena busungu, bashele mafuku abidi ku kipindji kiakia ku kibalo kibadi’ye. 7 Kunyima namu kubambile’ye beyi baye’shi, Twende ku Yudiya kabidi. 8 Beyi babamulungwile’shi, Labi, anka binobino bena Yuda babakimbi kukwipa na mabwe ; wende kwakwa kabidi ? 9 Yisu balulwile’shi, Ta ku kanya kwi sa ekumi na ibidi ? Su muntu atambuka ku kanya, takokola kishishi, mwanda ubamono’ye etata dia ino senga. 10 Anka su muntu atambuka ku bufuku, akokola kishishi, mwanda ushiwikale etata munda mwaye. 11 Yini mianda ngi yibambile’ye ; na kunyima bebalungwile’shi, Lasalusu, kukwetu, mulale tulo ; anka nende mu kumubusha mu tulo. 12 Bibamulungwile beyi’shi, àFumu, su mulale tulo, anapande moyo. 13 Yisu namu bakwile wa lufu lwaye ; anka’bo babatentekyeshe’shi, bakula wa kwikisha kwa tulo. 14 Ngi bibebabwelele lôsô’shi, Lasalusu bafu. 15 Nasepela ku mwanda wenu mwanda washinadi kwakwa, bianudiakukumina. Anka twende kwadi. 16 Biabia Tomasa abaitanyina Didimusu, bambile beyi, benaye, eshi, Atwe twende kabidi, tufwe n’aye.

17 Yisu namu, pabafikile’ye, bamusañana balala bino mu kilele mafuku ananka. 18 Ku Betani namu kubadi pepi na Yelusaleme, pangi « stadia » ekumi na itano, 19 na bena Yuda bangi babafikile kwi Mata na Madia mu kwibasamba mwanda wa ndumianabo. 20 Mata namu pabapushise’ye’shi, Yisu tàfiki, bayile mu kufumankana n’aye ; anka Madia bashalele mu shibo. 21 Biabia Mata balungwile Yisu’shi, Fumu, su Obe boikyele kokuno, ndumianami tabadiakufwa. 22 Anka sunga binobino, nanguku’shi, kintu kioso kionotekye’be kwi Efile Mukulu anakupekio. 23 Yisu bamulungwile’shi, Ndumianobe anabukye kabidi. 24 Mata bamulungwile’shi, Nanguku’shi, anabukye kabidi ku kwiboa kwa bafwe, ku nguba a kusongo. 25 Yisu bamulungwile’shi, Ami ne kwiboa kwa bafwe, n’Ami ne moyo ; yawa bankumina’mi, sung’afwa anekale na moyo ; 26 na muntu oso tàdi na moyo na bankumina’mi, tanafwe nya. Obe bokumina biabia ? 27 Aye bamulungwile’shi, Ôlo, Fumu; ami nankumina’shi, Obe e Kalestu, Mwana ’Efile Mukulu akufika ku senga. 28 Pabadi bamba biabia, bayile na baitanyine mwinaye Madia ku bufiabufia, eshi, Mulambukishi tàfikanga, akwitanyina. 29 Aye, pabapushise’ye biabia, baimene bukidi, na bafikile kwadi. 30 Anka Yisu badi ki tafikile munda mwa lupata, anka badi ku kibalo kibafikile Mata mu kufumankana n’aye, 31 Biabia bena Yuda babadi n’aye mu shibo mu kumusamba, pababamwene Madia emana bukidi, n’atuku pasha, babamulondele, babatentekyeshe’shi, Ende ku kilele mu kudila kwakwa. 32 Madia namu, pabafikile kubadi Yisu, na pabamumwene, bapone ku ngao yaye na bamulungwile’shi, Fumu, su Obe boikyele kokuno, ndumianami tabadiakufwa. 33 Biabia pabamumwene Yisu e kwete kudila, na bena Yuda babafwile n’aye bakwete kudila, beyalashene kwi bungi kwishimba diaye, na betendele, na bambile’shi, Kwanudi bamutule kwikuni ? 34 Babamulungwile’shi, Fumu, fwotale. 35 Yisu badile mpolo.

36 Biabia bena Yuda’shi, Tala mubamukyebele’ye kifulo. 37 Anka bangi babo babambile’shi, Au muntu baukile kubula meso a bampofu, ta baukile kabidi kubamba muntu yawa, tafwe ? 38 Yisu namu badi kwete kwiyalashena kwi bungi munda mwaye kabidi, bafikile ku kilele. Kibadi bwina mu lubwebwe n’ebwe dibadi pabudi. 39 Yisu eshi, Kashai ebwe. Mata nkashana a mufwe, bamulungwile’shi, Fumu, tàdi binobino eshiko, mwanda ubaikala’ye kwakwa mafuku ana. 40 Yisu bamulungwile’shi, Ta nankulungulanga’shi, Su obe onokumine onomone kilengo ki’Efile Mukulu ? 41 Bibabakashise ebwe.

Na Yisu beboshele meso aye kwiulu, na bambile’shi, Yaya, nankutumbula, mwanda ubompusha. 42 Na nanguku’shi, Ompusha mafuku oso ; anka ku mwanda wa kibumbu kuno ngi kwandji mwambe, biabadiakukumina’shi, Obe bontumine. 43 Pabadi mwambe biabia, bâbile n’eyi di bukopo’shi, Lasalusu, tuka pasha. 44 Mufwe namu batukile pasha, mwanye ngao na masa na mbwisha ya kilele, na lukyebo lwaye lubapombelwe na kitambala. Yisu bebalungwile’shi, Numwangule, numulekyele.

45 Biabia bantu bangi ba bena Yuda babadi bafikye kwi Madia, bibabamwene mubakitshine’ye babamukuminine ; 46 anka bangi babo babayile kwi baFadishi, babebalungwile bibakitshine Yisu. 47 Batshite bakata namu na baFadishi babakongele kakonge na babambile’shi, Tukite namini ? mwanda aukita muntu yawa bilailo bingi. 48 Su twamulekyela biobio, bantu boso banamukumine, na bena Loma banafikye mu kukasha kibalo kietu na eumbo dietu. 49 Anka muntu abo umune, Kayafa, badi tshite mukata ku mpeshi yawa, bebalungwile’shi, Anwe tanûku nya, 50 tanutentekyesha binangu’shi, bibuwa ku mwanda wenu muntu umunenka kufwa ku mwanda wa bantu baba, bishakupya eumbo dishima. 51 Na badi teyakwila paye, anka mwanda ubaikyele’ye tshite mukata ku mpeshi yawa, bebadimwine’shi, Yisu akufwa ku mwanda w’eumbo diadia. 52 na kushi ku mwanda w’eumbo bûpenka bwadio, anka biadiakukonga kabidi bana b’Efile Mukulu kibumbu kimune babapalakana pâ. 53 Biabia mpa n’efuku diadia pababetentekyeshene binangu biabadiakumwipa. 54 Bibadi Yisu tatambuka kabidi pasha kwi bena Yuda, anka bakatukile kwakwa ku mapia pepi na mapia a kabalala, ku lupata lwabaitanyina, Efelaimi, na baikyele kwakwa na beyi baye.

55 Anka Kikîlo kia bena Yuda kibadi pepi, na bantu bangi babakankile ku Yelusaleme bafwe mu mapia, kwibedi kwa Kikîlo, biabadiakwisula banabene. 56 Biabia babakimbile Yisu na babeyakushene pababaimene mu tempelo’shi, Anunangushena namini ? Aye tanafikye kwiteshi ? 57 Na batshite bakata na baFadishi babadi babalanga mulango’shi, Su muntu oso auku kibalo kiadi, abwele, biabadiakumukwata.Chapitre 12

1 Yisu namu, ebedi dia Kikîlo mafuku asamombo, bafikile ku Betani, kubadi Lasalusu, babushise Yisu kwi bafwe. 2 Kwinikwakwa kubabamukitshine kibâ, na Mata bebafubile ; anka Lasalusu badi n’abo babashala ku mesa. 3 Biabia Madia batshile mwimu wa mananasha wa « nada » wa mûlo wi bukopo wa kipwandjikisho kia pundu umune, bafikinye ngao ya Yisu, na bakumwine ngao yaye na nyene yaye ; na shibo yibaule na mapembwe a mwimu. 4 Anka mungi mwiyi aye, Yudashi, mwina Ishikaleoto adiakumupana, bambile’shi, 5 Kukini mwimu wawa taudiswe ku nkama isatu ya denaleo ya kupebwa balanda ? 6 Anka bambile biabia kasha mwanda ubapushise’ye balanda lusa, anka mwanda ubadi’ye ngifi, na mwanda ubaikyele’ye sha dimba na batwele bintu bibabatulwe mwamwa. 7 Biabia Yisu bambile’shi, Numulekyele ; badi babombelesha mwimu wawa mwanda wa nguba a kushikibwa kwande. 8 Mwanda utànudi na balanda n’enu mafuku oso ; anka tanwibekale n’ami nabene mafuku oso.

9 Biabia kibumbu kikata kia bena Yuda babaukile’shi, e kwakwa ; na babafikile, kasha mwanda wa Yisu bûpenka, anka biabadiakumona Lasalusu kabidi ababushise’ye kwi bafwe. 10 Anka batshite bakata babetentekyeshene binangu biabadiakwipa Lasalusu kabidi, 11 mwanda ubakatukile bantu bangi ba bena Yuda ku mutwe waye, na babakuminine Yisu.

12 Maloba, kibumbu kikata kia bantu babadi bafikye kwiteshi, pababapushishe’shi, Yisu afiki ku Yelusaleme, 13 babatshile malala a mabo, na babatukile mu kufumankana n’aye, babâbile’shi, Osana ; Yawa atumbikibwe afiki mwishina dia Fumu, Fumu a Isalele. 14 Na Yisu, pabasañene’ye mpunda mukoto, batentamine panundu ; bu bibafundjilwe’shi, 15 Totshinanga, mwana a Siono ; talanga, Fumwobe afiki mushale panundu pa mwana a mpunda. 16 Beyi baye babadi tabashingula bintu biabia kwibediebedi ; anka pabadi Yisu mukamiswe kwiulu, kunyima babatentekyeshe binangu’shi, bintu biabia bibamufundjilwe, na’shi, babamukitshine bintu biabia. 17 Biabia kibumbu kibadi n’aye pabaitanyine’ye Lasalusu munda mwa kilele, na pabamubushishe’ye kwi bafwe, kibamutêlulwile. 18 Biabia kibumbu kabidi kibayile mu kufumankana n’aye mwanda ubabapushishe’shi, bakitshine kilailo kiakia. 19 BaFadishi namu babelungushene’shi, Anumono ! tanwibakite kintu ; talanga, bungi bwa bantu babamulondo.

20 Kubadi namu bangi bena Ngidiki n’abo babafikile mu kwishingila kwiteshi ; 21 beniba babafikile kwi Fidipi, mwina Betesaida a Ngadile, na babamwipwishe’shi, àBwana, atudidi kumona Yisu. 22 Fidipi bakalungwile Andelo, na Andelo na Fidipi babakalungwile Yisu. 23 Anka Yisu bebalungwile’shi, Kipindji kibafiki kiakutumbikibwa Mwana a Muntu. 24 Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, Kushi emuma dia diebele adipono mu senga n’adifu, adishela bûpenka bwadio ; anka su diafwa, dianatande mamuma e bungi. 25 Yawa akyeba moyo waye kifulo aneushimishe, na yawa apela moyo waye ku senga’yi, aneubombeleshe ku moyo wa nya nya. 26 Su muntu oso amfubila, andonde, na ku kibalo kiandji’mi, kwa’nka kabidi kwanekale mufubi ande. Su muntu oso amfubila, Yaya anamutule na kinemo.

27 Binobino eshimba diande tàditunkunta, na nanambe namini ? Eshi, Yaya ompashe namu kino kipindji ? Anka ku mwanda wawa ngi kunafikile ku kino kipindji. 28 Yaya, tumbika eshina diobe. Biabia, mwiulu mubafikile eyi’shi, Ne mwiditumbikye, na naneditumbikye kabidi. 29 Bibambile kibumbu kibaimene kibapushishe’shi, Mukungulo ngiu. Bangi’shi, Mwangele bakula n’aye. 30 Yisu balulwile’shi, Eyi diadia tadifikile ku mwanda wande, anka ku mwanda wenu. 31 Binobino kwi mpombo ya senga’yi, binobino kwanatakudibwa fumu a senga’yi. 32 N’ami, su neboshebwa pasha pa senga, nanakakye bungi bwa bantu kwandji. 33 Anka bambile biabia ngi kulesha bantu pa mushindo wa lufu lwadiakufwa.

34 Kibumbu kibamwalulwile’shi, Atwe tubapusha mu mwiya’shi, Kalestu ngi ashala nya nya ; n’Obe wamba namini’shi, Mwana a Muntu ena kibambo kia kwiboshebwa ? Eni ? au Mwana a Muntu. 35 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Anka kapindji kapela katàkadi etata n’enu. Nutambukye apekala tànudi n’etata, bishakwinukwata mufito. Yawa namu atambuka ku mufito tauku kwende’ye. 36 Apekala nuki n’etata, nukumine etata, bianudiakwikala bana b’etata. Yisu bebalungwile mianda yaiya, na bakatukile, na bebafiamine.

37 Anka sunga bakitshine bilailo bungi biabia ku mpala abo, babadi tabamukumina, 38 biakufikishibwa eyi dia mudimuni Esaya dibambile’ye’shi, Fumu, nani bakumina mukandu wetu ? Kwini namu kubaleshibwa mboko ya Fumu ? 39 Biabia babadi tabauku kukumina, mwanda ubambile Esaya kabidi’shi, 40 Baipa meso abo bumpofu, na bakoposha mashimba abo, tala bamona ku meso abo na bauka ku mashimba abo na baluluka, n’ami nebapasha. 41 Yini mianda yaiya yibambile Esaya mwanda ubamwene’ye kilengo kiaye, na balungwile wa mwanda waye. 42 Anka bantu bangi, sunga bantu bakata, babamukuminine ; anka ku mwanda wa baFadishi kubabadi tababwele, biabashakwedibwa kitumbwilo kabindji, 43 mwanda ubabadile lutumbu alufwiya kwi bantu, kasha lutumbu alufwiya kwi Efile Mukulu.

44 Anka Yisu bâbile eyi, bambile’shi, Yawa ankumina’mi tankumina’mi, anka yawa bantumine ; 45 yawa amono’mi ngi amono yawa bantumine. 46 Ami nafiki ku senga, etata, eshi, muntu oso ankumina takushala mu mufito ; 47 su namu muntu oso apusha mayi ande, na tealama, ami ntanamwisambile, mwanda washi mufikye mu kwisambila senga, anka kupasha senga. 48 Yawa ampele, shâta mayi ande, ena umune amwisambila ; eyi diangakulanga, ngi diadia dianamwisambile kwifuku dia kusongo. 49 Mwanda washimwakule pande ami nabene ; anka Yaya bantumine bampele mulango aye nabene biandjakwakula na biandjakulungula. 50 Na nanguku’shi, mulango waye wi moyo wa nya nya. Biabia mulungwilo wangakula, bu bibandungula Yaya, ngi biangakula.Chapitre 13

1 Anka ebedi di’eteshi dia Kikîlo Yisu baukile’shi, kipindji kiaye kibafiki kiadiakukatuka ku senga kwenda kwi Yaya, — mwanda ubakyebele’ye bantu baye babadi ku senga, bebakyebele lôsô mpa na kusongo.

2 P’eteshi, pabadi diabolo dibatulu kinangu binobino mwishimba dia Yudashi a Shimono, mwina Ishikaleoto, kia kumupana, — 3 Yisu namu baukile’shi, Yaya balongele bintu bioso ku masa aye, na’shi, batukile kw’Efile Mukulu n’ende kw’Efile Mukulu, — 4 bebwele kwiteshi, bakumbile mutwelo waye, batshile kitambala na bepombele nakio. 5 Kunyima kubele’ye mema mwilonga dikata, na babangile kutumpa ngao ya beyi mema, na kwiyikumuna na kitambala kibepombelwe’ye nakio. 6 Bafikile namu kwi Shimono Pita. Aye bamulungwile’shi, Fumu, Obe osula ngao yande ? 7 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Mwankitshi, obe touku binobino, anka onoukye kunyima. 8 Pita bamulungwile’shi, Tonosule ngao yande nya. Yisu bamwalulwile’shi, Su ami tankusula, twe n’ami mwanda umunenka. 9 Shimono Pita bamulungwile’shi, Fumu, kasha ku ngao bûpenka, anka ku masa ande kabidi na ku mutwe wande. 10 Yisu bamulungwile’shi, Yawa betumpu mema lôsô tena mwanda ushi wa kusula ngao yaye, anka e mutokye sô ; n’anwe nwi batokye, anka bungi bwenu nya. 11 Mwanda ubaukile’ye adiakumupana nani ; ngi bibambile’ye’shi, Tanwibekale batokye bungi bwenu.

12 Biabia pabadi basula ngao yabo, na bâta mutwelo waye, na bashala kabidi, bebalungwile’shi, Anûku munampu kwinukitshina ? 13 Anwe anungitanyina’shi, Mulambukishi na Fumu, n’anwamba biya, mwanda wandji biabia. 14 Su ami namu, Fumu na Mulambukishi, basula ngao yenu, anwe kabidi nwakwisulushena ngao yenu, 15 mwanda unenulekyela kipwandjikilo, bianudiakukita anwe kabidi bu binenukitshina. 16 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, mufubi takila fumwaye bukata ; mutumibwe namu takila yawa bukata bamutumu. 17 Su anûku bintu biabia, balumbulwe anwe su anwibikita. 18 Tañamba mwanda wa bungi bwenu ; ami nanguku bantu banasangwile ; anka biakufikishibwa eyi dia mukanda w’Efile Mukulu’shi, Yawa adi biâshi n’ami bangiboshesha kisulu kiaye. 19 Mpa na binobino ami nenulungula kwibedi kutàdi difikile, bianudiakukumina padifiki’shi, ami ne yawa. 20 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, yawa ata muntu oso antumu, bañata’mi ; na yawa añata’mi bâta yawa bantumine.

21 Pabapudishe’ye bintu biabia kwamba, Yisu baoñamine kwishimba, na batêlulwile na bambile’shi, Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, Muntu enu umune anampane. 22 Beyi babetalene, babadi na mpaka mwanda wa muntu abakwile’ye. 23 Ku mesa namu kubadi mwiyi aye umune ku kiadi kia Yisu, bakyebele Yisu. 24 Bibamutonkyele Shimono Pita munwe na bamulungwile’shi, Ipusha diani dibakula’ye. 25 Aye namu banyekamine biabia ku kiadi kia Yisu bamulungwile’shi, Fumu, nani yawa ? 26 Yisu balulwile’shi, Winiu ngi’ye anampa kipindji, bianekisabika. Na pabadi basabika kipindji, bekiatshile na bekipele Yudashi a Shimono, mwina Ishikaleoto. 27 Kunyima kwa kipindji, kubatwele Kafilefile munda mwaye. Bibamulungwile Yisu’shi, Mwanda wokitshi, eukite bukidi. 28 Anka ku mesa takubadi muntu umune bauku mwanda ubamwambile’ye biabia. 29 Bangi babatentekyeshe’shi, mwanda ubadi Yudashi na dimba, pangi Yisu bamulungula’shi, Ula bintu biatudiakwikala nabio kwiteshi ; su pangi apa balanda bintu. 30 Aye namu, pabatshile’ye kipindji, bayile pasha bukidi ; na kubadi bufuku.

31 Pabadi batuku namu, Yisu’shi, Binobino Mwana a Muntu mutumbikwe, n’Efile Mukulu mutumbikwe munda mwaye. 32 Su Efile Mukulu mutumbikwe munda mwaye, Efile Mukulu anamutumbikye munda mwaye nabene, n’anamutumbikye binobino. 33 Bana, nkiashala n’enu kapindji kapelapela. Anwe nwanankimbe ; na bu binandungwile bena Yuda’shi, Kwañende, anwe tanûku kufika, ngi bianenulungula’nwe kabidi binobino. 34 Ami nenupa mulango upya, eshi, nwikyebene, bini bibanenukyebe’mi bianudiakwikyebena kabidi. 35 Biabia bantu boso banashingule’shi, nwi beyi bande su anwikyebena kifulo. 36 Shimono Pita bamulungwile’shi, Fumu, kwende kwikuni ? Yisu bamwalulwile’shi, Kwañende, obe touku kundonda binobino, anka onondonde kunyima. 37 Pita bamulungwile’shi, Fumu, ku mwanda kini ami tanguku kukulonda binobino ? Nanankuladîshe moyo wande. 38 Yisu’shi, Onondadîshe moyo wobe ? Eyendo, eyendo, nakwamba’shi, Etombole tadianasame eyi ebedi dianekale bompele mashisa asatu.Chapitre 14

1 Eshimba dienu taditshinkishibwanga; nubakumina Efile Mukulu, nunkumine’mi kabidi. 2 Mu shibo ya Shami mwi shiko yingi ; kushi mubadi biabia, nandjakwinulungula, mwanda utàñende mu kwinuloñamisha kibalo. 3 Na su nende mu kwinuloñamisha kibalo, nafiki kabidi mu kwinwata kwandji’mi nabene, bianudiakwikala’nwe kwangikala’mi. 4 Na kutàñende, anwe anwikûku, n’anûku eshinda.

5 Tomasa bamulungwile’shi, Fumu, tatûku kwende ; atûku eshinda namini ? 6 Yisu bamulungwile’shi, Ami n’eshinda, n’eyendo, na moyo ; takwi muntu afiki kwi Yaya kushi kwandji’mi. 7 Su nubanguku nubadiakûka Yaya kabidi ; mpa na binobino anumûku, na nubamumono. 8 Fidipi bamulungwile’shi, Fumu, etuleshe namu Yaya, biabia bianetukumbane. 9 Yisu bamulungwile’shi, Nekalanga n’enu kipindji bungi biabia na tonguku Fidipi ? Yawa bamono’mi bamono Yaya ; n’obe wamba biabia namini ? eshi, etuleshe Yaya. 10 Tokumina’shi, Ami ne munda mwa Yaya, na Yaya e munda mwande ? Mayi anenwamba, ntaneyakula pande bisumanga, anka Yaya ashala munda mwande aye ngi akita mikitshino. 11 Nunkumine’mi’shi, ne munda mwa Yaya, na Yaya munda mwande ; anka su nya, nunkumine ku mwanda wa mikitshino yinabene, 12 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Yawa ankumina’mi, mikitshino yankita’mi ngi yanakite’ye kabidi, na yimo yikile yinii bukata ngi yanakite’ye, mwanda utàñende kwi Yaya. 13 Na kintu kioso kianwanatekye kwishina diande, nanekikite, biakutumbikibwa Yaya mu Mwana. 14 Su nwanatekye kintu kioso mwishina diande, ami nanekikite.

15 Su anunkyebe, nulame milango yande. 16 N’ami nanenwipwishe kwi Yaya n’anenupe mungi Mukalwidi biadiakwikala n’enu nya nya, 17 Muwa w’eyendo, shauku senga kwata, mwanda waishiyimumone na mwanda waishiyimûkye ; anka’nwe anumûku, mwanda washala’ye n’enu, n’anekale munda mwenu. 18 Ntanenushile bana ba shiyi ; nafiki kwanudi. 19 Anka kapindji kapela na senga taimono’mi kabidi ; anka’nwe anumono’mi ; mwanda wangikala’mi na moyo, anwe kabidi nwanekale na moyo. 20 Ku nguba yawa anwe nwanaukye’shi, Ami ne munda mwa Shami, n’anwe nwi munda mwande, n’ami ne munda mwenu. 21 Yawa ena milango yande, eilama, aye ngi muntu ankyebe ; na yawa ankyebe anakyebibwe kwi Shami, n’ami nanamukyebe, na naneleshe nabene kwadi.

22 Yudashi, (kasha yawa a Ishikaleoto), bamulungwile’shi, Fumu, ànamini oneleshe nabene kwatudi, na kasha kwi senga ? 23 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Su muntu oso ankyeba analame eyi diande, na Shami anamukyebe, na twanafikye kwadi na twanakite shibo yetu kwadi. 24 Yawa shankyeba talama mayi ande ; n’eyi dianupusha tadi diande, anka dia Yaya bantumine.

25 Ne mwinulungule mianda yaiya, apekala nki n’enu. 26 Anka Mukalwidi, Muwa-wi-selele, anatume Yaya mwishina diande, aye anenulambukishe mianda yoso, n’anenutentekyeshe mianda yoso binangu yandji mwinulungule. 27 Nalekye talala n’enu ; nenupa talala ande nabene ; kasha bu abipeya bena senga ngi bianenupa’mi. Eshimba dienu taditshinkishibwanga, taditshinanga. 28 Nubapusha bianenulungulanga’shi, Nankatuka, na nafiki kwanudi. Su nubankyebe, nubadiakusepela mwanda utàñende kwi Yaya, mwanda ubankidi Yaya bukata. 29 Binobino namu nenulungula ebedi dishafikile biabia ; bianudiakukumina namu panekale kubafiki. 30 Ntananelungushene n’enu kwi bungi bungi kabidi nya, mwanda aufiki fuiru a senga’yi, na munda mwande tamwikale’ye na kintu kimunenka nya. 31 Anka biakûka senga’shi, nankyeba Yaya, na bu bibandangile Yaya, ngi biankita biabia. Nwimane, tukatukye kuno.Chapitre 15

1 Ami ne mutshi wa finyo w’eyendo, na Shami e mulami ao. 2 Lutabi lwoso munda mwande lushalupa bikuba, aye elukasha ; na lutabi lwoso alupa bikuba, aye elupôla bialudiakupa bimo bikuba. 3 Anwe nwi batokye binobino mwanda w’eyi dianenwamba. 4 Nushale munda mwande, n’ami munda mwenu. Bu bishabiuku lutabi kwipela bikuba lunabene kushi alushala mu mutshi wa finyo, ngi bianushanûku’nwe kabidi, kushi anushala munda mwande. 5 Ami ne mutshi wa finyo, anwe nwi ntabi. Yawa ashala munda mwande, n’ami munda mwaye, ngi yawa apa bikuba bi bungi, mwanda wanushanûku kukita kintu kioso kushi’mi. 6 Su muntu shashala munda mwande, asumbulwa mu lubishi bu lutabi, baumu ; bantu namu abeyipungu abeyele mu kalo, n’aishîkibwa. 7 Su nwashala munda mwande na mayi ande ashala munda mwenu, nutekye mwoso mwanukyebe na mwanenukitshinwe. 8 Biabia bibatumbikibwa Shami, anwe kupa bikuba bi bungi, na nwanekale beyi bande.

9 Bu bibankyebe Yaya ngi bibanenukyebe kabidi ; nushale mu kifulo kiande. 10 Su nwanalame milango yande, nwanashale mu kifulo kiande ; bu biandji mulame milango ya Shami, na nashala mu kifulo kiaye. 11 Ne mwinulungule mayi â biakwikala mulô wande munda mwenu, na biakukumbashibwa mulô wenu. 12 Kuno kwi mulango wande, eshi, nwikyebene bu biandji mwinukyebe. 13 Muntu tekudi ena kifulo kikile kiakia bungi, muntu kuladisha moyo waye ku mutwe wa bakuku baye. 14 Anwi nwi bakuku bande su nwakita bintu bianenulanga’mi. 15 Ntanenwitanyina bafubi kabidi nya, mwanda ushauku bafubi abikitshi fumwabo, anka nenwitanyina bakuku, mwanda wa mianda yoso yibampusha kwi Shami, ne mwinûkishe’yo. 16 Anwe tanwibansangule’mi, anka’mi ne mwinusangule’nwe, na ne mwinutule’nwe bianudiakwenda mu kupa bikuba bingi, na biakushala bikuba bienu ; kintu kioso namu kianudiakuteka kwi Yaya mwishina diande, aye ngakwinupakio .

17 Ami nenulanga mianda yaiya bianudiakwikyebena. 18 Su senga ainupele, anûku’shi, yibampele ebedi dienu. 19 Swekale nubaikala bena senga, senga yakukyeba bantu bayo ; anka mwanda wanushi bena senga, anka’mi ne mwinusangule mu senga, ngi bibenupele senga. 20 Nutentekyeshe eyi binangu dianenulungwile’shi, Mufubi takila fumwaye bukata. Su babankolomona banenukolomone kabidi ; su babalama eyi diande, banalame dienu kabidi. 21 Anka banenukitshine bîni bintu’bi bioso, ku mutwe w’eshina diande, mwanda wabashabauku yawa bantumine. 22 Kushi ne mufikye mu kwibalungula, tababadiakwikala na kulwisha ; anka binobino tabena kifiamino kia kulwisha kwabo. 23 Yawa ampele apele kabidi Shami. 24 Kushi ne mukite mikitshino kwabadi yishakitshine mungi muntu nya, tababadiakwikala na kulwisha ; anka binobino babamono na babapele n’ami na Shami. 25 Anka biakufikishibwa eyi dibafundjilwe ku mwiya wabo’shi, Babampele kushi mwanda. 26 Anka panekale Mukalwidi mufikye, ananatume kwanudi kwi Yaya, Muwa w’eyendo, atuku kwi Yaya, aye anantêlulwile ; 27 n’anwe kabidi anutêlula, mwanda ubanushala n’ami mpa n’ebediebedi.Chapitre 16

1 Ne mwinulungule mianda yaiya, bianushakuponeshibwa. 2 Banenwele bitumbwilo kabindji ; ôlo, sa aifiki yanekale muntu oso enwipa’nwe anatentekyeshe’shi, afubila Efile Mukulu. 3 Na banakite bintu biabia mwanda wabashabauku su Yaya su’mi, 4 Anka ne mwinulungule bintu biabia, bianudiakwibitentekyesha binangu, apafiki sa yabio, mwanenulungwile. Anka ntanenulungwile bintu biabia mpa n’ebediebedi, mwanda unandji n’enu. 5 Anka binobino tàñende kwadi bantumine, na takwi muntu n’enu angipusha’shi, Kwende kwikuni ? 6 Anka mwanda unanenulungulanga bintu biabia, kiongwa kibausha eshimba dienu. 7 Anka’mi nenulungula eyendo’shi, Bibuwa ku mwanda wenu, ami kukatuka, ekale’mi tañende, Mukalwidi tanafikye kwanudi, anka su’mi nende, nanamutume kwanudi. 8 Panekale aye mufikye, anatongole senga wa kulwisha, na wa kalolo, na wa mpombo ; 9 wa kulwisha, mwanda wabashabankumina ; 10 wa kalolo, mwanda wankatuka kwenda kwi Shami, na tanumono’mi kabidi ; 11 wa mpombo, mwanda ubamweshibwa fumu a senga’yi.

12 Nki na bintu bingi kwinulungula, anka tanukamba kupusha binobino. 13 Anka panekale aye mufikye, Muwa w’eyendo, anenulombole mwiyendo dioso ; taneyakwila paye bisumanga, anka mwanda woso wanapushe’ye ngi wanakule’ye ; n’anenuleshe mwanda wa bintu abifu. 14 Aye anantumbikye mwanda wanate’ye ku bintu biande n’anenuleshebio. 15 Bintu bioso bibata Yaya mbiande ; ngi binambanga’shi, aye anate biande, n’anenulungwilebio. 16 Anka kapindji kapela n’anwe tanumono’mi ; kapindji kabidi kapela na nwanamone’mi.

17 Bangi beyi baye namu babeyakushene’shi, Eyi kini diadia dietulungula’ye’shi, Kapindji kapela, na tanumono’mi ; kabidi namu’shi, Kapindji kapela na nwanamone’mi ; na’shi, Mwanda utàñende kwi Yaya ? 18 Bibabambile’shi, Eyi kini dibamba’ye dia kapindji kapela ? Tatûku wamba’ye. 19 Yisu bebaukile abakyebe kumwipusha, na bebalungwile’shi, Anwe anwipwishena wanambanga’shi, Anka kapindji kapela, na tanumono’mi, na kapindji kapela na nwanamone’mi ? 20 Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, nwanatushe mpolo na nwanadile, anka senga yanasepele ; n’anwe nwanapushe kiongwa ; anka kiongwa kienu kianaludibwe ku mulô. 21 Mukashi, peni patanda ena kiongwa mwanda ubafiki kipindji kiaye ; anka apatandjibwa kana, tatentekyesha kabidi busungu mwanda wa mulô wa muntu batandjibwa ku senga. 22 Biabia anwe binobino nwina kiongwa ; anka nanenumone kabidi, na mashimba enu anasepele, na mulô wenu, — muntu taneukashe kwanudi. 23 Na ku nguba yawa kwanekale tanungipusha kintu kioso. Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, Su nwanatekye kintu kioso kwi Yaya, anenupekio mwishina diande. 24 Mpa na binobino tanwibatekye kintu kioso mwishina diande ; nutekye na nwanate, biakukumbana mulô wenu.

25 Ne mwinulungule bintu biabia ku miele ; sa aifiki yashanenulungule kabidi ku miele, anka nanenubwelele lôsô wa Yaya. 26 Kwifuku diadia nwanatekye mwishina diande ; n’ami ntanenulungula’shi, ami nanenwipwishe kwi Yaya, 27 mwanda ubenukyebe Yaya nabene kifulo, mwanda ubanunkyebe’mi kifulo, na nubakumina’shi, ami nantukile kwi Yaya. 28 Nantukile kwi Yaya, na ne mufikye ku senga, nandekye kabidi senga na tàñende kwi Yaya. 29 Beyi baye babamulungwile’shi, Talanga, binobino bobwele biya, twe mwakule mwele nya. 30 Binobino atûku’shi, Obe ouku bintu bioso, na twabila muntu oso akwipushe. Biabia tubakumina’shi, botukile kwi Efile Mukulu. 31 Yisu bebalulwile’shi, Nubakumina binobino ? 32 Talanga, sa tàifu, — ibafiki binobino, — yanwanapalakane, muntu kwaye, muntu kwaye, na nwanandekye’mi bûpenka bwande ; anka tshi bûpenka bwande mwanda wi Yaya n’ami. 33 Ne mwinulungule mianda yaiya bianudiakwikala na talala munda mwande. Ku senga nwanekale na mpè ; anka nunishe mashimba enu ; ami ne mukabile senga.Chapitre 17

1 Mianda yaiya ngi yibakwile Yisu, beboshese meso aye kw’eulu na bambile’shi, Yaya, sa yibafiki ; tumbika Mwanobe, biakukutumbika Mwanobe ; 2 bu bibomupa bukome kwiulu kwa musamba woso, ape bantu boso moyo babomupele’be, wa nya nya. 3 Na kuno kwi moyo wa nya nya, abo kûka Efile Mukulu umunenka ’eyendo, na Yisu Kalestu abotumine. 4 Ami ne mukutumbikye pashi, mwanda wandji mupudishe mufubo ubompele kukita. 5 Binobino namu, Obe Yaya, ontumbikye n’obe nabene na kilengo kinandji nakio n’obe kwibedi kubadi senga taikudi.

6 Ne muleshe bantu eshina diobe babompele ku senga. Babadi bobe, na bwebampele, na babalama eyi diobe. 7 Binobino babauku’shi, bintu bioso bibompele bibafu kodi ; 8 mwanda wa milungwilo yibampele, ami ne mwiyibape, n’abo babata, na babauku eyendo’shi, nantukile kodi ; na babakumina’shi, Obe bontumine. 9 Nangipusha ku mwanda wabo ; ntangipusha mwanda wa senga, anka mwanda wabo wa bantu babompele ; mwanda wabadi bantu bobe, 10 na bintu bioso bi biande mbiobe, na biobe mbiande, n’ami ne mutumbikibwe munda mwabo. 11 Ami namu tangikala ku senga kabidi nya, anka baba be ku senga, n’ami nafiki kodi. Yaya a selele, ebalame kwishina diobe dibompa, bekale umunenka bu biatudi. 12 Panandji n’abo, ami nebalamanga kwishina diobe babompele ; ami ne mwibakalwile, na takushimina muntu abo umune kushi yawa mwana a kushimina, biakufikishibwa mukanda w’Efile Mukulu. 13 Binobino namu nafiki kodi, na nakulanga bintu biabia ku senga, biabadiakwikala na mulô wande ukumbane munda mwabo mba. 14 Ami ne mwibape eyi diobe, na senga yibebapele mwanda wabashibekale bena senga, bu biashimwikale’mi mwina senga. 15 Tangipusha’shi, ebakashe ku senga, anka’shi, ebalamune ku bubi. 16 Abo tabe bena senga bu biashimwikale’mi mwina senga. 17 Ebâmune kwiyendo diobe ; eyi diobe di eyendo. 18 Bu bibontumine’mi ku senga, ngi biandji mwibatume ku senga. 19 Na ku mwanda wabo ngi kwaneyâmuna ami nabene biabadiakwâmunwa’bo kabidi kwiyendo.

20 Tangipusha mwanda wabo bûpenka, anka ku mwanda wa bantu abankumina kwiyi diabo ; 21 biabadiakwikala umunenka bungi bwabo, bu biodi’be Yaya munda mwande, n’ami munda mwobe, biabadiakwikala umunenka kabidi munda mwetu ; biakukumina senga’shi, Obe bontumine. 22 Na kilengo kibompele, ami nebapakio biabadiakwikala umunenka bu biatudi umunenka ; 23 ami munda mwabo, n’Obe munda mwande, biabadiakukushibwa umunenka, biakûka senga shi, Obe bontumine, na’shi, Obe bwebakyebe bu bibonkyebe.

24 Yaya, mwanda wabo wa bantu babompa, nandidi’shi, ku kibalo kiangikala ami nabene, abo kabidi bakwikala kwakwa n’ami, biabadiakumona kilengo kiande kibompa, mwanda ubonkyebele kwibedi kwa kibangilo kia senga.

25 Yaya a kalolo, senga taibakûkile, anka’mi nankûkile ; na bantu baba babaukile’shi, Obe bontumine. 26 Ne mwibaukishe namu eshina diobe, na nanebaukishedio ; biakwikala kifulo munda mwabo kibonkyebe nakio, n’ami munda mwabo.Chapitre 18

1 Pabadi Yisu bapudisha mianda yaiya kwakula, batukile na beyi baye kwishiya dia musulo wa Kyedelono, kubadi ebala dibatwele’ye munda, nabene na beyi baye. 2 Yudashi kabidi bamupene baukile kibalo, mwanda ubayile Yisu mwamwa mafuku angi na beyi baye.

3 Biabia Yudashi, pabadi mwate kibumbu kia masalai, na tupalai kwi batshite bakata na kwi baFadishi, bafikile mwamwa na minda, na sembe, na bilonda. 4 Biabia Yisu, baukile bintu bioso biakumupona, batukile na bebalungwile’shi, Anukimbi’ni ? 5 Babamwalulwile’shi, Yisu a Nasalete. Yisu bebalungwile’shi, Nami yawa. Yudashi kabidi bamupene baimene n’abo. 6 Pabebalungwile namu’shi, Nami yawa, babalundukile kumongo na babapone pashi. 7 Biabia bebaipwishe kabidi’shi, Anukimbi’ni ? Babambile’shi, Yisu a Nasalete. 8 Yisu balulwile’shi, Nenulungulanga’shi, Nami yawa. Su anunkimbi namu, nulekyele bantu baba, bakatukye ; 9 biakufikishibwa eyi dibakwile’ye’shi, Mwanda wabo wa bantu babompa, tshi mushimishe muntu abo umune. 10 Biabia Shimono Pita, badi na lupète, belusomwene, na bakupile mufubi a tshite mukata, bamutshibile etwi diaye dibalume. Eshina dia mufubi, Malakusu. 11 Na Yisu bambile Pita’shi, Twesha lupète lwobe mwipala ; kipulu kibampa Yaya ta n’ami nakwikitoma ?

12 Biabia masalai na kamanda, na tupalai twa bena Yuda, babakwatshile Yisu na babamwanye ; 13 na babamufwishishe kwi Anasa kwibedi, mwanda ubadi’ye muko a Kayafa, tshite mukata a mpeshi yawa. 14 Kayafa namu ngi yawa bapatulwile bena Yuda’shi, Kubapwandjikila ngi muntu umune kufwa ku mutwe w’eumbo diadia.

15 Shimono Pita namu babângile Yisu na mungi mwiyi. Anka yawa mwiyi baukilwe kwi tshite mukata, na batwele na Yisu munda mwa lupopo lwa tshite mukata ; 16 anka Pita baimene ku kibelo pasha. Biabia mungi mwiyi baukilwe kwi tshite mukata batukile na bakwile na mulami-mukashi a kibelo, na batwesheshe Pita. 17 Songwakashi namu, balamanga kibelo, bambile Pita’shi, Obe kabidi e mukwabo a beyi ba muntu yawa ? Aye’shi, Ayoyo. 18 Anka bafubi na tupalai, pababadi babatembesha kalo ka makala mwanda wa mashika, babaimene na babaotele kalo ; na Pita badi n’abo kabidi, mwimane, kwete kwota kalo.

19 Biabia tshite mukata baipwishe Yisu wa beyi baye na kulambukisha kwaye. 20 Yisu bamwalulwile’shi, Ne mulungule senga ku mpala ; ne mulambukishe mafuku oso mu kitumbwilo na mu tempelo amwikoñena bungi bwa bena Yuda ; na ku bufiabufia ngi kwashimwakule mwanda umune. 21 Kukini ongipusha’mi ? Ipusha bantu babapusha, munanebalungwile ; talanga, abo abauku mianda yiangakwile. 22 Anka pabadi mwambe biabia, kangi kabo ka tupalai tubaimene papa, kabakupile Yisu lupi’shi, Walula tshite mukata biabia ? 23 Yisu bamwalulwile’shi, Su nakulanga bubi, têlula bubi ; anka su biya, kukini onkupila ? 24 Biabia Anasa bamutumine mwanye kwi Kayafa tshite mukata.

25 Anka Shimono Pita baimene, kwete kwota kalo. Biabia babamulungwile’shi, Obe kabidi e muntu a beyi baye ? Aye batune’shi, Ayo. 26 Mungi mufubi a tshite mukata, mwina kifuko kia muntu yawa batshibile Pita etwi diaye, bambile’shi, Ta nakumonanga mwibala n’aye ? 27 Biabia Pita batune kabidi, n’etombole dibasamine bukidi.

28 Babafwishishe Yisu namu kwi Kayafa kwenda ku kîsambilo ; kubadi ku na mashikashika bwè. N’abo banabene babadi tabatwele mu kîsambilo biabashakufitshishibwa, anka biabadiakudya eteshi dia’ Kikîlo. 29 Biabia Pilata batukile kwabadi, na bambile’shi, Kusongela kwa kini kwanusongela muntu yawa ? 30 Babalulwile na babamulungwile’shi, Kushi muntu yawa mwikale mulwishe, tatubadiakumulubula kodi. 31 Bibebalungwile Pilata’shi, Numwate anwe banabene, numwisambile bu abipwandjikila na mwiya wenu. Bena Yuda babamulungwile’shi, Takupwandjikila atwe kwipa muntu oso ; 32 biakufikishibwa eyi dia Yisu dibakwile’ye dia kulesha mushindo wa lufu lwadiakufwa.

33 Biabia Pilata batwele kabidi mu kîsambilo, na baitanyine Yisu, na bamulungwile’shi, Obe e fumu a bena Yuda ? 34 Yisu bamwalulwile’shi, Obe bwamba biabia pobe, su bangi babakulungula biabia ku mwanda wande ? 35 Pilata bamwalulwile’shi, Ami ne mwina Yuda ? Eumbo diobe na batshite bakata babakulubula kwandji ; bokitshi kini ? 36 Yisu balulwile’shi, Bufumu bwande tabwi bwa senga’yi ; swekale bufumu bwande abwikala bwa senga’yi, bafubi bande babadiakulwa bianshakulubulwa kwi bena Yuda ; anka binobino bufumu bwande tabwi bwa kuno. 37 Bibamwambile Pilata’shi, Obe e fumu namu ? Yisu bambile’shi, Obe bwamba’shi, Ami ne fumu. Ku mwanda wawa ngi kwandji mutandjibwe, na ku mwanda wawa ngi kwandji mufikye ku senga biandjakutêlulwila eyendo. Muntu oso e mwin’eyendo apusha eyi diande. 38 Pilata bamulungwile’shi, Eyendo di kini ? Na pabadi mwambe biabia batukile kwi bena Yuda na bebambile’shi, Ami tshi musañane mwanda ubi n’aye nya. 39 Anka’nwe nwi na muswelo, ami nulekyele muntu umune ku Kikîlo ; anudidi namu nulekyele fumu a bena Yuda ? 40 Biabia babâbile bosoboso’shi, Kasha muntu yawa anka Balaba. Na Balaba badi musasani.Chapitre 19

1 Biabia Pilata batshile Yisu na bamukupile bintu. 2 Na masalai abalukile kilongo kia meba, na babekitentekyele kunundu kwa mutwe waye, na babamufwadikile mukumina ufita wa bukalabwino ; 3 na babafikile kwadi’shi, Naimuna, fumu a bena Yuda; na babamukupile mpi. 4 Na Pilata batukile pasha kabidi, na bebambile’shi, Talanga, tandjamutusha kwanudi bianudiakûka’shi, tshi musañane mwanda ubi n’aye nya. 5 Yisu namu batukile pasha, mufwale kilongo kia meba, na mukumina ufita wa bukalabwino. Na bebalungwile’shi, Talai muntu. 6 Biabia pabamumwene batshite bakata na tupalai, babâbile’shi, Mupudikye ku nkulusu, mupudikye ku nkulusu. Pilata bebalungwile’shi, Numwate anwe banabene, numupudikye ku nkulusu, mwanda washimusañane mwanda ubi n’aye. 7 Bena Yuda babamwalulwile’shi, Atwe twi na mulango, na ku mulango wawa ngi kwadiakufwa mwanda ubetulu’ye Mwana ’Efile Mukulu.

8 Biabia pabapushise Pilata eyi diadia, bakile kutshina ; 9 na batwele mu kîsambilo kabidi, na balungwile Yisu’shi, Obe e mwina kuni ? Anka Yisu tamwalulwile eyi. 10 Pilata namu bamulungwile’shi, Tômpa eyi ? Touku’shi, ami nena bukome bwa kukuposola, na nena bukome bwa kukupudika ku nkulusu ? 11 Yisu eshi, Tokwikala na bukome ku mwanda wande kushi bubakupebwa kwiulu ; biabia yawa bandubula kodi ena kulwisha kukile bungi. 12 Mpa na kipindji kiakia pabakimbile Pilata kumuposola ; anka bena Yuda babâbile’shi, Su oposola muntu’u, twe kuku a Kyesa. Muntu oso etulu fumu alu na Kyesa.

13 Biabia Pilata pabapushise’ye mayi â, batushise Yisu na bashalele ku lupuna lwa kîsambilo, ku kibalo kiabaitanyina’shi, Ebulu dia mabwe, anka mu bwIbeleo’shi, Ngabata. 14 Kubadi namu kiloñamisho kia Kikîlo ; kubadi pepi na sa yakasamombo ; na balungwile bena Yuda’shi, Talai fumwenu. 15 Anka babâbile’shi, Mukatushe, mukatushe, mupudikye ku nkulusu. Pilata bebalungwile’shi, Mpudikye fumwenu ? Batshite bakata babalulwile’shi, Tatwina fumu shi Kyesa. 16 Kunyima namu bebamulubwile, akapudikibwe ku nkulusu. Biabia babakwatshile Yisu, 17 n’aye batukile, kwete kusemuna nkulusu aye, kwenda ku kibalo kiabaitanyina’shi, Kibalo kia kabâla, kitanyinwe mu bwIbeleo’shi, Ngolongota ; 18 kubabamupudikile, na bamo n’aye babidi, au ku lupèse’lu, au ku lupèse lwalwa, na Yisu pankatshi.

19 Na Pilata bafundjile mukanda kabidi, na beutule panundu pa nkulusu. Papa pabafundjilwe’shi, YISU A NASALETE, FUMU A BENA YUDA. 20 Mukanda wawa namu ubababale kwi bena Yuda be bungi, mwanda ubadi kibalo kiakia kibapudikilwe Yisu pepi na lupata ; na ubafundjilwe mu bwIbeleo, na bu Latshini, na bu Ngidiki. 21 Biabia batshite bakata ba bena Yuda babalungwile Pilata’shi, Tofundanga’shi, Fumu a bena Yuda, anka’shi, Aye bambile’shi, Ami ne fumu a bena Yuda. 22 Pilata balulwile’shi, Binafundanga, napu kwibifunda.

23 Masalai namu, pabadi abapudika Yisu ku nkulusu, abatshile bilamba biaye, na ababene bipèse bina, muntu kiaye kipèse, muntu kiaye kipèse ; na mutwelo ukata kabidi. Anka mutwelo ubadi tawi na mutelo, ubalukilwe bushima bwao mpa na kwiulu mpa na mûshi. 24 Biabia babelungushene’shi, Tatubalanga, anka tute lubesa, anewate nani ; biakufikishibwa eyi dia mukanda w’Efile Mukulu, adiamba’shi, Bababene bilamba biande, na mwanda wa mutwelo wande ngi ubabatele lubesa. Bibakitshine masalai bintu biabia. 25 Ku nkulusu a Yisu namu kubaimene nyinaye, na mwina a nyinaye Madia a Kyeleopasa, na Madia a Mangadala. 26 Yisu pabamwene’ye nyinaye, na mwiyi mwimane kwakwa abakyebele’ye, bambile nyinaye’shi, Mukashi, tala mwanobe. 27 Bambile namu mwiyi’shi, Tala nyinobe. Na mpa na kipindji kiakia, pabamutwele mwiyi’u kwaye.

28 Kunyima, pabaukile Yisu’shi, bintu bioso bibapu binobino, biakufikishibwa eyi dia mukanda w’Efile Mukulu bambile’shi, Nena nyota. 29 Kwakwa namu kubadi kipulu kia finika kiule mba, na pababadi babausha supundji finika, babamukamishe kukanwa kwaye. 30 Biabia pabadi Yisu bâta finika bambile’shi, Kubapu ; na bainamine mutwe waye na balubwile kikudi kiaye.

31 Biabia, bishakushala mbidi ku nkulusu ku sabado, (mwanda ubadi kiloñamisho, na nguba a sabado yawa badi nguba mukata), bena Yuda babatekyele Pilata, mikolo yabo yitshokodibwe, na bafwe banabene bakashibwe. 32 Biabia masalai abafikile mu kutshokola mikolo ya yawa kwibedi na ya mungi bapudikilwe n’aye ku nkulusu ; 33 anka pababafikile kwi Yisu, pababamumwene tàfwile ebedi, babadi tabatshokola mikolo yaye, 34 anka musalai umune batubwile mulumbu mu lubafu lwaye, na kwakwa kubatukile mase na mema bukidi. 35 Na yawa bamwene batêlulwile, na kitêlwilo kiaye ki eyendo, naye nabene baukile’shi, bamba eyendo, bianudiakukumina’nwe kabidi. 36 Mwanda ubakitshinwe bintu biabia biakufikishibwa eyi dia mukanda w’Efile Mukulu’shi, Takwanatshokodibwe mufufwa waye umunenka. 37 Dimo eyi kabidi dia mukanda w’Efile Mukulu adiamba’shi, Banamubekyele ababatubwile.

38 Kunyima kwa bintu biabia, Yosefe a Adimatea, badi mwiyi a Yisu, anka ku bufiabufia mwanda wa mô wa bena Yuda, batekyele Pilata’shi, Nkatushe mbidi ya Yisu ; na Pilata bakuminine. Biabia bafikile mu kukatusha mbidi yaye. 39 Na Nikodemo bafikile kabidi, yawa bafikile kwadi kwibediebedi ku bufuku, kwete kutwala bisange bia mole na alô, pa kipwandjikisho kia lukama lwa pundu. 40 Biabia babatshile mbidi ya Yisu na babeipombele mbwisha yitoka na bisange bia mapembwe bu bi mushikilo wa bena Yuda kushika.

41 Anka munda mwa kibalo kibaipailwe’ye mubadi ebala ; na munda mw’ebala mubadi kilele kipya kishaladiswe muntu munda nya. 42 Kwakwa namu, mwanda wa kiloñamisho kia bena Yuda, na mwanda ubadi kilele pepi, ngi kubabashikile Yisu.Chapitre 20

1 Na kwifuku dia kwibedi dia Lubingo, kubafikile Madia a Mangadala ku kilele ku na mashikashika bwè, pabadi mufito ukikudi, na bamwene ebwe dibakashibwa ku kilele. 2 Bibakile’ye lubilo na bafikile kwi Pita, na kwi mungi mwiyi bakyebele Yisu, na bebalungwile’shi, Babakatusha Fumu mu kilele, na tatûku kubabamuladisha. 3 Biabia Pita batukile na mungi mwiyi, na babayile ku kilele. 4 Na bubabidi bwabo babayile lubilo ; na mungi mwiyi bakile Pita lubilo, bafikile kwibedi ku kilele. 5 Pabainamine bamwene mbwisha yitoka yilulame pashi, anka tamutwele. 6 Shimono Pita namu bafikile kwete kumubânga, na batwele mu kilele ; na bamwene mbwisha yitoka yilulame, 7 na kitambala, kibadi ku mutwe waye, takilulame na mbwisha yitoka, anka kifungibwe ku mbalo pabwakio. 8 Kunyima namu kubatwele mungi mwiyi kabidi bafikile ku kilele kwibedi, na bamwene, na bakuminine ; 9 mwanda wabashibaukye mukanda w’Efile Mukulu mpa na binobino’shi, aye akubuka kwi bafwe. 10 Biabia beyi babakatukile kabidi kwenda kwabo.

11 Anka Madia baimene ku kilele, kwete kudila pasha ; pabadile’ye namu bainamine mu kilele, 12 na bamwene bangele babidi, bashale na bilamba bitoka, umune ku mutwe, mungi ku ngao, ku mbalo yibalele mbidi ya Yisu. 13 Abo namu babamulungwile’shi, Mukashi, odidi kukini ? Aye bebalungwile’shi, Mwanda ubabakatusha Fumwami, na tanguku kubabamuladisha. 14 Pabadi mwambe biabia, beyalwile kumongo, na bamwene Yisu mwimane, na badi tauku’shi, e Yisu. 15 Yisu bamulungwile’shi, Mukashi, odidi kukini ? Okimbi’ni ? Aye apangisha’shi, e mudimi ’ebala, bamwambile’shi, Bwana, obe su bomukatusha kungi, ondungule namu, kubomuladisha, n’ami nanamukatushe. 16 Yisu bamulungwile’shi, Madia. Yawa beyalwile, bamulungwile mu bwIbeleo’shi, Laboni ; bu kwamba’shi, Mulambukishi. 17 Yisu bamulungwile’shi, Tonkwatanga, mwanda wanki ntankankile kwi Shami ; anka nda kwi banikye bande, ebalungule’shi, Nankanka kwi Shami, na Shenu ; kwi Efile Mukulu ande, n’Efile Mukulu enu. 18 Madia a Mangadala bakatwele eyi kwi beyi’shi, bamono Fumu, na’shi, bamwamba mianda yaiya.

19 Biabia ku bufuku bw’efuku diadia, dia kwibedi dia lubingo, na pabashitshilwe bibi bia shibo yibadi beyi ku mô wa bena Yuda, kubafikile Yisu na baimene pankatshi na bebalungwile’shi, Talala ekale n’enu. 20 Na pabadi mwambe biabia, bebalesese masa aye na lubafu lwaye. Ngi bibasepele beyi, pababamwene Fumu. 21 Yisu bebalungwile kabidi namu’shi, Talala ekale n’enu ; bîni bibantumine Yaya ngi bianenutumu’nwe kabidi. 22 Na pabadi mwambe biabia, bebapwidile, na bebambile’shi, Nwate Muwa-wi-selele ; 23 mabi a bantu boso anwanebalekyele’nwe, anebalekyelwe ; mabi a bantu boso anwanebabambe, anebabambibwe.

24 Anka Tomasa, muntu ’ekumi na babidi, abaitanyina’shi, Didimusu, badi ten’abo pabafikile Yisu. 25 Bangi beyi namu babamulungwile’shi, Tubamono Yisu. Anka bebalungwile’shi, Kushi namono mikofu ku masa aye ya misumadi, na nantwesha munwe wande mu mikofu ya misumadi, na nantwesha easa diande mu lubafu lwaye, ntanankumine nya. 26 Na kunyima kwa mafuku mwanda, kubadi beyi baye munda kabidi, na Tomasa n’abo. Yisu bafikile na bibelo bishite, na baimene pankatshi, na bambile’shi, Talala ekale n’enu. 27 Kunyima bambile Tomasa’shi, Petesha munwe wobe kuno na tala masa ande ; na petesha easa diobe, editweshe mu lubafu lwande ; na twikalanga kushi kukumina, anka na kukumina. 28 Tomasa, balulwile na bamulungwile’shi, Fumwande na Efile Mukulu ande. 29 Yisu bamulungwile’shi, Mwanda ubomono ngi ubokumina ; balumbulwe abo bashibamone anka babakumina.

30 Bimo bilailo bingi namu ngi bibakitshine Yisu ku mpala a beyi baye, bishibifundjibwe mu mukanda uno, 31 anka’bi bibafundjibwa bianudiakukumina’shi, Yisu e Kalestu, Mwana ’Efile Mukulu ; na bianudiakwikala na moyo kwishina diaye pa kukumina.Chapitre 21

1 Kunyima kwa bintu biabia, kubelesese Yisu nabene kabidi kwi beyi baye ku mema a Tebeleasa. Belesese nabene biabia. 2 Ku kibalo kiakia kubadi Shimono Pita, na Tomasa abaitanyina’shi, Didimusu, na Natanyele a ku Kana mu Ngadile, na bana ba Sebede, na bamo beyi baye babidi. 3 Shimono Pita bebalungwile’shi, Nende mu kukwata nsu. Babamulungwile’shi, Atwe kabidi atwende n’obe. Bakatwele namu mu bwato, na ku bufuku bwabwa babadi tabakwata su umunenka. 4 Na pabadi bufuku tàbutoko, Yisu baimene kwifwa ; anka beyi babadi tabauku’shi, e Yisu. 5 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Bana, nwi na kintu kia kudya ? Babamulungwile’shi, Ayo. 6 Bebalungwile’shi, Elai bukondja ku lupèse lwa bwato ku mboko yibalume, na nwanasañane nsu. Pababele, na binobino babadi tabakamba kwabusha mwanda wa nsu yi bungi bungi. 7 Biabia yawa mwiyi bakyebele Yisu balungwile Pita’shi, Yawa ngi Fumu. Shimono Pita namu, pabapushise’shi, kwi Fumu, bafwele mutwelo waye (mwanda ubadi muswa), na beyele nabene mu mema. 8 Anka bangi beyi babafikile mu bwato bukoto, mwanda wabashibadi kula na mapia, anka bu kubite nkama ibidi, bakwete kwabusha bukondja na nsu. 9 Pababâbukile namu ku mapia, babamwene kalo kwakwa ka makala, na nsu panundu pako, na mampa. 10 Yisu bebalungwile’shi, Nufwishe nsu yibanukwata binobino. 11 Shimono Pita bayile mu kwabusha bukondja ku mapia, bûle na nsu yikata, lukama na makumi atano na nsu isatu ; anka sunga yibadi bungi bwi biabia, bukondja bubadi tabubadibwe. 12 Yisu bebalungwile’shi, Fwai, nudye. Anka takubadi mwiyi umune bakambile kumwipusha’shi, Obe eni ? mwanda ubabaukile’shi, e Fumu. 13 Yisu bakatshile mampa, na bebeyapele, na nsu anka biabia kabidi. 14 Kiakia ngi kipindji kiakasatu kibaleseswe Yisu kwi beyi, pabadi mubukye kwi bafwe.

15 Biabia pababadi badye, Yisu bambile Shimono Pita’shi, Shimono a Yona, obe mukile beniba na kunkyeba ? Bamulungwile’shi, E, Fumu ; Obe oshingula’shi, nakufula kifulo. Bamulungwile’shi, Disha bana ba mikoko bande. 16 Bamwambile diakabidi’shi, Shimono a Yona, onkyebe ? Bamulungwile’shi, E, Fumu ; Obe oshingula’shi, nakufula kifulo, Bamulungwile’shi, Lama mikoko yande. 17 Bamwambile diakasatu’shi, Shimono a Yona, omfula kifulo ? Pita beyalashene mwanda ubamulungwile diakasatu’shi, omfula kifulo ? na bamulungwile’shi, Fumu, Obe oshingula bintu bioso ; Obe ouku’shi, nakufula kifulo. Yisu bamulungwile’shi, Disha mikoko yande. 18 Eyendo, eyendo, nankwamba’shi, Pobodi ki mukinga bofundjikile obe nabene, na boyile kwoso kobodile ; anka panekale obe e mununu, onoole masa obe, na mungi anakufundjikye, n’anakufwishe koshodila. 19 Anka bambile biabia ngi kulesha mushindo wa lufu lwadiakutumbika Efile Mukulu nalo. Pabadi mwambe biabia, bamulungwile’shi, Ondonde.

20 Pita beyalwile, bamwene mwiyi bakyebele Yisu kwete kulonda kumongo ; yawa banyekamine ku kiadi kiaye ku biâshi, bambile’shi, Fumu, nani akupana ? 21 Pita, bibamumwene, baipwishe Yisu’shi, àFumu, mwanda wa muntu’u namu ? 22 Yisu bamulungwile’shi, Su ami nankyebe ashale mpa na kipindji kianfiki, mwanda wi wobe, su ? Obe ondonde. 23 Biabia mukandu ubapalakyene kwi banikye’shi, Yawa mwiyi tanafwe. Anka Yisu badi tamulungule’shi, Tanafwe ; anka’shi, Su nankyebe ashale mpa na kipindji kianfiki, mwanda wi wobe, su ?

24 Yawa ngi mwiyi batêlulwila bintu biabia, na bafundjile bintu biabia ; n’atûku’shi, kitêlwilo kiaye ki eyendo. 25 Bingi bintu bi bungi kabidi bibakitshine Yisu ; swekale biakufundjibwa bungi bwabio, nampangisha’shi, sunga senga yinabene tayiakukumbana mikanda yakufundjibwa.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE